God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen utvärdera och analysera sin verksamhet och ekonomi utifrån fyra dimensioner:

  • God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
  • Bedömning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
  • Nämndernas budgetföljsamhet till driftbudget
  • Nämndernas budgetföljsamhet till investeringsbudget

Analysen är viktig för att kommunen ständigt ska kunna förbättra processer och arbetssätt, med syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning och en effektiv organisation.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen (8 kap. 1 §) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer och ange finansiella mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

För att säkerställa att Nynäshamns kommun har god ekonomisk hushållning när investeringsnivåerna ökar på grund av ökad befolkning, förändrad befolkningssammansättning och ett stort underhållsbehov, beslutade kommunfullmäktige i december 2019 om en ny ekonomistyrningsriktlinje med nya långsiktiga finansiella mål. De nya målen täcker in alla delar av kommunens årsbokslut, inkluderat resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen:

  • Resultatet bör vara 2–4 procent av totala skatteintäkter och generella bidrag.
  • Avskrivningar och ränta bör uppgå till högst 7 procent av kommunens totala nettokostnader.
  • Soliditeten bör öka på årsbasis och långsiktigt eftersträva en soliditet på över 20 procent.
  • Egenfinansieringsgraden av kommunens totala investeringar bör vara 50–100 procent.

God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform, säkerställer kommunen separat genom ägardirektiv och riktlinjer som bolagen ska följa. Kommunkoncernen som helhet kan på så sätt också utvärderas utifrån de långsiktiga finansiella målen.

Resultat

Nynäshamns kommun, inklusive kommunala bolag och kommunalförbund (kommunkoncernen), redovisade ett resultat på 120,9 miljoner kronor, varav kommunens resultat var 107,0 miljoner kronor. Den främsta orsaken till kommunkoncernens starka resultat är markant ökade skatteintäkter på grund av snabbare återhämtning i den globala ekonomin än väntat under hösten 2020, men även ökade generella statsbidrag på 15 miljoner kronor till arbete för att nå högre kvalitet inom äldreomsorg och skola. Försäljning av fastigheter, orealiserade vinster i kommunens värdepappersportfölj och gåvor från exploatörer har också påverkat kommunens resultat positivt med 35,3 miljoner kronor.

Skatteintäkter och bidrag uppgick till 1 720 miljoner kronor och resultatet uppgick till 7 procent av dessa intäkter för koncernen och 6,2 procent för kommunen, vilket innebär att kommunen uppfyllde god ekonomisk hushållning.

Avskrivningar

Värdeminskningen av kommunkoncernens tillgångar, bokförd som avskrivning i resultaträkningen, var 126,3 miljoner kronor 2021 (114,7 miljoner kronor 2020). Kommunens avskrivningar var 87,5 miljoner kronor 2021 (75,7 miljoner kronor 2020).

Kommunens avskrivningar och ränta utgjorde 5,9 procent av kommunens nettokostnader (totala kostnader minus verksamhetens intäkter). Det var i linje med kommunfullmäktiges finansiella mål om avskrivningar och ränta på högst 7 procent av nettokostnaderna. Det är viktigt att noga följa konsekvenserna av kommunens investeringsbeslut. Om kostnaden för avskrivningar och räntor i resultaträkningen ökar snabbare än de totala verksamhetskostnaderna, leder det till att kommunen måste effektivisera och spara pengar i den löpande verksamheten.

Egenfinansieringsgrad

Egna medel definieras förenklat som kommunens resultat plus avskrivningar. Om investeringar finansieras helt med egna medel är egenfinansieringsgraden 100 procent. Nynäshamns kommunkoncern har under året investerat 311 miljoner kronor som till 79 procent finansierats med egna medel. Kommunen redovisade ändå en egenfinansieringsgrad på över 100 procent, på grund av det starka resultatet i kombination med lägre investeringar än budgeterat, totalt 180 miljoner kronor för 2021. Både kommunkoncernen och kommunen uppfyllde därmed målet att ha en egenfinansieringsgrad på mellan 50 och 100 procent för 2021.

