Årsredovisningen på fem minuter

Omvärldsanalys

Osäkerheten har varit fortsatt stor kring covid-19-pandemins utveckling under 2021. Vaccineringen har pågått samtidigt som världen har drabbats av nya virusvarianter och en fortsatt ökad smittspridning. Trots det har oron över den globala ekonomin under pandemins början ersatts av en allt större optimism. Regeringar och centralbanker världen över fortsätter stimulera ekonomin, samhällen har anpassat sig till restriktioner och en optimism kring vaccinutrullningen är några av de saker som har gjort att både Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra prognosinstitut har skruvat upp sina prognoser för återhämtningstakten i både den globala och inhemska ekonomin.

Trots omfattande restriktioner och smittspridning under 2021 befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Sveriges BNP-tillväxt var 4,9 procent för 2021, vilket var en återhämtning av raset från 2020. SKR bedömer att tillväxten i BNP kommer att vara fortsatt hög, med en BNP-prognos på 3,6 procent 2022, för att sedan normaliseras till 1,6 procent 2023. Dessa prognoser gjordes dock före Rysslands invasion av Ukraina, och stor osäkerhet råder kring invasionens påverkan på samhälle och konjunktur.

Två år i rad med starka resultat

Kommunkoncernen har haft två år i rad med exceptionellt starka resultat. Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 120,9 miljoner kronor för 2021 (112,7 miljoner kronor 2020), varav kommunens resultat uppgick till 107,0 miljoner kronor (96,8 miljoner kronor 2020). Både resultatet för 2020 och 2021 beror främst på att intäktsprognoserna för skatteintäkter och bidrag har förändrats markant under båda åren. Under 2020 betalade staten ut stora bidrag till kommuner och regioner, både genom generella bidrag för att kompensera för minskade skatteintäkter och genom riktade bidrag till verksamheterna för att täcka ökade kostnader kopplade till pandemin. Skatteintäkterna minskade dock inte så mycket som förväntat och även om viss verksamhet haft ökade kostnader har andra kostnader minskat på grund av minskad efterfrågan på kommunens tjänster. För 2021 har prognosen för skatteintäkterna justerats upp med 65,9 miljoner kronor jämfört med prognosen i mål och budget på grund av snabbare återhämtning än väntat i den nationella ekonomin.

Förändrad demografi skapar ökade krav på kommunen

Trots starka resultat för Nynäshamns kommun både 2020 och 2021 kvarstår flera utmaningar på längre sikt. Nynäshamn tillhör en tillväxtregion och befolkningsprognosen pekar på en fortsatt tillväxt på i snitt 1,8 procent per år den kommande tioårsperioden. Tillväxten är oerhört viktig för kommunens utveckling, men samtidigt kommer andelen äldre, unga och personer i behov av kommunal service att öka mer än andelen som yrkesarbetar, vilket skapar ett ökat behov av bostäder, lokaler, infrastruktur, utbildningsplatser, omsorg och service. Mest ökar gruppen 80 år och äldre, som väntas vara 800 fler år 2030 jämfört med i december 2021, en ökning med 51 procent, medan befolkningen som helhet ökar med 16 procent samma period. Verksamhetskostnaderna inom äldreomsorg samt barn och unga kommer att stiga på grund av kommunens växande andel av unga och äldre.

Skatteintäkter och generella bidrag 2022–2026

Enligt SKR:s senaste skatteprognos kommer skatteintäkter och generella bidrag för Nynäshamns kommun att öka med 70–80 miljoner kronor per år de kommande fem åren. Det motsvarar en intäktsökning på 3–4 procent per år, vilket är lägre än den förväntade kostnadsutvecklingen i kommunens olika verksamheter om inte verksamheterna hittar nya sätt att arbeta. Utmaningarna är desamma i en majoritet av Sveriges kommuner. Runtom i kommunerna diskuteras möjligheterna till ytterligare bidrag från staten, fortsatta effektiviseringar, digitalisering, innovativa lösningar, nya arbetssätt och kommunala skattehöjningar för att kunna behålla eller öka kvaliteten i den kommunala välfärden.


Nämndernas samlade resultat

Förutsättningarna för nämnderna att följa budget och lägga helårsprognoser med hög träffsäkerhet har varit extra svåra under pandemiåren 2020 och 2021. I vissa verksamheter har kostnaderna varit lägre än normalt, till exempel för kompetensutveckling, företagsträffar och konsulter. Andra områden, framför allt äldreomsorgen, hade betydligt högre kostnader, bland annat för sjukvårdsmaterial och personal. Under 2021 har dessutom prognosen för skatteintäkter för Nynäshamns kommun reviderats upp markant, vilket har möjliggjort extra tilldelning till nämnderna på totalt 46,6 miljoner kronor under året. Inklusive extra tilldelade medel under 2021 redovisade nämnderna ett positivt resultat på totalt 39,1 miljoner kronor för året. Det stora positiva resultatet beror dock till stor del på att kommunstyrelsen har sålt fastigheter kopplat till kommunens exploateringsverksamhet. Räknar man bort dessa intäkter blir nämndernas samlade resultat istället 8,9 miljoner kronor, vilket är nämndernas del av det så kallade balanskravsresultatet (resultat minus realisationsvinster).

Inom varje nämnd var budgetavvikelserna fortfarande stora vilket är ett tecken på att budgetprocess, uppföljningsarbete och noggrann analys av uppföljning behöver förbättras. För mer information om varje nämnds budgetavvikelse, se avsnittet Ekonomisk redovisning – drift- och investeringsredovisning.

