Måluppfyllelse - Fullmäktigemål

Målområde: Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Mål 1. Nynäshamn växer som kommun

Nynäshamn befinner sig i en region med kraftig befolkningstillväxt. Kommunens ambition är att växa med 2 procent per år. Kommunen erbjuder nya och nuvarande Nynäshamnsbor olika former av attraktiva bostäder i varierade upplåtelseformer för att de ska kunna välja det boende som bäst passar den egna situationen. Kommunen utvecklar inköpt, exploateringsbar mark för bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Världshamnen Norvik, är en grundpelare för kommunens utveckling för sysselsättning, företagsetablering och befolkningsutveckling.

En grundläggande förutsättning för långsiktig samhällsekonomisk stabilitet är kommuninvånarnas sysselsättning, på en stark och mångsidig lokal och regional arbetsmarknad. För att underlätta för kommuninvånarna att välja gång/cykel eller kollektiva färdsätt är det viktigt att kommunikationerna är bra till och från arbete, studier och andra aktiviteter. Det är även viktigt att vägarna till och från kommunen är trafiksäker och fungerar optimalt. Kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bearbetar Trafikverket, andra statliga myndigheter och andra organisationer för förbättringar av väg 225.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
1A. Antal byggrätter ska ligga på en hög nivå
Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1 000 invånare 7,3
(2015)
8,0 29,5 16,9
(2017)
Öka Öka Öka Öka
Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1 000 invånare 0,9
(2015)
4,1 27,5 12,7
(2017)
Öka Öka Öka Öka

I länssnittet ingår ej samtliga kommuner i länet, se vilka i Kolada.

Utvärdering: Målet uppfylls delvis.

Befolkningsstatistiken för året visar på en befolkningsökning med 0,6 procent vilket är långt ifrån ambitionsnivån på 2 procent och förklaras främst av att ytterst få bostäder blev inflyttningsklara under året. Kommunens egen beräkning för bostadsbyggande visar på en kraftig utveckling av möjligt bostadsbyggande först under 2019. Under 2018 har detaljplaner antagits som möjliggör kommande års byggande i kommunen. Under året har 236 bygglov beviljats vilket möjliggör 833 bostäder. Ett bra utfall då antalet möjliggjorda bostäder under hela 2017 var 161 stycken.

Andelen inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16-64 år har minskat något från förra året och uppgår nu till 6,0 procent. För Stockholms län är motsvarande siffra 5,9 procent och för riket är den 7,0 procent.

Nynäshamns kommun har en ungdomsarbetslöshet (unga 18-24 år) på 9,5 procent 2018 jämfört med 8,7 procent för riket. Särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden har unga som saknar gymnasieutbildning. Andelen unga i åldern 16-19 som fullgjort sin skolplikt men som inte är inskrivna på något nationellt gymnasieprogram eller inte fullgjort en gymnasieutbildning i Nynäshamns kommun var 2018 26 procent, jämfört med 18 procent för riket i genomsnitt. Enligt nya värden är andelen elever som avbryter sina studier eller gör studieuppehåll 7 procent vid Nynäshamns gymnasium, jämfört med 3 procent för riket i stort.

För att öka andelen unga som fullgör en gymnasieutbildning vid ett nationellt program krävs flera och tidiga insatser i form av studie- och yrkesvägledning, särskilt stöd och arbete för att motverka problematisk skolfrånvaro. Unga i åldern 16-19 år som inte är inskrivna på något nationellt gymnasieprogram eller inte fullgjort en gymnasieutbildning omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kartläggning/nulägesanalys av antal elever som är berörda pågår. En ny samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret anställdes våren 2018. En handlingsplan med en tydlig struktur och systematik kring kommunala aktivitetsansvaret har tagits fram och arbetet är i fas.

För att säkerställa att vägarna till och från kommunen är trafiksäkra och fungerar optimalt arbetar kommunen aktivt för att åtgärdsvalstudier (ÅVS) slutförs och åtgärder genomförs. För väg 73 finns en fastställd avsiktsförklaring beslutad av Kommunstyrelsen i april, för väg 225 fastställdes avsiktsförklaringen i Kommunstyrelsen i december. För ÅVS 546 har kommunen utrett förutsättningarna för att möjliggöra ett färdigställande, då exploatören i området inte längre är intresserad av att avsluta den. På grund av höga kostnader och tidsperspektivet för när en ny väg kan tänkas behövas anser kommunstyrelseförvaltningen att ÅVS:en ska ses som avslutad.


Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun

Nynäshamn är en attraktiv plats för etablering och utveckling av företag. Inom kommunen kan företag starta, växa och utvecklas. Kommunorganisationen samverkar aktivt för att ge företagen goda förutsättningar att växa genom att erbjuda möjligheter till god kompetensförsörjning, aktiv markpolitik för hållbara bostäder och områden, och stöd. Nynäshamns är den naturliga platsen för företag som har hållbarhetsperspektiv på produktion, transporter och socialt ansvarstagande.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
2A. Företag som har haft kontakt med kommunen ska vara nöjda med kontakten
Servicemätning NKI, samtliga fem myndighetsområden 68 70 * 69 71 69 71 73 75
2B. Företag som har deltagit i aktiviteter anordnade av kommunen ska vara nöjda med aktiviteten (företagsmöten, frukostseminarier m.m.)
Andel företag som är nöjda med företagsaktiviteten de deltagit i**

*Värdet för 2018 finns tillgängligt i Kolada v. 18 2019
**Enligt plan startar mätningen år 2019

Utvärdering: Målet uppfylls inte.

För att marknadsföra Nynäshamn som en etableringsort behöver detaljplanerad verksamhetsmark tas fram, vilket bland annat sker i Nynäshamns stad och Segersäng. Det pågår arbete för att under 2019 färdigställa verksamhetsmark i Ösmo. En tillväxtplan har tagits fram för att öka tillväxten i kommunen och under våren har ett första möte med representanter från näringsliv och kommun genomförts, arbetet med tillväxtplanen kommer att fortsätta i näringslivsberedningen under 2019. För att säkerställa en ökad service gentemot näringsliv och medborgare sker NKI-uppföljningar (nöjd kund index) löpande, under 2019 kommer ett NKI-råd starta för att diskutera resultatet och förbättra tjänsterna.

Det preliminära NKI resultatet för 2018 bland företagare visar på ett gott betyg för markupplåtelse (79 av 100), servering (77 av 100) och livsmedelskontroll (76 av 100) men ett lägre betyg för bygglov och mark (63 respektive 65 av 100).

Svenskt näringslivs ranking släpptes under hösten och kommunen har tappat 27 placeringar och är på plats 249 av landets 290 kommuner. Rankingen baseras på 18 faktorer och resultatet kommer från enkätsvar och statistik. Vid genomgång av resultaten så är attityder en generell faktor där vi som kommun har stor förbättringspotential.

Nynäshamns gymnasium och Nynäshamns kompentens centrum har, och bibehåller över tid, ett stort antal etablerade företagskontakter. Elever vid Nynäshamns kompentens centrum anger i högre grad än övriga elever vid vuxenutbildning inom länet i stort att de har en bra kontakt med arbetslivet genom sin utbildning. Andelen elever vid Nynäshamns gymnasium som i gymnasieenkäten 2018 anger att de i sin utbildning får kontakt med arbetslivet är 35 procent vilket är en sänkning från tidigare år. För att ytterligare stärka kontakter mellan skola och näringsliv avsätts medel 2019 för att anställa en studie- och yrkesvägledare med särskilt fokus på kopplingen skola näringsliv som framförallt ska jobba mot gymnasiet.


Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande

Nynäshamns kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom en effektiv kommunal verksamhet och politiska prioriteringar skapas utrymme för framtida behov. Alla verksamheter prövar löpande möjligheterna till nya och effektivare arbetssätt. Kommunorganisationen samverkar för att ge företagen och invånare goda förutsättningar genom att erbjuda god service, bra bemötande och en tydlig och förståelig myndighetsutövning. Kommunens samhällsservice växer i takt med kommunens befolkningsökning (utbildning, kultur, äldreomsorg, parker och så vidare).

