Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvar är uppdelat i två delar. Det kommunala huvudmannaskapet och den statliga regleringen genom skollagstiftningen. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommungemensamma mål och riktlinjer inom nämndens område. Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för skolväsendet och ansvarar för drift av kommunal verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannaskapet för skolväsendet medför även ett ansvar för fristående verksamheter inom förskola och annan pedagogisk verksamhet. Detta omfattar tillståndsgivning, tillsyn samt handläggning av anmälningar och annan synpunktshantering.

Viktiga händelser

Coronapandemin har fortsatt påverka alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden både vad avser budget och måluppfyllelse. Verksamheterna har på olika sätt gjort anpassningar för att följa råd och rekommendationer. Under året har också en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd inrättats som tagit över ansvaret för gymnasieskolan och vuxenutbildningen från barn- och utbildningsnämnden.

För att möta det ökade behovet av platser använder Viaskolans högstadium lokaler på Utsikten för undervisning. Nämnden beslutade att utöka Hallängens förskola i Ösmo med två avdelningar. Inriktningsbeslut är fattat för byggandet av en ny skola i Sunnerby. Olika digitala processer har utvecklats inom alla verksamheter. Under året omorganiserades Viaskolan och Vanstaskolan samt Tallbackaskolan till två F–9-skolor, vilket ger en sammanhållen skolstruktur med likvärdiga organisationer för grundskolan.

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning

Det gångna året har präglats av pandemin som haft stor påverkan på måluppfyllelse och budgethållning. Måluppföljningen har försvårats bland annat av att enkätunderlag inte finns och att de nationella proven inte genomfördes våren 2021. Det blir därför särskilt viktigt att följa kunskapsutvecklingen de kommande åren för att kunna se pandemins effekter.

Digitaliseringen är på stadig frammarsch i nämndens verksamheter och utvecklingen har troligen påskyndats på grund av pandemin, exempelvis vad gäller distansundervisning. Idag har alla elever i årskurserna 6–9 i de kommunala grundskolorna tillgång till en egen dator. Även inom förskolan har den digitala utvecklingen kommit långt.

Pandemin till trots har både studieresultat samt sjukfrånvaron bland medarbetare legat förhållandevis stabilt jämfört med tidigare år. Flexibilitet, anpassningar och extraordinära insatser av nämndens medarbetare är andra viktiga orsaker till en relativt god måluppfyllelse trots den svåra situationen.

Måluppfyllelse

Nämndens bedömning är att måluppfyllelsen i sin helhet var relativt god 2021 även om det varit svårt att ta fram aktuella mätdata för alla mål. Nästintill alla av de planerade aktiviteterna för året har genomförts, vilket bidrar till att nämnden bedömer måluppfyllelsen som god.

Målet som handlar om verksamhetsresultat har haft en god utveckling över tid där bland annat meritvärdet i årskurs 9 har en stigande trend medan andelen som når kunskapskraven fortfarande var strax under målvärdet för 2021. Förskolan får goda omdömen om barnens delaktighet och inflytande och för målet att barnen ska behandlas som subjekt och samhällsmedborgare har resultatet förbättrats.

Målet som omfattar barnens och elevernas upplevelse av trygghet och trivsel har också en god utveckling, då flertalet aktiviteter kopplade till målet genomförts som planerat. Värt att lyfta fram är arbetet med att skapa en likvärdig utbildningsorganisation som kompenserar för barns och elevers olika förutsättningar och se till att lärmiljöerna i nämndens verksamheter är tillgängliga och trygga.

NÄMNDMÅL 2021 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN NÄMNDENS BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLNAD
Barn, elever, pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag Delvis uppfyllt
Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid I hög grad uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling I hög grad uppfyllt

Ekonomisk analys

MNKR UTFALL 2021 BUDGET 2021 DIFFERENS UTFALL/ BUDGET 2021 PROGNOS SISTA AUGUSTI 2021 DIFFERENS UTFALL/ PROGNOS HELÅR UTFALL HELÅR 2020
Bidrag 63,6 48,9 14,6 56,4 7,2 56,0
Övriga intäkter 52,2 49,4 2,8 50,9 1,3 51,0
Kommun-/nämndbidrag 554,1 549,1 5,0 558,0 – 3,8 552,5
Intäkter 669,9 647,4 22,5 665,3 4,6 659,6
Personal – 431,6 – 418,1 – 13,5 – 429,0 – 2,6 – 414,7
Drift – 246,3 – 229,3 – 17,0 – 238,7 – 7,6 – 250,0
Kostnader – 677,9 – 647,4 – 30,5 – 667,7 – 10,2 – 664,7
Netto, konto – 8,0 0,0 – 8,0 – 2,4 – 5,6 – 5,2

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi har under 2021 påverkats mycket av covid-19-pandemin. Förskoleverksamheten har haft höga sjuklöne- och vikariekostnader. Även skolan har påverkats av sjuklöne- och vikariekostnader och även inkomstbortfall för fritidsverksamheten då behovet av omsorg har minskat i takt med ökat distansarbete. Resultatet för året blev underskott på 8 miljoner kronor, vilket var betydligt sämre än prognosen på –2,4 miljoner kronor, som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Orsaken är främst ökade kostnader för köp av platser och kostnader relaterade till pandemin.

Medarbetare

Även 2021 präglades på många sätt av utmaningarna med att arbeta i en fullskalig pandemi med allt vad det innebär. Flexibiliteten och anpassningarna som verksamheter och medarbetare har gjort för att få verksamheterna att ändå leverera hög kvalitet är beundransvärt och måste särskilt lyftas fram.

Personalomsättningen minskade under året både bland tillsvidareanställda och visstidsanställda. Antalet anställda ökade med 18, varav 11 i grundskolan och 7 i förskolan. Omräknat till heltider är ökningen 13,3. I de centrala avdelningarna förvaltningsstaben och stöd och utveckling samt grundsärskolan och kulturskolan var antalet anställda oförändrat. Sjukfrånvaron har minskat sedan 2020 men var fortfarande högre än målet, med stor sannolikhet beroende på rekommendationerna under pandemin att inte gå till jobbet med förkylningssymptom.

Framtid

Nya läroplaner och kursplaner för grundskolan börjar gälla från och med höstterminen 2022. Förändringen innebär mer betoning på fakta och förståelse. Ämnenas centrala innehåll har förändrats när det gäller omfattning, konkretiseringsgrad och progression (att innehållet vidgas och fördjupas upp genom årskurserna) och kunskapskraven är mindre detaljerade. Digitaliseringen är på stark frammarsch och fortsätter utvecklas inom både skolan och förskolan. För grundskolans del pågår bland annat förberedelser för att kunna hantera digitala nationella prov. Förskolan arbetar med att sammanföra det analoga och det digitala på ett naturligt sätt i undervisningen, där digitala verktyg är ett av många uttryckssätt som förskolan använder i sitt arbete med kreativitet och lärande.

För att öka likvärdigheten och förbättra undervisningen i förskola och skola gör förvaltningen omfattande insatser för att utveckla lärmiljöerna. Lärmiljön ska utvecklas mot att så många barn och elever som möjligt ska kunna ta del av undervisning i sina ordinarie undervisningssammanhang och endast undantagsvis i särskiljande lösningar. Utgångspunkten ska vara vad verksamheten kan förändra för barnets/elevens bästa, inte vad barnet/eleven ska förändra och förbättra.

Pandemins påverkan på måluppfyllelsen måste nämnden noggrant följa upp, då det bland annat varit svårt att få fram enkätresultat och för att hantera ett möjligt ”kunskapstapp” framöver.