KassaflödesanalysTKR KOMMUN KONCERN
NOT 12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
Årets resultat   107 046 96 770 120 929 112 735
Avskrivningar 31 87 453 75 659 126 273 114 701
Övriga ej likviditetspåverkande poster 31 – 1 238 9 786 5 249 14 249
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   193 261 182 215 252 451 241 685
           
Ökning–/minskning+ kortfristiga fordringar   – 25 363 – 6 973 – 26 072 – 5 211
Ökning–/minskning+ förråd och varulager   0   – 16 5
Ökning+/minskning– kortfristiga skulder   16 561 29 584 64 855 33 145
Kassaflöde från den löpande verksamheten   184 459 204 826 291 218 269 625
           
Investeringsverksamhet 32        
           
Investering i immateriella anläggningstillgångar   0 – 3 988 0 – 30 337
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar          
Investering i materiella anläggningstillgångar   – 180 158 – 201 752 – 311 193 – 297 438
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   32 819   32 819  
Förvärv av koncernbolag   0 – 65 916    
Investering i finansiella anläggningstillgångar   – 2 750   – 2 750  
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   4 405 4 711 4 405 4 711
Försäljning av finansiella omsättningstillgångar   0 7 047 0 7 047
Kassaflöde från investeringsverksamheten   – 145 684 – 259 898 – 276 719 – 316 016
           
Finansieringsverksamhet 33        
Nyupptagna lån   0 215 000 0 249 200
Minskning av långfristig upplåning       – 43 000 0
Ökning långfristiga skulder   28 721 50 136 28 721 51 632
varav ej likviditetspåverkande anläggningsavgifter 33   – 46 900 0 – 46 900
Ökning–/minskning+ långfristiga fordringar   – 23 894 1 320 – 23 894 4 136
           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 827 219 556 – 38 173 258 068
           
Årets kassaflöde   43 601 164 485 – 23 674 211 677
           
Likvida medel vid årets början   217 152 52 667 244 261 32 585
Likvida medel vid periodens slut   260 753 217 152 220 587 244 261
Kontroll årets kassaflöde   260 753 217 152 220 587 244 261
Differens   – 0   – 0