Egenfinansieringsgrad är det viktigaste finansiella måttet eftersom det reglerar nivån på investeringsramar och framtida skuldsättning och därmed förutsättningarna för att ha en ekonomi i balans även i framtiden. Om investeringar finansieras till mer än 50 procent med lån, ökar både kommunens skuldsättningsgrad (skuld i förhållande till totala tillgångar) och ränterisk, medan soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) sjunker. En alltför hög skuldsättning får stora konsekvenser för nästa generation kommuninvånare.

Soliditet

Kommunkoncernens soliditet (eget kapital i förhållande till koncernens totala tillgångar) var per den sista december 25,9 procent (23,7 procent 2020). Kommunens soliditet var 18,1 procent (14,9 procent 2020), vilket var en förstärkning med 3,2 procentenheter. Kommunkoncernens och kommunens soliditet har förbättrats betydligt de senaste åtta åren på grund av att kommunkoncernen redovisat positiva resultat, investeringsnivåerna har kunnat finansieras med egna medel samt att koncernens totala pensionsåtaganden har planat ut (se avsnittet Pensionsförpliktelser). En soliditet på över 20 procent för kommunkoncernen inklusive totala pensionsåtaganden är en bra och ekonomiskt hållbar nivå och det avspeglas också i ägardirektiven till AB Nynäshamnsbostäder, som bland annat anger att bolaget ska ha en soliditet på över 20 procent.

SOLIDITET

Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar)

Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning

Den sammanvägda bedömningen är att kommunen uppfyllde de långsiktiga finansiella målen för verksamhetsåret 2021, vilket innebar en god ekonomisk hushållning både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.

En sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning utifrån kommunfullmäktiges mål ”Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning” är att kommunen uppfyllt god ekonomisk hushållning i hög grad. Alla nämnder bedöms följa budget om avvikelsen mot budget hamnar inom +/–2 procent. Alla nämnder utom en uppnådde därmed årets mål. Flera insatser har vidtagits för att skapa goda förutsättningar för ekonomisk uppföljning och analys, exempelvis översyn av resursfördelning, investeringsprocesser, ramavtalstrohet och upphandlingar. De flesta aktiviteter som bedöms leda till hög måluppfyllnad pågår enligt plan.

Sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Förutom de finansiella målen beslutade kommunfullmäktige om tre övergripande mål med totalt sett 16 tillhörande nämndmål. De övergripande målen stöds även av kommunövergripande strategiska planer för bland annat lokalförsörjning, effektiv ekonomisk styrning, miljö- och klimatarbete samt strategisk kompetensförsörjning.

För en detaljerad analys av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål, se avsnittet Verksamhetsberättelse – kommunfullmäktiges mål.


MÅL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅLBEDÖMNING  
Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet I hög grad uppfyllt
Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda
förutsättningar för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)
I hög grad uppfyllt
Invånarna känner sig trygga och säkra Delvis uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Helt uppfyllt
Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler I hög grad uppfyllt
Barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag Delvis uppfyllt
Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid I hög grad uppfyllt
Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter Delvis uppfyllt
Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ I hög grad uppfyllt
Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar
för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)
I hög grad uppfyllt
Invånarna känner sig trygga och säkra Delvis uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Helt uppfyllt
Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler I hög grad uppfyllt
Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet Delvis uppfyllt
Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv Helt uppfyllt
Invånarna är delaktiga i, nöjda och trygga med sina insatser I hög grad uppfyllt
Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag
att växa och skapa nya arbetstillfällen
I hög grad uppfyllt
Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar
för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)
I hög grad uppfyllt
Invånarna känner sig trygga och säkra Delvis uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Helt uppfyllt
Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur Delvis uppfyllt
Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning I hög grad uppfyllt
Det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i kommunen I hög grad uppfyllt
Företag är nöjda med den kommunala servicen I hög grad uppfyllt

Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Fem av nio tillhörande nämndmål bedöms vara uppfyllda helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är därför att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Nynäshamns kommun strävar efter att ge goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. För att uppnå detta har utbildningsverksamheten under året fokuserat på såväl lärmiljöer och likvärdig utbildning som trygghets- och hälsofrämjande insatser. Pandemin har påverkat utbudet av kultur- och fritidsverksamheter, men verksamhet för unga har ändå anordnats med hänsyn till rådande restriktioner.

Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ: Sex av nio tillhörande nämndmål bedöms har uppfyllts helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Invånarna i Nynäshamns kommun som behöver vård och omsorg ska uppleva trygghet. Till följd av pandemin har detta varit särskilt utmanande under året. Insatserna ska också utgå från människors egna resurser, behov och delaktighet, därför har satsningar på värdegrund och delaktighet varit i fokus under året. Genom att tillhandahålla digitala verktyg har kommunens verksamheter möjliggjort mänskliga möten även under pandemin.

Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt och i samverkan som kommunen haft med andra samhällspartner.

Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Sex av nio tillhörande nämndmål bedöms uppfyllas helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Det ska vara lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt. Centrala insatser under året har legat på information, dialog och samverkan med näringslivet för att möjliggöra för detta inom flera verksamhetsområden. Det är viktigt att företag och invånare är nöjda med kommunens service, infrastruktur och tillgång till bostäder och här har en rad satsningar gjorts. Bland annat på bygglovshanteringen, väghållning och vinterväghållning samt renhållningen av allmänna platser.

Alla tre övergripande mål understöds med kommunövergripande strategiska planer för bland annat lokalförsörjning, effektiv ekonomisk styrning, miljö- och klimatarbete och strategisk kompetensförsörjning.

För alla nämndmål som redovisas under kommande avsnitt gäller att de flesta aktiviteter som bedöms leda till hög måluppfyllelse har genomförts eller är i slutfasen.

Känslighetsanalys för Nynäshamns kommun

Många faktorer kan påverka Nynäshamns kommuns ekonomi och finansiella ställning framåt, till exempel ändringar i riktade bidrag till olika verksamheter, hur många som flyttar till kommunen, skattesats, avgifter, inflation med mera. Känslighetsanalysen nedan visar hur små förändringar i några parametrar ger en stor påverkan på kommunens intäkter och kostnader ett enskilt år.

KÄNSLIGHETSANALYS BELOPP, MNKR
Skattesats, förändring med 1 kr 66
Befolkningsökning 100 personer, påverkan
skatteintäkter
5,1
Löneökningar med 1 procent – 10,9
Upplåningskostnader ökar med 1 procent – 7,3
Förändring marknadsvärde
pensionsplaceringar +/–1 procent
2,4

Utvärdering av nämndernas budgetföljsamhet

Drift- och investeringsbudget är de interna budgetramarna som beslutas för varje nämnd och förvaltning, sedan vidare ner på avdelnings- och enhetsnivå för drift respektive investeringar inom kommunorganisationen. En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetramarna.


