Koncernbolag och kommunalförbund

AB Nynäshamnsbostäder

AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamns kommuns helägda bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäshamns kommun och ska i sin bostadsproduktion och bostadsförvaltning medverka till utvecklingen av goda och socialt trygga boendemiljöer, samt eftersträva långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Viktiga händelser

I mars 2021 togs det första spadtaget för kvarteret Humlan 9 med 91 lägenheter, i anslutning till pendeltågstationen Gröndalsviken. Projektet har under 2021 beviljats investeringsstöd med 27,5 miljoner kronor och inflyttningen är planerad till senhösten 2022.

AB Nynäshamnsbostäder har tecknat ett avtal med Lindbäcks bygg för att bygga 95 lägenheter i kvarteret Kullsta 2. Planerad byggstart är våren 2022 och inflyttning sker senhösten 2023.

I samband med den ökade kostnadsutvecklingen för AB Nynäshamnsbostäder gjorde bolaget efter förhandlingar med Hyresgästföreningen en generell hyreshöjning med 1,5 procent (2,1 procent 2020) från och med den 1 april.

Det helägda dotterbolaget Tegeltraven Holding AB är vilande och har ingen verksamhet. Årsstämman i Tegeltraven Holding AB 2021 beslutade därför att dela ut bolagets fria egna kapital till AB Nynäshamnsbostäder.

Ekonomisk analys

AB Nynäshamnsbostäder redovisade ett resultat på 267,2 miljoner kronor för 2021. Exklusive utdelningen på 251,3 miljoner kronor från helägda bolaget Tegeltraven Holding AB, redovisade bolaget en vinst på 27,7 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner. En skuld till dotterbolaget har under året reglerats med samma belopp som utdelningen.

Investeringarna uppgick till 134,4 miljoner kronor, där projektet Humlan stod för 86 miljoner kronor och övrigt planerat underhåll för 35 miljoner kronor.

Bolaget har en god finansiell ställning med en soliditet på 47,4 procent per den sista december 2021 (24,3 procent 2020). Soliditeten, justerad för den aktuella marknadsvärderingen, uppgick till 68,6 procent per den sista december och både soliditet och justerad soliditet uppfyllde kraven enligt ägardirektivet för 2021.

Alkärrsplans Utvecklings AB

Nynäshamns kommun köpte 2020 resterande andel, 81 procent av aktierna, i Alkärrsplans Utvecklings AB och äger därmed 100 procent av bolaget. Alkärrsplans Utvecklings AB äger fastigheten Nornan 32, sjukhusfastigheten i centrala Nynäshamn, och hyr ut lokaler för vårdcentral och övriga verksamheter. Hyresgästerna i fastigheten består till 56 procent av Nynäshamns kommuns verksamheter och till 44 procent av externa hyresgäster, där den största hyresgästen är vårdbolaget Capio.

Viktiga händelser

Alkärrsplans Utvecklings AB har under 2021 arbetat med att verkställa beslut från bolagets ägare, antagna av kommunfullmäktige i december 2020, och med de aktiviteter i verksamhetsplanen för 2021 som styrelsen beslutade om i maj 2021. Bland annat har bolaget tagit fram en preliminär långsiktig underhållsplan samt drift- och investeringsbudget för kommande fyra år. Ett fokusområde har varit att ta fram nya ekonomiska rutiner för Alkärrsplans Utvecklings AB för att hantera investeringsbeslut, leverantörsfakturor och avisering till hyresgäster. Från och med den 1 september 2021 kan alla hyresintäkter och alla driftkostnader gå direkt till Alkärrsplans Utvecklings AB.

Ekonomisk analys

Alkärrsplans Utvecklings AB redovisade per den sista december ett resultat på 4,0 miljoner kronor före skatt. Alkärrsplans Utvecklings AB har en stark balansräkning med ett eget kapital på 54,3 miljoner kronor, vilket ger en soliditet på 50,1 procent per den sista december. Bolagets kassabalans var per den sista december 12,8 miljoner kronor. Soliditeten uppfyllde kravet enligt bolagets ägardirektiv.


Övriga bolag

Kvastbindaren Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Nynäshamns kommun. Bolaget äger en fastighet i Ösmo där kommunen har verksamhetslokaler. År 2021 hade bolaget hyresintäkter på 1,4 miljoner kronor och redovisade ett underskott på 0,7 miljoner kronor.

Nynäshamns Mark AB har sitt säte i Nynäshamn och ägs till lika delar av Stockholms Hamn AB och Nynäshamns kommun. Bolaget äger och förvaltar markområden och vissa anläggningar som verksamheten i Nynäshamns hamn disponerar. Bolaget har inga anställda. År 2021 hade bolaget intäkter på 0,1 miljoner kronor och redovisade ett +– 0-resultat.

SRV återvinning AB ägs av fem kommuner på Södertörn: Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Botkyrka och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Det är även SRV som fakturerar dessa tjänster. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponering. År 2021 hade bolaget intäkter på 568,4 miljoner kronor (535,7 miljoner kronor 2020) och redovisade ett resultat på 20,8 miljoner kronor (24,5 miljoner kronor 2020). Nynähshamns kommuns ägarandel i SRV återvinning AB är 2,75 procent och ingår därmed inte i de sammanställda räkenskaperna (kommunkoncernen).

Kommunalförbund

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten på Södertörn, och Nynäshamns kommun är medlem i förbundet tillsammans med nio andra kommuner. Kommunen har 2021 erlagt 24,0 miljoner kronor (20,8 miljoner kronor 2020) i medlemsavgifter till brandförsvarsförbundet.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nynäshamn har en medlemsandel på 17,9 procent, Haninge 52,5 procent och Tyresö 29,6 procent. Nynäshamns kommun har 2021 erlagt 3,0 miljoner kronor (2,6 miljoner kronor 2020) i medlemsavgifter till miljö- och hälsoskyddsförbundet.

Nynäshamns kommun har i samverkan med Botkyrka, Huddinge, Haninge, Tyresö och Salem en gemensam nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nynäshamns kommun har 2021 erlagt 2,3 miljoner kronor (2,3 miljoner kronor 2020) i medlemsavgifter till Södertörns överförmyndarnämnd.

Södertörns upphandlingsnämnd ansvarar för all upphandling som rör kommunerna Nynäshamn och Haninge. Nynäshamns kommun har 2021 erlagt 7,4 miljoner kronor (7,3 miljoner kronor 2020) i medlemsavgifter till Södertörns upphandlingsnämnd.

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan 2007 utvecklat samarbeten mellan myndigheter och andra partner kring personer som behöver samordnat stöd för att enklare kunna försörja sig själva. Samverkan sker mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Mer information finns i de olika kommunalförbundens egna verksamhetsberättelser.