Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Inklusive extra tilldelade medel på totalt 46,6 miljoner kronor under 2021 redovisade nämnderna ett positivt resultat på totalt 39,1 miljoner kronor för året. Det stora positiva resultatet beror dock till stor del på att kommunstyrelsen har sålt fastigheter under 2021 kopplat till kommunens exploateringsverksamhet.

 

Räknas dessa intäkter bort, redovisade nämnderna ett samlat resultat på 8,9 miljoner kronor, det vill säga nämndernas del av det så kallade balanskravsresultatet.

DRIFTREDOVISNING

NÄMND/FÖRVALTNING MNKR SKATTE-
INTÄKTER OCH GE-
NERELLA BIDRAG (NÄMND-
BIDRAG)
VERKSAMHETS-
INTÄKTER (ÖVRIGA INTÄKTER OCH BIDRAG)
VERKSAM-
HETENS KOS-
TNADER
RESULTAT BUDGE-
TERAT RESULTAT
AVVIKELSE MOT BUDGET (RESULTAT) JUSTE-
RING BALANS-
KRAV
BALANS-
KRAVS-
RESULTAT
Kommunstyrelsen 224,1 255,8 – 448,0 31,9 0,0 31,9 – 30,7 1,3
varav mark och exploatering 12,2 37,6 – 24,2 25,6 0,0 25,6 – 30,7 – 5,0
Samhällsbyggnadsnämnden 61,1 132,9 – 191,8 2,2 0,0 2,2 0,0 2,2
varav vatten och avlopp   86,9 – 86,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4
Kultur- och fritidsnämnden 56,2 2,9 – 56,3 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8
Barn- och utbildningsnämnden 554,1 115,8 – 677,9 – 8,0 0,0 – 8,0 0,0 – 8,0
Socialnämnden 555,6 91,7 – 638,1 9,3 0,0 9,3 0,0 9,3
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 161,9 65,5 – 226,6 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9
Summa nämnder 1 613,1 664,7 – 2 238,7 39,1 0,0 39,1 – 30,7 8,9
Finansförvaltning (kommungemensamma poster)                
Intäkter                
Skatteintäkter och generella bidrag 1 719,9              
Övriga intäkter   28,3            
Kostnader                
Intern nämndbidragsfördelning (budget 2021) – 1 554,0              
Intern nämndbidragsfördelning (extra tilldelning 2021) – 46,6              
Ersättning, rivning och tomställda lokaler – 12,6              
Kommungemensamma, räntor, pension med mera     – 67,1          
Summa finansförvaltning 106,7 28,3 – 67,1 67,9 33,1 34,8 – 5,3 62,6
Justeringar kommuninterna transaktioner   284,3 – 284,3          
Nynäshamns kommun (resultaträkning) 1 719,9 408,7 – 2 021,5 107,0 33,1 73,9 – 36,0 71,1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisade ett resultat på 31,9 miljoner kronor för 2021. Avvikelsen mot budget och prognos är hög, omkring 7 procent, och beror till stor del på försäljning av mark och fastigheter på totalt 30,6 miljoner kronor som har samband med kommunens exploateringsverksamhet. Räknar man bort dessa intäkter redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 1,3 miljoner kronor, vilket är kommunstyrelsens så kallade balanskravsresultat. Kommunstyrelsen har haft lägre personalkostnader än budgeterat och fortsatt låga kostnader för bland annat kurser och konferenser, mässor, IT-konsulter och licenskostnader. Kommunstyrelsen har dock haft högre kostnader än budgeterat för kommunens verksamhetslokaler, främst beroende på nytt avtal för snöröjning, högre el- och fjärrvärmekostnader samt högre kostnader för avhjälpande underhåll i samband med lokalbesiktningar i slutet av året.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på 8 miljoner kronor för 2021. Prognosen för helåret som lämnades i delårsrapporten efter augusti var ett underskott på 2,4 miljoner kronor. Orsaken till den stora avvikelsen mot prognos var främst ökade kostnader för köp av platser och kostnader relaterade till pandemin. Verksamheten har haft höga sjuklöne- och vikariekostnader och även haft inkomstbortfall för fritidsverksamheten då behovet av omsorg har minskat i takt med ökat distansarbete.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 2,8 miljoner kronor 2021. Nämnden har under året fått tilläggsanslag på 4,25 miljoner kronor som kompensation för uteblivna intäkter på grund av pandemin samt för gratis lokaler till föreningsliv och nattvandring. Personalkostnaderna har varit lägre än budget under året på grund av vakanta tjänster hos biblioteken och Ung fritid.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisade för 2021 ett överskott på 9,3 miljoner kronor, en avvikelse med 1,5 procent mot budget. Överskottet beror framför allt på schablonersättningar från Migrationsverket på 5,7 miljoner kronor och återföringen av bemanningscentrums överskott på 2,0 miljoner kronor. Nämnden har beviljats och använt 16,1 miljoner kronor i statsbidrag, som använts till specifika satsningar men också bidragit till överskottet då nödvändiga projektkostnader annars hade behövt finansieras inom befintlig ram. Efter första tertialet tilldelades socialnämnden ett tilläggsanslag på 15,5 miljoner kronor för att täcka ett sparbeting och prognostiserade ökande kostnader inom individ- och familjeomsorgen, främst på grund av fler placeringar av barn och unga. Nämnden har haft ökade kostnader på grund av covid-19 i form av sjuklöner, vikariekostnader och material på 8,4 miljoner kronor. Dessa kompenserades till stor del med tilläggsanslag efter andra tertialet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 2,2 miljoner kronor för 2021. Överskottet återfinns framför allt hos plan- och bygglovsavdelningen och övergripande samhällsbyggnadsnämnden. Högre bygglovsintäkter och intäkter för geodata, outnyttjad reserv samt lägre personalkostnader står för de stora avvikelserna mot budget. Nämnden fick även 8,9 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kompensera för ökade kostnader för vinterväghållning, minskade intäkter inom gata och park, samt tillsynsärenden.

