Personalberättelse

Personalvolym, kommun 2017-12-31 2018-12-31
Månadsanställda (tillsvidare/visstid)
Anställda personer 2 000 2 000
– därav kvinnor
– andel kvinnor %
1 587
79 %
1 562
78 %
– därav deltidsanställda
– andel deltidsanställda %
359
17 %
344
15 %
Anställningar omräknat till heltid 1 916 1 919
 
Åldersstruktur/medelålder
– Totalt
– Kvinnor
– Män

46,5 år
46,5 år
46,4 år

46,4 år
46,5 år
46,9 år
 
Personalomsättning tillsvidareanställd personal
Enbart tillsvidareanställda, antal externa avgångar dividerat i snitt antal anställda januari-december 10,5 % 11,0 %

Tillfälliga personalresurser
Timavlönade januari-december
– totalt arbetade timmar 217 572 tim 203 074 tim
– omräknat till heltid i snitt per månad 110 heltid 103 heltid
Sjukfrånvaro och frisknärvaro
Sjukfrånvaro per anställning i % av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid januari-december alla anställda (även timavlönade)
Totalt 7,9 % 7,4 %
Kvinnor 9,0 % 8,3 %
Män 4,0 % 4,0 %
Till och med 29 år 8,1 % 7,3 %
30-49 år 8,1 % 7,6 %
över 50 år 7,8 % 7,2 %
Sjukfrånvaro uppdelat på dagintervall
– andel av sjukfrånvaron, 1-14 dagar 35,8 % 38,5 %
– andel av sjukfrånvaron, 15-59 dagar 10,3 % 11,2 %
– andel av sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer 53,9 % 50,3 %
Frisknärvaro
Friska hela året dvs andel månadsavlönade som har noll sjukdagar och har varit anställda hela året 28,6 % 30,47 %

Beskrivning av personalstruktur

Antalet anställda i kommunen är som helhet oförändrat jämfört med år 2017. Barn och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritid samt miljö och samhällsbyggnad har ökat antalet anställda (+31, +2 respektive +1). Socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har minskat antalet anställda (-20 respektive -14). Andelen män fortsätter att öka, men med nuvarande ökningstakt är prognosen att jämn könsfördelning uppnås bortom år 2040. Antalet deltidsanställda minskar stadigt och planerade projektinsatser förväntas snabba på utvecklingen väsentligt de närmaste åren. Personalomsättningen har ökat något och är totalt 11 procent. Antal arbetade timmar som fullgjorts av timavlönad personal minskar med motsvarande 7 heltidsanställningar mot föregående år.

Personalförsörjning

Nynäshamns Kommun bedriver ett omfattande rekryteringsarbete för att tillgodose verksamheternas behov av såväl tillsvidareanställd personal liksom även tidsbegränsade månadsanställd personal och timavlönade. 619 personer har nyanställts under året varav 103 nya tillsvidareanställda. 383 tjänster i 302 annonser och nästan 4 000 ansökningar har behandlats i kommunens rekryteringssystem. 236 personer har anställts som ett resultat av dessa annonser varav 169 tills vidare och 67 tidsbegränsat. Vid 109 annonseringstillfällen (90 externa och 19 interna) har antalet sökande varit fem eller färre. Det har helt saknats sökande vid annonseringar av arbets-/fysioterapeut, projektledare VA, skolsköterska, skolpsykolog, boende- och stödassistent. Gällande pedagoger har totalt 85 annonser till 99 tjänster resulterat i rekrytering av 51 lärare. När det gäller geografiskt område så har kommunen haft störst svårigheter att rekrytera till Sorunda och Ösmo.

Bemanningscentrum har under året haft 417 inkomna ansökningar som resulterat i att 151 vikarier kunde anställas för arbete vid socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Under 2018 sökte totalt 539 ungdomar sommarjobb via kommunen och 446 tackade ja till sitt erbjudande, en ökning med totalt 48 stycken jämfört med 2017. En utredning med förslag om förändrade ansökningskriterier har genomförts, den presenterades för och antogs av kommunstyrelsen i november 2018. Förändringen innebär att 18-åringar och/eller de som tidigare arbetat 2 år inte längre garanteras ett sommarjobb.

