Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, översiktsplanering, markoch exploateringsfrågor samt civilt försvar och beredskap. Kommunstyrelsen har vidare ett övergripande ansvar för personalfrågor, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, miljö- och klimatfrågor, samhällsbyggnadsprocessen, trafik och infrastruktur, kommunikation, IT/digitalisering, kansli samt social hållbarhet. Från den 1 januari 2021 ansvar kommunstyrelsen också för de kommunala verksamhetsfastigheterna, såsom skolor, boenden och administrationslokaler. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens samlade verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens tjänstepersonsorganisation och ska i den rollen leda, samordna och stödja kommunens verksamheter.

Viktiga händelser

Det har varit ett händelserikt år i Nynäshamns kommun som fortsatt präglats av covid-19-pandemin och hanteringen av den. Utöver det har kommunstyrelsen beslutat om en strategi för ökad digitalisering, uppdaterad investeringsprocess, informationssäkerhetspolicy, revidering av policy mot givande och tagande av mutor och beslutat om en rad samhällsbyggnadsärenden. För att ha en god övergripande planering för en hållbar tillväxt och utveckling har kommunstyrelsen också godkänt förslag till inriktningsbeslut för ny översiktsplan och beslutat om en trafikoch mobilitetspolicy. Som ett led i att stärka styrningen för att alla verksamheter ska arbeta åt samma håll har kommunen arbetat fram en gemensam vision under året. Ett stort antal medborgardialoger har genomförts i hela kommunen och kommunfullmäktige tog beslut om Vision 2040 i stor enighet.

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning

Med fokus på visionen och de tre övergripande målen ska kommunstyrelsen inom sitt ansvarsområde arbeta med sex nämndmål. Nämndernas mål görs uppföljningsbara genom ett urval av indikatorer, med målvärden som anger ambitionen för de närmaste fyra åren. Kommunstyrelsen har sammantaget uppfyllt nämndmålen till viss del. Kommunstyrelsen har under året haft en rad vakanser och påverkats av frånvaro och förändrade arbetssätt till följd av pandemin. Några uppgifter, aktiviteter och projekt har blivit uppskjutna, vilket också påverkat måluppfyllelsen.

Måluppfyllelse

Nämnden bedömer att fyra av sex nämndmål uppfylldes helt eller i hög grad. Några nämndaktiviteter är helt klara. Majoriteten av de arbeten som ingår i de påbörjade nämndaktiviteterna är genomförda enligt plan. Den övergripande planeringen har till stor del fungerat väl. Väntetiden till särskilt boende har minskat enligt målvärdet för 2021. Trygghetsmålet har uppfyllts till viss del och förvaltningen har genomfört ett flertal trygghetsskapande aktiviteter. Glädjande är att kundnöjdheten bland kommunens hyresgäster totalt sett har ökat. Det innefattar dock inte förskolor, vilket gör att förskolans indikator för detta målvärde inte uppfylldes. Sjukfrånvaron har inte minskat så mycket som önskat, men resultatet ska ses i ljuset av pandemin och en organisationsförändring som också påverkat resultatet. Målet att uppfylla en tredjedel (31 procent) av nämndens tilldelade miljö- och klimatmål uppfylldes. Det innebär att fem av kommunstyrelsens sexton miljö- och klimatmål har indikatorer som nått målvärdet för 2021.

NÄMNDMÅL 2021 KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDENS BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLNAD
Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet) I hög grad uppfyllt
Invånarna känner sig trygga och säkra Delvis uppfyllt
Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler I hög grad uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Helt uppfyllt

Ekonomisk analys

MNKR UTFALL
2021
BUDGET
2021
DIFFERENS UTFALL/
BUDGET 2021
PROGNOS SISTA
AUGUSTI 2021
DIFFERENS UTFALL/ PROGNOS HELÅR UTFALL
HELÅR 2020
Bidrag 6,5 6,9 – 0,5 7,9 – 1,4 7,1
Övriga intäkter 249,3 232,4 16,9 223,7 25,6 221,6
Kommun-/nämndbidrag 224,1 210,3 13,8 224,7 – 0,6 213,7
Intäkter 479,9 449,7 30,2 456,3 23,6 442,4
Personal – 143,4 – 149,6 6,2 – 145,8 2,3 – 139,5
Drift – 304,6 – 300,1 – 4,5 – 310,6 6 – 300,5
Kostnader – 448 – 449,7 1,7 – 456,4 8,3 – 440
Netto, konto 31,9 0 31,9 0 31,9 2,3

Kommunstyrelsen redovisade ett positivt resultat på 31,9 miljoner kronor för 2021. Avvikelsen mot budget och prognos är hög, cirka 7 procent, och beror till stor del på försäljning av mark och fastigheter på totalt 30,6 miljoner kronor under året som har samband med kommunens exploateringsverksamhet. Bortsett från dessa intäkter redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 1,3 miljoner kronor, vilket är kommunstyrelsens så kallade balanskravsresultat.

Kommunstyrelsen har haft lägre personalkostnader än budgeterat och fortsatt låga kostnader för bland annat kurser och konferenser, mässor, IT-konsulter och licenskostnader. Även kostnader för exploateringsprojekt var lägre än budgeterat på grund av förskjutningar i tidplanerna, vilket är vanligt i exploateringsprojektens tidiga faser. Kommunstyrelsen har haft högre kostnader än budgeterat för kommunens verksamhetslokaler. De ökade kostnaderna för verksamhetslokaler beror främst på nytt avtal för snöröjning, högre el- och fjärrvärmekostnader och högre kostnader för avhjälpande underhåll i samband med besiktningar av verksamhetslokaler i slutet av året.

Medarbetare

Kommunstyrelsens förvaltning har under året haft 235 medarbetare. Personalomsättningen var 10,1 procent och sjukfrånvaron var 4,49 procent. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron är avdelningarnas arbete med OSA-dialogen där man bland annat diskuterat frågor kring återhämtning och haft workshop om stresshantering.

Medarbetarundersökningens resultat för HME (hållbart medarbetarengagemang) var 78,3 av 100. Det är lägre än kommunstyrelsens mål på 83. De områden som ledningen kommer att fokusera på vad gäller medarbetarna är arbetsbelastning, mer tid för reflektion över arbetet och möjlighet till återhämtning. I avdelningarnas arbete med medarbetarundersökningen lyfter man också fram vikten av att medarbetarna blir bemötta med respekt från kolleger och chefer, har goda möjligheter till kompetensutveckling, och att de trivs med sina kolleger. Det är frågor som ledningen också ska arbeta med framåt.

Framtid

Nynäshamn står inför stora utmaningar framöver, inte minst när det gäller befolkningsutvecklingen, kompetensförsörjningen och de ökande investeringsbehoven. Ekonomin i Sveriges kommuner väntas överlag bli ansträngd och det är avgörande att hitta rätt framtidsstrategier för att möta utvecklingen inom kommunens alla verksamheter. En hög utvecklingstakt är viktig, samtidigt som tillväxten måste vara hållbar. Glädjande nog har Nynäshamn en god tillväxt som är viktig att ta vara på. En viktig framtidsfråga är invånarnas förtroende och kommunstyrelsen har en viktig uppgift att hantera valen 2022 på ett rättssäkert och smidigt sätt.