Kommunens och koncernens ekonomiska resultat

Årets resultat för koncernen Nynäshamns kommun är 34,7 miljoner kronor, jämfört med 26,6 miljoner kronor föregående år. Koncernens resultat 2018 beror på att kommunen redovisar ett överskott motsvarande 23,4 miljoner kronor och AB Nynäshamnsbostäder, inklusive sina dotterbolag, visar ett överskott med 12,4 miljoner kronor. Övriga bolag och förbund som ingår i koncernen visar mindre över- eller underskott. Föregående år redovisade kommunen ett överskott motsvarande 12,8 miljoner kronor. Koncernens resultat 2015 beror främst på att kommunen redovisade ett överskott med 100,8 miljoner kronor.

Koncernens resultat 2014 berodde främst på att AB Nynäshamnsbostäder, inklusive sina dotterbolag, i och med försäljningen av en del av bolagets fastighetsbestånd visade ett resultat på 271,4 miljoner kronor.

Kommunkoncernen i sammandrag, miljoner kronor 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Verksamhetens intäkter 671,8 526,2 525,6 455,5 441,7 468,7
Verksamhetens kostnader – 2 003,7 – 1 822,1 – 1 761,1 – 1 600,8 – 1 546,8 – 1 491,7
Verksamhetens nettokostnad – 1 429,2 – 1 383,3 – 1 315,8 – 1 217,7 – 1 180,3 – 1 097,1
Skatteintäkter 1 223,7 1 183,3 1 125,1 1 072,7 1 030,1 997,1
Generella statsbidrag och skattekostnader 250,0 241,5 246,8 217,1 211,8 181,4
Årets resultat 34,7 26,6 49,7 111,8 297,1 28,7
Tillgångar 3 194,3 3 194,1 3 079,0 2 939,6 2 609,5 2 684,1
Skulder 1 734,5 1 792,9 1 718,0 1 657,3 1 457,1 1 863,3
Avsättningar 235,9 213,2 199,6 170,6 155,3 145,7
Eget kapital 1 224,0 1 188,0 1 161,4 1 111,8 997,1 675,1
Ansvarsförbindelse, pensioner 525,5 542,6 553,3 580,3 602,3 625,7
Soliditet % 22,2 20,6 20,2 18,6 15,7 2,4

Kommunens resultat

Kommunen redovisar ett resultat på 23,4 miljoner kronor 2018. Verksamhetens intäkter har i år ökat med 140,6 miljoner kronor. Ökningen beror i huvudsak på ökade exploateringsintäkter samt ändrade redovisningsprinciper avseende exploateringar som tidigare nettoredovisats. Bidrag från migrationsverket har minskat jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader har ökat med 172,3 miljoner kronor. Ökningen beror i huvudsak på ökade exploateringskostnader samt ändrade redovisningsprinciper avseende exploateringar som tidigare nettoredovisats. Personalrelaterade kostnader inklusive pensioner och personalsociala kostnader ökar med 25,1 miljoner kronor.

Avskrivningarna har ökat med 10,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Nedskrivningar av anläggningar har gjorts motsvarande 5,3 miljoner kronor under året.

Skatteintäkterna har ökat med 40,5 miljoner kronor och de generella statsbidragen har ökat med 8,5 miljoner kronor.

Kommunens finansnetto är -0,2 miljoner kronor vilket är jämförbart med -3,8 miljoner kronor föregående år. Det låga ränteläget har fått genomslag på kommunens samtliga lån under året. År 2015 var finansnettot +53,1 miljoner kronor. Orsaken till det positiva finansnettot 2015 är en reavinst på 61,3 miljoner kronor vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar. Vinsten kommer från en pensionsplacering och är i sin helhet återplacerad för framtida pensionsutbetalningar.

Bolag och kommunalförbund

Bolagen och kommunalförbundet, miljoner kronor 2018
Intäkter
2018
Kostnader
2018
Resultat
2017
Resultat
2018
Invest
AB Nynäshamnsbostäder 171,3 – 158,9 12,4 13,9 123,8
Nynäshamns Exploatering AB 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Tegeltraven Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvastbindaren Fastighets AB 1,1 – 1,9 – 0,8 – 0,2 1,3
Nynäshamns Mark AB 0,1 – 0,1 0,0 0,0 0,0
Alkärrsplans Utveckling AB 8,5 – 5,1 3,3 3,6 0,0
Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund 33,4 – 33,5 – 0,1 – 0,1 0,0
Letupa AB 0,3 – 0,1 0,2 0,1 0,0

I tabellen ovan redovisas bolagen i sin helhet. Kommunen äger 50 procent av aktierna Nynäshamns Mark AB och 19 procent av aktierna i Alkärrplans utvecklings AB. I de övriga bolagen äger Nynäshamns kommun eller dess dotterbolag samtliga aktier. Nynäshamns kommun har en medlemsandel motsvarande 17,9 procent i Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund. Årets investeringar i AB Nynäshamnsbostäder uppgår till 123,8 miljoner kronor och merparten avser nyproduktion på Telegrafen 12.