Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernens starka resultat 2021 på 120,9 miljoner kronor beror till stor del på högre skatteintäkter och generella bidrag än förväntat. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 112,2 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020, vilket kan jämföras med snittet 2017–2020 på årlig ökning om 59 miljoner kronor. Det starka resultatet har haft en positiv påverkan på soliditeten för såväl kommunen som koncernen. Årets starka resultat innebär också att koncernen har kunnat finansiera 79 procent av investeringar med egna medel och kommunen har en egenfinansieringsgrad på över 100 procent, vilket innebär att kommunen inte behövt låna pengar till årets investeringar.

Avskrivningar (värdeminskning av tillgångar) har ökat med drygt 11 miljoner kronor och utgör en allt större andel av verksamhetens kostnader både för kommunkoncernen som helhet och kommunen, vilket beror på ökade investeringsnivåer under de senaste fem åren. Nynäshamns kommun var 2021 en av de kommuner med störst procentuell befolkningstillväxt i Sverige och Nynäshamns kommun hade per den sista december 29 495 invånare. I tabellerna nedan presenteras en översikt av verksamhetens ekonomiska utveckling de senaste fem åren för kommunkoncernen respektive kommunen.


KOMMUNKONCERNEN – FEM ÅR I SAMMANDRAG

KOMMUNKONCERNEN RESULTATRÄKNING, TKR 2017 2018 2019 2020 2021
Skatteintäkter 1 183 252 1 223 706 1 255 926 1 263 926 1 336 927
Generella statsbidrag, skatteutjämning 241 492 250 036 268 110 343 654 382 928
Verksamhetens intäkter 526 226 671 822 566 257 619 255 587 780
Summa intäkter 1 950 970 2 145 564 2 090 293 2 226 835 2 307 635
           
Verksamhetens kostnader – 1 822 142 – 2 003 659 – 1 959 780 – 1 980 371 – 2 051 062
Avskrivningar – 87 353 – 97 392 – 102 022 – 114 701 – 126 273
Finansiella intäkter och kostnader – 11 346 – 9 801 – 7 394 – 19 028 – 9 372
Extraordinära intäkter och kostnader – 3 545
Summa kostnader – 1 924 386 – 2 110 852 – 2 069 196 – 2 114 100 – 2 186 706
           
Periodens resultat 26 584 34 712 21 097 112 735 120 929
           
Balansräkning, tkr          
Totala tillgångar 3 194 090 3 184 650 3 195 745 3 675 405 3 883 397
Eget kapital 1 187 981 1 214 302 1 242 102 1 363 186 1 491 742
Långfristiga skulder 1 246 512 1 299 023 1 305 471 1 606 303 1 588 780
           
Finansiella nyckeltal          
Totala pensionsförpliktelser, tkr 731 901 732 530 733 365 738 634 761 992
Investeringar, tkr 127 158 219 352 232 408 327 775 311 193
Resultat i % av skatteintäkter och bidrag 2 2 1 7 7
Avskrivningar i % av nettokostnader 6 7 6,8 7,8 7,9
Soliditet (inklusive pensionsskuld), % 20,20 21,63 23,06 23,70 25,95
Egenfinansieringsgrad av investeringar, % 90 60 53 53 79

NYNÄSHAMNS KOMMUN – FEM ÅR I SAMMANDRAG

KOMMUNEN RESULTATRÄKNING, TKR 2017 2018 2019 2020 2021
Skatteintäkter 1 183 252 1 223 706 1 255 926 1 263 926 1 336 927
Generella statsbidrag, skatteutjämning 241 492 250 036 268 110 343 654 382 928
Verksamhetens intäkter 358 376 499 009 386 126 444 112 408 653
Summa intäkter 1 783 120 1 972 751 1 910 162 2 051 692 2 128 508
           
Verksamhetens kostnader – 1 708 060 – 1 880 345 – 1 832 265 – 1 867 968 – 1 930 976
Avskrivningar – 58 445 – 68 806 – 65 074 – 75 659 – 87 453
Finansiella intäkter och kostnader – 3 778 – 183 76 – 11 295 – 3 033
Extraordinära intäkter och kostnader
Summa kostnader – 1 770 283 – 1 949 334 – 1 897 263 – 1 954 922 – 2 021 462
           
Periodens resultat 12 837 23 417 12 899 96 770 107 046
           
Balansräkning, tkr          
Totala tillgångar 2 221 076 2 145 429 2 155 404 2 570 740 2 754 340
Eget kapital 741 723 755 474 778 050 874 820 981 866
Långfristiga skulder 779 237 784 097 790 923 1 056 059 1 084 780
Finansiella nyckeltal          
Totala pensionsförpliktelser, tkr 731 123 731 274 731 868 737 241 760 382
Investeringar, tkr 101 860 97 136 203 127 271 665 180 158
Resultat i % av skatteintäkter och bidrag 0,90 1,59 0,85 6,02 6,22
Avskrivningar i % av nettokostnader 4 5 4 5,76 5,61
Soliditet (inklusive pensionsskuld), % 8,96 10,72 12,66 14,89 18,08
Egenfinansieringsgrad av investeringar, % 70 95 38 44 108
           
Övrigt          
Antal kommuninvånare 28 048 28 224 28 575 28 811 29 495
Antal anställda i kommunen 2 050 2 049 1 963 1 981 2 035
Skattesats kommun, kr 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85
Skattesats region, kr 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08
Skattesats kommun och region, kr 31,93 31,93 31,93 31,93 31,93

*I tabellen ingår investeringar år 2020 av immateriella & materiella anläggningstillgångar på 205,7 mkr, samt förvärv av koncernbolag på 65,9 mkr.

**Vid uträkning av egenfinansieringsgrad år 2020 är vederlagsfria gåvor på 52,3 mnkr borträknat från resultatet.

(Egenfinansieringsgrad: Resultat+Avskrivningar/Investeringar)