Alla kommuninvånare bemöts med respekt och ingen diskrimineras. Kommuninvånarna och företagen upplever att det är enkelt att ha kontakt med kommunen, att de snabbt får svar och är nöjda med den service som ges. Kommuninvånarna har goda möjligheter att själva välja form för sina kontakter med kommunen och digitala alternativ är en självklarhet.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
3A. Kommunens resultat ska vara på en god nivå
Kommunens ekonomiska resultat, i % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag 1,7 % 0,9 % 1,6 % 2 % 2 % 2 % 2 %
3B. Tillgängligheten via telefon ska vara god
Andel som får svar på en enkel fråga när de ringer kommunen (besvaras av kontaktcenter eller kopplas vidare) 36 % 58 % 69 % 46 % 50 % 55 % 60 % 65 %
3C. Tillgängligheten via e-post ska vara god
Andel som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom en arbetsdag (e-post besvaras av kontaktcenter eller skickas vidare) 89 %* 98 %* 94 % 90 % 90 % 91 % 92 % 93 %
3D. Det ska ta kort tid att få ett bygglovsbeslut
Handläggningstid av en komplett bygglovsansökan, antal dagar i genomsnitt 30 32 36 20**
(2016)
25 25 25 25
Bygglovsärendens effektivitet enligt privatpersoner, företag och organisationer (index 1-100) 42 40 47 58 %***
(2017)
47 52 57 62
3E. Effektiviteten inom gymnasieskolan ska vara hög
Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, skolkommun 53 % 39 % 48 % 65 % 66 % 55 % 56 % 57 % 58 %

*Innan 2018 mättes andelen som får svar inom två dagar, från och med 2018 mäts andelen som får svar inom en dag.
**Enkätundersökning baserad på 228 kommunsvar (värden omräknade från veckor till dagar). Rapport från Näringslivets regelnämnd, ”Bygglov - handläggning, servicegarantier, avgifter och resurseffektivitet. Delrapport 4 om regeltillämpning på kommunal nivå”.
***Avser endast företagskunder (ej privatpersoner och organisationer). Källa: Insikt (SKL).

Utvärdering: Målet uppfylls delvis.

Kommunens resultat är 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, detta är klart under kommunens målsättning på 2,0 procent. Kommunen har under 2018 haft exploateringsintäkter av engångskaraktär som kompenserat för den stora nedskrivningen av exploateringen kopplad till sjukhusfastigheten (Nornan 32). För att säkerställa kommunens långsiktiga finansiella stabilitet och möjliggöra tillväxt och större volym av investeringar behöver resultatet vara högre. Glädjande är att både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat väldigt nära budget.

I samband med att resultatet från räkenskapssammandraget 2017 presenterats finns möjligheten att studera nettokostnadsavvikelser i kommunens stora verksamheter. Avvikelsen jämför vår nettokostnad mot referenskostnad som är den statistiskt förväntade kostnaden. Inom både grundskola och äldreomsorg ses en negativ nettokostnadsavvikelse vilket innebär att vi har en mer kostnadseffektiv verksamhet än förväntat. Omräknat i pengar motsvarar denna effektivitet ca 75 miljoner kronor (äldreomsorg 63 miljoner kronor, grundskola 12 miljoner kronor). Analys av kvalitén kan studeras parallellt för att säkerställa att inte den höga kostnadseffektiviteten påverkat resultatet negativt. Bland annat kan man se att äldreomsorgen har ett gott betyg i kvalitetsundersökning och inom grundskolan ligger Nynäshamns kommun strax under snittet i riket på andelen elever som i årskurs nio uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Den genomsnittliga hanteringstiden av bygglov från komplett ärende till avgjort bygglov har idag ett medelvärde på 18 dagar om det är ett ärende som fattas på delegation och ett medelvärde på 53 dagar det är ett ärende som fattas av nämnd eller AU. Det ger ett totalt medelvärde på 35,5 dagar vilket är en förbättring under året. Men tyvärr når inte kommunen målsättningen på 25 dagar.

Kommunens tillgänglighet via telefon och mail mäts inom ramen för kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och kommunen har ett förbättrat resultat på tillgänglighet via telefon från 58 procent 2017 till 69 procent 2018.

Resultatet av brukarenkäterna för förskola och skola visar inga större förändringar gällande vårdnadshavarnas och elevernas nöjdhet med utbildningsorganisationen. Vårdnadshavare uppger dock i lägre utsträckning att de kan rekommendera sitt barns skola men resterande resultat ligger i linje med föregående år. Svarsfrekvensen är fortfarande låg i de enkäter som vänder sig till vårdnadshavare i förskola och skola och var femte elev i årskurs 5 och var fjärde elev i årskurs 8 är inte representerade i urvalet.