Drift_och_investeringsredovisning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har bara funnits sedan den 1 september 2021. Verksamheterna i den nya nämnden har dock funnits hela året och flyttades över från kommunens övriga förvaltningar vid uppstart. Nämnden redovisade för 2021 ett överskott på 0,9 miljoner kronor och en budgetavvikelse på 0,4 procent. Överskottet beror främst på att nämndbidraget som tilldelats utbildningsavdelningen inte använts i sin helhet på grund av lägre elevantal än budgeterat, samt vakanta tjänster och sjukfrånvaro inom arbetsmarknadsverksamheten. Resultatet påverkades samtidigt av underskott, exempelvis redovisade de nya funktionerna förvaltningsstab och nämnd ett underskott på totalt 1,5 miljoner kronor för perioden september–december. Kostnader för platsköp hos externa huvudmän ökade för både gymnasieungdomar och vuxenstuderande. Antalet elever på gymnasiesärskolan och SFI har minskat och bidrog negativt till det ekonomiska resultatet.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen är endast en resultatenhet där kommungemensamma poster bokförs. Skatteintäkter och bidrag bokförs på finansförvaltningen och fördelas sedan till de olika nämnderna. Finansförvaltningen redovisade ett positivt resultat på 67,9 miljoner kronor för 2021, vilket var ett överskott på 34,8 miljoner kronor mot budget. Markant ökade skatteintäkter med 65,9 miljoner kronor mer än skatteprognosen i mål och budget 2021 är den främsta orsaken till överskottet. Finansförvaltningens resultat påverkades även av att kommunens pensionskostnader ökade med 19 miljoner kronor med anledning av ändrade livslängdsantaganden i RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Finansförvaltningens resultat har även påverkats positivt av orealiserade vinster i kommunens värdepappersportfölj med 1,8 miljoner kronor samt att en anläggningstillgång har övergått till kommunen vederlagsfritt från exploatör till ett värde av 2,8 miljoner kronor.

Inom finansförvaltningen finns medel kopplade till förstudier, tomställda lokaler och rivningar av verksamhetslokaler. Ersättning för rivning av Lilla Gröndal, Humlegårdsskolan, Sunnerby förskola och Hallängens förskola har betalats ut. Kostnaden för dessa rivningar var 9,2 miljoner kronor, vilket är 4,1 miljoner kronor mer än budgeterat. Orsaken är fördyrade rivningar av Humlegårdsskolan på grund av skyddsrum, samt hantering av miljöfarligt avfall vid Hallängens förskola.


