Investeringar

Årets investeringar i koncernen uppgår till 249,5 miljoner kronor. Av den totala investeringsvolymen svarar kommunen för 124,4 miljoner kronor, AB Nynäshamnsbostäder för 123,8 miljoner kronor och Kvastbindaren Fastighets AB för 1,3 miljoner kronor.

Pågående investeringar i kommunen från tidigare år uppgår till 181,2 miljoner kronor (209,8 miljoner kronor 2017).

Investeringar löpande priser, miljoner kronor

Kommunens investeringar,
miljoner kronor
Budget
total
Utfall tom 2017 Budget
2018
Utfall
2018
Prognos
total
Avvikelse Prognos mot Budget Avvikelse
i %
Kommunstyrelseförvaltningen 75,6 63,8 11,6 3,8 74,5 1,1 1,4
Mark och exploatering 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0
Socialnämnden 9,8 2,0 2,5 0,7 7,1 2,7 27,6
Barn- och utbildningsnämnden 11,7 0,355 11,4 5,1 11,7 0,0 0,0
Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,1 0,3 0,2 0,4 – 0,1 – 14,3
Verksamhetsfastigheter 294,4 88,8 202,1 73,3 248,3 46,1 15,6
Vatten och avlopp 76,4 14,1 62,3 13,7 76,4 0,0 0,0
Miljö- och samh byggn nämnden övr 85,1 36,9 48,3 27,7 85,2 – 0,2 – 0,2
Totalt nämnder 556,2 206,0 341,5 124,4 506,6 49,6 30,1
Finansförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 556,2 206,0 341,5 124,4 506,6 49,6 30,1

Nämndernas investeringar uppgår till 124,4 miljoner kronor för 2018, vilket är en ökning med 16,1 miljoner kronor från föregående år. Den största investeringsvolymen finns hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsfastigheter, vars investeringsutgifter under året uppgår till 73,3 miljoner kronor.

Investeringsobjekt, miljoner kronor Investeringsutgifter 2018
Ny förskola Nickstahöjden, Cykelskogen 27,2
Ösmo centrumlyft 12,4
Reinvestering / underhåll, fastighet 20,4
Paviljon Hallängen 5,5
Upprustning säkerhetssystem 5,2
Anpassning Stora Vika skola till dagverksamhet 4,4
VA-ledningsarbete Gudby 3,8
Gator och vägar 5,3
Telegrafen/Vaktbergsområdet 3,9
Investeringar/Reinvesteringar BUN 5,1
Övriga investeringar 31,2
Total 124,4

Bygget av ny förskola på Nickstahöjden, Cykelskogens förskola, påbörjades under 2017 och tas i bruk i februari 2019. Förskolan ska ha plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan är en konceptförskola där samma koncept kan användas på fler förskolor för lägre kostnad och snabbare genomförande.

Upprustningen av Ösmo centrum, Ösmo centrumlyft, har fortsatt även under 2018 och beräknas vara klart i början på 2019. Arbetet har bland annat inneburit att färdigställa en ny parkering, ombyggnation av gång- och cykelväg och flytt av busshållplatser. Ny lekyta med lekkullar har byggts upp. Hela 320 kvadratmeter gräs har rullats ut och cirka 10 000 vårlökar har planterats, liksom nya träd och buskar.

Arbeten med reinvestering och underhåll i kommunens verksamhetslokaler har genomförts under året.

Paviljong Hallängen, paviljonger har placerats vid Viksängens IP och verksamheten från Hallängens förskola flyttade in i början av januari 2018. En del arbete med gården pågick under våren. Prognosen för dessa paviljonger är 1,6 miljoner kronor högre än budget. Detta till följd av att grundläggningen och utemiljön blivit dyrare än vad som ursprungligen kalkylerats. Investeringen är klar men ännu inte avslutad.

Upprustning säkerhetssystem, projektet omfattar ett passage- och inbrottslarmsystem i Gröndalsskolan, Tallbackaskolan och Vanstaskolan. Den först upphandlade entreprenören har utfört arbetet på ett bristande sätt, vilket har inneburit att larm och passersystem inte har fungerat pålitligt i någon av de tre skolorna. Samma entreprenör har vid upprepade tillfällen misslyckats med att åtgärda bristerna. Kommunen har reklamerat åtgärderna och upphandlat ny entreprenör för att åtgärda bristerna. Kostnad för detta ska debiteras den ursprungliga entreprenören. Investeringsmedel har avsatts eftersom kommunen måste stå för kostnaderna initialt.

Arbete pågår med VA-arbeten i exploateringen i Gudby. VA-arbeten vid exploateringen enligt detaljplan för Gudby har utförs av exploatören. Under 2018 innebar det en kostnad på 2 miljoner kronor enligt exploateringsavtalet. Kommunen utför även VA-arbeten i samband med exploateringen vid Gudby. Nya ledningar har anlagts mellan Torps by och Torps reningsverk bland annat för att förstärka vattenkapaciteten till Gudbyexploateringen. 2,5 miljoner kronor finns beviljade för detta, enligt beslut MSN § 98/2017. Arbetet med nya ledningar mellan Torps by och Torps reningsverk påbörjades med borrning hösten 2017, men avbröts eftersom markförhållandena inte var lämpliga för den metoden. Arbetet återupptogs genom schaktning under vintern/våren 2018. Kostnader för borrningen redovisades i 2017 års resultat eftersom de inte gav ett bestående värde i projektet. Arbete återstår med att ansluta fastigheter i Hoxla, vid Hoxla byväg. Detta kommer att bli ett separat projekt.

Anpassning Stora Vika, åtgärder har utförts för att den dagliga verksamheten, som tidigare varit förlagd på Södra Flygeln, ska kunna flytta in. Verksamheten flyttade in i lokalerna under hösten.

Gator och vägar, underhållsåtgärder av gatunätet i Ösmo och Nynäshamn har vidtagits i enlighet med upprustningsplanen för kommunens gator och vägar.

Telegrafenområdet, kommunen är huvudman för allmänna platser inom exploateringsområdet Telegrafen och ansvarar för utförande, drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar och allmänna grönytor. Med anledning av utbyggnad av bostäder i området behöver de befintliga gatorna Bryggargatan och Industrivägen byggas om och kompletteras med gång- och cykelbanor. Den befintliga gång- och cykelvägen Rackarbackstigen rustas upp. En ny lokalgata Diavoxgränd kommer anläggas för angöring till nya byggnader. En ny plantering vid Bryggargatan/ Rackarbackstigen ska anläggas och en mindre plats för naturlek ska iordningställas inom det naturområde som i planhandlingarna kallas ”Teletornsberget”.

Investeringar och reinvesteringar BUN. IT-investeringar/digitaliseringsprojekt, basutrustning och möbler är det som har investerats i inom Barn och utbildningsförvaltningen.

VA-plan

Inga större VA-utbyggnadsprojekt pågick 2018, endast anslutning till Fagersjö. Planering för anslutning av Landfjärden och Ekeby påbörjades 2018. Systemhandling tas fram 2019. Hoxla byväg förväntas starta under 2019.