Sammanfattning av nämndernas måluppfyllelse

Nedan följer en sammanfattning av nämndernas redogörelse under respektive målområde och en sammanfattning av måluppfyllelsen. Utvärdering av måluppfyllelse för respektive kommunfullmäktigemål presenteras under stycket Måluppfyllelse - kommunfullmäktigemål.

Målområde: Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Ekonomisk hållbarhet handlar, enkelt uttryckt, om att få ekonomin att gå runt. En strävan mot ekonomisk utveckling är ett långsiktigt mål. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett lämpligt utbud men även om att möjliggöra sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin.

I slutet av april påbörjades användningen av de nya riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal. En projektlista är framtagen av samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen där cirka 70 samhällsbyggnadsprojekt är rangordnande från ett till fyra i prioriteringsordning, varav 15 projekt har högst prioritet. Projektlistan är ett levande dokument som löpande muntligt redovisas på kommunstyrelsen. Syftet med denna rangordning är att skapa goda förutsättningar för ett effektivt arbete. Kommunstyrelsen beslutade i mars att påbörja exploateringsprojekt i södra Ösmo och det löper på enligt plan. Första delprojektet inom denna exploatering som bland annat innehåller lokalisering av skola och förskola i Ösmo skulle behandlats i kommunstyrelsen i juni men då barn- och utbildningsförvaltningen behövde mer tid för beredning av ärendet kopplat till skolans lokalisering, föreslog Planeringsavdelningen till Kommunstyrelsen i november att påbörja en annan del som första etapp. Färdigställandet av kommunens översiktsplan löper på och arbetet kommer att koordineras med framtagandet av markstrategin. Översiktsplanen beräknas vara färdig i början av 2020.

För att ta nästa steg i arbetet med att marknadsföra kommunen som en etableringsort har ett närmare samarbete mellan mark och exploatering och tillväxtavdelningen initierats. För att marknadsföra Nynäshamn som en etableringsort behöver detaljplanerad verksamhetsmark tas fram, vilket bland annat sker i Nynäshamns stad och Segersäng. Det pågår även arbete för att under 2019 färdigställa verksamhetsmark i Ösmo. En tillväxtplan har tagits fram för att öka tillväxten i kommunen och under våren har ett första möte med representanter från näringsliv och kommun genomförts, arbetet med tillväxtplanen kommer att fortsätta i näringslivsberedningen under 2019. För att säkerställa en ökad service gentemot näringsliv och medborgare sker NKI-uppföljningar (nöjd kund index) löpande, under 2019 kommer ett NKI-råd starta för att diskutera resultatet och förbättra tjänsterna.

För att säkerställa kommunens egna behov av lokaler är en lokalförsörjningsplan framtagen och beslutad i kommunstyrelsen i september.

En utredning har genomförts för att fastställa kommunens olika handlingsalternativ avseende fastigheten Nornan 32 (Sjukhuset) och ärendet bereds för närvarande utifrån Kommunstyrelsens beslut i december.

Som ett led i att effektivisera och modernisera organisation och service är ett arbete med att ta fram strategi och arbetssätt för kommunens digitalisering påbörjat. Ett digitalt råd är inrättat samt två delprojekt avslutade, enklare och snabbare myndighetsåterkoppling och ökad öppenhet och lättillgängligt via digitala arenor.

Under perioden har 236 bygglov beviljats, dessa genererar 833 bostäder. Ett bra utfall då antalet genererade bostäder under hela 2017 var 161.

Detaljplanerna skapar möjligheter för kommande byggnationer. Lagakraftvunna detaljplaner under perioden är: Humlan cirka 70 bostäder, Telegrafen/Vaktberget cirka 600-700 bostäder och Källberga/Vidbynäs ca 700. Sammanlagt har det planlagts 1 540 bostäder 2017/2018. Ett mycket gott resultat som jämförelse var siffran för 2016/2017 170 planlagda bostäder. Resultatet i årets mätning av byggherreenkäten som validerar vårt arbete i samhällsbyggnadsprocessens olika faser uppvisar ett bra resultat.