Investeringsredovisning

En investering är en anskaffning av en anläggningstillgång, till exempel inventarier, renovering av förskola eller byggande av nya bostäder. En utgift för en investering redovisas som en tillgång i kommunens balansräkning och påverkar vid anskaffningstillfället inte driftbudgeten,

 

utan ska vara budgeterad i kommunens totala investeringsbudget. Tillgångens värde minskar varje år och värdeminskningen bokförs som en avskrivning, som därmed påverkar driftbudgeten under tillgångens ekonomiska livslängd som kan vara allt från 3 till över 50 år.


INVESTERINGSREDOVISNING, KOMMUNEN
MNKR
UTGIFTER SEDAN PROJEKTENS START VARAV ÅRETS INVESTERINGAR
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT BESLUTAD TOTALUTGIFT ACKUMULERAT UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL AVVIKELSE
Kommunstyrelsen 80,9 75,1 5,8 49,2 43,8 5,4
varav fastighet 82,2 74,6 5,5 48,4 43,3 5,2
Gröndalshallen 21,0 19,6 1,4 1,4 0,0 1,4
Kultur- och fritidsnämnden 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0
Barn- och utbildningsnämnden 7,1 6,5 0,6 6,5 6,0 0,5
Socialnämnden 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 5,5 5,5 0,0 5,5 5,4 0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 133,4 87,7 45,7 58,3 39,9 18,4
varav stadsmiljö 57,6 47,5 10,2 19,5 10,2 9,2
varav vatten och avlopp 75,8 40,2 35,6 38,9 29,7 9,2
Summa färdigställda projekt 227,6 175,5 52,1 120,2 95,8 24,4
             
PÅGÅENDE PROJEKT BESLUTAD TOTALUTGIFT ACKUMULERAT UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL AVVIKELSE
Kommunstyrelsen 658,8 45,2 613,5 89,5 30,7 58,8
varav fastighet 539,8 41,4 498,4 66,2 26,9 39,3
Renovering Kullsta förskola 20,3 3,4 16,9 15,4 2,4 13,0
Återuppbyggnad Lilla Gröndal 71,0 0,6 70,4 5,5 0,6 4,9
Sunnerby förskola 46,0 2,7 43,3 9,7 1,8 7,9
varav planering och samhällsutveckling 114,5 0,0 110,6 23,4 3,8 19,5
Kalvö industriområde allmän plats 45,0 0,1 44,9 1,6 0,1 1,5
Kultur- och fritidsnämnden 3,6 0,0 3,6 2,1   2,1
Barn- och utbildningsnämnden 34,9 0,1 34,8 2,6 0,1 2,4
Socialnämnden 10,8 1,5 9,3 1,7 1,5 0,2
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 1,4 0,9 0,5 1,3 0,8 0,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 616,3 59,3 556,9 127,1 51,1 75,9
varav stadsmiljö 67,0 40,1 26,9 58,4 31,4 27,0
Gatubeläggning Nynäshamn 2021 19,0 9,4 9,6 19,0 9,4 9,6
varav vatten och avlopp 148,4 56,4 92,0 138,1 45,8 92,2
Överföringsledning Segersäng Ekeby 80,0 0,5 79,5 15,0 0,5 14,5
SBR/Utjämningsmagasin 38,5 2,1 36,4 10,0 2,1 7,9
Summa pågående projekt 1 325,8 107,2 1 218,6 224,3 84,3 139,9
Summa investeringsprojekt 1 553,4 282,7 1 270,7 344,5 180,2 164,3

Nynäshamns kommun hade ett utgiftstak för investeringar på 345 miljoner kronor för 2021. I mål och budget för 2021 (och plan för 2022–2024) har kommunen även gjort en investeringsplan för åren 2022–2024, för att åstadkomma en bättre långsiktig ekonomisk planering och förbättrad investeringsprocess. Investeringsplanen för fyra år ska varje år justeras utifrån ändrade förutsättningar och beslutas i samband med mål och budget för att på så sätt rulla i en fyraårsplan som ständigt utvärderas och förbättras.

