2018 i sammandrag

Orosmoln att ha under uppsikt

De senaste två åren har kommunstyrelseförvaltningen ägnat en hel del arbete åt att på olika sätt bygga upp en säkrare bild av Nynäshamns ekonomiska förutsättningar framöver. Under 2018 har det blivit alltmer uppenbart att hur man än vrider och vänder på olika fakta, och oavsett konjunkturförändringar, så framtonar en bild som manar till mycket stor uppmärksamhet på kommunens investeringsvolym. För med oförändrade intäkter innebär ökade kapitalkostnader mindre utrymme för drift.

De stora investeringsvolymerna ligger förstås främst i lokaler, och balansen mellan att renovera respektive bygga nytt blir en mycket grannlaga avvägning, där varken den ena eller andra lösningen alltid är svaret på vad som är bäst och billigast.

Samhällsbyggnadsprocess i utveckling

Samhällsbyggnadsprocessen, kommunens arbetsmodell för planering och beslut inom samhällsbyggnadsområdet, har under hösten 2018 utvärderats. Resultatet är i korthet att modellen är funktionell och lämplig, och därför även ska användas fortsättningsvis. Precis som alla större och mer komplexa arbetsmodeller så behöver den dock fortsätta att trimmas in i organisation, för att ge optimal effekt. Oavsett tillväxtambitioner så är samhällsbyggnadsprocessens funktion helt fundamental för att kommunen ska utvecklas på ett bra sätt, och man har under året tagit fram nya riktlinjer och rutiner som bland annat syftar till en effektivare och rättssäkrare hantering. Under 2018 har ett antal mycket stora detaljplaner fastställts av kommunfullmäktige.

Kommunorganisationens olika delar har generellt blivit bättre på att samordnat hantera samhällsbyggnadsfrågor från invånare och företag, och för att ytterligare förbättra och koordinera bemötandet har ett närmare samarbete mellan planeringsavdelningen och tillväxtavdelningen inletts. Men kommunens internkommunikation behöver ytterligare förbättras avsevärt och förstärkas över förvaltningsgränserna, för att stärka varumärkesbilden och bidra till ett ännu mer enhetligt bemötande.

De stora verksamheterna utmanas i stödet till de mest behövande

Allt fler medborgare har svårigheter att klara av bostadshyran, vilket innebär ökade försörjningsstöds-kostnader för kommunen. Sjuktalen i kommunens personal har däremot gått ner något men är ändå alldeles för höga, och det var därför bra och viktigt att Nynäshamn tillsammans med Järfälla fick det 3-åriga EU-projekt som inleddes under året och just syftar till en hälsosammare arbetsplats.

Likvärdigheten inom och mellan kommunens skolor är fortfarande alldeles för låg. Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att hantera skol- och förskolelokaler med eftersatt underhåll, och samtidigt styra lokalplaneringen mot bättre och effektivare organisation - ett viktigt led i skolans attraktivitet, både för elever, föräldrar och personal.

Elever ska närvara i skolan för att växa och utvecklas, såväl kunskapsmässigt som socialt. Skolfrånvaron är för hög och utbildningsförvaltningen inrättade därför 2018 Enheten för närvarostöd, som agerar både preventivt och ingripande. Ett samarbete med socialförvaltningen har inletts.

Demokratins kärna

Generellt finns det två huvudprinciper som ska genomsyra relationen mellan kommunen som myndighet och kommunens invånare och företag, och därmed vara vägledande i alla beslut. Det är principerna om likvärdighet respektive allmänintresse. Besluten ska alltså vara rättvisa och i möjligaste mån gynna alla som verkar och bor i kommunen. 2018 har innehållit en del ärenden som har prövat kommunens förmåga att hantera dessa principer.

Var fjärde år säger väljarna sitt, och 2018 var ett valår. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning löste de uppgifter som ingick i förberedelser och genomförande av valet på ett mycket välordnat och friktionsfritt sätt. Efter valet vidtog ett omfattande och i vissa delar brådskande arbete med anledning av maktskiftet.

Högre effektivitet, bättre arbetsmiljö och mer tillgängliga chefer

I slutet av året och efter beredning inom kommunledningsgruppen fastställde kommundirektören en ny rutin för möten och sammanträden inom kommunens centrala förvaltningar, med syfte att effektivisera mötena, göra cheferna mer tillgängliga och deras arbetsmiljö bättre.