För att kommunen ska kunna växa behöver människorna kunna ha en egen försörjning. Socialförvaltningen verkar för egen försörjning och att insatser ges på hemmaplan. Eftersom insatser i första hand ska ges på hemmaplan skapas på detta sätt arbetstillfällen på orten.

Indikatorer visar på en ökning av både personer som behöver försörjningsstöd och de summor som betalas ut. En stor anledning till detta är att det finns många personer som av olika anledningar står utan eget bostadskontrakt och därför är hänvisade till dyra boendelösningar. De klarar därför inte att försörja sig. Förvaltningen arbetar med olika insatser bland annat tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn för att ge stöd till personer som saknar egen försörjning. Glädjande är att Socialförvaltningen har fått tillgång till ca 20 stycken mindre hyreslägenheter i gamla utsiktens lokaler vilket är ett positivt tillskott.

Nynäshamns kommun har fortsatt en utmaning i att tillse att unga 16-24 år studerar eller är etablerade på arbetsmarknaden. Satsningar på en omorganisation och inrättandet av en chefstjänst med inriktning mot gymnasieskola och vuxenutbildning medför ett tydligare fokus på denna viktiga målgrupp.

Satsningen ”Ung i Nynäs” där kommun, arbetsförmedling och försäkringskassan samarbetar fortsätter sitt arbete med målgruppen.

Sjukfrånvaron 2018 totalt är något lägre än föregående år. Det är framförallt inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som sjukfrånvaron minskat. Ohälsan är fortfarande mycket ojämställd och ojämnt fördelad mellan förvaltningar och verksamheter inom förvaltningarna. Kvinnors sjukfrånvaro är mellan två till tre gånger högre än männens, i princip oavsett yrke och förvaltning. Andelen medarbetare som har varit friska hela perioden har minskat jämfört med 2017.

Resultatet av folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget är OSA-dialogen. OSA-dialogen är en ny forskningsbaserad metod för att arbeta systematiskt med Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljöfrågor. Projektet har varit drivande i ansökan till Europeiska socialfonden och i juni kom besked om att Nynäshamns kommun tillsammans med Järfälla kommun får 27 miljoner till ett nytt projekt, ”Hälsofrämjande arbetsplatser”, som kommer att pågå från 1 september 2018 till 31 december 2021. OSA-dialogen är en av insatserna i detta ESF-projekt och därmed säkras implementeringen av den nya metoden i kommunens verksamheter.

I samband med att resultatet från räkenskapssammandraget 2017 presenterats finns möjligheten att studera nettokostnadsavvikelser i kommunens stora verksamheter. Avvikelsen jämför vår nettokostnad mot referenskostnad som är den statistiskt förväntade kostnaden. Inom både grundskola och äldreomsorg ses en negativ nettokostnadsavvikelse vilket innebär att vi har en mer kostnadseffektiv verksamhet än förväntat. Omräknat i pengar motsvarar denna effektivitet ca 75 miljoner kronor (äldreomsorg 63 miljoner kronor, grundskola 12 miljoner kronor). Analys av kvalitén kan studeras parallellt för att säkerställa att inte den höga kostnadseffektiviteten påverkat resultatet negativt. Bland annat kan man se att äldreomsorgen har ett gott betyg i kvalitetsundersökning och inom grundskolan ligger Nynäshamns kommun över snittet i riket på andelen elever som i årskurs nio uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

I gästhamnen finns en elektronisk kundnöjdhetsmätare, resultatet visar på en förbättring från betyg 5,17 till 5,30 mellan åren 2017 och 2018.

Målområde: Ett socialt hållbart Nynäshamn

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är stabilt, men samtidigt förändringsbenäget. Ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, ett samhälle där människor känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Under hösten togs ett förslag till handlingsplan fram för hur stödet till förvaltningarna ska utformas när det gäller mottagandet av nyanlända och asylsökande. Handlingsplanen beslutades i december i Kommunstyrelsen. Förvaltningen har även presenterat ett förslag till hur det kommande folkhälsoarbetet ska organiseras framöver vilket fick bifall i Kommunstyrelsen i november. I augusti blev en checklista klar när det handlar om att konkret inom samhällsplaneringen alltid arbeta utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv inom området.

