Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Resultatet visar att Nynäshamns kommun är en attraktiv plats att bo i då både antalet bygglov och nyligen antagna detaljplanerna har ökat avsevärt vilket skapar möjligheter för kommande byggnationer.

Inom vissa verksamheter finns bra betyg på relationen mellan kommun och näringsliv men de generella och mest betydande resultaten är låga och försämrade. Utmaningen är att kraftigt förbättra detta resultat. Godkänd kvalitet och hög kostnadseffektivitet råder inom de stora verksamheterna och kommunen lämnar ett positivt resultat 2018. Flera verksamheter hade dock underskott och deras resultat behöver förbättras för att kommunen ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har sjunkit något, detta är utmanande då Nynäshamn behöver engagerade och delaktiga medarbetare som trivs och stannar kvar. Glädjande är att sjukfrånvaron är lägre än tidigare år.

Av de 9 beslutade fullmäktigemålen är inget mål helt uppfyllt. Åtta av målen bedöms vara delvis uppfyllda och ett av målen uppfylldes inte 2018.