Kommunstyrelsen

Vad gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen omfattar verksamheterna:

  • Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • Kommunstyrelseförvaltning
  • Mark och exploatering
  • Kommunalförbund och gemensamma nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens ledningsorgan och ska i den rollen:

Leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamhet och ekonomi.

Samordna, styra, utveckla och följa upp kommunövergripande strategiska processer; näringsliv, samhällsplanering, exploatering, kommunikation, marknadsföring, turism, internationella frågor, folkhälsofrågor, frågor om trygghet och säkerhet, medborgarservice med mera.

Samordna, styra, utveckla och följa upp kommunövergripande stödprocesser; ekonomi, upphandling, personal, kommunikation, marknadsföring, IT, telefoni, juridik, ärende- och dokumenthantering.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör också kanslifunktion för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden.

Viktiga händelser under året

I januari presenterade Sveriges kommuner och landsting en rapport om Nynäshamns kommuns ekonomiska förutsättningar, med syfte att bidra i den fortsatta diskussionen om kommunens framtid. Ekonomiavdelningen har under perioden tillsammans med Nynäshamnsbostäder tagit fram kravspecifikation inför kommande ekonomisystemsupphandling, som har genomförts i slutet av året för att systemet ska kunna tas i bruk under våren 2020.

Valet har genomförts på ett bra sätt. Sex röstmottagningslokaler för förtidsröstning har varit öppna från den 22 augusti och under valdagen har en förtidsröstningslokal och nio vallokaler varit öppna i kommunen. Totalt har omkring 180 röstmottagare varit engagerade. Kansliavdelningens personal har även varit ambulerande röstmottagare och åkt ut till människor som har haft svårt att ta sig till en ordinarie vallokal. En rad insatser för att höja valdeltagandet har även genomförts, vilket resulterade i ett högre valdeltagande Precis som vid alla allmänna val har kommunstyrelseförvaltningen även denna gång fått en hel del extra uppgifter och uppdrag, ofta med mycket kort varsel. Valutgången har också resulterat i att ovanligt många politiker har tillkommit eller bytt roller. Kansliavdelningen är tätt kopplad till regler och styrning och var väl rustad och förberedd för denna arbetstopp, som har kunnat hanteras bra.

GDPR (lag för personuppgifter) trädde i kraft 25 maj, och implementeringen har fungerat väl. Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har upphandlats, och införandet påbörjades i slutet av året. Under året har Kontaktcenter flyttats in som en enhet i Tillväxtavdelningen, och IT-avdelningen har lagts in som en enhet i Kansliavdelningen.

Under våren minskades HR-avdelningens storlek, men lönebildningsfunktionen stärktes. Som ett led i att möta kommunens höga sjukskrivningstal inleddes 1 september det drygt 3-åriga europeiska social fonden stöda projektet ”Hälsofrämjande arbetsplatser” tillsammans med Järfälla kommun, och för ändamålet har kommunerna beviljats 27 miljoner kronor.

I början av året fastställde kommunfullmäktige nya riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, och antog en av de största detaljplanerna i kommunens historia för fastigheterna Telegrafen/Vaktberget. Cirka 700 nya bostäder kommer att kunna rymmas inom en ny stadsdel i nordöstra Nynäshamns stad. I juni antog fullmäktige också de nya miljö- och klimatmålen, vilka framöver kommer att vara kopplade till Mål och budget.

En utredning om kommunens olika handlingsalternativ avseende fastigheten Nornan 32 (Sjukhuset) togs fram i juni. Kommunstyrelsen beslutade i december att uppdra till förvaltningen att hantera frågan i enlighet med utredningens valmöjligheter.

En lokalförsörjningsplan är framtagen internt remissad och beslutad av kommunstyrelsen. Den utgör stommen i kommunens investeringsplanering.

Ett tätare samarbete mellan Mark- och exploateringsenheten och Tillväxtavdelningen har initierats, och behöver nu utvidgas och stärkas med verksamheter inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

I samarbete med näringslivet har ett förslag till strategi för ökad tillväxt genom ett bättre företagsklimat tagits fram. Det nya politiska styret deklarerade också näringslivet som ett prioriterat område och initierade inrättande av en näringslivsberedning.

Med utgångspunkt i en politisk överenskommelse och med syfte att genomlysa kommunens organisation och processer presenterade kommunstyrelsens ordförande ett förslag på kommunstyrelsens sammanträde 19 december, som dock remitterades till kommunstyrelseförvaltningen för bearbetning och politisk förankring.


