Socialnämnden

Vad gör socialnämnden

Socialnämndens uppdrag är att hjälpa de invånare som av olika skäl behöver stöd i sin vardag. Social och ekonomisk trygghet, jämlika villkor och möjlighet att delta aktivt i samhällslivet ska främjas genom omsorg, assistans, rådgivning och andra insatser från socialförvaltningen.

Socialnämnden vänder sig till en mängd målgrupper som till exempel:

 • Barn och ungdomar med sociala eller andra problem
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Människor som har försörjningsproblem av olika orsaker
 • Människor med funktionshinder, både fysiska och psykiska
 • Människor med beroendeproblematik
 • Människor som på grund av sjukdom eller åldersrelaterade problem behöver stöd.

Viktiga händelser under året

Äldreomsorg

Efterfrågan av äldreomsorgens tjänster har under året inte ökat enligt förväntan.

Dagverksamheten har flyttat till större lokaler på sjukhuset vilket ger möjlighet till en utökning av antalet platser.

En minskning av korttidsplatser på Rosengården har gjorts för att ge plats till en tillfällig boendelösning för Trehörningens gruppbostad.

Den minskade tillgången på korttidsplatser kan innebära en viss ökning av köpta korttidsboende- platser. Förvaltningen kommer att prioritera att erbjuda permanenta platser på vård- och omsorgsboende inom kommunen.

Balders restaurang stängde i början av 2018. Kommunen ordnade en tillfällig lösning i avvaktan på att utreda vad det skulle kosta att renovera köket så att driften kan komma igång om intresse finns. Utredningen har inte blivit klar under året. Den tillfälliga lösningen innebär att de boende på Balder kan förbeställa mat från Rosengårdens kök som sedan levereras varm till Balder.

Arbetet utifrån kommunens äldrepolitiska program har pågått under perioden exempelvis:

 • Nämnden har under perioden fattat beslut om att gå vidare med utredning om utbyggnad av befintliga vård- och omsorgsboenden för att kunna möta den förväntade ökade efterfrågan de närmaste åren beroende på demografin som visar på en kraftig ökning av personer 80 år och äldre
 • Socialnämnden har antagit Sveriges kommuners och Landstings rekommendation, Kvalitet i särskilt boende. Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
 • Socialnämnden har även fattat beslut om att införa måltidsvän på försök under ett år
 • Fortsatt arbete för att skapa flera träffpunkter i kommunen i samverkan med intresseorganisationer och andra intressenter. Målet är att ha en träffpunkt på plats i Sorunda under första halvåret 2019
 • En överenskommelse har gjorts under 2018 för att påbörja Silviacertifiering inom demensvården med start på boendet Lotsen och utbildningen ska påbörjas under våren 2019.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Utvecklingen inom IFO visar på ett ökat behov av stödinsatser och därigenom ökade kostnader särskilt inom försörjningsstöd och barn- och unga.

 • Försörjningsstödet har ökat under året
 • En stor andel som får försörjningsstöd är sjukskrivna som saknar sjukersättning från försäkringskassan
 • Placeringar inom beroendevården har minskat under 2018
 • Antal placerade barn har ökat något under året
 • Stödinsatserna till personer utsatta för våld i nära relation har utvecklats genom bland annat tillgång till övergångsbostäder. Detta innebär minskade kostnader för placeringar i skyddat boende
 • Flyktingmottagande: boende och etablering på arbetsmarknaden
  • Etableringscentrum, invigdes 2018-06-04, och finansieras i huvudsak via medel från europeiska social fonden
  • Brist på bostäder ökar kostnaderna inom försörjningsstöd
  • Länsstyrelsen har beviljat ekonomiska medel (§ 37-medel) för att utveckla samarbetet mellan Nynäshamnsbostäder och socialförvaltningen i syfte att underlätta bosättning och integration
  • Gruppen ensamkommande minskar. Under året har arbetet pågått med att komplettera tidigare återsökningar hos migrationsverket för kommunens kostnader avseende gruppen ensamkommande.

Funktionshinderområdet

 • Programarbetet inom funktionshinderområdet har kommit igång under tertial 2. Övriga nämnder och förvaltningar har bjudits in.
 • Beslutet om att upphandla personlig assistans som drivs av kommunen togs i november 2018.
 • Under andra halvåret har en omflyttning av verksamheter genomförts med anledning av att ett hyresavtal löpte ut på Södra Flygeln. Det har bland annat inneburit att ett LSS-boende har lämnat sina gamla lokaler och flyttat till lokaler på Rosengårdens äldreboende i väntan på att ett nytt boende färdigställs.
 • Daglig verksamhet som varit lokaliserade på Södra Flygeln (Horisonten) har flyttat till lokaler i Stora Vika skola under hösten.

