Kultur- och fritidsnämnden

Vad gör kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsverksamhet står för positiva värden i samhället och ska inspirera medborgare till en aktiv fritid, god hälsa och värna om kulturens roll. All verksamhet ska vara öppen och tillgänglig, oavsett om det handlar om specifika kulturyttringar, erbjudanden av mötesplatser eller anläggningar för motionsutövande. Föreningslivet erbjuder en mångfald av aktiviteter för samtliga målgrupper och tillsammans med kommunens egna verksamheter bibliotek, simhall och UNG fritid erbjuds medborgarna ett spektrum av aktiviteter för både själ och hjärta.

Viktiga händelser under året

Sportlov Under sportlovet erbjöds olika aktiviteter till barn- och ungdomar i kommunen vilket gjordes i samarbete med föreningslivet. Kultur- och fritidsavdelningen bidrog med gratis lokaler och 9 föreningar erbjöd prova-på-verksamhet. Cirka 200 ungdomar deltog i aktiviteterna.

10MILA Den stora internationella orienteringstävlingen genomfördes sista helgen i april på Kvarnängens IP. 1 000 lag med tillsammans 6 500 startande deltog i tre klasser; ungdomar, damer och den egentliga 10-mila klassen. Nynäshamns kommun var värd för tävlingen och kultur- och fritid agerade samordnare för de kommunala funktionerna.

Sommarlov18 För tredje året i rad genomförde kultur- och fritidsavdelningen sommarlovsaktiviteter för barn och unga i ålder 6-15 år. Det gjordes i samverkan med aktörer och föreningar som anordnar till exempel ridning, simning, fotboll, parkour med mera.

Simhall Simhallen har haft och har fortfarande ett stort renoveringsbehov. En klormaskin är utbytt och renovering av simhallens tak har gjorts.

Bibliotek Under sommaren fylldes konsthallen med miljöer ur några kända folksagor, Det var en gång – ”En sagolik utställning” med utgångspunkt från folksagornas spännande värld. cirka 5 000 besökare kom.

UNG fritid har haft utökade öppettider under sommaren och fler besökare än förra året. Skolavslutningsarrangemanget blev ett lyckat event i juni. I augusti genomförde UNG fritid en ”Backlura Fest i Valen” med 420 stycken besökare, ett uppskattat arrangemang. Fritidsledarna har även samverkat mer med skolorna.

Skateparken besöks av cirka 100 barn per dag vid fint väder, vilket medför ett stort slitage. Parken bedömdes i somras ha behov av underhåll av ytskikt samt klottersanering främst av säkerhetsskäl.

Kulturveckan Årets kulturvecka inleddes med en Barnkulturdag som var mycket välbesökt. Dragplåstret var sång-och teatergruppen Babblarna. Under veckan erbjöds medborgarna att besöka, prova och delta på 48 programpunkter med 38 stycken medverkande aktörer. Biblioteket erbjöd bland annat skaparverkstad, babyrytmik och sagostunder. Veckan avslutade med en så kallad Storpub, då lokala artister medverkade.

LOV-projekt med medel från socialstyrelsen

Höstlov Fler föreningar medverkade och ett större utbud av aktiviteter erbjöds på höstlovet jämfört med föregående år.

Jullov Med de extra medel vi erhöll från Socialstyrelsen, kunde vi bjuda barn och unga på gratis bio, teater, idrottsaktiviteter samt en hinderbana i Kvarnängshallen. Sammantaget har över 4 000 besök gjorts på någon av aktiviteterna under loven.

Måluppfyllelse

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att säkerställa att idrottsanläggningarna är funktionsdugliga för föreningar och utövare. Ett nära samarbete i lokalfrågor med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har påbörjats för framtida behov och planering för kostnadseffektivitet. Förbättrade underhållsplaner krävs för att idrottsanläggningarna håller över tid.

