Vatten och avlopp, VA (del av miljö och samhällsbyggnadsnämnden)

Verksamhetsanalys

Driftsäkerheten och i synnerhet kvävereningen har förbättrats under 2018, vilket gör att tillståndskraven för VA-reningen möts även om det är med knapp marginal. De åtgärder som bedöms ha störst effekt för driftsäkerheten är underhållsplaner, driftrutiner samt högre investeringstakt på befintliga verk, pumpstationer och ledningsnät. För att möjliggöra detta har ett antal nya tjänster tillkommit. Underhållsingenjör har rekryterats till VA-driftenheten och både ledningsnätsenheten och projektenheten har förstärkts med varsin byggledare.

Ny VA-chef, VA-utredare och två drifttekniker har ersättningsrekryterats under 2018. Utöver fem skickliga drifttekniker med egen jourverksamhet för verk och pumpstationer är VA-avdelningen en specialist- och beställarorganisation. Avdelningen färdigställde underhållsplanerna under hösten, liksom en plan för de mest prioriterade investeringarna i befintliga verk och ledningsnät 2019. Kommande framtagande av driftrutiner sker under första halvan av 2019.

År 2018 var sista året med eget ackrediterat laboratorium. Från och med 2019 är en extern part anlitad för kontrollen. Detta ska möjliggöra att avdelningens kvalitetsansvarig kan ha ett övergripande ansvar med att granska avdelningens arbete med kvalité, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Arbetsmiljö och säkerhet har diskuterats utifrån det senaste nöjd medarbetare index resultatet. Avdelningen satsar mycket på området, både resursmässigt och ekonomiskt. Planer har tagits fram för tätare skyddsronder, tydligare prioriteringar och ansvarsfördelning samt standardiserade rutiner utöver investeringar som ökar säkerheten. Utbildningsmässigt har avdelningen prioriterat arbetsmiljö. Merparten av alla medarbetare har gått en utbildning i att vara byggarbetsmiljösamordnare under projektering och utförande både i arbetet med egen personal och vid upphandling av stora totalentreprenader.

De investeringar och reinvesteringar som VA har arbetat med under året är exploateringar så som Gudby och Telegrafen/Vaktberget, kommunalt VA till omvandlingsområden enligt VA-planen, ledningsnätsrenoveringar samt upprustning av verk och pumpstationer. Antalet nya VA-abonnemang har ökat med 30 stycken under året, i enlighet med tidigare år.

Under året har avdelningen sett över möjligheterna för utbyggnad av reningsverk samt överföringsledningar och förstärkningar av ledningsnätet. Syftet med utbyggnationerna och förstärkningarna är att möta kommunens tillväxtplaner och minska miljöpåverkan på kommunens vikar och vattendrag. Den tillståndsansökan som lämnades in 2016 har kompletterats under året och förhoppningen är att ta emot och behandla motsvarande 35 000 personekvivalenter, nästan en fördubbling av dagens tillstånd.

Allt slam som producerades under 2018 från avdelningens REVAQ-certifierade reningsverk är godkänt för spridning på åkermark.

Avdelningen har under året varit med i SRVs arbete med att ta fram en ny Avfallsplan för 2020-2030. Stor vikt har lagts vid att det ska vara tydliga mål och aktiviteter i enlighet med gällande lagstiftning.

Kunderna är mycket nöjda med avdelningen, felavhjälpningen är snabb och informationen bra.

Ekonomisk analys

Intäkterna för VA-verksamheten ligger kvar i linje med tidigare år på knappt 72 miljoner kronor. Kostnaderna (exklusive investeringar) har däremot ökat med nära 9 miljoner kronor till drygt 74 miljoner kronor. Detta resulterar i ett underskott om 1,7 miljoner kronor. Under året har avdelningen haft höga kostnader för felavhjälpande åtgärder på verk, pumpstationer och ledningsnät.

Utfallet för investeringar och reinvesteringar är högre än tidigare år men lägre än förväntat, cirka 14 miljoner kronor.

Framtid

Utifrån gjord analys av verksamhet och ekonomi kommer avdelningen prioritera fyra områden. Dessa områden är en säker och bra arbetsmiljö, ökad driftsäkerhet, nya VA-abonnenter i enlighet med kommunens tillväxtplaner och nöjda kunder. Dessa fyra områden kommer att brytas ned i aktiviteter och följas upp med respektive budgetansvarig. VA-taxan kommer att behöva höjas årligen för att avdelningen ska kunna genomföra nödvändiga investeringar.