Personalförsörjning

 • Sjukfrånvaron har glädjande nog minskat påtagligt under året i förhållande till år 2017.
 • Chefernas arbetssituation inom socialförvaltningen är ansträngd. Ett viktigt fokus är därför att arbeta med chefers förutsättningar och arbetssituation. Förutsättningen för en god arbetsmiljö för både chefer och medarbetare är att uppdragen är både hanterbara, begripliga och meningsfulla (salutogent perspektiv).
 • Projekt Arbetstidsförkortning på Tallåsens vård- och omsorgsboende, i syfte att minska ohälsotalen har pågått under året och avslutades vid årsskiftet då den efterfrågade effekten uteblev och det extra anslaget i budget upphörde. HR-avdelningen har i uppdrag att sammanställa en rapport om försöket.
 • Effekten av den treåriga lönesatsningen för socialsekreterare och biståndshandläggare visar att personalomsättningen inom myndighet äldreomsorg/funktionshinder har minskat kraftigt, vilket var huvudsyftet. År 2016 var omsättningen 23,53 procent och 2018 är den 5,26 procent. Inom individ och familjeomsorgen har inte satsningen haft samma effekt. Är 2016 var omsättningen 15,28 procent och 2018 var den 18,42 procent. Inom gruppen har flera personer gått till andra uppdrag inom förvaltningen.

Måluppfyllelse

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Målområdet bedöms vara uppnått.

Socialnämnden uppvisar ett resultat på +3,9 miljoner kronor. Nettokostnadsavvikelse för 2017 publicerades under sommaren 2018 och visar att förvaltningen mestadels (ej LSS) har mycket lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Målet bedöms vara uppnått. Nettokostnadsavvikelse för 2017 är publicerad under sommaren 2018 och visar att förvaltningen mestadels (ej LSS) har mycket lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. I kommunens kvalitet i korthet (KKiK) framgår att både när det gäller kvalitetsaspekter särskilt boende (74 procent av maxpoäng, 2018 ) och kostnad äldreomsorg (kr/inv +80 år, 2017) ligger Nynäshamn i den bästa fjärdedelen av kommunerna i landet. När det gäller brukarbedömning helhetssyn både särskilt boende och hemtjänst andel, hamnar kommunen i den mellersta delen. Detta tyder på både hög effektivitet och god service. Siffrorna avser 2018. Uppgifter från Kolada, områden och nyckeltal från och med 2018.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

Förvaltningen gör bedömningen att målområdet har uppnåtts.

Socialförvaltningen har en väl etablerad volontärverksamhet inom äldreområdet. Under våren har socialnämnden fattat beslut om att införa konceptet ”måltidsvän” på försök. Det innebär att ensamma äldre människor med hemtjänst som vill ha måltidssällskap får besök av en volontär och de äter tillsammans. Kommunen står för måltidsvännens matkostnad. På detta sätt förebyggs också ensamhet och social isolering och kan bidra till att skapa nya relationer och nätverk hos äldre, ensamma människor. Rekrytering av måltidsvänner fortgår.

De olika brukarundersökningarna är publicerade. Inom äldreomsorgen visar Nöjd kundindex (NKI) för hemtjänst och vård- och omsorgsboendena en relativt konstant nivå med smärre variationer mellan åren. Äldreomsorgen har arbetat aktivt med att utveckla möjligheter till utevistelser och med att förbättra måltidssituationen då dessa frågor hade många negativa svar i 2017 års äldreomsorgsenkät. Satsningen har givit resultat.

Inom individ och familjeomsorgen visar brukarbedömningen att många som haft kontakt med individ och familjeomsorg upplever att de fått en förbättrad situation (placering i den bästa fjärdedelen i jämförelse med landet).

Under 2018 har arbetet med att utveckla verksamheternas användning av SIP (Samordnad individuell plan) tillsammans med andra vårdgivare pågått. Detta arbete kommer fortsätta under 2019 och en särskild funktion som SIP-samordnare kommer finnas.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Socialförvaltningen gör bedömningen att verksamheterna främjar utvecklingen av ett långsiktigt och klimatneutralt samhälle. Socialförvaltningen har samordnade inköp och leveranser via leveransgruppen inom funktionshinderområdet för att minska utsläpp genom bilåkning. Miljöaspekter beaktas vid upphandling.

