Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samlar ansvar, kompetens och resurser som underlättar för invånarna att försörja sig genom eget arbete. Nämnden ansvarar för att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet och utveckling av kommunens service till företag. Nämnden ansvarar också för att öka antalet företagsetableringar, bland annat genom att stärka Nynäshamn som besöksmål. Nämnden har även ett uppdrag att bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet.

Nämnden ansvarar för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Bland annat ingår gymnasiet, sommarjobb och insatser som realiserar kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. Nämnden ansvarar också för vuxnas kompetensutveckling och omställningsmöjligheter i form av Campus Nynäshamn och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätthålla kommunens huvudmannaskap för de delar av skolväsendet som rör gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd.

Viktiga händelser

Projektet Hållbar tillväxt Nynäshamn fick under året godkänt av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) att gå in i genomförandefas med finansiering från ESF. Invånare och företagare har bjudits in att ge synpunkter på kommunens service och hur Nynäshamns centrum bör utvecklas för att bli mer attraktivt för etablering och ökat handels- och serviceutbud. Svaren utgör underlag för arbetet med översiktsplanen.

Verksamhetssystemet Lifecare infördes inom arbetsmarknadsinsatserna. ESF-projektet Etableringscentrum har integrerats med AUC (arbets- och utvecklingscentrum) i en ny enhet som har fått namnet arbetscentrum och arbetar på uppdrag av försörjningsstödsenheten.

Projektet Växtkraft Södertörn drivs av Campus Nynäshamn, finansieras av ESF och erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för anställda, permitterade och varslade i pandemidrabbade branscher. Campus Nynäshamn har tilldelats tre nya utbildningar av YH-myndigheten, har startat flera nya YH-utbildningar samt lärarutbildning i samarbete med Karlstads universitet.

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning

Covid-19-pandemin och restriktionerna har varit en utmaning för nämnden. En viktig förutsättning för att nå målen har varit förmågan att planera för, ställa om till och använda digitala verktyg. Verksamheterna har behövt vara flexibla och anpassa arbetssätten för att kunna möta företagare, deltagare och klienter och undervisa elever och studenter. Näringslivsavdelningen har arbetat fram stödpaket till näringslivet och förmedlat pandemirelaterad information som hjälpt företagen. Osäkerheten på arbetsmarknaden och förändringar inom Arbetsförmedlingen har påverkat arbetssituationen för arbetsmarknadsavdelningen. Nynäshamns gymnasium har anpassat lokaler och personal till det faktiska elevantalet. Under året har man sagt upp lokaler för att på sikt få en ekonomi som är stabil. Campus Nynäshamn har en hög måluppfyllelse eftersom verksamheterna är vana vid fjärrundervisning sedan tidigare, och måluppfyllelsen har bara påverkats marginellt av covid-19-pandemin.

Måluppfyllelse

Nämndens bedömning är att målen uppfyllts till stor del. De flesta planerade aktiviteter är genomförda. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har genomfört flera aktiviteter för att förbättra företagsklimatet. Genom en utökning av företagslotsen, flertalet möten, dialoger och föreläsningar kring företagens förutsättningar och vikten av service, bemötande och vägledning, bidrar förvaltningen till att öka servicegraden gentemot företag. Budgetavvikelsen var mycket låg, endast 0,4 procent. På gymnasiet har andelen som klarat sin gymnasieexamen ökat. På Campus Nynäshamn har 94 procent av eleverna klarat av sina studier. Nämndens HME (index för hållbart medarbetarengagemang) hamnade på 74,7 av 100, vilket är lägre än kommunens (78,4). Sjukfrånvaron uppgick till 3,5 procent, vilket är betydligt lägre än sjukfrånvaron i kommunen som helhet (7,4 procent).

