VA-verksamheten

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten för de som bor inom områdena för den allmänna VA-försörjningen. Det innebär leverans av dricksvatten och avledning samt rening av avloppsvatten från kommunens omkring 23 000 abonnenter. Verksamheten ansvarar också för att avleda dagvatten från gator, allmänna platser och fastigheter i kommunens tätorter. Det sker till självkostnad utan vinstintresse och finansieras med taxor (avgifter) från anslutna hushåll och fastigheter.

Viktiga händelser

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i mars 2021 om framtida VA-utbyggnad till Landfjärden påverkar VA-verksamhetens planering. Ett förslag till ny VA-plan har under året varit på remiss och förslaget presenteras under 2022. Slammet från avloppsreningsverket har under vissa perioder inte varit godkänt för spridning på åkermark. Verksamheten arbetar med flera åtgärder för att kunna spåra orsaken. Den stora branden på soptippen i Kagghamra har enligt analyserade vattenprov inte påverkat kommunens vattentäkt Gorran. På avloppsreningsverket i Nynäshamn pågår flera stora projekt för att förbereda för en växande kommun, samtidigt som verket ska klara av den dagliga driften och uppfylla myndighetskrav. Investeringstakten var dock lägre än planerat, bland annat beroende på överklagade upphandlingar och långa tillståndsprocesser.


Ekonomisk analys

MNKR UTFALL 2021 BUDGET 2021 DIFFERENS UTFALL/ BUDGET 2021 PROGNOS SISTA AUGUSTI 2021 DIFFERENS UTFALL/ PROGNOS HELÅR UTFALL HELÅR 2020
Bidrag 0,0 3,2 – 3,1 0,3 – 0,3  
Övriga intäkter 86,9 80,9 5,9 85,9 1,0 76,6
Intäkter 86,9 84,1 2,8 86,2 0,7 76,6
Personal – 17,4 – 17,1 – 0,3 – 16,7 – 0,7 – 16,2
Drift – 69,0 – 67,0 – 2,0 – 66,6 – 2,4 – 68,9
Kostnader – 86,4 – 84,1 – 2,4 – 83,3 – 3,1 – 85,1
Netto, konto 0,4 0,0 0,4 2,9 – 2,4 – 8,5
BALANSRÄKNING 2021-12-31 VATTEN OCH AVLOPP (VA)
TKR 2021 2020
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 367 504 312 363
Maskiner och inventarier 1 968 2 221
Pågående investeringar 46 748 41 452
Summa anläggningstillgångar 416 220 356 036
     
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 8 845 6 883
Summa omsättningstillgångar 8 845 6 883
     
SUMMA TILLGÅNGAR 425 064 362 919
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital – 3 654 – 4 094
därav årets resultat 440 – 8 502
Summa eget kapital – 3 654 – 4 094
     
Avsättningar    
Pensioner och liknande förpliktelser 4 735 4 177
Avsättning framtida nyinvesteringar 6 884 6 884
Summa avsättningar 11 620 11 062
     
Skulder    
Långfristiga skulder    
Förutbetalda anläggningsavgifter 124 784 98 808
Investeringsbidrag aktiverad investering 0 0
Kortfristiga skulder 25 162 29 816
Internskuld 267 153 227 328
Summa skulder 417 098 355 952
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 425 064 362 919

VA-verksamheten redovisade ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Intäkterna var högre än budgeterat, till stor del beroende på att många nya abonnenter anslutits bland annat i Telegrafenområdet, samt att industrin har använt mer vatten än beräknat. Detta märks även på att kostnaden för inköp av vatten var högre än budgeterat och att det varit flera större vattenläckor. Verksamheten hade ett underskott från tidigare år, som behöver regleras inom en treårsperiod enligt vattentjänstlagen. I och med bokslutet 2021 är underskottet nu 3,7 miljoner kronor.

EGET KAPITAL OCH RESULTAT VA-VERKSAMHETEN

Framtid

Investeringstakten för VA-verksamheten behöver ligga på en hög nivå de närmaste åren för kapacitetshöjande åtgärder, exploateringar, upprustning av verk och ledningsnät samt för att klara utsläppskraven. VA-taxan behöver troligen justeras årligen de kommande åren. Säkerhetsaspekterna har också blivit viktigare och där kommer ökade krav på skalskydd och skydd mot oväntade händelser att innebära ökade kostnader. Dagvattenfrågorna har numera en viktigare roll i tidiga skeden och verksamheten behöver förstärka det området.

Ett nytt utjämningsmagasin på avloppsreningsverket beräknas bli klart 2023 och de tidigare fonderade medlen från 2017 kommer successivt möta avskrivningarna för utjämningsmagasinets nyttjandeperiod.