Måluppfyllelse

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Sammantagen bedömning under målområdet ekonomisk hållbarhet är att framsteg gjorts för att effektivisera den kommunala administrationen och säkra kommunens ekonomiska planering i kommunens kärnprocesser. Det finns dock områden som fortsatt behöver analyseras och förädlas. En del av aktiviteterna och dess förväntade effekter som är kopplade till målen har förts över till verksamhetsplan 2019.

I slutet av april påbörjades användningen av de nya riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal. En projektlista är framtagen av samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen där cirka 70 samhällsbyggnadsprojekt är rangordnande från ett till fyra i prioriteringsordning, varav 15 projekt har högst prioritet. Projektlistan är ett levande dokument som löpande muntligt redovisas på kommunstyrelsen. Syftet med denna rangordning är att skapa goda förutsättningar för ett effektivt arbete. Kommunstyrelsen beslutade i mars att påbörja exploateringsprojekt i södra Ösmo och det löper på enligt plan. Första delprojektet inom denna exploatering som bland annat innehåller lokalisering av skola och förskola i Ösmo skulle behandlats i kommunstyrelsen i juni men då barn- och utbildningsförvaltningen behövde mer tid för beredning av ärendet kopplat till skolans lokalisering, föreslog Planeringsavdelningen till Kommunstyrelsen i november att påbörja en annan del som första etapp. Färdigställandet av kommunens översiktsplan löper på och arbetet kommer att koordineras med framtagandet av markstrategin. Översiktsplanen beräknas vara färdig i början av 2020.

För att säkerställa kommunens egna behov av lokaler är en lokalförsörjningsplan framtagen och beslutad i kommunstyrelsen i september.

En utredning har genomförts för att fastställa kommunens olika handlingsalternativ avseende fastigheten Nornan 32 (Sjukhuset) och ärendet bereds för närvarande utifrån Kommunstyrelsens beslut i december.

För att ta nästa steg i arbetet med att marknadsföra kommunen som en etableringsort har ett närmare samarbete mellan mark och exploatering och tillväxtavdelningen initierats. För att marknadsföra Nynäshamn som en etableringsort behöver detaljplanerad verksamhetsmark tas fram, vilket bland annat sker i Nynäshamns stad och Segersäng. Det pågår även arbete för att under 2019 färdigställa verksamhetsmark i Ösmo. En tillväxtplan har tagits fram för att öka tillväxten i kommunen och under våren har ett första möte med representanter från näringsliv och kommun genomförts, arbetet med tillväxtplanen kommer att fortsätta i näringslivsberedningen under 2019. För att säkerställa en ökad service gentemot näringsliv och medborgare sker NKI-uppföljningar (nöjd kund index) löpande, under 2019 kommer ett NKI-råd starta för att diskutera resultatet och förbättra tjänsterna.

Som ett led i att effektivisera och modernisera organisation och service är ett arbete med att ta fram strategi och arbetssätt för kommunens digitalisering påbörjat. Ett digitalt råd är inrättat samt två delprojekt avslutade, enklare och snabbare myndighetsåterkoppling och ökad öppenhet och lättillgängligt via digitala arenor.

Under tertial 2 gjordes en omorganisering av IT, kommunikation och kontaktcenter. IT är nu lokaliserade som en enhet under kansliavdelningen och kommunikation och kontaktcenter är lokaliserade som en enhet under tillväxtavdelningen.

En översyn och anpassning av gemensamma dokument som till exempel reglemente och delegationsordning har gjorts under våren för att underlätta arbetet för både tjänstemän och politiker. Delegationsordning är beslutad av kommunstyrelsen och förslag till nya reglementen har varit ute på remiss och sammanställning påbörjades under hösten och reglementena planeras att gå vidare för beslut under våren 2019.

Anpassningen till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har pågått under året och ett dataskyddsombud har påbörjat sin tjänst på kansliavdelningen. Arbetet med anpassning till GDPR sker nu ute i förvaltningarna med stöd av de riktlinjer projektgruppen för GDPR tagit fram.

Arbetet är påbörjat med att ta fram en kommunövergripande analys av måluppfyllelse, kommunstyrelsens organisation planerar genomföra förändringar för att säkerställa framtagandet och systematisera arbetet. Workshops med förvaltningarnas utredare genomförs löpande för att analysera måluppfyllelsen för kommunen.