Investeringar

Nynäshamns kommun hade ett utgiftstak på 345 miljoner kronor för investeringar 2021. I mål och budget för 2021 (och plan för 2022–2024) har kommunen även tagit fram en investeringsplan för åren 2022–2024 för en bättre långsiktig ekonomisk planering och förbättrad investeringsprocess. Investeringsplanen för fyra år ska varje år justeras utifrån ändrade förutsättningar och beslutas i samband med mål och budget för att på så sätt rulla över en löpande fyraårsplan som ständigt utvärderas och förbättras.

Investeringsutfallet uppgick till 180,2 miljoner kronor för 2021. Investeringsutfallet är högre än snittet de senaste åtta åren med utfall på cirka 100 miljoner kronor per år, men lägre än budget. Prognosen för investeringar per den sista augusti var 205,7 miljoner kronor och utfallet är 25,5 miljoner kronor lägre. Flera av de större investeringar som skulle sättas igång under årets sista månader har skjutits fram i tid.

Årets nyttjandegrad av kommunens totala budgetram blev 52,2 procent. Ramen för planerat underhåll på kommunens verksamhetslokaler utnyttjades dock till 100 procent, med ett totalt utfall på 53,9 miljoner kronor. Fortsatt arbete pågår för att förbättra prognossäkerheten samt analysarbete om orsaker till varför investeringsvolymen inte uppnås. Behovet kvarstår att investeringsramen behöver nyttjas till fullo varje år för att inte behoven ska öka ytterligare i framtiden. För mer information om investeringar, se avsnittet Ekonomisk redovisning – drift- och investeringsredovisning.


Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna när kommunen gör avstämning mot balanskravet. Årets balanskravsresultat uppgick till 71,1 miljoner kronor. Se även förvaltningsberättelsens avsnitt Balanskravsresultat.

Enligt kommunallagen (8 kap. 1 §) ska kommunfullmäktige även besluta om riktlinjer och ange finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning både på kort och lång sikt. En sammantagen bedömning är att kommunen och kommunkoncernen har uppfyllt kommunens finansiella mål för 2021. Det starka resultatet har haft en positiv påverkan på soliditeten för såväl kommunen som koncernen. Årets starka resultat innebär också att koncernen har kunnat finansiera 79 procent av investeringar med egna medel och kommunen har en egenfinansieringsgrad på över 100 procent, vilket innebär att kommunen inte behövt låna pengar till årets investeringar. Se även förvaltningsberättelsens avsnitt God ekonomisk hushållning.

En sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning utifrån kommunfullmäktiges mål ”Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning” är att kommunen uppfyllt god ekonomisk hushållning i hög grad. Alla nämnder bedöms följa budget om avvikelsen mot budget hamnar inom +/–2 procent. Alla nämnder utom en uppnådde därmed årets mål. Flera insatser har vidtagits för att skapa goda förutsättningar för ekonomisk uppföljning och analys, exempelvis översyn av resursfördelning, investeringsprocesser, ramavtalstrohet och upphandlingar. De flesta aktiviteter som bedöms leda till hög måluppfyllnad pågår enligt plan. Se även verksamhetsberättelsens avsnitt Kommunfullmäktiges mål och måluppfyllelse.

Sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Fem av nio tillhörande nämndmål bedöms ha uppfyllts helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Nynäshamns kommun strävar efter att ge goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. Fokus på lärmiljöer och likvärdig utbildning har präglat årets insatser inom utbildningsverksamheten för att möjliggöra detta, liksom trygghets- och hälsofrämjande insatser. Pandemin har påverkat utbudet av kultur- och fritidsverksamheter, men kommunen har erbjudit verksamhet för unga med hänsyn till rådande restriktioner. Det övergripande målet understöds med kommunövergripande strategiska planer för bland annat lokalförsörjning, effektiv ekonomisk styrning, miljö- och klimatarbete samt strategisk kompetensförsörjning.

 
 

Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ: Sex av nio tillhörande nämndmål bedöms ha uppfyllts helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Invånarna i Nynäshamns kommun som behöver vård och omsorg ska uppleva trygghet. Till följd av den rådande pandemin har detta varit särskilt utmanande under året. Insatserna ska också utgå från människors egna resurser, behov och delaktighet, därför har kommunens satsningar på värdegrund och delaktighet varit i fokus under året. Genom att tillhandahålla digitala verktyg har mänskliga möten möjliggjorts även under pandemin. Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt och i samverkan med andra samhällspartner. Det övergripande målet understöds med kommunövergripande strategiska planer för bland annat lokalförsörjning, effektiv ekonomisk styrning, miljö- och klimatarbete samt strategisk kompetensförsörjning.

Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Sex av nio tillhörande nämndmål bedöms ha uppfyllts helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Det ska vara lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt. Centrala insatser har varit information, dialog och samverkan med näringslivet för att möjliggöra detta inom flera verksamhetsområden. Det är viktigt att företag och invånare är nöjda med kommunens service, infrastruktur och tillgång till bostäder, och här har kommunen gjort en rad satsningar, bland annat på bygglovshantering, väghållning och vinterväghållning samt renhållning av allmänna platser.

Alla tre övergripande mål understöds med kommunövergripande strategiska planer för bland annat lokalförsörjning, effektiv ekonomisk styrning, miljö- och klimatarbete och strategisk kompetensförsörjning.

För alla nämndmål som redovisas under kommande avsnitt gäller att de flesta aktiviteter som bedöms leda till hög måluppfyllelse har genomförts eller är i slutfasen.

För mer information om kommunfullmäktiges verksamhetsmål och måluppfyllnad se avsnittet Verksamhetsberättelser.