Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt bestämmelser i Lagen om kommunal redovisning. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). En ny redovisningslag, Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), började gälla 2019-01-01. Rådet för kommunal redovisning publicerar nya rekommendationer under året.

Anläggningstillgångar/Investeringar

En investering ska uppgå till minst ett prisbasbelopp och ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år.

Under 2014 påbörjades en övergång till att tillämpa komponentavskrivning.

För samtliga avslutade investeringar 2015 och framåt har komponentavskrivning tillämpats enligt RKR:s (Rådet för Kommunal Redovisning) regelverk. Komponentavskrivningar har redan tidigare tillämpats på investeringar inom vatten och avlopp.

Under 2016 gjordes en genomgång av de historiska anläggningsvärdena. Samtliga anläggningar (förutom 8 anläggningar där mer ingående genomgång var nödvändig) aktiverade mellan åren 2006-2014, med ett bokfört värde överstigande 1 miljon kronor, har gåtts igenom och uppdelats på komponenter i anläggningsregistret där så varit nödvändigt, enligt en för ändamålet framtagen mall. Sammanställning har gjorts över dessa anläggningar med information om kvarvarande avskrivningstid, bokfört värde samt hur anläggningen ska hanteras i anläggningsregistret.

Under 2017 har de resterande 8 anläggningsobjekten aktiverade mellan 2006-2014 över 1 miljoner kronor komponentfördelats där så behövdes.

Maskiner och inventarier komponentsfördelas inte.

Den beräknade resultateffekten av övergången till komponentsfördelning är cirka 2 miljoner kronor. Detta har medfört lägre avskrivningskostnader.

Anläggningsavgifter VA

Anläggningsavgifter periodiseras så att den matchar kostnaderna för den investering som den ska finansiera.

Exploateringsredovisning

År 2013 redovisades förutbetalda exploateringsinkomster som en skuld i balansräkningen. Allteftersom medlen togs i anspråk minskades skulden.

Från om med år 2014 tillämpas bruttoredovisning, vilket innebär att utgifter för anskaffning av tillgången redovisas som omsättningstillgång medan förutbetalda intäkter redovisas som en skuld.

Under 2018 har anpassning till nya redovisningsprinciper avseende exploateringar gjorts. Intäkter balanseras inte över åren utan bokförs direkt mot resultatet. Kostnader och intäkter i resultatet redovisas brutto och inte som tidigare netto.

Finansiella placeringar

Sammansatta instrument/strukturerade produkter redovisas till anskaffningsvärdet.

Leasingavtal

Samtliga avtal har klassificerats som operationella.

Periodisering av timlöner med mera

Från och med 2011 har samtliga timlöner, övertids - och mertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och ob-tillägg som intjänats i december periodiserats till december månad. I delårsbokslutet har bemanningscentrums (där de flesta timanställda återfinns) timlöner för augusti periodiserats till augusti månad.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är upprättad i enlighet med rekommendationer i den kommunala redovisningslagen. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Interna mellanhavanden av betydelse har eliminerats.

Den sammanställda redovisningen omfattar alla bolag/kommunalförbund där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 procent. Därutöver ingår i den sammanställda redovisningen Alkärrsplans Utveckling AB, där kommunen innehar 19 procent av aktierna, och Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, där kommunens andel uppgår till 17,9 procent.

Resultat inom VA-verksamheten

Beräknat överskott inom VA-verksamheten har 2017 avsatts för åtgärder enligt särskild plan. Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering det vill säga en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Investeringsfonden (förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av fonden skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av på.

De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller därmed inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder.