Förväntad utveckling

Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller befolkningsutveckling, kompetensförsörjning och ökade investeringsbehov. Utmaningarna är också stora för ekonomin i Sveriges kommuner överlag. Det blir därför viktigt att hitta rätt strategier för att möta utvecklingen.

Kommunfullmäktiges nya riktlinjer för ekonomistyrningen som beslutades i december 2019, justerades i december 2021. Riktlinjerna ska garantera en god ekonomisk hushållning både på kort och lång sikt och är viktiga verktyg i arbetet för en ekonomiskt hållbar kommun. Skattemedlen ska användas effektivt och till största nytta för invånarna. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter långsiktig ekonomisk planering. Kommunen har anpassat processer, rutiner och mallar enligt de nya riktlinjerna som även beskriver en ny budgetprocess, där beslut om mål och budget tidigareläggs till fullmäktigemötet i juni. Syftet är att underlätta verksamheternas planering inför verksamhetsåret. Parallellt har kommunens styrmodell förändrats, för att de politiska prioriteringarna ska få tydligare genomslag.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att den ekonomiska situationen blir särskilt problematisk de närmaste åren, när befolkningen växer snabbt och därmed behoven av skola, vård och omsorg, samtidigt som skatteunderlaget inte utvecklas i samma takt. Kommunen måste möta det genom god kostnadskontroll och hög effektivitet i hela organisationen.

De höga investeringsbehoven kräver svåra beslut om både ekonomi och verksamhet. Det uppskjutna underhållet av verksamhetslokalerna och de ökade behoven ställer mycket höga krav på effektivitet. För att förbättra balansräkningen och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och slippa alltför stor skuldsättning, behöver resultatnivån vara minst 2,0 procent i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag kommande år. För att kommunen ska ha råd med de höga investeringsnivåerna krävs överskott. Eventuella framtida underskott i verksamheterna får stora konsekvenser för möjligheterna att möta växande behov och ge service med god kvalitet till medborgarna.


Harry Bouveng Kommunstyrelsens ordförande (M)