Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen presenteras i tusentals kronor, TKR.

KASSAFLÖDESANALYS
2018-01-01 – 2018-12-31
Not KONCERNEN KOMMUNEN
2018 2017 2018 2017

LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 34 713 26 585 23 417 12 837
Justering för ej likviditetspåverkande poster. 28 115 458 99 945 86 083 68 622
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 150 171 126 530 109 500 81 459

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
21 249 – 41 798 23 493 – 42 352
Ökning-/minskning+ förråd och varulager 136 50 0 0
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 31 654 71 225 27 994 70 604

Kassaflöde från den löpande verksamheten
203 209 156 005 160 987 109 711

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
29
Pågående investeringar etc – 149 497 – 31 699 – 28 591 – 6 387
Investering i immateriella anläggningstillgångar – 237 – 236 – 237 – 236
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar – 81 503 – 93 350 – 80 193 – 93 350
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 14 0 0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 – 12 351 0 – 12 351
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11 885 10 464 11 885 10 464
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 219 352 – 127 158 – 97 136 – 101 860
kontroll investeringsnetto från not – 219 352 – 127 158 – 97 136 – 101 860

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
30
Nyupptagna lån 50 000 0 0 0
Minskning av långfristig upplåning – 250 – 250 0 0
Ökning långfristiga fordringar – 380 0 0 0
Minskning långfristiga fordringar 0 0 0 0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar 0 – 2 425 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
49 370 – 2 675 0 0
kontroll finansieringsvsh från not 49 370 – 2 675 0 0

Årets kassaflöde
33 228 26 174 63 851 7 851
elimineringar – 1 021 – 1 021
Likvida medel vid årets början 72 142 44 948 67 796 59 944
Likvida medel vid årets slut 106 391 72 142 131 647 67 796
kontroll 33 228 26 174 63 851 7 851