Resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning presenteras i tusentals kronor, TKR.

RESULTATRÄKNING, TKR
2018-01-01 – 2018-12-31
Not KONCERNEN KOMMUNEN
2018 2017 2018 2017
 
Verksamhetens intäkter
1 671 822 526 226 499 009 358 376
Verksamhetens kostnader 2 – 2 003 659 – 1 822 142 – 1 880 345 – 1 708 060
Avskrivningar 3 – 97 392 – 87 353 – 68 806 – 58 445
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
– 1 429 229 – 1 383 269 – 1 450 142 – 1 408 129
 
Skatteintäkter
4 1 223 706 1 183 252 1 223 706 1 183 252
Generella statsbidrag, skatteutjämning 5 250 036 241 492 250 036 241 492
Finansiella intäkter 6 5 306 1 721 6 378 1 667
Finansiella kostnader 7 – 15 107 – 13 067 – 6 561 – 5 445
 
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO
34 713 30 130 23 417 12 837
 
Extraordinära intäkter/kostnader
0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Förändring av uppskjuten skatt 0 – 3 545 0 0
 
PERIODENS RESULTAT
34 713 26 585 23 417 12 837
BALANSRÄKNING
2018-12-31
Not KONCERNEN KOMMUNEN
2018 2017 2018 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar:
Goodwill mm 9 17 831 16 371 2 924 1 637
Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 2 187 004 2 124 671 1 200 070 1 116 740
Maskiner och inventarier 11 32 502 34 131 30 766 33 903
Övriga materiella anläggningstillgångar 12 305 196 216 557 182 223 210 814
Finansiella anläggningstillgångar: 13 255 061 266 767 332 984 344 870
Summa anläggningstillgångar 2 797 594 2 658 495 1 748 967 1 707 964

Omsättningstillgångar
Förråd, lager 14 91 227 0 0
Pågående exploateringar 15 110 638 232 026 110 638 232 026
Kortfristiga fordringar 16 180 312 231 274 163 829 213 290
Kortfristiga placeringar 17 0 0 0 0
Kassa och bank 18 105 707 72 068 131 647 67 797
Summa omsättningstillgångar 396 747 535 594 406 114 513 113

SUMMA TILLGÅNGAR
3 194 342 3 194 090 2 155 081 2 221 076

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
19 1 223 994 1 187 981 765 124 741 723
därav:
 årets resultat 34 713 26 585 23 417 12 837
resultatutjämningsreserv (RUR) 8 693 0 8 693 0
Summa Eget kapital 1 223 994 1 187 981 765 124 741 723

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 20 206 999 189 283 205 743 188 505
Andra avsättningar 21 28 868 23 890 6 884 6 884
Summa avsättningar 235 867 213 173 212 627 195 389

Skulder
Långfristiga skulder 22 1 299 023 1 246 512 784 097 779 237
Kortfristiga skulder 23 372 330 367 522 330 105 325 826
Pågående exploateringsinkomster 24 63 128 178 902 63 128 178 902
Summa skulder 1 734 481 1 792 936 1 177 330 1 283 965

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
3 194 342 3 194 090 2 155 081 2 221 076

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter 25 16 050 18 050 0 0
Ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser 26 525 531 542 618 525 531 542 618
Övriga ansvarsförbindelser 27 544 041 483 073 544 041 483 073

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
1 085 622 1 043 741 1 069 572 1 025 691