När det gäller renhållningsfrågorna kommer avdelningen arbeta för att driva frågan om bättre service till kommuninnevånare som saknar både bil och grovsoprum, för att bidra till bättre ordning vid återvinningsstationerna. Avdelningen kommer även arbeta med att säkerställa att den nya avfallsplanen 2020-2030 är tydlig med avseende på hur målen ska utföras och följas upp för att bidra till en bra avfallshantering för kommunen. Teaterföreställning för skolbarn prioriteras återigen 2019, för att främja god källsortering.

Resultaträkning
Vatten och avlopp [miljoner kronor]
Utfall
2018
Budget
2018
Avvikelse
mot budget
Helårsprognos
Okt 2018
Utfall
2017
Övriga Intäkter 72,3 68,3 4,0 71,5 65,3
Kommun/nämndbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S:a Intäkter 72,4 68,4 4,0 71,5 65,3
Personal – 13,4 – 14,3 1,0 – 14,2 – 11,2
Drift – 60,7 – 54,0 – 6,6 – 57,3 – 54,1
S:a Kostnader – 74,0 – 68,4 – 5,7 – 71,5 – 65,3
S:a Netto, konto – 1,7 0,0 – 1,7 0,0 0,0

Avvikelse mot budget [miljoner kronor]

BALANSRÄKNING
Vatten och Avlopp 2018-12-31
Vatten och avlopp (VA)
2018 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 202 463 199 196
Maskiner och inventarier 1 727 273
Pågående investeringar 14 506 14 092
Summa anläggningstillgångar 218 696 213 561

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 9 319 6 994
Summa omsättningstillgångar 9 319 6 994

SUMMA TILLGÅNGAR
228 015 220 556

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital – 8 374 – 10 051
därav: årets resultat 1 676 0
Summa Eget kapital – 8 374 – 10 051

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser – 1 415 – 1 073
Avsättning framtida nyinvesteringar – 6 884 – 6 884
Summa avsättningar – 8 299 – 7 957

Skulder
Långfristiga skulder
Förutbet anslutningsavgifter – 40 917 – 37 968
Investeringsbidrag aktiverad investering – 800 – 831
Kortfristiga skulder – 6 813 – 9 367
Internskuld – 162 811 – 154 381
Summa skulder – 211 342 – 202 548

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
– 228 015 – 220 556

Analys av eget kapital och resultat

Eget Kapital och Resultat VA-verksamheten (miljoner kronor)

År 2010 gjordes en förändring av redovisningsprincip för VA-verksamhetens anläggningsavgifter. Detta medförde en justering där anläggningsavgifter istället för att intäktsföras vid inbetalningstillfället periodiseras under anläggningens ekonomiska livslängd. Den införda redovisningsprincipen är korrekt enligt gällande redovisningssed och därför är det relevant att följa eget kapital och resultat från 2011. VA-verksamheten är reglerad i lag och kan i princip aldrig generera någon vinst. Avgiften måste emellertid fastställas i förväg och baseras på förväntat nyttjande samt de beräknade nödvändiga kostnader som verksamheten kan förväntas ha under redovisningsperioden. Om utfallet skulle bli att inkomsterna från avgiftsuttaget överskrider de nödvändiga kostnaderna, har verksamheten i princip en skuld till sina abonnenter, eftersom man är förpliktigad att återföra dessa resurser till abonnenterna. Normalt görs ingen återbetalning som innebär ett monetärt utflöde av resurser från verksamheten, utan istället reglerar man avgiften så att man i praktiken gör ett underuttag de närmaste åren. Det finns också möjligheten att använda ett överskott till nyinvesteringar (inom en tioårs period) enligt fastställd plan. För Nynäshamns del så har VA-verksamheten under 2018 ett negativt resultat, men ett litet positivt eget kapital. Bedömningen kring stort underhållsbehov och investeringsplanerna framöver kommer att innebära att taxan behöva höjas för att kollektivet ska ha möjlighet att bära sina egna kostnader.