Som ett led i att effektivisera och modernisera organisation och service är ett arbete med att ta fram strategi och arbetssätt för kommunens digitalisering påbörjat. Ett digitalt råd är inrättat samt två delprojekt avslutade, enklare och snabbare myndighetsåterkoppling och ökad öppenhet och lättillgängligt via digitala arenor.


Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nynäshamns kommun både upplevs och är känd som en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer för att locka nya medarbetare. Kommunens medarbetare upplever att de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet bedrivs. Kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov är viktigt för medarbetarnas utveckling. I kommunen finns goda möjligheter till karriär. Metoder och stöd för ett hållbart chefsskap är väl utvecklat.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
4A. En hög andel av kommunens medarbetare rekommenderar Nynäshamns kommun som arbetsgivare
Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra 74 % 73 % 76 % 77 % 78 % 79 %
4B. Sjukfrånvaron ska vara låg
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, som andel av den ordinarie arbetstiden 8,6 % 7,9 % 7,4 % 6,6 %
(2017)
7,2 %
(2016)
8,0 % 7,7 % 7,4 % 7,0 %

Utvärdering: Målet uppfylls delvis.

Hållbart medarbetarengagemang som mäts i medarbetarenkäten visar för 2018 på ett oförändrat resultat från 2016 detta placerar oss på eller strax över snittet för länet och riket. Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har sjunkit något.

Sjukfrånvaron bland anställda har sjunkit jämfört med föregående år och även om tidsintervallet är kort från 2016 så syns glädjande ett tydligt skifte med en sjunkande trendkurva för sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron är nu 7,4 procent. Ohälsan är fortfarande mycket ojämställd och ojämnt fördelad mellan förvaltningar och verksamheter inom förvaltningarna. Kvinnors sjukfrånvaro är mellan två till tre gånger högre än männens, i princip oavsett yrke och förvaltning.

Effekterna av den treåriga lönesatsningen för socialsekreterare och biståndshandläggare visar att personalomsättningen för de yrkeskategorierna minskat.

Ett arbete är påbörjat för att säkerställa hanteringen och förbättra rutinerna för facklig förtroendeperson och förtroendepersontid. För det förebyggande arbetsmiljöarbetet är ett systemstöd för avvikelserapportering implementerat i verksamheten. Kommunens rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier är också reviderad.

Resultatet av folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget är OSA-dialogen. OSA-dialogen är en ny forskningsbaserad metod för att arbeta systematiskt med Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljöfrågor. Projektet har varit drivande i ansökan till Europeiska socialfonden och i juni kom besked om att Nynäshamns kommun tillsammans med Järfälla kommun får 27 miljoner till ett nytt projekt, ”Hälsofrämjande arbetsplatser”, som kommer att pågå från 1 september 2018 till 31 december 2021. OSA-dialogen är en av insatserna i detta ESF-projekt och därmed säkras implementeringen av den nya metoden i kommunens verksamheter.

Framtagandet av arbetsgivarvarumärket för att stärka Nynäshamns kommun som en attraktiv arbetsgivare är i huvudsak färdigställt men enligt plan något försenat.

Målområde: Ett socialt hållbart Nynäshamn

Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka

Nynäshamn är en attraktiv och trygg kommun för kommuninvånarna och besökare. Kommunen erbjuder en god livsmiljö, med närhet till det viktiga i livet, som lockar till att starta och utveckla verksamheter, till att bosätta sig här och till att besöka kommunen. Kommunen upplevs som ett öppet, tolerant samhälle med en god social sammanhållning.

Nynäshamns kommun skapar goda möjligheter för en innehållsrik och omväxlande fritid genom sin natur-, kultur-, idrotts och fritidsmiljö. Verksamheterna stimulerar till aktivt deltagande och barn och ungdomar ska prioriteras.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
5A. Elever ska känna sig trygga i skolan
Trygghetsindex för elever i åk 9, skala 1-10, flickor 8,0 7,7
Trygghetsindex för elever i åk 9, skala 1-10, pojkar 7,6 8,0
5B. Brukare inom hemtjänsten och i särskilt boende ska känna sig ganska eller mycket trygga med stödet respektive boendet
Andel brukare inom hemtjänsten som uppger att det känns ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 80 % 82 % 87 % 83 % 85 % 82 % 83 % 84 % 85 %
Andel brukare inom särskilt boende som uppger att det känns ganska eller mycket tryggt på äldreboendet 85 % 86 % 82 % 86 % 88 % 86 % 87 % 88 % 89 %

Utvärdering: Målet uppfylls delvis.

