Exploateringar

Exploateringsomr,
Miljoner kronor
Ack inkomst
tom 2017
Ack utgifter
tom 2017
Inkomster
2018
Utgifter
2018
Ack inkomster
tom 2018
Ack utgifter
tom 2018
Utfall Netto
tom 2018
Kalvö 0,0 – 25,5 0,0 – 0,1 0,0 – 25,6 – 25,6
Alkärrsplan 63,1 – 78,1 0,0 0,0 63,1 – 78,1 – 15,0
Grödby/Trollstamalm 1,6 – 3,4 – 1,6 0,0 0,0 – 3,4 – 3,4
Telegrafenområdet 0,0 0,0 0,0 – 0,3 0,0 – 0,3 – 0,2
Vansta industiområde 0,0 0,0 0,0 – 3,0 0,0 – 3,0 – 3,0
Sunnerby industriområde 0,0 – 0,1 0,0 0,0 0,0 – 0,1 – 0,1
Sydvästra Segersängsmotet 0,0 0,0 0,0 – 0,2 0,0 – 0,2 – 0,2
 
Total 64,7 – 107,0 – 1,6 – 3,6 63,1 – 110,6 47,5

I bokslutet 2018 har anpassning av nya bokföringsregler gjorts. Detta medför till exempel att intäkter inte ska balanseras över åren utan bokföras direkt mot resultatet.

Kalvö inkl Teknikervägen och nya verksamhetsområden

Utbyggnad av befintligt industriområde och försäljning av industrimark.

Det finns en gällande detaljplan för industrimark som är i genomförandeskede. Utbyggnad av allmänna anläggningar och genomförandet på kvartersmark är klart. Försäljningen av industritomter är till stor del genomförd förutom fem stycken möjliga styckningslotter. Avstyckning och försäljning har dock varit vilande under året i väntan på att ny detaljplan ska tas fram (nya avstyckningar är inte möjligt under pågående planprocess). Den nya detaljplanen omfattar en ändring av tidigare framtagen detaljplan och möjliggör en utökning av ny industri- och verksamhetsmark. Arbete med den nya detaljplanen pågår och beräknad granskning under våren 2019.

Alkärrsplan

Utbyggnad av bostäder och verksamheter i Nynäshamns stad centrum.

Detaljplanen är antagen. En utredning har genomförts för att fastställa kommunens olika handlingsalternativ avseende fastigheten Nornan 32 (Sjukhuset). Beslut om inriktning bereds för närvarande. En värdering av fastigheten som finns i exploateringsobjektet har gjorts och exploateringen har skrivits ner med 21,5 miljoner kronor till en nivå som speglar kommunens ägande.

Grödby/Trollstamalm

Utbyggnad av cirka 21 friliggande bostadshus. Berör även 3 fastigheter som kommunen sålde till enskild exploatör, vilket senare visade sig vara omöjliga att exploatera på grund av Försvarsmaktens krav på att inte bygga inom influensområdet.

Ärendet beräknas kunna avslutas under 2019.

Telegrafen 15 mfl

Utbyggnad av handelscentrum. Detaljplan antagen.

Genomförandet i stort sett klart. Kvarstår att iordningsställa Telivägen och ny korsning Telivägen/väg 73 i enlighet med detaljplan och exploateringsavtal.

Telegrafen 17-18 (tidigare Telegrafen 16)

Utbyggnad av cirka 430 lägenheter i Nynäshamns stad. Detaljplan antagen.

Genomförandet planeras till 2019-2022.

Vansta industriområde

Gäller detaljplan med 60 000 m² mark som är planlagd för industriändamål men ännu inte iordningsställd söder om Ösmo tätort.

Ärende behandlades och godkändes i Kommunstyrelsen maj 2018. Verksamhetsmark, vägar och VA ska byggas om- och ut i området. Utbyggnaden kommer att påbörjas 2019.

Sunnerby industriområde

Framtagande av verksamhetsmark.

Bud på kvarvarande försäljningsfastighet har accepterats och förväntas vara klart 2019.

Verksamhetsmark sydvästra Segersängsmotet – del av Själv 5:14

Detaljplaneläggning för verksamhetsmark vid sydvästra Segersängsmotet.

Detaljplan beräknas antas kvartal 4 2019.


Avslutade exploateringar under 2018:

Vansta Hästby

Uppförande av cirka 30 bostäder i den så kallade hästbyn i anslutning till Sorunda ridklubb, Vansta.

Genomförandeskede. Alla åtaganden är slutförda. Endast tvist om kostnader och ersättning kvarstår.

Älgen 18

Utbyggnad av cirka 70 lägenheter i Nynäshamns stad (Höjdgatan).

Genom detaljplan och markanvisning är projektmålet att skapa förutsättningar för att utveckla Nynäshamns tätort med ny bostadsbebyggelse i centrum- och kollektivtrafiknära läge. Beslut om detaljplanen tas i Kommunfullmäktige mars 2019.

Telegrafen/Vaktberget

Utbyggnad av cirka 600 nya bostäder i Nynäshamns stad.

Detaljplan antogs 23 maj 2018. Genomförandet har påbörjats.

Nickstadalen

Utbyggnad av ett antal olika etapper i en antagen detaljplan.

Första etappen med bostäder är avklarad. Etapp 2 med utbyggnad av 88 radhus är fortfarande i genomförandeskede då problematik uppstått under utförandet. Fortsättningen av exploateringen i nästa område kan inte påbörjas förrän denna problematik är löst. Genomförandet av Nickstabadsvägen är nu helt klar. Agessa-fastigheten har inte utvecklats under året och det finns i nuläget inte någon fastställd strategi för fastigheten.

