Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens byggnadsnämnd och ansvarar för bygglov, detaljplaner och kartoch mätverksamhet. Uppdraget innefattar också att fungera som kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet. Här ingår kommunens tekniska försörjning i form av projektering, anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parkmark, andra allmänna platser, grönområden, naturreservat, frilufts- och rekreationsområden med flera, samt kommunens samlade fordonsverksamhet. Nämnden ansvar för drift, underhåll och utbyggnad av kommunens allmänna vatten-, dagvattenoch avloppstjänster samt ett visst ansvar för de miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på Södertörns återvinning AB (SRV) och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Viktiga händelser

Den 1 januari 2021 gjorde kommunen en omorganisering där fastighetsavdelningen flyttade från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och förvaltningsstaben organiserades direkt under förvaltningschefen. Den 1 september 2021 inrättades näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och gästhamn och turistbyrå överfördes dit från förvaltningen.

Bygglovs- och tillsynsärenden har ökat med nästan 20 procent jämfört med 2020, bland annat genom en markant ökning av beställningar av nybyggnadskartor och remisser både internt och externt. Nämnden har också infört ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information. En WC vid Nynäshamns station färdigställdes under senhösten och öppnade för allmänheten i samband med julmarknaden. På reningsverket i Nynäshamn pågår flera stora projekt där reservkraft och ny mottagningsstation för högspänning har färdigställts. Slammet från reningsverket har periodvis under året inte varit godkänt för spridning på åkermark och en utredning pågår för att spåra orsaken. VA-verksamheten har därför börjat med ”säker spolning” i ledningsnätet där man bedömer att det behövs. Nämnden tog fram en ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter med fokus på hushållsavfall.

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning

Nynäshamns kommun växer och den kommunala organisationen behöver ha möjlighet att växa för att möta de ökade behoven och medborgarnas förväntningar. År 2021 är måluppfyllnaden god men för att kunna bibehålla och öka måluppfyllnaden behöver samhällsbyggnadsnämndens budgetramar ses över.

För att nå målen som rör vägar krävs en högre investeringstakt. Nämnden har fått nödvändig kompensation för vinterväghållning för att hålla budget. För att nå kommunens höga ambitionsnivå för service och för att klara lagkraven inom plan och bygglov behövs rätt resurser med rätt kompetens som kan utföra de uppdrag och den ärendevolym som myndigheten står inför. Under 2021 var intäkterna från VA-avgifterna större än budgeterat samtidigt som vissa projekt tog mer resurser än planerat, tillståndsprocesser har dragit ut på tiden och det har varit svårt att rekrytera personal till VA-verksamheten. Årets driftbudget för renhållning har tilldelats ett extra, icke ramhöjande nämndbidrag på 0,5 miljoner kronor som även behövs kommande år.

Måluppfyllelse

Flera av samhällsbyggnadsnämndens mål och indikatorer följs upp genom statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Under 2021 har skalan för svarsalternativen ändrats till 1–4 från tidigare 1–10. Dessutom har frågorna i undersökningen omformulerats. Det gör att resultatet inte är jämförbart med tidigare år eller med satta målnivåer. Därför är resultatet inte med i bedömningen av nämndmålen.

Av nämndens fem mål bedömer nämnden att tre är uppfyllda till stor del. Med god marginal är målet om handläggningstid för bygglov uppfyllt. Företagen ger nämnden ett mycket högt betyg för bemötande. Målet ”Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur” är inte mätbart 2021 då det inte finns redovisade undersökningar. Endast målet ”Vägkapital enligt RoSY” kan redovisas och resultatet blev något under målet. Även målen att vara en attraktiv arbetsgivare, minskad sjukfrånvaro och HME (hållbart medarbetarindex) har något lägre resultat än målet.

NÄMNDMÅL 2021 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NÄMNDENS BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLNAD
Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur Ej uppfyllt
Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning I hög grad uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Ej uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning Helt uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling I hög grad uppfyllt

Ekonomisk analys

MNKR UTFALL 2021 BUDGET 2021 DIFFERENS UTFALL/ BUDGET 2021 PROGNOS SISTA AUGUSTI 2021 DIFFERENS UTFALL/ PROGNOS HELÅR UTFALL HELÅR 2020
Bidrag 1,2 3,7 – 2,5 1,2 0,0 1,0
Övriga intäkter 131,7 128,5 3,2 131,4 0,3 120,1
Kommun-/nämndbidrag 61,1 52,2 8,9 57,2 3,9 48,7
Intäkter 194,0 184,4 9,6 189,7 4,2 169,8
Personal – 57,1 – 59,0 1,8 – 56,7 – 0,4 – 57,0
Drift – 134,7 – 125,4 – 9,3 – 133,6 – 1,1 – 121,6
Kostnader – 191,8 – 184,4 – 7,4 – 190,3 – 1,5 – 178,7
Netto, konto 2,2 0,0 2,2 – 0,5 2,7 – 8,9

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 2,2 miljoner kronor för 2021. Överskottet återfinns framför allt hos plan- och bygglovsverksamheten och den övergripande samhällsbyggnadsförvaltningen. Högre bygglovsintäkter och intäkter för geodata, outnyttjad reserv samt lägre personalkostnader står för de stora avvikelserna mot budget. Nämnden har även tilldelats 5 miljoner kronor i tilläggsanslag första tertialet för icke ramhöjande åtgärder och ytterligare 3,9 miljoner kronor andra tertialet för att täcka ökade kostnader för vinterväghållning, minskade intäkter inom gata och park, samt tillsynsärenden. Det totala investeringsresultatet uppgick till 91,1 miljoner kronor mot budgeterade 185,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror framför allt på förseningar i de större projekten, bland annat på grund av långa upphandlingsförfaranden.

Medarbetare

I samhällsbyggnadsnämndens förvaltning arbetade under året 85 personer, varav 43,5 procent kvinnor. Den totala sjukfrånvaron vid årets slut landade på 4,6 procent, vilket är strax över målet på 4,5 procent. Målet har inte uppfyllts, men det beror på icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Pandemin har fortsatt vara en utmaning vad gäller arbetsmiljö i och med att mycket arbete sker på distans. Flera åtgärder har införts för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen, som distansarbete, mestadels digitala möten och social distans vid fysiska träffar när arbetet kräver närvaro. Personalomsättningen var fortsatt låg och åtta personer har nyanställts. Nyrekryteringsläget är en utmaning då det är hård konkurrens inom flera av nämndens yrkesgrupper.

Framtid

Inom nämndens verksamheter pågår stora digitaliseringsprojekt som är nödvändiga, dels i den fysiska utvecklingen med att tillskapa fler bostäder och verksamhetsmark, dels i linje med lagkrav för till exempel digitala detaljplaner. Nämnden ser också ett stort behov av att säkerställa en god gestaltad livsmiljö och utformning av det offentliga rummet i kommande bostadsprojekt. Den arkitektkompetensen behöver finansieras.

Investeringstakten för VA-verksamheten behöver vara hög de närmaste åren för kapacitetshöjande åtgärder, exploateringar, upprustning av verk och ledningsnät, och för att klara utsläppskraven. Dagvattenfrågorna har numera en större betydelse i tidiga skeden i detaljplanearbetet och VA-verksamheten behöver förstärka på det området. Beslutet om den nya avfallsplanen kommer att kräva mer resurser för att genomföra och uppfylla målen. Arbetsuppgifter och ansvar inom renhållningsfrågorna i kommunen behöver bli tydligare och mer förankrade.