Kommunfullmäktiges mål och måluppfyllelse

Tabellen nedan beskriver kortfattat hur kommunens tre övergripande mål hänger ihop med de olika nämndmålen som kommunfullmäktige har beslutat om. Sammantaget bedömer kommunen att de tre övergripande målen har uppfyllts i hög grad. Av sexton nämndmål bedöms tio av dessa vara helt eller i hög grad uppfyllda. Observera att

många nämndmål är kopplade till fler än ett övergripande mål. I redogörelserna för varje mål förklaras resultaten och grunden för bedömningen. Bedömningen av kommunfullmäktiges mål bygger på indikatorernas resultat i första hand. I det fall resultat saknas helt eller delvis, väger kommunen även in nämndernas aktiviteter för att nå en hög måluppfyllelse.

 

MÅL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE MÅLBEDÖMNING  
Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet I hög grad uppfyllt
Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar
för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)
I hög grad uppfyllt
Invånarna känner sig trygga och säkra Delvis uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Helt uppfyllt
Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler I hög grad uppfyllt
Barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag Delvis uppfyllt
Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid I hög grad uppfyllt
Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter Delvis uppfyllt
Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ I hög grad uppfyllt
Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar
för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)
I hög grad uppfyllt
Invånarna känner sig trygga och säkra Delvis uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Helt uppfyllt
Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler I hög grad uppfyllt
Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet Delvis uppfyllt
Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv Helt uppfyllt
Invånarna är delaktiga i, nöjda och trygga med sina insatser I hög grad uppfyllt
Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag
att växa och skapa nya arbetstillfällen
I hög grad uppfyllt
Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar
för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)
I hög grad uppfyllt
Invånarna känner sig trygga och säkra Delvis uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning I hög grad uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Helt uppfyllt
Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur Delvis uppfyllt
Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning I hög grad uppfyllt
Det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i kommunen I hög grad uppfyllt
Företag är nöjda med den kommunala servicen I hög grad uppfyllt

Övergripande mål

Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Fem av nio tillhörande nämndmål bedöms vara uppfyllda helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är därför att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Nynäshamns kommun strävar efter att ge goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. För att uppnå detta har utbildningsverksamheten under året fokuserat på såväl lärmiljöer och likvärdig utbildning som trygghets- och hälsofrämjande insatser. Pandemin har påverkat utbudet av kultur- och fritidsverksamheter, men verksamhet för unga har ändå anordnats med hänsyn till rådande restriktioner.

Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ: Sex av nio tillhörande nämndmål bedöms har uppfyllts helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Invånarna i Nynäshamns kommun som behöver vård och omsorg ska uppleva trygghet. Till följd av pandemin har detta varit särskilt utmanande under året. Insatserna ska också utgå från människors egna resurser, behov och delaktighet, därför har satsningar på värdegrund och delaktighet varit i fokus under året. Genom att tillhandahålla digitala verktyg har kommunens verksamheter möjliggjort mänskliga möten även under pandemin.

 

Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt och i samverkan som kommunen haft med andra samhällspartner.

Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Sex av nio tillhörande nämndmål bedöms uppfyllas helt eller i hög grad. Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts i hög grad.

Det ska vara lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt. Centrala insatser under året har legat på information, dialog och samverkan med näringslivet för att möjliggöra för detta inom flera verksamhetsområden. Det är viktigt att företag och invånare är nöjda med kommunens service, infrastruktur och tillgång till bostäder och här har en rad satsningar gjorts. Bland annat på bygglovshanteringen, väghållning och vinterväghållning samt renhållningen av allmänna platser.

Alla tre övergripande mål understöds med kommunövergripande strategiska planer för bland annat lokalförsörjning, effektiv ekonomisk styrning, miljö- och klimatarbete och strategisk kompetensförsörjning.

För alla nämndmål som redovisas under kommande avsnitt gäller att de flesta aktiviteter som bedöms leda till hög måluppfyllelse har genomförts eller är i slutfasen.