Björsta 2:23 och 2:26

Utbyggnad av bostäder och verksamheter mellan Ösmo och Nynäshamn.

Detaljplanen är antagen och fastighetsbildning pågår, men byggnation har inte startat.

Grödby 2:27

Utbyggnad av småhustomter.

Genomförandeskede. Alla åtaganden är slutförda. Endast ett kronofogdeärende kvarstår.

Drabanten

Antagen detaljplan för utbyggnad av 27 stadsradhus i Nynäshamns stad.

Försäljning påbörjades vinter/vår 2016/2017 och markarbetena skulle precis påbörjas när projektet stoppades våren 2017 på grund av att exploatören inte fick tillräckligt många hus sålda för att kunna påbörja byggnation. Exploatören utreder möjligheten att ändra utförandet på husen för att få bättre ekonomi i projektet och öka attraktiviteten på marknaden. Alternativt att ansöka om nytt planbesked och göra om detaljplanen.

Hoxla

Utbyggnad av 19 friliggande bostadshus i Spångbro.

Genomförandeskede. Utbyggnad av VA klart vintern 2018. Gata färdigställs under 2019. Husproduktion färdigställs under 2019. Start inflyttning 2019.


Övriga, inte med i exploateringslistan

Norr Enby

Utbyggnad av cirka 49 bostäder, villor och parhus, väster om Grödby.

Genomförandet beräknas vara klart under 2019.

Norvik

Utbyggnad hamn, industrispår och verksamhetsområde vid Norvikudden, norra delen av Nynäshamns tätort.

Markarbete med att anlägga Norvik hamn påbörjades 2016. Hamnen kommer att öppna i etapper och första fartyget beräknas anlöpa hamnen 2020. Stockholms hamnar kommer att anlägga en järnväg från Nynäsbanan till Norvik hamn vilken beräknas stå klar 2020. I samband med anläggandet av järnvägen kommer Stockholms hamnar att anlägga gång- och cykelbroar och vägar inom kommunalt och statligt väghållaransvar. Intill hamnområdet har NCC förutsättningar att anlägga en företags- och logistikpark och området kommer att växa fram under 10-15 år från byggstart allteftersom NCC lyckas losshålla och sälja allt det berg som behöver tas bort för att nå de marknivåer som är tänkta i området.

Utveckling av södra och centrala Ösmo – del av Vansta 5:2 och Nibble 1:1

Markanvisning och detaljplaneläggning för bostäder och centrumändamål. Preliminärt 800-1 400 bostäder. Del av Vansta 5:2, del av Nibble 1:1, Hallängen 1-4.

Projektet har startat och projektplanering pågår med framtagande av exploateringskalkyl, kommunikationsplan samt handlingsplan för markanvisningar och tillvägagångssätt för framtagande av detaljplanerna. Utredning av skolans placering pågår, beslut av kommun fullmäktige mars 2019. Exploateringsområdet delas in i tre-fyra etapper och preliminärt tre-fyra detaljplaner. Planuppdrag för etapp 1, markområdet söder om Niblevägen och norr om väg 225, godkännande i miljö- och samhällsbyggnads nämnden januari 2019. Projektet är med i forskningsprojektet Södertörnsmodellen.

Källberga

Utbyggnad av cirka 600-700 nya bostäder, främst villor och radhus i anslutning till Ösmo. Detaljplanen vann laga kraft 11 september 2018 och genomförandeskedet har påbörjats. Första genomförda etappen är beräknad till 2021.

Gudby 6:4

Utbyggnad av bostäder, villor och ett parhus. Berör 33 stycken fastigheter.

Beräknas vara klart under 2019.

NYBO 200 Kvarteret Apotekaren

Utbyggnad av bostäder och verksamheter.

Projektet är klart och håller på att avslutas.

NYBO 200 Humlan

Utbyggnad av 70 lägenheter i anslutning till pendeltågstationen Gröndalsviken.

Detaljplan antagen och genomförandet påbörjat och beräknas vara utbyggt 2020/2021.

NYBO 200 Kullsta

Utbyggnad av 110 antal lägenheter i anslutning till pendeltågstationen.

Detaljplan överklagad. Om överklagan avslås inom ett halvår beräknas projektet bli klart 2021/2022.

Lidatorp

Utbyggnad av egnahemsbostäder. Två utbyggnadsetapper varav den första etappen är utbyggd.

Exploatören har nu visat intresse av att genomföra etapp 2.

Skonaren

Detaljplan antagen och berör utbyggnad av max 140 radhus på Sandhamn i tre etapper.

Första etappen är klar sedan ett tag tillbaka. Etapp 2 är i startgropen av genomförandefasen (stött på vissa svårigheter med gällande detaljplan) och etapp 3 är vilande. Preliminärt kan etapp 2 bli klart 2021. Bygglovsansökan inskickat i december 2018.

Ösmo Stationsområde - Vansta 5:28

Utbyggnad av flerbostadshus vid Ösmos pendeltågsstation.

Detaljplan var beräknad att antas kvartal 4 2019. För närvarande är detaljplanearbetet pausat och tidplanen kan bli förskjuten med tiden för pausens varaktighet.

Handelsplats för drivmedel – del av Vansta 3:1

Detaljplaneläggning för handelsplats för drivmedel, fordonstvätt och kiosk/fastfood vid infarten till Vansta företagsområde.

Detaljplan beräknas antas kvartal 3-4 2019.