BalansräkningTKR KOMMUN KONCERN
NOT 12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 11 3 289 4 178 20 855 28 712
Materiella anläggningstillgångar          
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 1 709 632 1 605 454 2 878 088 2 800 309
Maskiner och inventarier 13 34 445 35 135 35 700 36 573
Övriga materiella anläggningstillgångar 14 107 264 105 958 230 685 109 290
Finansiella anläggningstillgångar 15 209 569 188 415 67 853 42 294
Summa anläggningstillgångar   2 064 199 1 939 140 3 233 181 3 017 178
           
Omsättningstillgångar          
Förråd 16 0 0 100 84
Pågående exploateringar 17 15 516 27 059 15 516 27 059
Kortfristiga fordringar 18 178 616 153 936 178 757 153 368
Kortfristiga placeringar 19 235 256 233 454 235 256 233 454
Kassa och bank 20 260 753 217 152 220 587 244 261
Summa omsättningstillgångar   690 140 631 600 650 215 658 226
Summa tillgångar   2 754 339 2 570 740 3 883 397 3 675 405
           
Eget kapital, avsättningar och skulder 10, 21        
Eget kapital          
Årets resultat   107 046 96 770 120 929 112 734
Resultatutjämningsreserv   133 869 80 002 133 869 80 002
Övrigt eget kapital   740 951 698 048 1 236 943 1 170 450
Summa eget kapital   981 866 874 820 1 491 742 1 363 187
           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 276 521 245 249 278 131 246 642
Andra avsättningar 23 6 884 6 884 22 416 21 800
Summa avsättningar   283 405 252 134 300 547 268 442
           
Skulder          
Långfristiga skulder 24 1 084 780 1 056 059 1 588 780 1 606 303
Kortfristiga skulder 25 404 288 387 727 502 328 437 473
Pågående exploateringsinkomster 26 0 0 0 0
Summa skulder   1 489 068 1 443 786 2 091 108 2 043 776
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   2 754 339 2 570 740 3 883 397 3 675 405
           
Panter och ansvarsförbindelser          
Panter och därmed jämförliga säkerheter 27 0 0 0 70 000
Ansvarsförbindelser          
Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland skulder eller 28 483 861 491 992 483 861 491 992
Övriga ansvarsförbindelser 29 572 981 529 950 572 981 529 950
Summa panter och ansvarsförbindelser   1 056 842 1 021 942 1 056 842 1 091 942