Ekonomisk analys av utfallet

Resultatet för 2018 är +3,9 miljoner kronor

Socialförvaltningen [miljoner kronor] Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
mot budget
Helårsprognos
T2 2018
Utfall
Helår 2017
Bidrag 80,3 71,8 8,4 77,0 101,4
Övriga Intäkter 55,1 41,6 13,5 42,1 50,4
Kommun/nämndbidrag 493,7 493,8 – 0,1 493,8 479,1
S:a Intäkter 629,1 607,3 21,8 612,9 630,9
Personal – 339,0 – 338,0 – 1,0 – 339,7 – 342,6
Drift – 286,2 – 269,3 – 17,0 – 273,2 – 287,8
S:a Kostnader – 625,2 – 607,3 – 17,9 – 612,9 – 630,4
S:a Netto, konto 3,9 0,0 3,9 0,0 0,5

Avvikelse mot budget [miljoner kronor]

Vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

Allmän restriktivitet avseende tillsättning av vikariat och tjänster med hänsyn till verksamheternas volymförändringar.

Projekt, tex Etableringscentrum, 0-klassade, MIA-projektet med flera för att sänka försörjningsstödet och ge människor stöd till egen försörjning.

Socialnämndens och förvaltningens ofördelade medel utgör en möjlighet att balansera verksamheternas resultat till viss del.

Analysverktyget ”Kostnad per brukare” är fortsatt en viktig del i framtidsplaneringen. Förvaltningen kommer i år att även använda analysverktyget inom individ och familjeomsorgen för att synliggöra kostnadsfördelningar och hur resurserna används i jämförelse med andra kommuner.

Resultatet har förbättrats jämfört med prognosen i oktober tack vare en minskad semesterlöneskuld vilket innebär att förvaltningen har fått tillbaka 1,7 miljoner kronor.

Framtid

Socialförvaltningen bedömer att de viktigaste frågorna för en långsiktigt hållbar ekonomi handlar om att

 • Ha en tydlig process vad gäller lokal och bostadsförsörjning till aktuella målgrupper
 • Insatser till nyanlända till arbete eller studier efter etableringsfasen
 • Minska behovet av försörjningsstöd genom olika insatser till exempel resursrådet, Ung i Nynäs, MIA-projektet i samverkan med samordningsförbundet Östra Södertörn
 • Utveckla öppenvårdsinsatser för barn och unga genom ett mer aktivt arbete med insatser och stöd till familjer med barn som riskerar att fara illa
 • Långsiktig kompetensförsörjningsplan behöver tas fram i samverkan med HR
 • 2018 är det sista året för de treåriga statliga stimulansmedel som är riktade till äldreomsorgsområdet och som i huvudsak finansierar trygghetspatrull och extra nattbemanning på Lotsen. I budget 2019 finansieras trygghetspatrullen och extra nattbemanning, Lotsen med kommunala medel
 • Äldre- och funktionshinderombud (50 procent) kommer att införas 2019 genom omvandling av befintliga tjänster. Denna tjänst kommer att placeras i kommunens kontaktcenter
 • En träffpunkt för äldre i Sorunda planeras under våren 2019
 • Flera större upphandlingar kommer att ske under de närmaste åren till exempel verksamhetssystem och trygghetslarm och lås
 • Fortsatt satsning på att utveckla digitala tjänster inom alla socialtjänstens områden
 • Förändrad lagstiftning på flera områden till exempel gällande möjlighet till insatser inom hemtjänsten utan biståndsbedömning
 • Successivt ökande behov inom äldreomsorgen som bland annat kan resultera i ökade köp av externa korttidsplatser.

Medarbetarfrågor

Det nära och kontinuerliga samarbetet med HR-avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen kring rehabilitering avseende den långa sjukfrånvaron fungerar mycket bra och ger ett tydligt bra resultat

Personalvolymer, Socialförvaltningen 2017-12-31 2018-12-31
Anställda personer
(Antal anställda med anställning mer än 40 % tjänstgöringsgrad (inkl. vikarier, exkl. timavl))
703 683
– därav kvinnor 601 587
– deltidsanställda (enligt ovan) 167 137
 
Anställningar omräknat till heltid
(inkl. vikarier, exkl. timavl)
663 650
Andel kvinnor % 85,5 % 86 %
Andel deltidsanställda % 23,8 % 20,1 %
 
Sjukfrånvaro Totalt
(Sjukfrånvaro per anställning i procent av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden jan-december respektive år alla anställda även timavlönade)
9,7 % 8,2 %
Över 60 dagar (andel sjuktimmar av totalt antal sjuktimmar) 57,9 % 53,6 %
Kvinnor 10,5 % 8,7 %
Män 5,3 % 5,8 %
T.o.m. 29 år 7,9 % 6,9 %
30-49 år 9,3 % 8,0 %
50 år och uppåt 10,4 % 8,7 %
 
Andel friska hela året 34,5 % 33,2 %