HR-partners kommer från och med hösten 2018 att genomföra individuella introduktioner för nya chefer i personalrelaterade frågor. Detta ersätter motsvarande klassrumsutbildningar inom ramen för det tidigare programmet ”Ny som Chef”. Översynen av kommunens förmåner kunde inte starta som planerat utan påbörjades först i slutet av 2018, översynen beräknas vara klart hösten 2019. Ett förslag om löneväxling ska dock vara klart under första kvartalet 2019.

Ett arbete är påbörjat för att säkerställa hanteringen och förbättra rutinerna för facklig förtroendeman och förtroendemannatid och en utredning är genomförd rörande införande av personalutskott. För det förebyggande arbetsmiljöarbetet är systemstöd för avvikelse-rapportering, KIA, implementerat i verksamheten. Kommunens rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier är reviderad.

Resultatet av folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget är OSA-dialogen. OSA-dialogen är en ny forskningsbaserad metod för att arbeta systematiskt med Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljöfrågor. Projektet har varit drivande i ansökan till Europeiska socialfonden och i juni kom besked om att Nynäshamns kommun tillsammans med Järfälla kommun får 27 miljoner till ett nytt projekt, ”Hälsofrämjande arbetsplatser”, som kommer att pågå från 1 september 2018 till 31 december 2021. OSA-dialogen är en av insatserna i detta ESF-projekt och därmed säkras implementeringen av den nya metoden i kommunens verksamheter.

Framtagandet av arbetsgivarvarumärket för att stärka Nynäshamns kommun som en attraktiv arbetsgivare är i huvudsak färdigställt men enligt plan något försenat.


Ett socialt hållbart Nynäshamn

Sammantagen bedömning under målområdet social hållbarhet är att alla åtagande fullföljts under året. En aktivitet slutförs inte enligt plan men denna är justerad utifrån nya förutsättningar och ger samma resultat.

Under hösten togs ett förslag till handlingsplan fram för hur stödet till förvaltningarna ska utformas när det gäller mottagandet av nyanlända och asylsökande. Handlingsplanen beslutades i december i Kommunstyrelsen. Förvaltningen har även presenterat ett förslag till hur det kommande folkhälsoarbetet ska organiseras framöver vilket fick bifall i Kommunstyrelsen i november. I augusti blev en checklista klar när det handlar om att konkret inom samhällsplaneringen alltid arbeta utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv inom området.

Arbetet inom landsbygdsutskottet har fortsatt enligt plan med att kartlägga och uppmuntra till utbyggnad av fiber och bredband. Nynäshamn har genom Leader Stockholmsbygd en mängd projekt igång för att stärka förutsättningarna för boende och företagare på landsbygden genom lokalt ledda utvecklingsprojekt. Nynäshamns kommun är den som sammantaget har mest bidrag beslutade för lokalt ledda utvecklingsprojekt inom samarbetet Leader Stockholmsbygd.

Den brottsförebyggande organisationen har genomfört workshop med aktuella aktörer för trygghetsskapande åtgärder i Ösmo. En kontinuerlig dialog förs med lokal polis enligt samverkansavtalet. En säkerhetsskyddsbedömning har genomförts och en projektgrupp ska tillsättas och arbeta med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Planeringsavdelningen har arbetat aktivt för att åtgärdsvalstudier (ÅVS) slutförs och åtgärder genomförs för väg 225, väg 546 och väg 73. För att åtgärder ska genomföras krävs en avsiktsförklaring som tas fram tillsammans med trafikverket. För väg 73 finns en fastställd avsiktsförklaring, beslutad av Kommunstyrelsen i april och för ÅVS 225 finns en fastställd avsiktsförklaring, beslutad av Kommunstyrelsen i december. För ÅVS 546 (vägen mellan Segersäng och Grödby)har förvaltningen utrett förutsättningarna för att möjliggöra ett färdigställande, då exploatören inte längre är intresserad av att avsluta den. På grund av höga kostnader och tidsperspektivet för när en ny väg kan tänkas behövas anser förvaltningen att ÅVS:en ska ses som avslutad. Brister utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv på dagens väg förutsätts väghållaren Trafikverket åtgärda. Planeringsavdelningen har regelbundet träffat eller kontaktat Trafikförvaltningen samt Trafikverket för att framföra kommunens krav och önskemål i kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.

Under året har projektet digitala arenor slutförts, projektets syfte var att ta fram en handlingsplan med rekommendationer för kommunens fortsatta arbete med ökad öppenhet och lättillgänglighet via digitala arenor. Under juni månad presenterades en handlingsplan med rekommendationer som exempelvis införande av e-petition och jämförelsetjänster. Under valperioden har aktiviteter och kommunikationsplaner genomförts i samarbete med Kansliavdelningen med syftet att öka valdeltagande i utvalda målgrupper.

