Pensioner och avsättningar

Årets pensionskostnad kommunen

Pensionskostnaden i resultaträkningen består av tre delar (siffror inom parentes avser 2017)

  • nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del för individuell förvaltning, 37,3 miljoner kronor (34,5 miljoner kronor)
  • nyintjänad pensionsrätt (förmånsbestämd ålderspension) avsatt i kommunens balansräkning, 9,1 miljoner kronor (0,8 miljoner kronor)
  • utbetalning av löpande pensioner, 27,6 miljoner kronor (27,9 miljoner kronor)

Till dessa kostnader kommer särskild löneskatt på 24,26 procent.

Den förmånsbestämda ålderspensionen har ökat de senaste åren främst beroende på att fler anställda blir berättigade till den förmånsbestämda ålderspensionen samt att förtroendevalda har erhållit pensionsrätt enligt avtal. För att bli berättigad ska den anställde ha en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Kombinationen av en låg uppräkning av inkomstbasbeloppet och kommunala lönesatsningar bland annat för lärare gör att pensionsskulden ökar.

Pensionskostnaderna är enligt KPA pensions beräkningar per 2018-12-31. Den förmånsbestämda ålderspensionen har ökat med 9,1 miljoner kronor under året. År 2017 var ökningen 0,8 miljoner kronor, år 2016 18,9 miljoner kronor och år 2015 9,8 miljoner kronor.

Pensionsåtagande kommunen

I balansräkningen uppgår den avsatta pensionsskulden till 205,7 miljoner kronor 2018-12-31 (188,5 miljoner kronor 2017-12-31).

Förutom denna avsättning, som avser pensionsrätt från och med 1998, finns bland ansvarsförbindelser hela pensionsåtagandet, inklusive särskild löneskatt, för tiden före 1998 upptaget. Detta belopp uppgår till 513,3 miljoner kronor (529,7 miljoner kronor 2017-12-31). Efter att under många år ha ökat, har ansvarsförbindelsen minskat de senaste åren.

Förvaltning av pensionsmedel

Kommunfullmäktige har för kommunens del i finanspolicyn, som trädde i kraft 2011-03-01, fastställt regler för förvaltningen av kommunala pensionsmedel. År 2011 placerades 180 miljoner kronor i två pensionsobligationer med löptider om 10 respektive 5 år. Båda obligationerna var 100 procent kapitalskyddade. Placeringarna utvecklades positivt och för att säkerställa värdestegring på drygt 60 miljoner kronor avslutades dessa placeringar 2015. De tidigare placerade pensionsmedlen samt värdestegringen återplacerades.

Placering har gjorts på 200 miljoner kronor i två olika strategier. Strategi-obligationerna löper över 7 år och är på slutdagen återbetalningsskyddade till 97 procent av nominellt belopp. Resterande cirka 40 miljoner kronor investerades i en obligationsportfölj, där man har en spridning av förfallen över de nästkommande åren. Under perioden 2016-2019 förfaller 10 miljoner kronor varje år. Detta i syfte att avlasta kommande budgetar vad gäller pensionskostnader, 28 miljoner kronor kommer att återplaceras under 2019.

Ställningen 2018 av de förvaltade medlen är följande:

Miljoner kronor 2018-12-31 2017-12-31
Avsättningar pensioner i balansräkning 205,7 188,5
Ansvarsförbindelse pensioner 513,3 529,7
Finansiella placeringar (bokfört värde) 245,8 240,5
Återlånat i verksamheten 473,2 477,7
Finansiell placering/totalt pensionsåtagande 34,2 % 33,5 %

De finansiella placeringarnas bokförda värde har ökat samtidigt som det totala pensionsåtagandet har ökat marginellt, vilket gör att placeringarnas värde i förhållande till det totala pensionsåtagandet har ökat.