HR-avdelningen har bistått rekryterande chefer i totalt 35 chefsrekryteringar och ett flertal specialistrekryteringar. Externa rekryteringsleverantörer har genomfört fem chefsrekryteringar och anlitas vid arbetspsykologiska tester.

För att underlätta framtida rekrytering har arbetet fortsatt med utveckling och implementering av kommunens arbetsgivarvarumärke. Arbetet har genomförts bland annat genom fokusgrupper med yrkesgrupper i kommunen som är särskilt svårrekryterade. I september presenterades resultatet av det genomförda arbetet vilket bland annat innehåller beskrivningar av vad som kan framhållas avseende de olika yrkesgrupperna. Implementeringen har därefter inletts och en upphandling av nytt systemstöd för rekrytering har genomförts. En ny karriärwebb har tagits fram som kan lanseras 2019.

Inom de närmaste fem åren visar den uppdaterade prognosen på 187 pensionsavgångar vid 65 års ålder. De yrkesgrupper som har störst andel pensionsavgångar är förskollärare och barnskötare inom barnomsorgen och störst antal avgångar finns bland undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.

Chef- och ledarutveckling

Kommunen har ett kommungemensamt program för chefs och ledarutveckling. Under året har kompetensutvecklingsinsatser för kommunens chefer genomförts i form av Ny som Chef, Chefsutveckling samt Ledarutveckling. Ny som Chef har genomförts i två omgångar med totalt 80 deltagare. Chefsutveckling har genomförts vid nio halvdagskurser med totalt 58 deltagare. Fyra tillfällen har ställts in på grund av för lågt deltagarantal. Ledarutveckling har genomförts en gång under 2018, med totalt 11 deltagande chefer. Vid utvärdering av utbildningarna framkommer att cheferna önskar ett mer målgruppsanpassat upplägg som tar ökad hänsyn till erfarna chefers kunskapsnivå och behov av mer kvalificerade utbildningar.


Arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa

Medarbetarundersökningen genomfördes i mars månad med en mycket god svarsfrekvens på 85,1 procent. Nöjdmedarbetarindex, NMI, som visar en sammanfattande upplevelse av arbetssituationen visade på ett värde av 68 (skala 0-100) vilket är samma resultat som år 2016. Kommunen använder SKLs index för hållbart medarbetarengagemang vilket möjliggör en jämförelse med andra kommuner som använder indexet. HME-index hamnade för kommunen i år på 79,8 vilket är samma värde som vid mätningen år 2016 samt över genomsnitt för kommuner i Sverige (79). I medarbetarenkäten rapporterar kommunens chefer i högre utsträckning än övriga medarbetare en hög arbetsbelastning och upplevelse av ohälsa som är kopplad till arbetssituationen.

Under året har kommunen använt sig av AFA-försäkrings system KIA för avvikelsehantering. Chefer, arbetsmiljöombud och huvudskyddsombud har getts behörighet och kan löpande ta del av inrapporterade händelser samt arbeta för att åtgärda och förebygga risker i arbetsmiljön. Under 2018 rapporterades totalt 1 227 avvikelser i arbetsmiljön. Verksamheterna arbetar löpande med att reducera risker i arbetsmiljön, vilket visar sig i värdet för riskreduktion som hamnade på 38 procent. Det betyder att man i verksamheterna har minskat risken för att avvikelsen inträffar igen samt konsekvensen som annars blivit följden av den med 38 procent.

Kommunledningen har arbetat för att komma tillrätta med de brister som under 2016 uppmärksammades i en särskild utredning av arbetsmiljön. De mål och åtgärder som togs fram i början av 2017 har sedan dess och återkommande även under 2018 samverkats med de fackliga organisationerna och redovisats till kommunstyrelsen. Numera är samtliga delar i handlingsplanen antingen genomförda, överförda till utvecklingsprojekt eller utvecklingsåtaganden och dess uppföljning införlivad i ordinarie redovisning.