Nämndmål beslutade av kommunfullmäktige

DEN ÖVERGRIPANDE PLANERINGEN BIDRAR TILL EN HÅLLBAR TILLVÄXT (FÖR ATT GE GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SATSNINGAR INOM SKOLAN, OMSORGEN OCH NÄRINGSLIVET)

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(KS) Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 53 78 42 75 28
KS) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn % 91 63 40 62   43
(KS) Soliditet, % 10,7 12,7 14,9 13,6 15,5
(KS) Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31 december, antal per 1 000 invånare 70,7 70,0   65,0 50,0

Det är viktigt att kommunens övergripande planering fungerar väl så att den kan bidra till en hållbar tillväxt. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna leverera välfärdstjänster till medborgare, företagare och besökare efter deras behov. En bra planering av platser på särskilt boende för äldre och förskoleplatser för barn krävs för att ha en acceptabel väntetid. Demografiska utmaningar och nybyggnationer i kommunen ställer extra stora krav på god planering och framförhållning. För att kunna göra de investeringar som krävs behöver kommunen ha en solid ekonomi.

Resultat för alla indikatorer finns redovisade för 2021. Kommunens övergripande planering har bidragit både till att korta kötiden till särskilt boende och stärka kommunens ekonomi. Väntetiden till särskilt boende har minskat markant, vilket gör att årets målvärde är uppfyllt med god marginal. Kommunens soliditet har successivt ökat de senaste åren och målvärdet för 2021 uppfylldes redan föregående år. Andelen barn som fick plats på förskolan på önskat placeringsdatum var dock kvar på 2020 års nivå, vilket innebär att årets målvärde inte uppfylldes. Indikatorn för planberedskap har uppnått målvärdet med god marginal och är i linje med kommunens strävan efter en effektiv planberedskap för bostadsbyggande. Under året har kommunen gjort flera insatser för att nå målet, bland annat pågår arbete med ett förslag på ny översiktsplan. Likaså har en trafik- och mobilitetsstrategi och tioåriga investeringsplaner tagits fram. Den sammanvägda bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt.


INVÅNARNA KÄNNER SIG TRYGGA OCH SÄKRA

BEDÖMNING

Delvis uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(KS) Medborgarundersökningen – Trygg och säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0–10) (–2019)   5,8   5,8    
(KS) Medborgarundersökningen – Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel % (2021–)           72,0
(KS) Andel som känner sig otrygg ensam ute sen kväll, % (kommunens trygghetsmätning, jämna år)     25      
(KS) Andel i åk 9 som känner sig trygga ensam ute sen kväll, flickor % 59   78      
(KS) Andel i åk 9 som känner sig trygga ensam ute sen kväll, pojkar % 80   86      
(KS) Trygghetsrankning 251 250 258 248    

I kommunen ska invånare, företagare och besökare känna sig trygga och säkra. Säkerhet handlar om den faktiska risken att utsättas för brott eller ordningsstörning, medan trygghet är en subjektiv känsla kopplat till hur den faktiska risken upplevs. Belysning, överblickbarhet och närhet till befolkade områden är faktorer som bidrar till både ökad trygghet och säkerhet bland invånare utomhus kvällar och nätter. Brottsförebyggande insatser och krisinformation är också viktiga för att minska oro. För att uppnå hög måluppfyllelse i trygghets- och säkerhetsarbetet är samverkan med andra aktörer av stor vikt.

Inga resultat för 2021 finns att redovisa för dessa indikatorer. Indikatorn som mäter andelen som känner sig trygga och säkra utomhus kvällar och nätter är hämtad från medborgarundersökningen, men årets resultat är inte jämförbart med tidigare år eftersom svarsskalan och frågeformuleringen har ändrats.

I jämförelse med andra kommuner i Sverige placerar sig dock Nynäshamn bland de 50 procent mittersta kommunerna i riket och lägre än rikets snittvärde för 2021 för den nya indikatorn. Kommunen har genomfört ett flertal trygghetsskapande insatser under året, som utökad belysning vid verksamhetslokaler och krisinformation kopplat till bland annat pandemin och bränder. Likaså har stora satsningar gjorts på kommunens krisberedskap inklusive gemensamma aktiviteter och planering för civilt försvar. Utifrån det senaste resultatet har dock kommunen tappat placeringar på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) trygghetsrankning. Den sammanvägda bedömningen är att målet delvis är uppfyllt.


