Finansiell analys

Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning och utveckling

Kommunens skatteintäkter har ökat under de senaste åren. Kommunen har haft en stadig befolkningsutveckling på i snitt en procent under de senaste åren vilket har medfört ökade skatteintäkter. Under 2018 var befolkningsökningen 0,6 procent jämfört med 1,3 procent 2017, 0,9 procent 2016 och 1,7 procent 2015. Enligt den senaste skatteprognosen (2019-02-15) från Sveriges kommuner och landsting kommer kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag öka 2019 med 64,6 miljoner kronor jämfört med 2018. Därefter beräknas skatteintäkterna öka de närmaste åren med i snitt 55 miljoner kronor per år.

Nynäshamns kommun har ett finansiellt mål formulerat så att kommunens resultat ska överstiga 2 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Under 2018 uppgår kommunens resultat till 23,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet var 25 miljoner kronor.

Kommunens ekonomiska resultat i % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunen har stora investeringsbehov, främst i renoveringar av verksamhetslokaler och anläggningar. Inlåningen är oförändrad under året. Investeringsutgifterna uppgick till 124,4 miljoner kronor, vilket gör att någon ytterligare inlåning inte gjordes under året. De stora planerade investeringsvolymerna de kommande åren kommer inte att kunna finansieras utan ökad inlåning. Den av kommunfullmäktige antagna VA-planen innebär behov av utökad inlåning. Denna inlåning kommer dock på sikt i sin helhet att finansieras av intäkter från VA-kollektivet.

Koncernens och kommunens externa intäkter

Avgörande för vilken kostnadsnivå en kommun kan tillåta sig är den tillgängliga resursnivån, det vill säga vilka intäkter som finns i verksamheten. Kommunens främsta intäkter är kommunalskatt och generella statsbidrag, vilket framgår av tabellen. Denna andel utgör 75 procent av de totala intäkterna.

Hela koncernens intäkter uppgick 2018 till 2 151 miljoner kronor, varav 1 979 miljoner kronor i kommunen.

Kommunens externa intäkter
Miljoner kronor
2018 2017
mnkr % mnkr %
Skatter 1 224 62 % 1 183 66 %
Generella statsbidrag 250 13 % 242 14 %
Taxor och avgifter 134 7 % 120 7 %
Driftbidrag 156 8 % 162 9 %
Övriga driftintäkter 209 11 % 76 4 %
Finansiella intäkter 6 0 % 2 0 %
SUMMA 1 979 100 % 1 785 100 %

Kommunens externa intäkter har ökat med 194 miljoner kronor. Skatteintäkterna och generella statsbidrag har ökat med 49 miljoner kronor. De minskade driftbidragen beror främst på lägre bidrag från Migrationsverket. Taxor och avgifter har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på, att överuttag inom VA-verksamheten 6,9 miljoner kronor avsattes 2017 för framtida investeringar, men också en generell ökning. Ökningen av övriga driftintäkter beror i huvudsak på ökade exploateringsintäkter samt ändrade redovisningsprinciper avseende exploateringar som tidigare nettoredovisats.

Kommunalskatt och generella statsbidrag

Kommunens skatteintäkter uppgår till 1 224 miljoner kronor. Av dessa utgör skatteavräkningen för år 2017 -4,1 miljoner kronor och den preliminära skatteavräkningen för år 2018 -1,7 miljoner. De generella statsbidragen inklusive fastighetsskatten uppgår till 250 miljoner kronor.


Koncernens och kommunens externa kostnader

Koncernens totala kostnader, exklusive extraordinära kostnader, uppgår till 2 116 miljoner kronor, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Kommunens kostnader på 1 956 miljoner kronor har ökat med 10 procent under året.

Kommunens externa kostnader
Miljoner kronor
2018 2017
mnkr % mnkr %
Personal inkl. pensioner 1 059 54,2 % 1 034 58,4 %
Köp av verksamhet 289 15 % 299 17 %
Inköp av vatten för distribution 12 1 % 12 1 %
Bidrag 62 3 % 57 3 %
Inköp av anläggnings- o underhållsmaterial 7 0,4 % 17 0,9 %
Övriga driftskostnader 451 23 % 289 16 %
Finansiella kostnader 7 0,3 % 5 0,3 %
Avskrivningar 69 4 % 58 3 %
SUMMA 1 956 100 % 1 772 100 %

Personalkostnaderna inklusive personalsociala kostnader och pensionskostnader har ökat med 25 miljoner kronor vilket motsvarar 2,4 procent. Föregående år ökade personalkostnaderna med 2,1 procent.

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial har minskat med 10 miljoner kronor. Dessa kostnader avser pågående investeringsobjekt som har överförts till resultatet inom fastighetsavdelningen under året.

Ökningen av övriga driftskostnader beror i huvudsak på ökade exploateringskostnader samt ändrade redovisningsprinciper avseende exploateringar som tidigare nettoredovisats.

De finansiella kostnaderna har ökat med cirka 1 miljon kronor vilket avser ränta på pensionsskuld. Övriga räntekostnader är låga till följd av fortsatt låga räntenivåer. Avskrivningarna har ökat med cirka 10 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på att nedskrivning av anläggningar har gjorts motsvarande 5,3 miljoner kronor.