Arbetet med att organisera och administrera valet 2018 fortlöpte enligt plan och valdeltagandet ökade. Kansliavdelningen genomförde, för att höja valdeltagandet, informationskampanjer och utbildningsinsatser under augusti till september. Bland annat anordnades en valdebatt på gymnasiet. För att öka tillgängligheten beslutade valnämnden att upprätta en vallokal i valdistriktet med lägst valdeltagande.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Sammantagen bedömning under målområdet ekologisk hållbarhet är att framsteg gjorts för att förbättra kommunens resultat. De nya klimat- och miljömålen som kommunen antog under året har medfört ett tydligare fokus på frågorna men detta har påverkat utfallet av de beslutade aktiviteterna i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Kommunfullmäktige antog i juni nya klimat- och miljömål, som utgör kommunens nya styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn. Uppföljning av och styrning mot de 28 klimat- och miljömålen sker via fyra målkapitel i kommande års mål och budget. Framtagandet av en Trafik- och mobilitetsplan genom sammanslagning och aktualisering av trafikplan, tillgänglighetsplan samt gång- och cykelplan är påbörjad. Inom ramen för Detaljplan Vansta 3:1 ämnat för drivmedelsförsäljning, ses möjligheten över för både laddstolpar och biogas för att öka tillgången till fossilfria bränslen. Utbildning i att använda Skype för anställda i Nynäshamns kommun har genomförts för att öka andelen resfria möten.

Arbetet med att ta fram en rutin/checklista inom fysisk planering för att säkerställa bevarandet av ekosystemtjänster är inte påbörjad, eftersom förvaltningen ser över möjligheten att ta del av liknande arbete inom Södertörnssamarbetet. För att skydda grönområden pågår ett arbete med att kalkbrottet i Stora Vika ska bli ett naturreservat. I arbetet med den nya Översiktsplanen kommer det förtydligas vilka områden som ska bevaras. Ett förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun godkändes av kommunstyrelsen i oktober och beräknas bli antagen av kommunfullmäktige våren 2019. Yt- och grundvattenplanens övergripande mål är att leva upp till ett EU-direktiv om att kommunens vatten ska ha god ekologisk status år 2021.

Som ett integrations-, jämlikhets- och jämställdhetsprojekt har cykelkurser genomförts under 2018 för alla som vill lära sig cykla.

Ekonomisk analys av utfallet

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 1,4 miljoner kronor. Bakom den siffran sker er rad olika transaktioner där framför allt exploateringsverksamheten har störst påverkan. Under 2018 har stora överskott inom exploateringsverksamheten gjorts och 14 exploateringsprojekt har helt eller delvis avslutats och där särskilt 3 exploateringar genererat stora överskott. Det gäller Drabanten (+6,5 mkr), Kalvö (+6,1 mkr) och Nicksta etapp 2 (+9,8 mkr; objektet inte ännu helt avslutat). Det finns även exploateringsprojekt som uppvisar ett negativt resultat i mindre skala som avslutats. Orsaken till att nettoresultat för samtliga avslutade exploateringsprojekt är ett underskott beror på att en nedskrivning av Nornan 32 (sjukhuset) genomförts med 21,5 mnkr detta efter en värdering genomförd på kommunens ägande i Alkärrsplans utvecklings AB (som äger Nornan 32). Detta är i linje med revisorernas rekommendation vid delårsbokslut och gällande bokföringslagstiftning. Den stora budgetavvikelsen på intäkter och kostnader hos kommunstyrelsen beror till största del på en rättelse av bokföringen där exploateringen Alkärrsplan (Nornan 32) felaktigt belastats med driftskostnader som nu rättats. Denna rättning genererar ingen resultatpåverkan. Från och med 2019 bokförs inte driftkostnader av Nornan på exploateringen.