Investeringsutfallet uppgick till 180,2 miljoner kronor för 2021. Investeringsutfallet är högre än snittet de senaste åtta åren med utfall på cirka 100 miljoner kronor per år, men lägre än budget. Prognosen för investeringar per den sista augusti var 205,7 miljoner kronor och utfallet är 25,5 miljoner kronorlägre. Flera av de större investeringar som skulle sättas igång under årets sista månader har skjutits fram i tid, bland annat återuppbyggnad av Lilla Gröndal, nya förskolan Gläntan i Sunnerby, Kullsta förskola samt större investering på Nynäshamns avloppsreningsverk. På grund av förskjutningar i de stora investeringsprojekten, beslutade fastighets- och investeringsutskottet, § 33/21, att prioritera om 13 miljoner kronor inom 2021 års investeringsram från fastighetsavdelningens ram för nyinvesteringar till en ökad ram för planerat underhåll och hyresgästanpassningar för kommunens verksamhetslokaler, vilket delgavs kommunfullmäktige i samband med delårsbokslutet per den sista augusti. Utfallet för planerat underhåll på verksamhetslokaler blev 53,9 miljoner kronor 2021 100 procents nyttjandegrad av utökad ram på 54 miljoner kronor.

Årets nyttjandegrad av kommunens totala budgetram blev 52,2 procent. Fortsatt arbete pågår för att förbättra prognossäkerheten samt analysarbete om orsaker till varför investeringsvolymen inte uppnås. Behovet kvarstår att investeringsramen behöver nyttjas till fullo varje år för att inte behoven ska öka ytterligare i framtiden.

Skolor och förskolor

Merparten av fastighetsavdelningens investeringsbudget 2021 har använts till att rusta upp och verksamhetsanpassa kommunens skolor och förskolor.

På Kullsta förskola pågår en omfattande renovering som påbörjades under året och ska bli klar under 2022.

En tillbyggnad med ytterligare en avdelning byggs på Vansta förskola. Den ska ersätta den provisoriska paviljong som används idag. Projektet har utökats med att bygga godsmottagning och barnvagnsförråd. Byggnationen beräknas bli klar i början på 2022.

I Sunnerby har projekteringen av den nya konceptförskolan Gläntan blivit klar. Upphandlingen av projektet har varit problematiskt och investeringen har blivit dyrare då framför allt materialkostnaderna har ökat i och med pandemin. Beslut om utökad budget tas upp i kommunstyrelsen i början av 2022.

Projektet Återuppbyggnad av Lilla Gröndal pågår. En geoteknisk undersökning av marken har gjorts, förfrågningsunderlag är klart och projektet är ute på upphandling. Upphandling sker via Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) ramavtal för förskolebyggnader 2018.

Utöver de större investeringarna har många reinvesteringar och verksamhetsanpassningar gjorts på kommunens skolor och förskolor.

Offentlig plats

I Nynäshamns offentliga miljöer har gång- och cykelbanor samt gatubelysning förbättrats runtom i kommunen. Ombyggnation av Centralgatan och Skolgatan har påbörjats men på grund av större VA-arbeten än planerat är dessa arbeten försenade. Sista delen av Nynäsvägen, etapp 3, blev klar under året och nu finns säkra busshållplatser och gång- och cykelvägar längs den centrumnära sträckan.

I gästhamnen har en ny bredare kaj ersatt den uttjänta gamla lastkajen. En offentlig toalett i gästhamnsområdet har färdigställts under året.

Vatten och avlopp

Årets kostnader var betydligt lägre än budgeterat, bland annat för att upphandlingen av ny satsvis biologisk rening (SBR) har blivit överprövad flera gånger och har fått göras om. Exploateringen av den tänkta verksamhetsmarken i Segersäng avbröts där VA hade avsatt runt 20 miljoner kronor i investeringsmedel för året. Även exploateringen av Kalvö har tagit längre tid än beräknat, likaså arbetet med överföringsledning till Segersäng och Ekeby inklusive lokalt VA i Ekeby.

Förseningarna innebär att stora investeringskostnader överförts till 2022 års investeringsbudget, vilket innebär att andra planerade investeringar behöver flyttas fram i tiden för att verksamheten ska hålla sig inom befintliga investeringsramar.

Verksamheten har även gjort flera större renoveringar i det befintliga ledningsnätet.


Exploateringar

Exploatering innebär att omvandla råmark till färdiga bostads- eller verksamhetsområden.

Samhällsbyggnadsprocessen

Ett samhällsbyggnadsprojekt kan vara att bygga nya bostäder, bygga en ny förskola, utveckla ett centrumområde, bygga om ett parkområde eller bygga ut vatten- och avloppsnätet. Den här typen av projekt tar vanligen flera år och berör många olika enheter och avdelningar i kommunen. Processen är dokumenterad i kommunens ”samhällsbyggnadsprocess för Nynäshamns kommun” där hela processen beskrivs från idé till färdig byggnad, infrastruktur eller utemiljö. Processen beskriver bland annat projektorganisation, ansvarsområden och beslutsmandat.