När det gäller brukarbedömning av trygghet inom hemtjänsten så har resultatet förbättrats och är klart över snittet i länet och riket. Den upplevda tryggheten inom särskilt boende har dock försämrats men ligger fortfarande på en hög nivå. Andel av brukarna på vård och omsorgsboende som tycker att måltidssituationen på äldreboendet är en trevlig stund på dagen har ökat från 63 procent 2017 till 70 procent 2018 vilket är glädjande.

Andelen vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i skolan sjunker med undantag från årskurs 2 där värdet marginellt ökat. Inom fritidshem och förskola är resultatet detsamma som tidigare år. De vårdnadshavare som svarat på brukarenkäten inom skola och fritidshem anser dock i lägre utsträckning än föregående år att verksamheterna aktivt arbetar för att motverka kränkande behandling, med undantag för vårdnadshavare till elever i årskurs 5 där resultaten är ökat marginellt från tidigare år.

Förändringarna är små och det i kombination med att svarsfrekvensen är låg gör resultaten svårtolkade. Resultatet av elevenkäten avseende trygghet ligger i linje med tidigare år. Färre elever i gymnasiet, årskurs 2, känner sig trygga i skolan. Detsamma gäller andelen elever som är nöjda med skolans arbete mot mobbning som visar 38 procent jämfört med tidigare år som var 69 procent.

Inom Nynäshamns kompetens centrum avseende trygghet har värdet marginellt ökat från tidigare år vilket även visas inom länet.

Kultur- och fritidsavdelningen stöttar föreningar genom så kallade föreningsbidrag och samverkar i genomförandet av arrangemang. För att stärka föreningslivet erbjuds föreningar att delta i Sommarlovsprojekt och Kulturveckan i oktober, då en specifik föreningsdag arrangerades. Ett mycket uppskattat inslag var höst- och jullovsaktiviteterna.

Kryssningssäsongen 2018 innebar anlöp av 29 fartyg. Många av kryssningsresenärerna valde att stanna i Nynäshamn vilket är mycket glädjande.

Kommunen har satt upp sju nya historiska skyltar på olika platser i Nynäshamn. I juni invigdes skyltarna av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, och därefter gavs en uppskattad historisk rundvandring.


Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser

I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och rättigheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Kommunens arbete främjar delaktighet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Det har avgörande betydelse för att förhindra ohälsa. Hälsa definieras som ”ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande” av Världshälsoorganisationen (WHO). Hälsa är därmed något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är något positivt som omfattar goda livsvillkor, goda levnadsvanor och frånvaro av missbruk. Prioriterad målgrupp i kommunens arbete är barn, ungdomar och äldre.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
6A. Barn och ungdomar ska inte röka
Andel elever i årskurs 9 som röker ibland eller dagligen, hemkommun - flickor 17 % 18 % 13 % 14 % 12 % 10 % 9 %
Andel elever i årskurs 9 som röker ibland eller dagligen, hemkommun - pojkar 9 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 % 6 %
6B. Barn och ungdomar i kommunen ska må bra
Andel elever i årskurs 9 som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, hemkommun - flickor 47 % 52 % 39 % 42 % 37 % 32 % 27 %
Andel elever i årskurs 9 som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, hemkommun - pojkar 13 % 26 % 17 % 11 % 9 % 7 % 5 %
6C. Andel hemtjänsttagare, 65 år eller äldre, som besväras av ensamhet ska vara låg
Andel hemtjänsttagare, 65 år eller äldre, som ofta besväras av ensamhet 15 % 13 % 11 % 14 % 14 % 14 % 13 % 12 % 11 %

Utvärdering: Målet uppfylls delvis men resultat kring ungas folkhälsa är oroande.

De allra flesta i Sverige upplever att de har en god hälsa. Samtidigt verkar den positiva utveckling som pågått sedan år 2004 ha avstannat och skillnaderna mellan olika grupper är stora. Högst andel med ohälsa uppger de med lägst utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten.se/kommunfakta/). Detta märks i Nynäshamns kommun där utbildningsnivån är lägre jämfört med såväl Stockholms Län som hela riket.

Under mål finns delmål som riktar sig mot ungdomars hälsa och specifikt tobaksanvändning och psykisk hälsa. Dessa mål mäts med hjälp av Stockholmsenkäten som alla elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet får fylla i vartannat år.

