Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Vad gör miljö- och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens plan- och bygglovs verksamhet (dock ej översiktsplanering) samt kommunens kart- och mätfunktion. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens offentliga miljöer såsom gator, parker och torg. Nämnden är kommunens trafiknämnd. Kommunens vatten och avlopp verksamhet (VA) är också inom nämndens ansvarsområde. Vidare ansvarar nämnden för kommunens verksamhetsfastigheter med tillhörande kommunala lokaler, kommunens gästhamn och turistbyrå.

Viktiga händelser under året

Totalt är cirka 186 anställda på förvaltningen med en medelålder av 48,3 år. Sjukfrånvaron har sjunkit något under året men stiger i jämförelse med 2017.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar i behandlingen av personuppgifter och förordningen stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

På begäran av enskild måste kommunen lämna ut uppgifter ur allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Under 2018 har en ökning av begäran om allmän handling märkts och i och med dataskyddsförordningen ställer det högre krav på personalen som lämnar ut dessa handlingar.

Antal/månad utlämnade handlingar

Under året har stadsmiljöavdelningen arbetat med Ösmo centrumlyft och den nya parkdelen har invigts. Skateparken har klottersanerats och sprickbildningar har åtgärdats. Åtgärder har vidtagits för att höja vattenkvalitén i Svandammen med att tillsätta syre och öka cirkulationen av vattnet. Gästhamnen har fortsatt haft en bra säsong och antalet båtnätter var på samma nivå som föregående rekordår. Under sommaren arbetade även cirka 140 ungdomar på avdelningen som en del av kommunens sommarjobbssatsning.

Ett nytt arbetssätt har införts på fastighetsavdelningen efter den översyn av avdelningen som gjordes under 2017. Kundnöjdheten är låg men resultatet från årets mätning har ökat jämfört med året innan. Under 2018 har förvaltarrollen förstärkts med ett ökat fokus på kundvård och leverans. Avdelningens mål är att öka förtroendet, öka långsiktigheten och öka verkställigheten.

Under sommaren genomfördes rivning av Ankarets förskola. Den dagliga verksamheten på Trehörningen flyttade i höstas in i Stora Vika skolas gamla lokaler och där har hyresgästanpassning gjorts. Lokalerna på sjukhuset där Folktandvården tidigare låg har byggts om för att möjliggöra omflyttning av socialförvaltningens verksamheter på Rosengården och i Södra flygeln. Arbetet med den nya förskolan Cykelskogen är färdigställt och förskolan kommer att öppna lokalerna i februari 2019. Fastighetsavdelningen har i slutet av året arbetat tillsammans med kommunens lokalstrateg för att ta fram en planering av kommande investeringar i kommunens verksamhetsfastigheter. Planeringen har skett tillsammans med social- och barn- och utbildningsförvaltningen. Servicepartner har under året arbetat med att bli mer klientfokuserat för att öka effekten av den arbetsträning som verksamheten erbjuder.

År 2018 var VA-avdelningens sista år med eget ackrediterat laboratorium. Arbetsmiljö och säkerhet har diskuterats utifrån det senaste nöjd medarbetare index resultatet. Under året har avdelningen sett över möjligheterna för utbyggnad av reningsverk samt överföringsledningar och förstärkningar av ledningsnätet. Allt slam som producerades under 2018 från avdelningens REVAQ-certifierade reningsverk är godkänt för spridning på åkermark. Kunderna är mycket nöjda med avdelningen, felavhjälpningen är snabb och informationen bra.

Bygglovsverksamheten har fortsatt sitt arbete med att korta ner handläggningstiderna. Nya ärenden granskas inom en vecka från inkommen handling. Cirka 70 procent av de nya ärendena behöver kompletteras. Detaljplanerna för Humlan 9, Källberga/Vidbynäs, Mejseln 11 & 12 och Telegrafen/Vaktberget har vunnit laga kraft och detaljplan för Kullsta 2 har blivit antagen, men är överklagad. Arbetet med detaljplanerna för Landfjärden har inletts. Kommunens gemensamma GIS (geografiskt informationssystem) har bytts ut till MyCarta. Under årets första månader har en gedigen utbildningsinsats av det nya systemet genomförts.

Måluppfyllelse

Totalt har 43 målindikatorer följts upp under 2018. Eftersom det inte har gått att mäta eller inget resultat har mottagits på grund av felaktiga data har 9 indikatorer inte gått att redovisa. Detta gäller till exempel mål 9,5 där jordbruksverket inte kunnat tillhandahålla ett resultat. På 50 procent av de uppsatta mätbara målen uppnåddes ett bättre resultat eller de uppsatta målvärdena. Resterande 50 procent uppfylldes inte.