Arbetet inom landsbygdsutskottet har fortsatt enligt plan med att kartlägga och uppmuntra till utbyggnad av fiber och bredband. Nynäshamn har genom Leader Stockholmsbygd en mängd projekt igång för att stärka förutsättningarna för boende och företagare på landsbygden genom lokalt ledda utvecklingsprojekt. Nynäshamns kommun är den som sammantaget har mest bidrag beslutade för lokalt ledda utvecklingsprojekt inom samarbetet Leader Stockholmsbygd.

Den brottsförebyggande organisationen har genomfört workshop med aktuella aktörer för trygghetsskapande åtgärder i Ösmo. En kontinuerlig dialog förs med lokal polis enligt samverkansavtalet. En säkerhetsskyddsbedömning har genomförts och en projektgrupp ska tillsättas och arbeta med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Stadsmiljöavdelningen har under 2018 tilldelats mer resurser för att hålla rent och snyggt. Detta har möjliggjort att städning har utförts mer frekvent än tidigare år. Nedskräpningen har tyvärr samtidigt ökat runt om i kommunen. Upprustningen av Ösmo centrum är klar så när som på kommande vårplantering. Vidare har det skett omfattande åtgärder på det kommunala gatunätet i Ösmo. Översyn och målning av övergångsställen har skett runt om i kommunen.

Sommaren 2018 gjorde kommunens förvaltningar, 17 ideella föreningar och organisationer ett bra jobb genom att erbjuda sommarjobb till 446 ungdomar.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till ett socialt hållbart Nynäshamn genom att verka för en utbildningsorganisation som är likvärdig och präglas av en god arbetsmiljö så att samtliga barn och elever är trygga och kan växa och utvecklas. Uppföljningen av läsåret 17/18 och verksamhetsåret 2018 visade fortsatt stora skillnader mellan kommunens grundskolor avseende resultat. Skillnader i resultat finns mellan pojkar och flickor, mellan elever födda i Sverige och elever födda utomlands och mellan elever med vårdnadshavare som har en eftergymnasial utbildning jämfört med de vars vårdnadshavare inte har det. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska ge alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande. Uppdraget ställer stora kvar på skolans organisation för att kompensera för barns och elevers olika förutsättningar på såväl strukturell som individuell nivå. Två målgrupper är särskilt viktiga att fokusera på för att tillse att skolan erbjuder likvärdiga livschanser, det är å ena sidan de elever som har svårt att nå kunskapskraven och dels de elever som har stor skolfrånvaro. Insatser för att möta dessa gruppers behov har gjorts genom utarbetandet och implementeringen av en handlingsplan för att säkerställa skolnärvaro samt en satsning på kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper.

Kultur- och fritid tar också ett socialt ansvar i och med arrangemang av lovaktiviteter som erbjuder barn och unga i ålder 6-15 år gratis aktiviteter. Alla lov-program och aktiviteter har varit mycket uppskattade och avdelningen har breddat utbudet till mer påkostade arrangemang som exempelvis hinderbana i Kvarnängshallen och teaterföreställningar.

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att skapa sysselsättning för funktionshindrade. Ett sätt som används är att ha krav på socialt åtagande vid upphandlingar. Äldreomsorgen arbetar aktivt med att utveckla möjligheter till utevistelser och med att förbättra måltidssituationen då nöjdhetsgraden för dessa frågor hade ett försämrat resultat än föregående års äldreomsorgsenkät. Satsningen har givit gott resultat.

Under året har socialnämnden fattat beslut om att införa konceptet måltidsvän på försök.

Under året har projektet digitala arenor slutförts, projektets syfte var att ta fram en handlingsplan med rekommendationer för kommunens fortsatta arbete med ökad öppenhet och lättillgänglighet via digitala arenor. Under juni månad presenterades en handlingsplan med rekommendationer som exempelvis införande av e-petition och jämförelsetjänster. Under valperioden har aktiviteter och kommunikationsplaner genomförts i samarbete med Kansliavdelningen med syftet att öka valdeltagande i utvalda målgrupper.