DRIFTREDOVISNING

NÄMND/FÖRVALTNING MNKR SKATTE-
INTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG (NÄMND-
BIDRAG)
VERKSAMHETS-
INTÄKTER (ÖVRIGA INTÄKTER OCH BIDRAG)
VERKSAM-
HETENS KOST-
NADER
RESULTAT BUDGE-
TERAT RESULTAT
AVVIKELSE MOT BUDGET (RESULTAT) JUSTE-
RING BALANS-
KRAV
BALANS-
KRAVS-
RESULTAT
Kommunstyrelsen 224,1 255,8 – 448,0 31,9 0,0 31,9 – 30,7 1,3
varav mark och exploatering 12,2 37,6 – 24,2 25,6 0,0 25,6 – 30,7 – 5,0
Samhällsbyggnadsnämnden 61,1 132,9 – 191,8 2,2 0,0 2,2 0,0 2,2
varav vatten och avlopp   86,9 – 86,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4
Kultur- och fritidsnämnden 56,2 2,9 – 56,3 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8
Barn- och utbildningsnämnden 554,1 115,8 – 677,9 – 8,0 0,0 – 8,0 0,0 – 8,0
Socialnämnden 555,6 91,7 – 638,1 9,3 0,0 9,3 0,0 9,3
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 161,9 65,5 – 226,6 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9
Summa nämnd/förvaltning 1 613,1 664,7 – 2 238,7 39,1 0,0 39,1 – 30,7 8,9
Finansförvaltning (kommungemensamma poster)                
Intäkter                
Skatteintäkter och generella bidrag 1 719,9              
Övriga intäkter   28,3            
Kostnader                
Intern nämndbidragsfördelning (budget 2021) – 1 554,0              
Intern nämndbidragsfördelning (extra tilldelning 2021) – 46,6              
Ersättning, rivning och tomställda lokaler – 12,6              
Kommungemensamma, räntor, pension med mera     – 67,1          
Summa finansförvaltning 106,7 28,3 – 67,1 67,9 33,1 34,8 – 5,3 62,6
Justeringar kommuninterna transaktioner   284,3 – 284,3          
Nynäshamns kommun (resultaträkning) 1 719,9 408,7 – 2 021,5 107,0 33,1 73,9 – 36,0 71,1

Sammanfattad bedömning av driftredovisningens budgetavvikelse

Förutsättningarna för nämnderna att följa budget och lägga helårsprognoser med hög träffsäkerhet har varit extra svåra under pandemiåren 2020 och 2021. I vissa verksamheter har kostnaderna varit lägre än ett normalår, till exempel för kompetensutveckling, företagsträffar och konsulter. Andra områden, framför allt äldreomsorgen, hade kostnader som var betydligt högre, bland annat för sjukvårdsmaterial och personal. Under 2021 har dessutom prognosen för skatteintäkter för Nynäshamns kommun reviderats upp markant under innevarande år, vilket har möjliggjort extra tilldelning till nämnderna på totalt 46,6 miljoner kronor under året. Nämnderna redovisade ett positivt resultat på totalt 39,1 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 39,1 miljoner kronor.

 
 

Det stora positiva resultatet beror dock till stor del på att kommunstyrelsen har sålt fastigheter under 2021 kopplat till kommunens exploateringsverksamhet. Räknar man bort dessa intäkter redovisade nämnderna ett samlat resultat på 8,9 miljoner kronor, vilket är nämndernas del av det så kallade balanskravsresultatet.

Inom varje nämnd är dock budgetavvikelserna fortfarande stora, vilket är ett tecken på att budgetprocess, uppföljningsarbete och noggrann analys av uppföljning behöver förbättras. För mer detaljerad information om varje nämnds budgetavvikelse, se avsnittet Ekonomisk redovisning – drift- och investeringsredovisning.

 INVESTERINGSREDOVISNING,
KOMMUNEN, MNKR
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
UTGIFTER SEDAN PROJEKTENS START VARAV ÅRETS INVESTERINGAR
BESLUTAD TOTALUTGIFT ACKUMULERAT UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL AVVIKELSE
Kommunstyrelsen 80,9 75,1 5,8 49,2 43,8 5,4
varav fastighet 82,2 74,6 5,5 48,4 43,3 5,2
Gröndalshallen 21,0 19,6 1,4 1,4 0,0 1,4
Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0
Barn- och utbildningsnämnden 7,1 6,5 0,6 6,5 6,0 0,5
Socialnämnden 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 5,5 5,5 0,0 5,5 5,4 0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 133,4 87,7 45,7 58,3 39,9 18,4
varav stadsmiljö 57,6 47,5 10,2 19,5 10,2 9,2
varav vatten och avlopp 75,8 40,2 35,6 38,9 29,7 9,2
Summa färdigställda projekt 227,6 175,5 52,1 120,2 95,8 24,4
             
