Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stöd och service till målgrupperna äldre, personer med funktionsvariationer, barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med missbruksproblematik. Därutöver ansvarar nämnden för det ekonomiska biståndet inklusive arbetslivsinriktat stöd och ett antal andra socialtjänstfrågor som dödsboanmälning och färdtjänst.

Viktiga händelser

Socialnämndens verksamheter har under 2021 fortsatt präglas av pandemin genom konsekvent arbete i hela nämnden med att minimera dess konsekvenser för brukare och medarbetare. Samtidigt har nämnden gjort kvalitetshöjande insatser, exempelvis har kommunen fått 16,1 miljoner kronor i statsbidrag, bland annat som en del av omfattande nationella satsningar på äldreomsorgen. Det har bland annat finansierat studier för ett trettiotal medarbetare inom det så kallade Äldreomsorgslyftet. Två av nämndens tre parallella införandeprojekt, som alla syftar till att säkerställa en god kvalitet för brukarna, har fortsatt enligt plan. De samtidiga införandena har dock varit mycket ansträngande för nämndens verksamheter. Vidare har socialnämnden under året stärkt sin organisation i flera avseenden för att skapa en ändamålsenlig och hållbar verksamhet med fokus på vidareutveckling av både kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning

Hanteringen av pandemin har, liksom införandet av det nya verksamhetssystemet Lifecare, tagit mycket tid i anspråk i alla verksamheter och bidragit till en hög arbetsbelastning för både medarbetare och chefer. Det har i sin tur lett till en lägre måluppfyllelse då aktiviteter inte kunnat slutföras som planerat. Socialnämndens förutsättningar och budgethållning påverkas väldigt mycket av fortsatta ökningar avseende utredning och placering av barn och ungdomar. Dessutom ökade även antalet placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) jämfört med 2020. Omfattande statsbidrag har bidragit till både måluppfyllelse och budgethållning. Organisatoriska förändringar bedöms också bidra till detta på sikt.

Positivt är att enheterna för försörjningsstöd respektive arbetsmarknad, som nu tillhör två olika nämnder, fortsatt har gemensamt ansvar för processen att få människor att nå egen försörjning.

Måluppfyllelse

Nämndens bedömning är att fem av kommunfullmäktiges mål som socialnämnden bidrar till har uppfyllts helt eller i hög grad. De flesta av nämndens aktiviteter som ska leda till hög måluppfyllelse har genomförts enligt plan. Den sammanvägda bedömningen är att socialnämndens mål är uppfyllda till stor del. Målet ”en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ” är viktigt för att invånare ska känna sig trygga med det stöd och den omsorg de får. Det är av stor vikt att omsorgen bygger på delaktighet i varje möte. En lång rad aktiviteter bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen. Arbetet med att stärka en god omsorg har främst varit inriktat på ökad kvalitet för målgrupper med olika behov men också på att stärka förvaltningens organisation, processer och arbetssätt. Kommunens klimat- och miljömål bedöms vara uppfyllda till stor del. Att målet inte helt har uppfyllts beror på att ambitionsnivån för kommunikationsaktiviteter har sänkts på grund av förseningar i arbetet med Agenda 2030.

NÄMNDMÅL 2021 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLNAD
Invånarna är delaktiga i, (nöjda) och trygga med sina insatser I hög grad uppfyllt
Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv I hög grad uppfyllt
Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet Delvis uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen I hög grad uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning Helt uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling I hög grad uppfyllt

Ekonomisk analys

MNKR UTFALL 2021 BUDGET 2021 DIFFERENS UTFALL/ BUDGET 2021 PROGNOS SISTA AUGUSTI 2021 DIFFERENS UTFALL/ PROGNOS HELÅR UTFALL HELÅR 2020
Bidrag 33,8 19,6 14,2 27,3 6,5 29,9
Övriga intäkter 57,9 49,6 8,3 46,5 11,4 44,5
Kommun-/nämndbidrag 555,6 532,5 23,1 548,0 7,6 528,7
Intäkter 647,4 601,7 45,6 621,8 25,5 603,2
Personal – 326,5 – 325,5 – 1,0 – 331,8 5,3 – 312,6
Drift – 311,6 – 276,2 – 35,4 – 298,4 – 13,1 – 290,9
Kostnader – 638,1 – 601,7 – 36,3 – 630,2 – 7,8 – 603,5
Netto, konto 9,3 0,0 9,3 – 8,4 17,7 – 0,3

Socialnämnden redovisade för 2021 ett överskott på 9,3 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse mot budget med 1,5 procent. Överskottet beror framför allt på schablonersättningar från Migrationsverket på 5,7 miljoner kronor och återföring av bemanningscentrums överskott på 2,0 miljoner kronor. Nämnden har beviljats och använt 16,1 miljoner kronor i statsbidrag som gått till specifika satsningar men också har bidragit till överskottet då nödvändiga projektkostnader annars hade behövt finansieras inom befintlig ram. Efter första tertialet tilldelades socialnämnden ett tilläggsanslag på 15,5 miljoner kronor för att täcka ett sparbeting och prognostiserade ökande kostnader inom individ- och familjeomsorgen, främst på grund av ökat behov av placeringar av barn och unga. Nämnden har även haft 8,4 miljoner kronor i ökade kostnader på grund av covid-19-pandemin i form av sjuklöner, vikariekostnader och material. Dessa kompenserades till stor del med tilläggsanslag efter andra tertialet.

Medarbetare

Sjukfrånvaron för förvaltningen som helhet har minskat med nästan en procentenhet till 9,1 procent sedan 2019, men målet på 8,1 procent uppfylldes inte. Sedan tertialredovisningen i augusti har sjukfrånvaron ökat i alla verksamheter då pandemin fick förnyad kraft. Personalomsättningen totalt sett var 11,6 procent och bland tillsvidareanställda 6,3 procent vilket är inom normalspannet. Flera verksamheter har utökat personalen, men inom funktionshinderområdet har en stor minskning skett jämfört med 2020. Även inom individ- och familjeomsorgen har personalomsättningen bland tillsvidareanställda minskat. Förvaltningen har stärkt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under året genom att förvaltningsledningen tillsammans med HR-partner arbetat fram en struktur som tydliggör rutiner och arbetssätt. Flera utbildningsinsatser har också skett och i oktober genomfördes socialnämndens första SAM-dag, en utvecklingsdag för chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud.

Framtid

De nya lagar som regeringen väntas presentera under året, kommer förvaltningen att analysera noga för att klarlägga hur de påverkar socialnämndens verksamheter. Förhandsbedömningen är att kostnadstrycket ökar på grund av både ambitionsnivåhöjningar och omställningskostnader.

En annan utvecklingsfråga med långsiktig ekonomisk påverkan är en ökad inriktning på förebyggande insatser. Ett exempel är Nynäshamnsmodellen som förvaltningen ska fortsätta utveckla under 2022, och som omfattar förebyggande arbete kring barn och unga tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och externa aktörer.

För att kunna möta Nynäshamnsbornas behov av en god kvalitet på omsorg, service och stöd framöver behöver socialnämnden även säkerställa kompetensförsörjningen och förbättra omställningsförmågan. Förvaltningen behöver mer flexibla arbetssätt för att kontinuerligt kunna anpassa verksamheten efter förändringar i omvärlden. Detta både på grund av nuvarande och kommande lagar och regelverk.