Utöver exploateringsverksamheten har förvaltningen haft flera vakanser som också bidrar positivt till resultatet samtidigt som kostnaden för inhyrd personal delvis kompenserar för detta. Kommunstyrelseförvaltningen hade i budgeten ofinansierade kostnader på totalt 8,8 miljoner kronor. För att få budgeten att gå ihop planerades vinster vid markförsäljning på 5,2 miljoner kronor samt besparingskrav på 3,6 miljoner kronor. Nu kan konstateras att vinster av markförsäljning och exploateringar har genomförts med gott resultat, detta har möjliggjort nedskrivning av Nornan 32 utan en allt för stor resultatpåverkan. Besparingskravet på vissa enheter har också gått bättre än prognostiserat. Detta sammantaget gör att kommunstyrelseförvaltningen gör ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Viktigt att nämna är att skulle alla tjänster vara bemannade på kommunstyrelseförvaltningen så finns ett fortsatt behov av överskott inom exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsen
[miljoner kronor]
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
mot budget
Helårsprognos
T2 2018
Utfall
helår 2017
Bidrag 10,9 1,9 9,1 2,3 6,9
Övriga Intäkter 173,3 39,5 133,8 49,5 43,9
Kommun/nämndbidrag 166,8 166,8 0,0 166,8 156,7
S:a Intäkter 351,0 208,2 142,9 218,6 207,4
Personal – 89,1 – 92,6 3,5 – 93,0 – 85,1
Drift 260,6 – 115,6 – 145 – 119,0 – 119,7
S:a Kostnader – 349,7 – 208,2 – 141,5 – 212,0 – 204,8
S:a Netto, konto 1,4 0,0 1,4 6,7 2,6

Avvikelse mot budget (miljoner kronor)

Utvärdering av eventuella vidtagna åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 avsluta exploateringsobjekt som både ger positiv och negativ påverkan på resultatet. Sammantaget gör kommunstyrelsen ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Förvaltningen är beroende av ett positiv exploateringsnetto för att klara sin löpande verksamhet vilket är viktigt att belysa i kommande budgetprocess.

Framtid

Södertörn är en stark tillväxtmotor i Sverige, och Nynäshamn är en stark del av Södertörn. Sveriges kommuner och landstings analys av ekonomin i Nynäshamns kommun visar på en effektiv verksamhet, samtidigt är det tydligt att behoven av välfärdstjänster kommer att öka mer än skatteunderlaget kompenserar. För att värna välfärdsuppdraget bör fokus vara på god tillväxt, möjlighet till rekrytering av utbildad personal och nya lösningar med hjälp av digital teknik. För att möta de stora möjligheter som Nynäshamns kommun nu står inför behöver förvaltning och politik tillsammans, utifrån sina respektive roller och positioner, processa fram underlag och värdera olika tänkbara alternativ för att kommunen ska kunna formulera stabila och brett förankrade tillväxtmål. En stor del i planeringen av kommunens egen verksamhet är den lokalförsörjningsplan som är framtagen. Samhällsbyggnadsprocessen kommer fortsatt att spela en viktig roll i att möjliggöra en gynnsam utveckling för Nynäshamns kommun.

Medarbetarfrågor

Personalvolymer, Kommunstyrelseförvaltningen
Anställda med anställning mer än 40 % tjänstgöringsgrad inklusive vikarier, exklusive timavlönade 2017-12-31* 2018-12-31
Anställda personer 147 134
– därav kvinnor 107
– därav deltidsanställda 19 9
Anställningar omräknat till heltid 143 131
Andel kvinnor % 81 % 80 %
Andel deltidsanställda % 13 % 7 %
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden jan-december respektive år, alla anställda (även timavlönade)
Totalt 5,4 % 4,5 %
Över 60 dagar (andel sjuktimmar av totalt antal sjuktimmar) 58,5 % 55,6 %
Kvinnor 6,5 % 5 %
Män 1,4 % 2,5 %
yngre än 29 år 3,8 % 1,4 %
30-49 år 6,8 % 5,8 %
över 50 år 4,7 % 4,5 %
Andel friska hela året
andel helårsanställda personer med noll dagars frånvaro under året 51,6 % 47,9 %

*Samtliga personalnyckeltal för 2017-12-31 har uppdaterats efter föregående redovisning. Senare förändringar/rättningar I personalsystemet påverkar redovisat underlag.

Medarbetaranalys

Antalet anställda, deltidsanställda och andelen kvinnor har minskat inom förvaltningen mot förgående år. Minskningen förklaras till största delen av neddragningar inom Bemanningscentrum.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,9 procentenheter mot föregående år. Minskningen beror främst på att anställda som varit längre sjukfrånvarande har kommit åter i ordinarie arbete.

Främst syns en minskning i sjukfrånvaron hos kvinnor samt i åldersgrupperna under 50 år. Hos män ses en ökning i sjukfrånvaron mot föregående år men då antalet män inom förvaltningen är lågt kan små variationer i sjukfrånvaron få stort procentuellt utslag. Trots att sjukfrånvaron hos kvinnor minskat är sjukfrånvaron för kvinnor dubbelt så hög som den för män. Frisknärvaron har sjunkit något mot föregående år.