Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och långfristiga fordringar.

Avskrivningar

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar.

Balanslikviditet

Ett mått på kortsiktig betalningsförmåga. Omsättningstillgångar (kortfristiga fordringar, kassa/bank samt pågående exploateringar) dividerat med kortfristiga skulder. Anges i procent.

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar i sammandrag betalningsflödet under året och vilka förändringar av likvida medel som har skett.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på hur god kommunens kortsiktiga betalningsberedskap är. Måttet räknas fram genom att likvida medel och kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder, anges i procent.

Komponentredovisning

Krav på komponentredovisning infördes från och med 2014 av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Komponentredovisning innebär att en tillgång delas in i ett antal komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade nyttjandetid.

Kortfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt eller förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Omsättningstillgångar

Består av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Skattefinansieringsgrad (självfinansieringsgrad) av investeringarna

Beskriver hur stor andel av årets investeringar som kommunen kan finansiera med egna medel. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar, anges i procent.

Soliditet

Andelen eget kapital (pensionsskuld borträknad) av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansierade anläggningstillgångar.