Arbetet med att organisera och administrera valet 2018 fortlöpte enligt plan och valdeltagandet ökade. Kansliavdelningen genomförde, för att höja valdeltagandet, informationskampanjer och utbildningsinsatser under augusti till september. Bland annat anordnades en valdebatt på gymnasiet. För att öka tillgängligheten beslutade valnämnden att upprätta en vallokal i valdistriktet med lägst valdeltagande.

Målområde: Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Ekologisk hållbarhet, handlar om att hushålla med biologiska och materiella naturresurser på lång sikt. Miljön ska skyddas, det innebär att utsläpp inte ska skada natur eller människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Naturfrämmande ämnen bör inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden ska bevaras. Målet är att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser.

Kommunfullmäktige antog i juni nya klimat- och miljömål, som utgör kommunens nya styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn. Uppföljning av och styrning mot de 28 klimat- och miljömålen sker via fyra målkapitel i kommande års mål och budget. Framtagandet av en Trafik- och mobilitetsplan genom sammanslagning och aktualisering av trafikplan, tillgänglighetsplan samt gång- och cykelplan är påbörjad. Inom ramen för Detaljplan Vansta 3:1 ämnat för drivmedelsförsäljning, ses möjligheten över för både laddstolpar och biogas för att öka tillgången till fossilfria bränslen. Utbildning i att använda Skype för anställda i Nynäshamns kommun har genomförts för att öka andelen resfria möten.

Samordnade varutransporter vid inköp och leveranser av matvaror till brukare sker via leveransgruppen inom funktionshinderområdet för att minska utsläpp vid transport.

Förskola och skola arbetar med ekologisk hållbarhet och hållbart lärande. Samtliga kommunala förskolor arbetar med grön flagg som är ett undervisningsverktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Vid inköp av livsmedel till kommunen uppmuntras ekologiska och närproducerade varor samt samordnad varudistribution för att minska utsläpp. Möjligheten att öka andelen ekologiska livsmedel vid inlöp begränsas dock av budgetutrymmet.

Arbetet med att ta fram en rutin/checklista inom fysisk planering för att säkerställa bevarandet av ekosystemtjänster är inte påbörjad, eftersom kommunen ser över möjligheten att ta del av liknande arbete inom Södertörnssamarbetet. För att skydda grönområden pågår ett arbete med att kalkbrottet i Stora Vika ska bli ett naturreservat. I arbetet med den nya Översiktsplanen kommer det förtydligas vilka områden som ska bevaras. Ett förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun godkändes av kommunstyrelsen i oktober och beräknas bli antagen av kommunfullmäktige våren 2019. Yt- och grundvattenplanens övergripande mål är att leva upp till ett EU-direktiv om att kommunens vatten ska ha god ekologisk status år 2021.

Kommunen har påbörjat arbetet med att dokumentera kulturmiljövärden. Det övergripande syftet med de nya områdesbestämmelserna är att Nynäshamns kulturmiljöer ska förtydligas, skyddas och uppdateras. Detta skapar förutsättningar för utvecklingsmöjligheter inom de gällande områdena.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att byta ut bland annat gamla värmesystem, styr- och reglerutrustning samt belysning för att minska energiförbrukningen i verksamhetsfastigheterna. Vid nyproduktion av verksamhetslokaler strävas det efter miljöklass silver. Miljöklassning är en svensk miljöcertifiering som mäter energiåtgång, innemiljö och byggmaterial för hållbara byggnader att leva, arbeta och leka i.

De nya miljö- och klimatmålen kommer att förbättra möjligheterna att utvärdera kommunens arbete inom ekologisk hållbarhet. Hur arbetet med de nya antagna miljö- och klimatmålen ska konkretiseras i respektive nämnd har presenterats i samband med Mål och budget 2019-2022.