NÄMNDMÅL 2021 NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN NÄMNDENS BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLNAD
Det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i kommunen I hög grad uppfyllt
Företag är nöjda med den kommunala servicen I hög grad uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen I hög grad uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling I hög grad uppfyllt

Ekonomisk analys

MNKR UTFALL 2021 BUDGET 2021 DIFFERENS UTFALL/ BUDGET 2021 PROGNOS SISTA AUGUSTI 2021 DIFFERENS UTFALL/ PROGNOS HELÅR UTFALL HELÅR 2020
Bidrag 47,0 38,9 8,1 47,5 – 0,5 41,8
Övriga intäkter 18,5 17,1 1,5 17,2 1,3 15,8
Kommun-/nämndbidrag 161,9 160,9 1,0 157,7 4,2 149,7
Intäkter 227,4 216,9 10,5 222,5 5,0 207,2
Personal – 105,4 – 103,2 – 2,1 – 105,9 0,5 – 95,3
Drift – 121,2 – 113,7 – 7,5 – 120,4 – 0,9 – 113,1
Kostnader – 226,6 – 216,9 – 9,7 – 226,2 – 0,4 – 208,4
Netto, konto 0,9 0,0 0,9 – 3,7 4,6 – 1,1

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden startade sin verksamhet den 1 september 2021. Verksamheterna som bygger nämnden har dock funnits hela året och flyttades över från kommunens övriga förvaltningar vid uppstarten. Nämnden redovisade för 2021 ett överskott på 0,9 miljoner kronor, en budgetavvikelse på 0,4 procent. Överskottet beror främst på att utbildningsavdelningen inte använt hela sitt nämndbidrag på grund av lägre elevantal än budgeterat, samt vakanta tjänster och sjukfrånvaro inom arbetsmarknadsverksamheten. Några saker påverkade dock resultatet negativt, exempelvis redovisade de nya funktionerna förvaltningsstab och nämnd ett underskott på totalt 1,5 miljoner kronor för perioden september– december. Kostnader för platsköp hos externa huvudmän ökade för både gymnasieungdomar och vuxenstuderande. Antalet elever på gymnasiesärskolan och SFI har minskat, vilket bidrog negativt till det ekonomiska resultatet.

Medarbetare

Förvaltningschefen lämnade sin tjänst den 30 november och blev skolminister. I december trädde kommunens utvecklingschef in som tillförordnad (tf) förvaltningschef. Fram till att nämnden rekryterat en förvaltningschef, tillika näringslivschef, har en extern konsult tjänsten som tillförordnad förvaltningschef. Även näringslivsavdelningens chef är tillförordnad.

Under 2021 gjordes en medarbetarenkät som följs upp i verksamheterna. En person har anställts på Campus Nynäshamn för att arbeta i projektet Hållbar tillväxt Nynäshamn som drivs av näringslivsenheten. Tjänsten finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Arbetsmarknadsavdelningen har utbildat alla medarbetare i barnrätt utifrån barnkonventionen och om våld i nära relation. Utbildningsavdelningen har haft låga sjuktal under året, men korttidsfrånvaron har ökat till följd av covid-19-pandemin och krav på karantän. Utbildningsavdelningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen satsat på digital kompetensutveckling.

Framtid

Pandemins utveckling bedöms påverka verksamheterna. Gästhamn och besökscenters förväntade antal gäster är svårt att beräkna, sommarjobbsatsningens möjlighet att erbjuda arbetsplatser inom äldre- och barnomsorg är oklar och avdelningens möjlighet att möta företagare i fysiska träffar och möten är osäker. Hållbarhetsfrågor klättrar högre upp på agendan för näringslivet, därmed bör avdelningen fokusera på långsiktig utveckling. Inom arbetsmarknad är det viktigt att fortsätta följa Arbetsförmedlingens reformering och anpassa verksamheterna utifrån nya förutsättningar. Ung i Nynäs behöver under 2022 förstärkas genom omfördelning av personalresurser. Egenanmälan till arbetscentrum behöver införas. Nämnden ska också ta fram en utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium. Under 2022 kommer Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn att se över utbildningsutbudet för att möta efterfrågan bland elever och studerande.