Nynäshamns kvalitet i korthet 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra ur ett medborgarperspektiv. Nynäshamn kommun har deltagit i undersökningen KKiK som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan år 2012. År 2018 omarbetades rapporten och fem huvudområden blev istället tre.

  • Barn och unga
  • Stöd och service
  • Samhälle och miljö

Syftet med undersökningen är att ge de förtroendevalda en samlad bild av den egna kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett användbart underlag i dialogen med medborgarna. Här presenteras hur Nynäshamn placerar sig jämfört med andra kommuner. När KKiK-resultaten redovisas använder SKL en färgkodning där de 25 procent av kommunerna som har bäst resultat får grön markering, de 25 procent av kommunerna som har sämst resultat får röd markering och resterande kommuner med medelresultat får gul markering. Färgen i tabellen visar alltså Nynäshamns resultat i förhållande till övriga kommuner, och inte en gradering av om resultatet är bra eller dåligt.

Jämförelse mellan Nynäshamn och andra kommuner

   GRÖN Nynäshamn tillhör de 25 procent av kommunerna som har bäst resultat.
GUL Nynäshamn tillhör de 50 procent av kommunerna som placerar sig i mitten.
RÖD Nynäshamn tillhör de 25 procent av kommunerna med sämst resultat.
GRÅ Ej undersökt område.
 
Barn och unga 2016 2017 2018
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 99 94 91
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,7 5,5
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 143 788 153 566
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 73 76 72
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 90,5 92,6 92,7
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 87,5 82,0 84,0
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 59,5 51,3
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 84,2 80,1
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 96 295 100 588
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 51,0 55,6 50,0
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 120 447 125 974
Stöd och omsorg 2016 2017 2018
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) 88
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 89 70
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 30 38
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 352 3 666
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng 66 82 66
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 69
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 6 552 7 066
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 68 22 53
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 10 10
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 86 87 80
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 87 84 82
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 88 90 90
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 203 040 202 646
Samhälle och miljö 2016 2017 2018
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 98 94
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 36 58 69
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 78 84 92
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%) 80,9 80,9 82,0
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 45 40
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 52
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 42 22
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 68 70
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 34 32
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%) 31,1 28,6 23,8
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 34