Händelser av väsentlig betydelseAvsnittet redogör kortfattat för händelser av väsentlig betydelse, som organisationsförändringar och ingångna avtal enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

Kommunstyrelsen

Det har varit ett händelserikt år i Nynäshamns kommun, med fortsatt påverkan och hantering av covid-19-pandemin. Utöver det har kommunstyrelsen beslutat om en strategi för ökad digitalisering, uppdaterad investeringsprocess, informationssäkerhetspolicy, samt revidering av policy mot mutor. Kommunen har även fattat beslut i en rad samhällsbyggnadsärenden. För att ha en god övergripande planering för hållbar tillväxt och utveckling har kommunstyrelsen också godkänt förslag till inriktningsbeslut för ny översiktsplan och beslutat om en trafik- och mobilitetspolicy. Som ett led i att stärka styrningen för att alla verksamheter ska kunna arbeta åt samma håll har kommunen även utarbetat en gemensam vision. Utifrån ett stort antal medborgardialoger som genomförts i hela kommunen tog kommunfullmäktige i stor enighet beslut om Vision 2040.

Barn- och utbildningsnämnden

Covid-19-pandemin har fortsatt påverka alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både vad gäller budget och måluppfyllelse. Verksamheterna har på olika sätt genomfört anpassningar för att följa råd och rekommendationer. Ansvaret för gymnasieskolan och vuxenutbildningen flyttades också över från barn- och utbildningsnämnden till den nybildade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

För att möta behovet av fler platser använder Viaskolans högstadium lokaler på Utsikten för undervisning. Beslut togs att utöka Hallängens förskola i Ösmo med två avdelningar. Inriktningsbeslut är fattat att bygga en ny skola i Sunnerby. Olika digitala processer har utvecklats inom alla verksamheter.

Viaskolan och Vanstaskolan samt Tallbackaskolan omorganiserades till två F–9-skolor. Det ger en sammanhållen skolstruktur med likvärdiga organisationer för grundskolan.

Harry Bouveng Kommunstyrelsens ordförande (M)

Kultur- och fritidsnämnden

Under året har förvaltningen genomfört ett stort antal olika aktiviteter inom kultur och fritid. En utvecklingsplan för Lövhagen är framtagen och beslutad i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsavdelningen har också startat arbetet med den första kultur- och aktivitetszonen i Stora Vika. Lovaktiviteterna på sport- och påsklov ställdes in, men programmet för sommarlovet genomfördes i begränsad form liksom höstens och julens aktiviteter. Föreningslivet har varit hårt drabbat och har fått utbetalade aktivitetsstöd som baserats på år 2019 samt nystartsstöd.

Under året har alla bibliotek i kommunen genomgått omfattande förändringar och förbättringar av sina miljöer. Under hösten startade också en verksamhet med nattvandrande föreningar. Ung fritid påbörjade utvecklingen av Aktivitetsbanken för utlåning av fritidsutrustning och har även öppnat en fritidsgård, Vita villan, i Sorunda.


Socialnämnden

Socialnämndens verksamheter har fortsatt präglas av pandemin och hela förvaltningen har arbetat med att minimera pandemins konsekvenser för brukare och medarbetare. Samtidigt har förvaltningen gjort kvalitetshöjande insatser. Exempelvis har kommunen fått 16,1 miljoner kronor i statsbidrag, bland annat som en del av en omfattande nationell satsning på äldreomsorgen. Det har bland annat finansierat studier för ett trettiotal medarbetare inom det så kallade Äldreomsorgslyftet. Två av nämndens tre parallella införandeprojekt, som alla syftar till att säkerställa en god kvalitet för brukarna, har fortsatt enligt plan. De samtidiga införandena har dock varit mycket ansträngande för nämndens verksamheter. Vidare har organisationen stärkts i flera avseenden för att skapa en ändamålsenlig och hållbar verksamhet med fokus på vidareutveckling av både kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Projektet Hållbar tillväxt Nynäshamn fick godkänt av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) att börja genomföras med bidrag från ESF. Invånare och företagare har bjudits in att ge synpunkter på kommunens service och hur Nynäshamns centrum bör utvecklas för att skapa förutsättningar för ökad attraktivitet och handelsoch serviceutbud. Svaren blir underlag för arbetet med översiktsplanen.

Verksamhetssystemet Lifecare infördes inom arbetsmarknadsinsatserna. ESF-projektet Etableringscentrum har integrerats med AUC (arbets- och utvecklingscentrum). Den nya enheten har fått namnet arbetscentrum och arbetar på uppdrag från försörjningsstödsenheten.

