ResultaträkningTKR KOMMUN KONCERN
NOT 12/31/2021 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2020
Verksamhetens intäkter 2 408 653 444 112 587 780 619 255
Verksamhetens kostnader 3 – 1 930 976 – 1 867 968 – 2 051 062 – 1 980 371
Avskrivningar 5 – 87 453 – 75 659 – 126 273 – 114 701
Verksamhetens nettokostnader   – 1 609 776 – 1 499 514 – 1 589 554 – 1 475 816
Skatteintäkter 6 1 336 927 1 263 926 1 336 927 1 263 926
Generella statsbidrag och utjämning 7 382 928 343 654 382 928 343 654
Verksamhetens resultat   110 080 108 066 130 301 131 764
Finansiella intäkter 8 4 271 3 678 4 288 3 755
Finansiella kostnader 9 – 7 304 – 14 973 – 13 660 – 22 783
Resultat efter finansiella poster   107 046 96 770 120 929 112 735
Extraordinära poster   0 0 0 0
Årets resultat 10 107 046 96 770 120 929 112 735