Måluppfyllelse 2018


Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Nynäshamn befinner sig i en region med kraftig befolkningstillväxt. Kommunens ambition är att växa med 2 procent per år. Kommunen skapar förutsättning för att nya och nuvarande Nynäshamnsbor ska kunna välja olika boendeformer, i attraktiva bostäder, i varierade upplåtelseformer, för att skapa sig det boende som bäst passar den egna situationen. Kommunen utvecklar inköpt och exploateringsbar mark för bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Norviks hamn är en viktig del för kommunens utveckling för sysselsättning, företagsetablering och befolkningsutveckling.

Arbetet med att påverka Trafikverket angående förbättring av väg 225 fortsätter. För att underlätta för kommuninvånarna att välja gång, cykel eller kollektiva färdsätt är det viktigt att kommunikationerna är bra till och från arbete, studier och andra aktiviteter. Det är även viktigt att vägarna till och från kommunen är trafiksäkra och fungerar optimalt. Nu finns det därför långtgående planer på att knyta ihop cykelnätet i Ösmo från resecentrum fram till Sorunda ridklubb vid väg 225.

Under perioden har 236 bygglov beviljats, dessa genererar 833 bostäder. Ett bra utfall då antalet genererade bostäder under hela 2017 var 161.

Lagakraftvunna detaljplaner under perioden är: Humlan cirka 70 bostäder, Telegrafen/Vaktberget cirka 600-700 bostäder, Källberga / Vidbynäs cirka 700 bostäder och Mejseln 11 och 12, upphävande av fastighetsbestämmelser. Antagen men överklagad är detaljplanen för Kullsta, cirka 80 lägenheter.

Detaljplanerna skapar möjligheter för kommande byggnationer. Sammanlagt har det planlagts 1 540 bostäder 2017/2018. Ett mycket gott resultat. Som jämförelse var siffran för 2016/2017 170 planlagda bostäder. Målen för 2018 är uppfyllt. Resultatet i årets mätning av Byggherreenkäten uppvisar ett bra resultat. Målet var satt till 43 och resultatet blev 45 från tidigare 41 2017. Detta är ett bra verktyg för att se hur byggherrarna validerar vårt arbete i samhällsbyggnadsprocessens olika faser.

Nyttjandegraden på vattenledningar och spillvattenledningar är hög. Målet att ligga mellan 60-80 procent är inte uppfyllt. Nu krävs satsningar i drift och underhåll samt ökad investeringstakt för att uppnå optimal nyttjande grad i reningsverket om 60-80 procent.

Miljö – och samhällsbyggnadsförvaltningens sjuktal har sjunkit något mot tidigare år. Detta är naturligtvis mycket bra även om inte målet uppfylldes.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

Stadsmiljöavdelningen har under 2018 tilldelats mer resurser för att hålla rent och snyggt. Detta har möjliggjort att städning har utförts mer frekvent än tidigare år. Nedskräpningen har samtidigt ökat runt om i kommunen. Upprustningen av Ösmo centrum är klar så när som på kommande vårplantering. Vidare har det skett omfattande åtgärder på det kommunala gatunätet i Ösmo. Översyn och målning av övergångsställen har skett runt om i kommunen.

Stadsmiljö har under 2018 tagit emot cirka 140 sommarjobbande ungdomar. Ungdomarna har i det stora hela vart nöjda med sitt arbete och har gett stadsmiljö ett gott betyg.

Varje år genomförs de så kallade trygghetsvandringarna tillsammans med kommunens säkerhetschef. De uppkomna observationerna har åtgärdats och målet är uppfyllt.

Gästhamnen erhåller ett fortsatt högt betyg av kunderna och uppfyller sitt mål på ett bra sätt. Dessutom har svarsfrekvensen ökat vilket ger ett säkrare resultat.

Fastighetsavdelningens enhet, servicepartner, vars uppgift är att genom arbetsträning för att arbetstagaren ska komma närmare den öppna arbetsmarknaden eller till studier, har under året arbetat med att bli mer klientfokuserat för att öka effekten av den arbetsträning som verksamheten erbjuder. Under året har det funnits 20 platser att tillgå helt enligt plan.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Nynäshamns kommun är en ekokommun. Kommunen arbetar förebyggande, anpassar verksamheten så att livsbetingelserna inte försämras och eftersträvar resurseffektiva insatser generellt. Nynäshamn har stora natur- och kulturvärden som skall fortsätta att utvecklas. Viktiga stråk och svaga samband i grönstrukturen skall stärkas, kulturvärden synliggöras och vattenmiljöers ekologiska status ska vara goda.

Stadsbyggnad har kommit igång med arbetet med att dokumentera kulturmiljövärden. Det övergripande syftet med de nya områdesbestämmelserna är att Nynäshamns kulturmiljöer ska förtydligas, skyddas och uppdateras. Detta skapar förutsättningar för utvecklingsmöjligheter inom de gällande områdena.

Fastighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med att byta ut bland annat gamla värmesystem, styr- och reglerutrustning samt belysning för att minska energiförbrukningen i verksamhetsfastigheterna. Den nybyggda förskolan Cykelskogen har byggts enligt miljöklass nivå silver. Miljöklassning är en svensk miljöcertifiering som mäter energiåtgång, innemiljö och byggmaterial för hållbara byggnader att leva, arbeta och leka i.

Under 2017 testades en ny kemikaliefri städmetod med mycket goda resultat. Metoden håller nu på att införas i stor skala.

Under året har totalt 26 nya fordon levererats och av dessa är fyra fossilbränslefria. Trots att det totala målet på andel fossilbränslefria fordon inte nås fortsätter den positiva utvecklingen med kraftigt minskade koldioxid utsläpp.

Ekonomisk analys av utfallet

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden, exklusive vatten och avlopp, redovisar ett underskott 13,2 miljoner kronor. Huvuddelen av underskottet utgörs av kostnader i pågående investeringsprojekt som förts till resultatet inom fastighetsavdelningen. I beslut om rivning av Ankarets förskola 31 maj 2018, MSN 142/18 och hyresförlängning av Södra Flygeln samt renovering av Ösmo simhall i samband med tertialuppföljningen den 27 september 2018, MSN 249/18 godkändes att fastighetsavdelningen inte behövde kompensera underskott på sammanlagt 4,1 miljoner kronor.

Förvaltningsövergripande redovisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Överskottet beror dels på att det i budget fanns avsatta buffertmedel för oförutsedda händelser och dels av att en avdelningschefstjänst har varit vakant under större delen av året.

Stadsbyggnadsavdelningens resultat är ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Underskottet beror framförallt på att avdelningen arbetat med att ta fram arbetsrutiner och riktlinjer vilket bidragit till en minskning av intäkter, även införandet av ett nytt kartprogram har bidragit till ökade kostnader.

Underskottet på fastighetsavdelningen är 12,5 miljoner kronor. Den större delen av dessa utgörs av investeringsutgifter som avslutats och förts till resultatet. Det gäller bland annat utredningen av Lilla Gröndal om 2,5 miljoner kronor, förfrågningsunderlag och konsulter, där Tallbackaskolan är en stor del, med en kostnad på 1,9 miljoner kronor, upprustning av säkerhetssystem som behövts göras om på 1 miljon kronor, för att nämna de större avsluten. Andra orsaker till underskottet är rivningen av Ankarets förskola som uppgick till 2,1 miljoner kronor, åtgärder på Ösmo simhall för 1 miljoner kronor, del av hyreskostnader på Södra Flygeln på 1,4 miljoner kronor och kostnader för nytt avtal av sammanträdeslokaler i Folkets hus där 0,6 miljoner kronor är ofinansierat. Även ökade kostnader för konsulter är det en del av underskottet. Enheten Servicepartner redovisar ett underskott på 0,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring från prognosen i tertial 2.

Stadsmiljöavdelningen redovisar ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Underskottet beror framför allt på ökade kostnader för skadegörelse, renhållning och underhåll av gator och parker. Även kostnaderna för vinterväghållningen har varit 0,7 miljoner högre än budgeterat. Kostnader som förts till resultatet på grund av upprensning av anläggningsregistret har medfört en kostnad om 0,2 miljoner kronor som inte var med i budget.

Vatten och avloppavdelningens resultat för 2018 är ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Underskottet beror dels på fler vattenläckor än normalt och även ökat underhållsbehov och felavhjälpande på vårt reningsverk och pumpstationerna i kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen [mnkr] Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
mot budget
Budget
Helår 2018
Helårsprognos
Okt 2018
Utfall
helår 2017
Bidrag 3,6 3,1 0,5 3,1 2,4 4,5
Övriga Intäkter 312,3 308,0 4,3 308,0 311,7 294,3
Kommun/nämndbidrag 59,7 59,7 0,0 59,7 59,7 60,4
S:a Intäkter 375,5 370,7 4,8 370,7 373,7 359,2
Personal 101,1 107,0 5,9 107,0 102,8 96,2
Drift 289,4 263,7 – 25,6 263,7 274,6 276,2
S:a Kostnader 390,5 370,7 – 19,7 370,7 377,4 372,4
S:a Netto, konto – 14,9 0,0 – 14,9 0,0 – 3,7 – 13,2

Avvikelse mot budget [mnkr]

Utvärdering av eventuell vidtagna och planerade åtgärder för budget i balans

Rivningen av Ankarets förskola innebär en kostnad för fastighetsavdelningen som är svår att kompensera utan att åtgärderna ska drabba kommunens övriga verksamheter, MSN 142/18, likaså när det gäller åtgärderna i Ösmo simhall, MSN 249/18. Förvaltningen har även behövt ta en kostnad för förhyrningen av Södra Flygeln som inte har varit möjlig att kompensera med andra åtgärder, MSN 249/18.