Samhällsbyggnadsprocessen är indelad i fyra faser: initieringsfas, planeringsfas, genomförandefas och avvecklingsfas. Budget, resultat och prognos följs upp per projekt under tertial ett, tertial två och vid årsbokslutet.

 

Samhällsbyggnadsprojekt består redovisningsmässigt av tre olika delar:

  • Investering – till exempel gator och VA. Redovisas som en anläggningstillgång i kommunens balansräkning.
  • Exploatering – till exempel mark som ska exploateras, lantmäteriförrättning och markförberedande åtgärder. Redovisas som en omsättningstillgång i kommunens balansräkning.
  • Driftkostnad. Vissa kostnader kan inte balanseras upp i balansräkningen, utan ska enligt god redovisningssed bokföras direkt i kommunens resultaträkning, som detaljplanekostnader och vissa projekteringskostnader.

I kommunens totala investerings- och driftbudgetar ingår samhällsbyggnadsprojektens investeringsdel i investeringsramarna, driftpåverkande delar i driftbudgeten samt en separat del för exploateringskostnader.


EXPLOATERINGSREDOVISNING,
KOMMUNEN, MNKR
UTGIFTER OCH INKOMSTER SEDAN PROJEKTENS START VARAV ÅRETS EXPLOATERINGAR
PÅGÅENDE EXPLOATERINGAR INKOMSTER UTGIFTER NETTO INKOMSTER UTGIFTER NETTO
Kalvö 0,0 15,3 – 15,3 0,0 0,0 0,0
Sunnerby industriområde 0,0 0,1 – 0,1 0,0 0,0 0,0
Försäljning del av Sågsten 1:7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning Marsta 5:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning del av Vansta 5:603 0,0 0,1 – 0,1 0,0 0,0 0,0
Summa pågående exploateringar 0,0 15,5 – 15,5 0,0 0,1 – 0,1

Samhällsbyggnadsprojekt

Nynäshamns kommun har omkring 80 aktiva samhällsbyggnadsprojekt i olika faser. Nedan sammanfattas några av de pågående samhällsbyggnadsprojekten, indelade i kommunala projekt där kommunen äger den exploaterbara marken, och externa projekt där en extern exploatör äger marken.

Kommunala projekt

Den nya detaljplanen för Kalvö verksamhetsområde möjliggör ny industri- och verksamhetsmark och ekonomisk vinst för kommunen efter utbyggnad. Projektet är något försenat och försäljningen av icke iordningställda industritomter beräknas starta 2022. Utöver Kalvö utvecklar kommunen flera verksamhetsområden på kommunal mark parallellt.

Projektet för södra och centrala Ösmo består av 700–1 400 nya bostäder, ny skola och utveckling av centrum. Här arbetar kommunen för närvarande med utvecklingen av två etapper i ett tidigt skede.

Andra exempel på kommunala projekt är nya bostäder på Höjdgatan, ny padelhall på Estö samt markanvisning för en skola i Segersäng.

Externa projekt

Pågående externa bostadsprojekt är bland andra Nynäshamnsbostäders projekt Humlan 9 och Kullsta 2. Humlan omfattar omkring 90 lägenheter som ska byggas i anslutning till pendeltågstationen Gröndalsviken och vid Kullsta 2 byggs cirka 80 lägenheter invid Nynäsgård station.

I Källberga byggs ett bostadsområde med 600–700 bostäder inklusive en mindre bykärna för basservice. Planen ger möjlighet till fristående villor, parhus, kedjehus, grändhus, radhus samt ett fåtal flerfamiljshus. Detaljplanen vann laga kraft 2018 och genomförandet pågår.

Drift_och_investeringsredovisning

I Telegrafenområdet byggs över 1 000 nya bostäder av olika byggaktörer. Här arbetar kommunen för samordning och för att bevaka allmänna intressen.

I Sorunda pågår ett antal samhällsbyggnadsprojekt med färdiga detaljplaner i genomförandefasen, alla med fokus på etablering av friliggande villor och parhus. Vissa befinner sig i ett slutskede som till exempel Hoxla 11:13 och Grödby 2:27 medan andra är i genomförandefas, som i Norr Enby.

I projektet Skonaren på Sandhamn pågår byggandet av bostäder i etapp 2 och 3.