PÅGÅENDE PROJEKT BESLUTAD TOTALUTGIFT ACKUMULERAT UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL AVVIKELSE
Kommunstyrelsen 658,8 45,2 613,5 89,5 30,7 58,8
varav fastighet 539,8 41,4 498,4 66,2 26,9 39,3
Renovering Kullsta förskola 20,3 3,4 16,9 15,4 2,4 13,0
Återuppbyggnad Lilla Gröndal 71,0 0,6 70,4 5,5 0,6 4,9
Sunnerby förskola 46,0 2,7 43,3 9,7 1,8 7,9
varav planering och samhällsutveckling 114,5 0,0 110,6 23,4 3,8 19,5
Kalvö industriområde allmän plats 45,0 0,1 44,9 1,6 0,1 1,5
Kultur- och fritidsnämnden 3,6 0,0 3,6 2,1   2,1
Barn- och utbildningsnämnden 34,9 0,1 34,8 2,6 0,1 2,4
Socialnämnden 10,8 1,5 9,3 1,7 1,5 0,2
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 1,4 0,9 0,5 1,3 0,8 0,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 616,3 59,3 556,9 127,1 51,1 75,9
varav stadsmiljö 67,0 40,1 26,9 58,4 31,4 27,0
Gatubeläggning Nynäshamn 2021 19,0 9,4 9,6 19,0 9,4 9,6
varav vatten och avlopp 148,4 56,4 92,0 138,1 45,8 92,2
Överföringsledning Segersäng Ekeby 80,0 0,5 79,5 15,0 0,5 14,5
SBR/Utjämningsmagasin 38,5 2,1 36,4 10,0 2,1 7,9
Summa pågående projekt 1 325,8 107,2 1 218,6 224,3 84,3 139,9
Summa investeringsprojekt 1 553,4 282,7 1 270,7 344,5 180,2 164,3

Sammanfattande bedömning av investeringsbudgetens avvikelse

Nynäshamns kommun hade ett utgiftstak för investeringar på 345 miljoner kronor för 2021. I mål och budget för 2021 (och plan för 2022–2024) har kommunen även gjort en investeringsplan för åren 2022–2024, för att åstadkomma en bättre långsiktig ekonomisk planering och investeringsprocess. Investeringsplanen för fyra år ska varje år justeras utifrån ändrade förutsättningar och beslutas i samband med mål och budget för att på så sätt rulla över en fyraårsplan som ständigt utvärderas och förbättras.

Investeringsutfallet uppgick till 180,2 miljoner kronor för 2021. Investeringsutfallet är högre än snittet de senaste åtta åren med utfall på cirka 100 miljoner kronor per år, men lägre än budget. Prognosen för investeringar per den sista augusti var 205,7 miljoner kronor och utfallet är 25,5 miljoner kronor lägre. Flera av de större investeringar som skulle sättas igång under årets sista månader har skjutits fram i tid.

 
 

Årets nyttjandegrad av kommunens totala budgetram blev 52,2 procent. Ramen för planerat underhåll på kommunens verksamhetslokaler utnyttjades dock till 100 procent, med ett totalt utfall på 53,9 miljoner kronor. Fortsatt arbete pågår för att förbättra prognossäkerheten samt analysarbete om orsaker till varför investeringsvolymen inte uppnås. Behovet kvarstår att investeringsramen behöver nyttjas till fullo varje år för att inte behoven ska öka ytterligare i framtiden. För mer detaljerad information om pågående och avslutade investeringar för 2021, se avsnittet Ekonomisk redovisning – drift- och investeringsredovisning.