För att nå en budget i balans för enheten servicepartner till 2019 har förvaltningen bland annat minskat ned antalet arbetsledare till två stycken, dock har inte enheten kunnat genomföra åtgärder för att nå en budget i balans under 2018.

Stadsbyggnadsavdelningen och förvaltningsstaben har påbörjat en organisationsförändring och har arbetat mycket med att säkra upp och ta fram rutiner, vilket ska leda till ett bättre och effektivare arbetssätt. Dock har det inte varit möjligt att nå en budget i balans under 2018.

Kostnaderna för vinterväghållning beräknades i år att nå budget, men på grund av skiftande väderomslag höll inte budgeten helt. De senaste åren har cirka 65-70 procent av de budgeterade medlen för vinterväghållningen förbrukats vilket har medfört att nämnden haft möjlighet att omprioritera medel inom denna ram. Avdelningen har inte nått en budget i balans för 2018 då verksamheten även har haft en ny hyreskostnad som är ofinansierad.

Framtid

Förvaltningen ser stora utmaningar i att anpassa verksamheten till en växande kommun. Kompetens och bemanning behöver säkras upp i alla delar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen och inom fastighetsområdet. Det handlar bland annat om personalförsörjning.

Förvaltningen och kommunen kommer att gå in i en investeringstung period genom att ett antal verksamhetslokaler behöver åtgärdas/ersättas, VA-verksamheten behöver anpassas till en växande kommun, utbyggnaden enligt VA-utvecklingsplanen samt behovet att anlägga nya verksamhetsområden. Dessa åtgärder kommer innebära stora investeringar i infrastruktur innan verksamheter kan etableras. Investeringstakten kommer därmed att bli högre än tidigare.

Medarbetarfrågor

Sammanställning över nämndens medarbetare och sjukfrånvaron.

Idag arbetar 186 personer på förvaltningen, med en medelålder på 48,3 år.

Personalvolymer, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-31 2018-12-31
Antal anställda med anställning mer än 40 % tjänstgöringsgrad (inklusive vikarier, exklusive timavlönade)
Anställda personer 185 186
Kvinnor 106 105
Män 79 81
Deltidsanställda 12 11
 
Anställningar omräknat till heltid (exklusive vikarier och timavlönade) 182 183
 
Andel kvinnor 57 % 56 %
Andel deltidsanställda 6,5 % 6 %
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro per anställning i % av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid januari-december alla anställda (även timavlönade)
 
Totalt 7,0 % 6,9 %
Kvinnor 9,2 % 9,3 %
Män 4,3 % 4,0 %
T.o.m. 29 år 6,0 % 5,5 %
30-49 år 7,8 % 8,4 %
50 år och uppåt 6,5 % 6,0 %
 
Sjukfrånvaro uppdelat på dagintervall: andel av total sjukfrånvaro (andel sjuktimmar av totalt antal sjuktimmar)
 
Dag 1-14 33,1 % 35,9 %
60 dagar eller mer 53,1 % 54,2 %

Sjukfrånvaron under året har minskat något och ligger en aning under resultatet från samma period 2017. Den största faktorn är att männens sjukfrånvaro har minskat under året.

Långtidssjukfrånvaron på 60 dagar eller mer har ökat med 1,1 procent jämfört med 2017 års siffror. Andel korttids sjukskrivningar ökar något jämfört med föregående år.

Personalomsättningen på förvaltningen har ökat från 6,4 procent till 8,8 procent. Det är främst antal egna uppsägningar men även en större del pensionsavgångar som bidrar till omsättningen.

Frisknärvaron på förvaltningen har minskat jämfört med föregående år. 2017 var frisknärvaron 46 procent jämfört med 2018 med en andel frisknärvaro på 32 procent. Frisknärvaron har minskat på samtliga avdelningar men VA- avdelningen har likt föregående år även under 2018 den största andelen frisknärvarande medarbetare.

Medarbetarundersökningen genomfördes i början av 2018 med en svarsfrekvens på 89,1 procent. Arbetet med att analysera medarbetarenkäten och ta fram handlingsplaner per enhet pågår och ett par av enheterna är redan klara med sina handlingsplaner. Extra stöd och resurser kommer att tilldelas de avdelningar som erhöll ett lägre resultat. Allt för att tillsammans med medarbetarna komma fram till bra och effektiva åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.