Andelen elever som röker i år 2 på gymnasiet har minskat från föregående års undersökningar för både pojkar och flickor. I årskurs 9 har det minskat för pojkarna men ökat något för flickorna. Detta ligger i linje med hur trenden ser ut generellt i Sverige. Medelåldern för tobaksdebuten har stigit och flickor röker i större utsträckning än pojkar. Nynäshamns kommun har en policy gällande tobaksbruk i den kommunala skolan. För att stärka föräldrarnas roll erbjuds utbildningar där bland annat vikten av att sätta gränser för barnen diskuteras.

Andel som röker dagligen eller ibland. Åk 9 - Hemkommun

Resultat från den nationella folkhälsoenkäten 2018 visar att fler uppger psykisk ohälsa. Självrapporterade besvär av ängslan, oro och ångest har ökat, särskilt bland yngre kvinnor. Denna trend visar sig stark även i Nynäshamn, där andel elever som ofta känner sig deppiga utan att veta varför har ökat.

Alarmerande är det faktum att andelen som tycker att det är ”riktigt härligt att leva” har minskat bland flickor i årskurs 9 från 61 procent (2016) till 51 procent (2018). Bland pojkarna är minskningen inte lika kraftig, från 70 procent till 66 procent. Inom länet är skillnaden marginell: runt 60 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna. Arbetet med att främja barns psykiska hälsa har delvis bedrivits av elevhälsan ute i skolorna.

Andel elever som ofta känner sig ledsen eller deppig utan att veta varför. Åk 9 – Hemkommun

På strategisk nivå ingår Nynäshamn i folkhälsomyndighetens ”Nätverksträffar för folkhälsostrateger” som under året har haft fokus på psykisk ohälsa. Jämställdhetsperspektivet har lyfts fram inom samhällsbyggnadsprocessen genom implementeringen av jämställdhetschecklistan.

Socialförvaltningen har en väl etablerad volontärverksamhet inom äldreområdet och antalet volontärer har ökat under året. Bland annat gör volontärerna besök i hemmet, spelar musik och hjälper till vid tillställningar på boenden. Under våren har socialnämnden fattat beslut om att införa konceptet ”måltidsvän” på försök. Det innebär att ensamma äldre människor med hemtjänst som vill ha måltidssällskap får besök av en volontär och de äter tillsammans. Kommunen står för måltidsvännens matkostnad. På detta sätt förebyggs också ensamhet och social isolering och kan bidra till att skapa nya relationer och nätverk hos äldre, ensamma människor.

Valdeltagandet i årets riksdagsval har ökat med 1,4 procent till 86,5 procent från förra valet 2014, även valdeltagandet till kommunfullmäktigevalet har ökat från 80,9 procent 2014 till 82 procent 2018.


Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande

Tillgången till ett förskole- och utbildningssystem av hög kvalitet har stor betydelse för barns och ungdomars livssituation. Nu och senare i livet. Utbildningen ger alla likvärdiga möjligheter att utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

För barnen och ungdomarna är den trygga och utvecklande miljön både socialt och fysiskt, samt utbudet av bra kultur och fritidsaktiviteter viktiga förutsättningar för framtiden.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
7A. Vårdnadshavare ska vilja rekommendera sitt barns förskola
Andel vårdnadshavare som definitivt kan rekommendera sitt barns förskola, samtliga huvudmän 67,8 % 69 % 70 % 71 % 72 %
7B. Kunskapsnivån i grundskolan ska vara hög
Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun 80,3 % 75,6 % 72,2 % 83,0 % 75,6 % Öka Öka Öka Öka
Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (17 ämnen), hemkommun 226 217 218 246,7 230 227 228 229 230
7C. Kunskapsnivån i gymnasiet ska vara hög
Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor.* 30,6 % 37,0 % 30,9 % 52,5 % 56,5 % Öka Öka Öka Öka

*Denna indikator har ersatt ”Andel avgångselever med en gymnasieexamen, samtliga program och samtliga huvudmän, skolkommun” som tidigare skulle utvärdera delmål 7C och nu inte längre går att ta fram.

Utvärdering: Målet uppfylls delvis.