Investeringar Vatten- och avloppsavdelningen

Vatten & Avlopp, investeringar [mnkr] Total
budget
Utfall
tom 2017
Utfall
2018
Totalt
utfall
Prognos Avvikelse
mot
budgetram
Avvikelse
i % av
budgetram
Nickstadalen va-exploatering msn§187-14 9,8 7,7 0,0 7,7 7,7 2,1 21 %
Va Telegrafen Vaktberget E1 MSN§101/2018 2,4 0,0 1,6 1,6 2,4 0,0 0 %
VA-PLAN 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0 %
Plan & proj VA-överföringsled Kf§121-15 4,0 0,4 0,0 0,4 4,0 0,0 0 %
VA Fagersjö & Rosenborg KF§122-15 14,0 0,0 0,1 0,1 10,0 4,0 29 %
VA Norsbol & Solsa, plan&proj, Kf§125-16 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 %
Ombygg p-stn Kvarnängen msn§192-13 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 %
Va-lednsarb dp del av Gudby, kf§137-2010 8,0 3,9 3,8 7,7 8,0 0,0 0 %
Ledn & inlopp Pst Hacktorp VP16 2,4 0,2 0,5 0,7 2,4 0,0 0 %
Lednrenovering Valthornsvägen msn§8-18 3,0 0,0 2,5 2,5 2,5 0,5 17 %
Reservkraftverk Berga tst msn§39-2018 1,6 0,0 0,1 0,1 1,6 0,0 0 %
Lednren i ansl t Telegrafen 12,msn§40-18 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0 %
Utjämningmagasin Navlverk ks§86&kf§68-18 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0 %
Förstärkning elnät reningsverket 0,4 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0 %
Nyförläggning rejektvattenledning 2018 0,4 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0 %
Berga tryckstegringsstation pumpar -18 0,5 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0 %
Utbyggnad VA Hoxla byväg msn§231-18 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0 %
Anl. dricksvattenled. Telivägen msn§257 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 %
Renov spillvattennät St.Vika msn§258-18 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0 %
Servisanslutningar 2016 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0 %
Servisanslutningar 2017, msn§226-17 1mkr 1,3 1,3 0,0 1,4 1,4 – 0,1 – 4 %
Servisanslutningar 2018 1,3 0,0 1,7 1,7 1,7 – 0,4 – 28 %
Ej beslutde investeringsmedel va 2018 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 100 %
Förvärv av Nynäshamn 2:169 - 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 %
Reinvestering VA 2018 enl VP 4,5 0,0 2,3 2,3 4,0 0,5 11 %
Analysintrument för kvävehalt 2018 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0 %
Analysinstrument biologisk rening 2018 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0 %
Stationärt gaslarm 2018 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0 %
S:a Investeringar 76,4 14,1 13,7 27,8 76,4 7,0

Servisanslutningar

Årlig investeringsram för att utföra servisanslutningar vid nya fastigheter.

VA-arbeten Gudby

VA-arbeten vid exploateringen enligt detaljplan för Gudby har utförs av exploatören. Under 2018 innebar det en kostnad på 2 miljoner kronor enligt exploateringsavtalet.

Kommunen utför även VA-arbeten i samband med exploateringen vid Gudby. Nya ledningar har anlagts mellan Torps by och Torps reningsverk bland annat för att förstärka vattenkapaciteten till Gudbyexploateringen. 2,5 miljoner kronor finns beviljade för detta, MSN § 98/2017.

Arbetet med nya ledningar mellan Torps by och Torps reningsverk påbörjades med borrning hösten 2017, men avbröts eftersom markförhållandena inte var lämpliga för den metoden. Arbetet återupptogs genom schaktning under vintern/våren 2018. Kostnader för borrningen redovisades i 2017 års resultat eftersom de inte gav ett bestående värde i projektet.

Arbete återstår med att ansluta fastigheter i Hoxla, vid Hoxla byväg. Detta kommer att bli ett eget projekt.

VA-arbeten, Nickstadalen

Arbeten pågick 2014-2017. Investeringen avslutades 2018.

Byggnation pumpstation, Kvarnängen

Fastighetsavdelningen kommer ha kostnader för projektering och VA-avdelningen kostnader för utbyggnad. Projektet är vilande på grund av att projekt med direkt påverkan på person- och driftsäkerhet har prioriterats högre.