Bidragshanteringen är en viktig fråga för Kultur- och fritidsnämnden. En översyn av gällande bidrag till föreningar är påbörjad.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

Ett av kultur- och fritidsnämndens viktigaste uppdrag är att säkerställa föreningslivets möjligheter till en stark barn- och ungdomsverksamhet. Det görs genom bidrag till verksamheterna, samverkan vid gemensamma arrangemang samt säkerställande av tillgången till anläggningar.

UNG fritid har haft ökat besöksantal under sommaren i Villan med fler aktiviteter och har därför nått en bredare målgrupp.

Kultur- och fritid tar också ett socialt ansvar i och med arrangemang av lovaktiviteter som erbjuder barn och unga i ålder 6-15 år gratis aktiviteter. Alla lov-program och aktiviteter har varit mycket uppskattade och avdelningen har breddat utbudet till mer påkostade arrangemang som exempelvis hinderbana i Kvarnängshallen och teaterföreställningar.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Kultur- och fritidsnämnden strävar efter ekologisk hållbarhet för de verksamheter som nämnden ansvarar över. I årets provtagning av badvattnet hade badplatserna tjänligt vatten med undantag för Muskan där det under en tid avråddes från bad.

I simhallen har en ny klormaskin med ultra- violettljusutrustning installerats för att tillgodose kraven på en miljövänlig hantering av vattenreningen. Under året har ett åtgärdsprogram påbörjats för att minska spridningen av microplaster från kommunens konstgräsplaner.

Ekonomisk analys av utfallet

Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden januari-december ett underskott med 0,25 miljoner kronor. Prognosen var ett nollresultat, men kostnaden på 0,25 miljoner kronor för upplupen semesterlön medförde underskottet.

Bidragsgivning, Övrig verksamhet (Avdelningschef, Ungdomsfullmäktige, Fritidskonsulent, Kultur- och fritidsnämnden) och Ung fritid visar ett överskott medan Anläggningar, Simhallen och Biblioteken visar ett underskott i likhet med 2017.

Intäkterna är något högre än budget och beror främst på bidrag från socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter. Personalkostnaderna är högre än budget och beror till största delen på upplupen semesterlön. Driftkostnaderna visar på ett underskott och det är främst biblioteket som har haft större kostnader för bokinköp, prenumerationer och IT-system än budgeterat.

Kultur och fritidsnämnden [miljoner kronor] Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
mot budget
Helårsprognos
T2 2018
Utfall
helår 2017
Bidrag 1,12 0,76 0,36 0,00 0,93
Övriga Intäkter 3,87 3,93 – 0,05 0,00 5,56
Kommun/nämndbidrag 48,85 48,85 0,00 0,00 45,90
S:a Intäkter 53,85 53,54 0,31 0,00 52,39
Personal – 18,45 – 18,11 – 0,34 0,00 – 18,64
Drift – 35,65 – 35,43 – 0,22 0,00 – 33,72
S:a Kostnader – 54,10 – 53,54 – 0,56 0,00 – 52,36
S:a Netto, konto – 0,25 – 0,00 0,25 0,00 0,02

Avvikelse mot budget [miljoner kronor]

Utvärdering av eventuella vidtagna åtgärder för budget i balans

Tjänsten Fritidskonsulent valdes att inte tillsättas utan har varit vakant sedan i juni för att hålla en budget i balans.

I övrigt har verksamheterna varit återhållsamma med sina kostnader under året.

På grund av medel från socialstyrelsen har avdelningen kunnat satsa på ett kvalitativt och utökat utbud av aktiviteter under alla loven, vilket även gagnat kommunens föreningar och aktörer.

Framtid

Bemötande och säkerhetsfrågor i våra verksamheter, är en framtida utmaning. Under våren 2019 installeras nya spärrar i simhallen för att få en tillförlitlig besöksstatistik och en säkrare miljö. Simhallen har behov av nya skåp som är integrerade med inpasseringssystemet, detta för att slippa inbrott. Simhallen kommer att ha fortsatta renoveringsbehov såväl inomhus som utomhus de närmaste åren.