Avdelning förskola har utarbetat strukturer för att säkerställa likvärdigheten mellan kommunens förskolor. En verksamhetsidé för kommunens förskolor har implementerats under våren 2018 och processutbildning genomfördes under hösten med sammanlagt nio tillfällen. Ett centralt pedagogiskt team har inrättats för att arbeta verksamhetsövergripande med det systematiska kvalitetsarbetet. Förskoleenkäten visar på ett positivt resultat kring att förskolans miljö är trygg och säker och stimulerar till utveckling, lek och lärande och att vårdnadshavarna i hög grad har en kontinuerlig kommunikation med förskolan om sitt barn.

Flera åtgärder har vidtagits för att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor. Under 2017 implementerades ett nytt resursfördelningssystem vars effekter kommer att utvärderas under 2019.

Uppföljningen av arbetsmiljön i skolan uppmärksammas i förvaltningens brukarenkäter med ett par påståenden att ta ställning till. En central fråga gäller studiero i klassrummet och den har funnits med i enkäterna under lång tid. Påståendet har låga resultat i grundskolan. Det gäller båda respondentgrupperna, elever och elevernas vårdnadshavare. Det är små förändringar över tid. Resultaten varierar marginellt uppåt och nedåt utan någon tydlig trend. I gymnasiet uppger färre elever i årskurs 2 att de har studiero på lektionerna där resultatet är 46 procent i jämförelse med tidigare år där 64 procent uppgav att de kände studiero på lektionerna.

Nynäshamns kommun följer kontinuerligt upp elevers närvaro i skolan. I de underlag förvaltningen tar fram finns en koppling mellan elevers närvaro och skolresultat. Skolfrånvaro kan vara kopplad till arbetsmiljön i skolan och ofta behöver elevhälsans personal kopplas in för att rätt åtgärder ska kunna sättas in. Under 2018 skapades en ny enhet inom avdelningen stöd och utvecklig, enheten för närvarostöd. Enheten har två fokusområden; att med ett främjande och förebyggande arbete skapa ett systematiskt skolnärvaroarbete som gynnar alla kommunens elever med ett fokus att minska riskerna för att elever utvecklar en problematisk skolfrånvaro. Enheten fokuserar även fortsättningsvis på de elever som idag har en problematisk skolfrånvaro som behöver åtgärdas. Rekrytering av kuratorer är klar och rekrytering gällande speciallärare pågår. En gruppledare/specialpedagog finns på plats och leder arbetet avseende problematisk skolfrånvaro. Samarbete sker med skolpsykologer inom tillhörande avdelning stöd och utveckling och samarbete med socialförvaltningen är under utveckling. Arbete pågår även kring inre rutiner och revidering av handlingsplanen gällande problematisk skolfrånvaro har gjorts.

Fler ungdomar än tidigare sökte i år sommarjobb via kommunens sommarjobbssatsning och nytt för 2018 var att sommarjobben enbart anordnades inom kommunal verksamhet och kommunens föreningar.

Målområde: Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Mål 8. Nynäshamn kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle

Nynäshamns kommun är en ekokommun. Verksamheterna präglas av hållbar utveckling och är ett föredöme för kommuninvånare och företag i kommunen. Kommunen arbetar förebyggande, anpassar verksamheten så att livsbetingelserna inte försämras och generellt eftersträva resurseffektiva insatser. Verksamheterna drivs med förnyelsebar energi.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
8A. Andel ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen ska vara hög
Andel inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen under årets sex första månader 30 % 33,9 % 32,4 % 30 %
(2017)
26 %
(2017)
35 % 40 % 45 % 50 %
8B. Miljömedvetenheten inom skola och förskola ska vara hög
Antal miljöaktiviteter som är genomförda på förskolor och grundskolor inom projektet Grön flagg 28 54 33 38 43 48
8C. Andel el- och laddhybridbilar i kommunens bilpark ska vara hög
Andel fossilbränslefria eller laddhybridbilar i kommun och helägda bolag (ägda och leasade) 4 % 7,9 % 11 % Öka Öka Öka Öka
8D. Slutanvändningen av energi inom offentlig verksamhet ska vara låg
Slutanvändning av energi inom offentlig verksamhet inom den geografiska kommunen, MWh/invånare (2015)
1,87
* (2015)
1,17
(2015)
1,63
1,85 1,83 1,81 1,79

*Publiceras ej längre för allmänheten.

Utvärdering: Målet uppfylls delvis.

