Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna när kommunen gör avstämning mot detta balanskrav. Syftet med balanskravet är att en kommun ska visa att den inte lever över sina tillgångar. Det innebär till exempel att realisationsvinster från försäljning av anläggningar inte ska finansiera den löpande driften.

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt ska det enligt kommunallagen återhämtas inom tre år. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur kommunen ska genomföra regleringen av resultatet.

Nynäshamn klarade inte balanskravet för 2019. Resultatnivån var för låg och balanskravsresultatet uppgick till –2,1 miljoner kronor. Detta underskott återställdes 2020 och 24,5 miljoner kronor reserverades till resultatutjämningsreserven. Det finns därmed inget underskott från tidigare år att återställa. Årets resultat efter balanskravsjustering var positivt och uppgick till 71,1 miljoner kronor. Reservering av medel till resultatutjämningsreserven bokfördes med 53,9 miljoner kronor för året. De sammanlagda reserverade medlen i resultatutjämningsreserven uppgår i dagsläget till 133,9 miljoner kronor.

  BALANSKRAVSUTREDNING
MNKR
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 FÖRE
2013
  Årets resultat enligt resultaträkningen 107,0 96,8 12,9 23,4 12,8 23,5 100,8 26,4 22,4  
Samtliga realisationsvinster – 34,2 – 58,9 – 20,2 0,0 – 0,1 – 1,2 – 61,2 – 4,7 – 3,5  
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet                    
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet                    
+ Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 3,0 10,4              
Orealiserade vinster i värdepapper – 1,8 – 0,4 – 5,2              
–/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
= Årets resultat efter balanskravsjustering 71,1 40,5 – 2,1 23,4 12,7 22,3 39,6 21,7 18,9  
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv – 53,9 – 24,5 0,0 – 8,7 0,0 – 8,6 – 26,7 – 9,2 0,0 – 2,4
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
= Årets balanskravsresultat 17,2 16,1 – 2,1 14,7 12,7 13,7 12,9 12,5 18,9