Renovering av ledning pumpstation Hammarhagen

Renovering av ledningar och samlingsbrunn vid Hammarhagen behövs på grund av svavelväteangrepp i ledningsnätet. Fortsatt arbete med renovering av ledningar utfördes under 2018. Projektet förväntas avslutas under 2019.

VA-överföringsledningar

Medlen avser planering och projektering av systemhandlingar, samt de första delsträckorna i VA-planen. Systemhandling tas fram för etapp 1, Landfjärden, Ekeby, Segersäng, år 2019.

VA Fagersjö

Fagersjö är det första området som ska anslutas till kommunalt VA enligt kommunens VA-plan. Fagersjö ansluts via en samfällighetsförening och endast en liten del av ramen användas för kommunens VA-kostnader.

VA Norsbol och Solsa

Investeringen kommer att förskjutas och återupptas 2020. Investeringsobjektet blir vilande så länge. Nämnden godkände detta i samband med Tertialuppföljning 1 2017.

Ej beslutade investeringsmedel

Investeringsramen för vatten och avlopp som inte har nyttjats under 2018. En ny ram sätts varje år. Kvar 2018 blev 0,3 miljoner kronor.

VA-plan

Inga större VA-utbyggnadsprojekt pågick 2018, endast anslutning till Fagersjö. Planering för anslutning av Landfjärden och Ekeby påbörjades 2018. Systemhandling tas fram 2019. Hoxla byväg förväntas starta under 2019.

Reinvestering vatten och avlopp 2018

Flera renoveringar har varit nödvändiga på Nynäshamns reningsverk. Det gäller bland annat

  • elpanna, gaspanna och värmeväxlare för cirka 0,7 miljoner kronor
  • gasfackla och stagning av vattentornets mast för cirka 0,5 miljoner kronor
  • slamförtjockare för cirka 0,6 miljoner kronor
  • verksamhetsanpassning förråd reningsverket för cirka 0,2 miljoner kronor
  • takbrunnar Ajebyn för cirka 0,2 miljoner kronor

Investeringar på Nynäshamns reningsverk

  • Förstärkning av elnät vid reningsverket, efter att elpannan bytts ut och för framtida behov.
  • Nyförläggning av rejektvattenledning för att förbättra kvävereningen.
  • Analysinstrument som mäter kvävehalt för att förbättra kontrollen över kvävereningen på verket.
  • Berga tryckstegringsstation pumpar, energieffektivisering
  • Stationärt gaslarm till Nynäshamns reningsverk

Dessa beslut har tagits på delegation.

Ledningsrenovering, Valthornsvägen, Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden § 8

Vatten, spill- och dagvattenledningar har renoverats på en sträcka av cirka 300 meter våren 2018. Arbetet genomförs med schaktfri teknik vilket medför mindre trafikstörningar och mindre miljöpåverkan. Tekniken med rörspräckning av vattenledning används för första gången i Nynäshamn med bra resultat.

Reservkraft, Berga tryckstegringsstation, Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden § 39

Reservkraftverket som förser Berga tryckstegring och reservvattnet med reservkraft ska bytas ut 2019.

Ledningsrenovering i Telegrafenområdet, Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden § 40

Ledningsrenovering görs av vatten- och spillvattenledning på Nynäsvägen i anslutning till Telegrafen 12, eftersom ledningarna behöver renoveras och kapaciteten för dricksvatten behöver öka för kommande exploatering i området. Arbetet kommer att utföras 2019 eftersom bygget av Nynäshamnsbostäders fastighet kom igång innan.

Utjämningsmagasin i Nynäshamns reningsverk, Kommunstyrelse § 86 och Kommunfullmäktige §68

Beslut av investeringsplan om totalt 20 miljoner kronor finns för byggnation av ett utjämningsmagasin. Upphandling sker 2019, det blir ett utjämningsmagasin/SBR i kombination, då det bedöms nödvändigt för att klara kvävereningen.

Utbyggnad VA Hoxla byväg, Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden § 231

Detta är en del av VA-planen. Planeras utföras 2019.

Anläggning dricksvattenledning Telivägen, Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden § 257

Vatten behövs till exploateringen Telegrafen 16, Magnolia. Planeras utföras 2019.

Renovering spillvattennät Stora Vika, Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden § 258

Renovering av delar av spillvattennätet i Stora Vika. Planeras utföras 2019.