I Nynäshamns kommun har andelen fossilbränslefria bilar ökat, totalt nu är 11 procent av fordonsflottan fossilbränslefridrivna det vill säga 16 av 142 fordon. Det leder till att det totala utsläppet av CO2 från kommunens fordon 2018 är 224,3 ton vilket är under målsättningen på 240 ton. Allt eftersom fordonsflottan byts ut så kommer andelen fossilbränslefria fordon att öka.

Arbetet med att byta ut bland annat gamla värmesystem, styr och reglerutrustning samt belysning för att minska energiförbrukningen i verksamhetsfastigheterna fortsätter kontinuerligt.

Vid nybyggnation av förskolan Cykelskogen valdes att miljöklassa byggnaden i nivå silver. Miljöklassning är en svensk miljöcertifiering som mäter energiåtgång, innemiljö och byggmaterial för hållbara byggnader att leva, arbeta och leka i.

Under 2017 testades en ny städmetod där man använder endast dukar och moppar av mikrofiber samt ultrarent vatten. Ultrarent vatten är kranvatten som har avjoniserats och filtrerats. För att utvärdera metoden utfördes mätningar vid två tillfällen före och efter städningen. Resultatet visade att den kemikaliefria städningen gav en bättre rengöringseffekt än städning med kemikalier. Metoden håller nu på att införas i stor skala.

Kommunen har arbetat med att möjliggöra för flera verksamheter att källsortera.

Kommunfullmäktige tog i juni 2018 beslut om nya klimat och miljömål inför 2019 där nuvarande mål 8 och 9 har slagits ihop. 2018 är sista året som målen utvärderas hos respektive nämnd från och med mål och budget 2019 utvärderas klimat och miljömålen i sin helhet av kommunstyrelsen.


Mål 9. Nynäshamns natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas

Nynäshamn har stora natur- och kulturvärden som fortsätter att utvecklas. Tillgängligheten finns till kommunens naturområden för alla invånare och besökare. Viktiga stråk och svaga samband i grönstrukturen är stärkta, kulturvärden synliggjorda och vattenmiljöers ekologiska status är goda. Kalkbrottet vid Stora Vika har blivit ett naturreservat. Verksamheter och aktiviteter på landsbygden och i skärgårdsområdet som går att förena med en god resurshushållning och som bidrar till att stärka värdena främjas.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Jämförelse Flerårsplan 2018-2021
2016 2017 2018 Snitt
länet
Snitt
riket
Mål
2018
Mål
2019
Mål
2020
Mål
2021
9A. Halterna av tungmetaller i avloppsslammet ska minska
Halt av kadmium i avloppsslammet (mg/kgTS) 0,66 0,64 0,55 0,61 0,60 0,58 0,56
Halt av kvicksilver i avloppsslammet (mg/kgTS) 0,56 0,83 0,49 0,47 0,45 0,42 0,40

Utvärdering: Målet uppfylls delvis.

Ett arbete pågår för att Stora Vika ska bli ett naturreservat. Inom ramen för arbetet med den nya Översiktsplanen kommer det förtydligas vilka områden i kommunen som ska bevaras.

Ett förslag till vattenplan är beräknad att skickas ut på granskning under hösten och kan antas av kommunfullmäktige under våren 2019.

Arbetet med dokumentation av kulturmiljövärden har startat och sker inom ramen för översynen av Nynäshamns tätorts stadsplan S1:an och beräknas vara klart under 2019. Samråd planeras under 2019.

En informationskampanj till företag och hushåll för att minska halterna tungmetaller i avloppsslammet har genomförts. Bland annat har information om vad som gäller runt biltvätt skett. Samtidigt har VA - avdelningen haft dialog med fastighetsavdelningens ansvariga för sjukhuset och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att identifiera och minska föroreningarna från kommunens verksamhetslokaler. Driftsäkerheten och i synnerhet kvävereningen har förbättrats under 2018, vilket gör att kommunen klarar tillståndskraven för VA-reningen i år. Dock är det med knapp marginal. De åtgärder som bedöms ha störst effekt och nu görs för driftsäkerheten är framtagande av underhållsplaner, tydliga driftrutiner samt högre investeringstakt på befintliga verk, pumpstationer och ledningsnät.

Kommunfullmäktige tog i juni 2018 beslut om nya klimat och miljömål inför 2019 där nuvarande mål 8 och 9 har slagits ihop. 2018 är sista året som målen utvärderas hos respektive nämnd från och med mål och budget 2019 utvärderas klimat och miljömålen i sin helhet av kommunstyrelsen.