Underhållsbehovet av anläggningarna kommer att öka för varje år. Fastigheter och arenor är slitna och idag finns inte resurser för löpande underhåll inom budgetramarna. Det finns också en stor efterfrågan gällande spontanidrottsplatser i de olika kommundelarna. I framtiden bör även Estö idrottsplats utvecklas till en bättre aktivitetsyta där flera olika målgrupper kan använda platsen.

Kvarnängens idrottsområde har stor utvecklingspotential men är i behov av upprustning och anpassning till ett förändrat idrottsliv varför en förstudie har beställts av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förstudien kommer att ligga till grund för den framtida utbyggnaden av området, men är ännu inte är påbörjad.

Tennishallen, som har en stor barn- och ungdomsverksamhet har beviljats ett lokalbidrag under 5 år. Stödet avser reparationer av fastigheten och banor, för att säkerställa en framtida verksamhet. Tennisklubben har även ambitioner att vidga sin verksamhet med fler aktiviteter.

Idrottshallen i Stora Vika har genomgått en upprustning och kommer att bli ett välbehövligt arenatillskott i området. Hallen öppnas under kvartal två 2019.

Under 2019 och framåt kommer biblioteken i Nynäshamns kommun att fortsätta sin satsning på att öka trivsamheten i lokalerna och därmed göra dem mer attraktiva för medborgarna i kommunen. Beståndet av media kommer att utvecklas för att möta alla invånares behov av litteratur genom inköp av böcker på andra språk tack vare bidrag från satsningen "Stärka bibliotek". I egen regi samt i samarbete med andra kulturaktörer i kommunen kommer biblioteken att erbjuda program och aktiviteter som visar att biblioteken är kommunens kulturella nav.

Nynäshamns bibliotek kommer under 2019 att skapa en exponeringsplats för kommunens Picassolitografi som från hösten 2019 kommer att vara möjlig att beskåda för alla biblioteksbesökare. Under 2019 kommer biblioteket i Sorunda att genomgå en viss renovering i samband med att Sunnerbyskolan renoveras.

UNG fritid kommer att samverka mer med olika aktörer. En utmaning för verksamheten är sammanslagningen av Sunnerbyskolans och Vanstaskolans högstadium, vilket kommer att innebära fler besökare på fritidsgården Exit.

Medarbetarfrågor

På en personaldag med alla medarbetare inom kultur- och fritidsavdelningen var temat friskvård. Då erbjöds olika aktiviteter samt en föreläsning om hur attityder påverkar personalgrupper.

Under året har även långtidssjukskrivningen ökat.

Personalvolymer, Kultur och fritidsnämnden 2017-12-31* 2018-12-31
Anställda med anställning mer än 40 % tjänstgöringsgrad inklusive vikarier, exklusive timavlönade
Anställda personer 40 42
– därav kvinnor 21 22
– därav deltidsanställda 12 13
Anställningar omräknat till heltid 36 37
Andel kvinnor % 52,5 % 52,4 %
Andel deltidsanställda % 30 % 31 %
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i % av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid tiden jan-december respektive år, alla anställda (även timavlönade)
Totalt 2,6 % 4,5 %
Över 60 dagar (andel sjuktimmar av totalt antal sjuktimmar) 32 % 49 %
Kvinnor 3,8 % 7,7 %
Män 1,4 % 1,0 %
yngre än 29 år 2,1 % 5,8 %
30-49 år 2,7 % 2,3 %
över 50 år 2,8 % 8,0 %
Andel friska hela året
andel helårsanställda personer med noll dagars frånvaro under året
52,9 % 27,5 %

*Samtliga personalnyckeltal för 2017-12-31 har uppdaterats efter föregående redovisning. Senare förändringar/rättningar I personalsystemet påverkar redovisat underlag.