En sund ekonomi

Den ekonomiska planeringen syftar till att ge både dagens och framtidens förtroendevalda handlingsfrihet i sitt beslutsfattande. Den ekonomiska planeringen ska säkerställa att kommunens åtaganden mot invånarna, anställda och leverantörer alltid kan uppfyllas.

För att uppnå detta har kommunen fastställt mål för årets resultat. Kommunens finansiella mål är att resultatet ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens budgeterade resultat för 2018 var är 25 miljoner kronor, vilket är 1,7 procent av de budgeterade skatteintäkterna. Resultatet uppgår till 23,4 miljoner kronor, vilket är 1,6 procent av skatteintäkterna. Det innebär att det finansiella målet inte uppnåtts.

Kommunfullmäktige har i ägardirektiv fastställt att AB Nynäshamnsbostäder ska ha en soliditet på minst 20 procent. Bolagets soliditet per 2018-12-31 uppgick till 22,7 procent jämfört med 23,0 procent föregående år. Det innebär att målet uppnåtts.

Kommunallagens balanskrav

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.


Avstämning mot kommunallagens balanskrav, miljoner kronor

Miljoner kronor 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Årets resultat 23,4 12,8 23,5 100,8 26,4 22,4
Avgår realisationsvinster 0,0 – 0,1 – 1,2 – 61,2 – 4,7 – 3,5
Avgår diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
Avgår VA-verksamhetens resultat 1,7 0,0 – 4,8 – 5,0 – 7,6 – 3,9
Årets resultat efter balanskravsjustering 25,1 12,7 17,4 34,6 14,1 25,2
Medel till resultatutjämningsreserv – 8,7 0,0 – 3,7 – 21,7 – 1,7 – 2,4
Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat 16,4 12,7 13,7 12,9 12,4 25,2

I en avstämning mot balanskravet, där reavinster och VA-verksamhetens resultat exkluderas blir årets resultat efter balanskravjustering 25,1 miljoner kronor. Därmed tillförs 8,7 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som därmed uppgår till 38,1 miljoner kronor. Tidigare års avsättning till resultatutjämningsreserv uppgår till 29,4 miljoner kronor.

Resultatutveckling, miljoner kronor

Kommunens resultaträkning jämfört med budget 2018

Kommunens resultaträkning
Miljoner kronor
Utfall
2018
Budget
2018
Verksamhetens intäkter 499,0 324,4
Verksamhetens kostnader – 1 880,3 – 1 701,0
Avskrivningar – 68,8 – 60,2
Nettokostnader – 1 450,1 – 1 436,8
Skatteintäkter 1 223,7 1 229,3
Generella statsbidrag 250,0 242,3
Finansnetto – 0,2 – 9,8
Resultat 23,4 25,0

Kommunens resultat för 2018 är 1,6 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat främst på grund av ökade exploateringsintäkter samt ändrade redovisningsprinciper avseende exploateringar som tidigare nettoredovisats. Erhållna driftsbidrag inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är också högre än budget. Avgifterna inom VA-verksamheten är högre än budgeterat. Försäljning av utbildningsplatser har medfört högre intäkter än budgeterat. Sanktionsavgifter för olovligt byggande har debiterats motsvarande 2 miljoner kronor under året. Kommunen erhöll statlig byggbonus i slutet av året.

Bonusen betalades ut till tillväxtkommuner med högt byggande och Nynäshamn erhöll 4,0 miljoner kronor. Bonusen är fördelad mellan miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Interna intäkter för arbete i investeringsprojekt var 2,6 miljoner kronor under året.

Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av ökade exploateringskostnader samt ändrade redovisningsprinciper avseende exploateringar som tidigare nettoredovisats. Personalkostnaderna är högre än budget avseende grundskoleverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen, kostnader i pågående investeringsobjekt har överförts till resultatet inom fastighetsavdelningen under året, kostnaderna för drift och underhåll inom fastighetsavdelningen och VA-verksamheten är högre än budget. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt kostnaderna för köp av platser inom socialförvaltningen är högre än budget. Kostnaderna för inhyrd personal och konsulter är också högre än budgeterat.

Skatteintäkterna blev lägre än budgeterat, detta kompenseras av att de generella statsbidragen gav högre intäkter än budgeterat. Finansnettot är lägre än budget på grund av fortsatt låga räntekostnader för kommunens inlåning.

Eget kapital och soliditet

Koncernens redovisade egna kapital har ökat med 36,0 miljoner kronor till 1 224,0 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kommunens egna kapital har ökat med 23,4 miljoner kronor till 765,1 miljoner kronor jämfört med 741,7 miljoner kronor föregående år.

Efter att under en treårsperiod varit negativ är kommunens soliditet för femte året i rad positiv och uppgår till 11,7 procent, vilket är högre än föregående år. Ökningen beror främst på överskott i resultaträkningen i kombination med minskad ansvarsförbindelse för pensioner.

Koncernens soliditet 2018-12-31 uppgår till 22,2 procent, jämfört med 20,6 procent föregående år. Koncernens soliditet ökade kraftigt 2014 på grund av AB Nynäshamnsbostäders försäljning av delar av sitt fastighetsbestånd.

Soliditet inkl pensionsskulden %