Projektet Växtkraft Södertörn drivs av Campus Nynäshamn, finansieras av ESF och erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för anställda, permitterade och varslade i pandemidrabbade branscher. Campus Nynäshamn har tilldelats tre nya utbildningar av YH-myndigheten, har startat flera nya YH-utbildningar samt lärarutbildning i samarbete med Karlstads universitet.

Harry Bouveng Kommunstyrelsens ordförande (M)

Samhällsbyggnadsnämnden

Den 1 januari 2021 gjorde kommunen en omorganisering som innebar att ansvaret för verksamhetslokaler flyttade från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Den 1 september 2021 inrättade kommunen även en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd och ansvaret för gästhamn och turistbyrå överfördes dit från nämnden.

Antalet bygglovs- och tillsynsärenden ökade med nära 20 procent jämfört med 2020, bland annat skedde en markant ökning av beställningar av nybyggnadskartor och remisser både internt och externt. Ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information infördes. WC vid Nynäshamns station färdigställdes under senhösten och öppnade för allmänheten i samband med julmarknaden. På avloppsreningsverket i Nynäshamn pågår flera stora projekt där reservkraft och ny mottagningsstation för högspänning har färdigställts. Slammet från avloppsreningsverket har under delar av året inte varit godkänt för spridning på åkermark och en utredning pågår för att spåra orsaken. Verksamheten har därför börjat med ”säker spolning” i ledningsnätet där man bedömer att det behövs. Nämnden tog under året fram en ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter med fokus på hushållsavfall.

Harry Bouveng Kommunstyrelsens ordförande (M)

Koncernbolag

I mars 2021 tog AB Nynäshamnsbostäder det första spadtaget för kvarteret Humlan 9 med 91 lägenheter, i anslutning till pendeltågstationen Gröndalsviken. Projektet har under 2021 beviljats investeringsstöd med 27,5 miljoner kronor och inflyttningen är planerad till senhösten 2022. AB Nynäshamnsbostäder har tecknat ett avtal med Lindbäcks bygg för att bygga 95 lägenheter i kvarteret Kullsta 2. Planerad byggstart är våren 2022 och inflyttning sker senhösten 2023. I samband med den ökade kostnadsutvecklingen för AB Nynäshamnsbostäder gjorde bolaget efter förhandlingar med Hyresgästföreningen en generell hyreshöjning med 1,5 procent (2,1 procent 2020) från och med den 1 april.

Alkärrsplans Utvecklings AB blev ett helägt kommunalt bolag i april 2020. Bolaget har under 2021 arbetat med att verkställa beslut från bolagets ägare, antagna av kommunfullmäktige i december 2020, och med de aktiviteter i verksamhetsplanen för 2021 som styrelsen beslutade om i maj 2021. Bland annat har bolaget tagit fram en preliminär långsiktig underhållsplan samt drift- och investeringsbudget för kommande fyra år. Ett fokusområde har varit att ta fram nya ekonomiska rutiner för Alkärrsplans Utvecklings AB för att hantera investeringsbeslut, leverantörsfakturor och avisering till hyresgäster.

Under året har dotterbolaget Letupa AB avvecklats och bolagets ägda fastighet har överförts till kommunen.

Övrigt

Efter förvärvet av hela sjukhusfastigheten och centrumparkeringen (Nornan 32) har kommunen ingått avtal med det helägda kommunala bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB om förvaltning och drift av bolagets fastighet Nornan 32. Från och med den 1 augusti äger kommunen fastigheten Nynäsgård 1:8 (sportboendet på Kvarnängen) och hyr ut den till verksamhet som erbjuder studentboende.

Train Alliance Sweden AB stämde i juni 2019 kommunen för att fastställa eventuell skadeståndsskyldighet. Ärendet handlar om markanvisning och om en detaljplan där en tågdepå ingår. Tingsrätten beslutade till kommunens fördel, men motparten överklagade till hovrätten. Eftersom ingen dom ännu fallit, har kommunen inte tagit någon finansiell hänsyn till stämningen i årsbokslutet.

I slutet av slutet av februari 2022 invaderade Ryssland grannlandet Ukraina och förutom stort mänskligt lidande och förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa har osäkerheten och inrättandet av sanktioner mot Ryssland stor påverkan även på den svenska ekonomin. I ett kortare perspektiv ser vi tydligt ökade priser på energi och livsmedel vilket leder till ökad inflation, som om den får bestå kommer att påskynda kommande räntehöjningar med påföljden av ökade finansiella kostnader för Nynäshamns kommun.

Förenta nationers flyktingorgan (UNHCR) räknar i dagsläget med att cirka 4 miljoner ukrainare kommer att fly landet. Det är i nuläget osäkert hur detta krig kommer att påverka och vilket behov som kommer att uppstå i Nynäshamns kommun, men det är en utveckling som kommer att följas noga.