Under mars-maj 2018 genomförde arbetsmiljöverket fyra inspektioner inom kommunens äldreomsorg. Dessa inspektioner var en del av ett nationellt program med över 750 inspektioner inom äldreomsorgen. Inspektionens belyser särskilt OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö), arbetsbelastning och stress samt att detta även påverkar belastningsskador och olycksfall. Inspektionerna i Nynäshamns kommun resulterade i en översyn av flera övergripande rutiner som till exempel fördelning av arbetsmiljöuppgifter, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), modell och rutin för undersökning, riskbedömning och åtgärder samt flera lokala rutiner och undersökningar.

Kommunen deltar i mätningen av Nyckeltalsinstitutet Jämställdhetsindex, Jämix. Jämix är ett index som beskriver jämställdheten i organisationen. Mätningen för år 2018 visar på följande områden där kommunen skiljer sig mest från övriga deltagare; relativt hög långtidssjukfrånvaro för kvinnor jämfört med män, hög andel kvinnor med deltidstjänster samt stor skillnad i uttagen föräldraledighet mellan kvinnor och män.

Kommunens sjukfrånvaro fortsätter att minska. Skillnaden mellan 2017 och 2018 är 0,6 procentenheter och störst är minskningen inom socialförvaltningen, med 1,39 procentenheter. Sjukfrånvaron fortsätter att vara mer än dubbelt så hög bland kvinnor jämfört med män och relationstalen kvarstår oavsett om arbetet utförs i ett traditionellt kvinnodominerat eller mansdominerat verksamhetsområde.

Ett intensivt arbete har pågått för att få sjuka åter i arbete och resultatet kan ses i att andelen lång sjukfrånvaro (60 dagar eller mer) minskar. Minskningen i den långa sjukfrånvaron uppgår till 22 744 timmar, vilket motsvarar 13 heltidstjänster. Bland åldersgruppen 29 år eller yngre ses en fortsatt ökning i sjukfrånvaron och sjuktalen är liksom tidigare år markant högre bland kvinnor än bland män.

Kommunens anställda erbjuds insatser från friskvårdskonsult i form av t ex instruktioner i kommunens gym, hälsoskola, riktade insatser mot arbetsplatser och insatser för åldersgruppen över 55. Under hösten har i stället mer individuellt riktade insatser genomförts. Genom anlitad friskvårdsleverantör har medarbetare efter beställning av chef erbjudits massage.

Folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget har tagit fram och testat en hälsofrämjande arbetsmiljömetod som syftar till att på längre sikt minska antalet sjukskrivningar och bidra till att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Metoden har fått namnet OSA-dialogen. Kommunen har sökt och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt inom arbetsmiljöområdet. I detta projekt samarbetar kommunen med Järfälla kommun. Under hösten 2018 har projektet bemannats och planeringsfasen inletts.

Projektet ”Bättre tider” lade i februari 2018 fram en handlingsplan för arbetet med att införa heltid som norm och tryggare anställningar. Handlingsplanen hade föregåtts av en omfattande inventering. Arbetet har därefter inte kunnat pågå på det sätt som var planerats då det inte varit möjligt att tillsätta en projektledare för projektet förrän i början av 2019.

Projektet gällande försöken med arbetstidsförkortning på Tallåsens vård och omsorgsboende och Rumba förskola har genomförts under 2018. Syftet med försöket arbetstidsförkortningen är att utvärdera arbetstidsförkortning som metod för att minska sjuktalen och förbättra arbetsmiljön. Slutrapporten redovisas under april månad 2019.

Löner och lönekostnader

Löneöversyn har genomförts för medarbetare i kommunen för kommunens kollektivavtalsbärande fackliga organisationer. Dialogmodell tillämpades för de flesta organisationerna med undantag för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt Kommunal där traditionell förhandlingsmodell tillämpades. Även oorganiserade medarbetare har omfattats av löneöversynen.

Under året har 30 957 löneutbetalningar genomförts med ett snitt på ca 2 579 stycken per månad. Detta är ungefär samma antal jämfört med föregående år. Utbetalningarna avser alla anställda inklusive timavlönade, förtroendevalda och övriga uppdragstagare. Den totala bruttosumman har varit 727,5 miljoner kronor och är en ökning med 39,5 miljoner från föregående år. Ökningen av den lönekostnadsmassan (inklusive avgifter mm) i kommunen blev totalt 2,75 procent. Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 25 procent mellan 2017 och 2018.