Nämndernas ekonomiska resultat

Kommunstyrelsen och nämnder

Internredovisningens redovisade resultat för respektive nämnd 2018 i förhållande till budget 2018 och bokslut 2017. Nynäshamns kommun budgeterar med ett resultat på 15 miljoner kronor för budgetår 2019.

Miljoner kronor Intäkter
bokslut 2018
Kostnader
bokslut 2018
Netto
bokslut 2018
Netto
budget 2018
Resultat
bokslut 2018
Resultat
bokslut 2017
Kommunstyrelsen 184,2 – 349,7 – 165,5 – 166,8 1,4 2,6
varav Mark och exploatering 147,1 – 162,1 – 15,0 – 7,5 – 7,5 – 4,0
Socialnämnden 135,3 – 625,2 – 489,9 – 493,8 4,0 0,5
Barn- och utbildningsnämnden 126,4 – 773,2 – 646,8 – 647,5 0,7 – 4,8
Kultur- och fritidsnämnden 5,0 – 54,1 – 49,1 – 48,9 – 0,3 0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ej VA 243,5 – 316,4 – 72,9 – 59,7 – 13,2 – 13,2
Vatten och avlopp 72,4 – 74,0 – 1,7 0,0 – 1,7 0,0
SUMMA 766,8 – 2 192,6 – 1 425,8 – 1 416,7 – 9,2 – 15,0
Finansförvaltningen 1 487,2 – 37,9 1 449,3 1 441,7 7,6 7,8
Avgår interna intäkter/kostnader – 275,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMMA KOMMUNTOTAL 1 979,0 – 1 955,5 23,4 25,0 – 1,6 – 7,1

Den största avvikelsen mot budget är inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och beror huvudsakligen på ökade fastighetskostnader till följd av resultatförda investeringar, rivningsarbete samt ökade konsultkostnader. Mark och exploatering redovisar en avvikelse mot budget, detta beror i huvudsak på redovisad exploateringsförlust (21 miljoner kronor) avseende Nornan 32, Nynäshamns sjukhus. Detta uppvägs delvis av positiva resultat inom andra exploateringsprojekt. Nämndernas underskott kompenseras delvis av Finansförvaltningens positiva avvikelser till följd av fortsatt låga räntekostnader. Nämndernas resultat och avvikelser kommenteras utförligare under verksamhetsberättelse för respektive nämnd.