VERKSAMHETERNA ERBJUDER ÄNDAMÅLSENLIGA OCH EFFEKTIVA LOKALER

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(KS) Hyresgästens upplevelse av lokalerna, förskola, index 39 46 55 47   46
(KS) Hyresgästens upplevelse av lokalerna, grundskola, index 39 38 39 39 58
(KS) Hyresgästens upplevelse av lokalerna, samtliga lokaler, index 43 47 50 48 51
(KS) Hyresgästens upplevelse av lokalerna, äldreomsorg, index 42 41 38 42 47
(KS) Utsläpp från energianvändning (värme och el), ton CO2e 426 258 322 377 253

Kommunen ska bedriva sina verksamheter i ändamålsenliga och effektiva lokaler. Detta för att kunna hålla hög kvalitet i välfärdstjänsterna samtidigt som de ska vara kostnadseffektiva. Kommunens behov av lokaler varierar över tid utifrån förändringar i befolkningen i kombination med nybyggnationer och inflyttning till kommunen. Därför behöver utbudet anpassas efter behoven, för att både undvika kostnader för outnyttjade lokaler och minska risken för att stå utan nödvändiga lokaler.

För alla indikatorer finns resultat för 2021. Resultatet från årets kundnöjdhetsmätning riktad till kommunens hyresgäster visar att andelen som är nöjda med kommunens lokaler har ökat totalt sett.

Kundnöjdheten har dessutom ökat successivt sedan 2017. Resultatet för hyresgäster inom förskolan var dock strax under målvärdet 2021. Arbetet med att minska energianvändningen (värme och el) i kommunens lokaler fortsätter och målet för 2021 är redan uppfyllt. Ett flertal insatser för ökad måluppfyllelse har skett under året. Lokalförsörjningsplanen har reviderats i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning. För ett effektivt nyttjande av lokaler har kommunen även prioriterat granskning av vakansgrad och tomställda lokaler. Den sammanvägda bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt.


BARN, ELEVER, STUDENTER, PEDAGOGER OCH REKTORER LYCKAS VARJE SKOLDAG

BEDÖMNING

Delvis uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(BUN) Andel elever i åk 5 som har studiero på lektionerna, instämmer helt eller delvis, skolkommun, % 65 68   69    
(BUN) Andel elever i åk 8 som har studiero på lektionerna, instämmer helt eller delvis, skolkommun, % 57 61   62    
(BUN) Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % 72,2 73,5 72,1 74,0   72,0
(BUN) Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, % 85,3 87,9 84,0 88,0   87,1
(BUN) Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) 218,0 226,0 232,0 227,0 228,0
(BUN) Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, % 61,2 60,1 58,7 62,0   58,3

Kommunen strävar efter att erbjuda en pedagogisk verksamhet som gynnar lärande och som stöttar barn, elever och studenter att nå målen med utbildningen och på sikt etablera sig i samhället genom arbete eller vidare studier. Viktiga faktorer i det arbetet är att skapa likvärdig utbildning och att lärmiljöerna i ett pedagogiskt, fysiskt och socialt perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar.

Resultat för fyra av sex indikatorer finns att redovisa för 2021. Av dessa fyra är bara ett resultat över årets målvärde. Resultaten behöver följas noga framöver för att bedöma om de är en effekt av pandemin och vilka åtgärder kommunen behöver vidta för att kompensera för denna effekt.

Skolenkäten genomfördes inte 2021, därför kan resultatet för studiero inte redovisas. Ett flertal insatser har vidtagits under året för att säkra hög måluppfyllelse. Förskollärare har fått fortbildning om hur läroplanens mål kan nås utifrån ett ämnesöverskridande och projekterande arbetssätt. Grundskolan har analyserat lärmiljöernas tillgänglighet och gjort förbättringsåtgärder i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Flera nya digitala lärverktyg har införts i grundskolan, vilket möjliggör olika inlärningsformer bland eleverna. Den sammanvägda bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.


INVÅNARE I ALLA LIVSSKEDEN UPPLEVER EN LJUS OCH TRYGG FRAMTID

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(BUN) Andel elever i åk 5 som känner sig trygga, instämmer helt eller delvis, skolkommun, % 86 90   90    
(BUN) Andel elever i åk 8 som känner sig trygga, instämmer helt eller delvis, skolkommun, % 91 90   91    
(BUN) Andel elever i åk 9 som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, hemkommun, flickor, % 52   44      
(BUN) Andel elever i åk 9 som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, hemkommun, pojkar, % 26   19      
(BUN) Andel elever i åk 9 som ofta tycker det är riktigt härligt att leva, hemkommun, flickor, % 51   51      
(BUN) Andel elever i åk 9 som ofta tycker det är riktigt härligt att leva, hemkommun, pojkar, % 66   74      
(BUN) Andel elever i åk 5 som trivs i skolan, instämmer helt eller delvis, skolkommun, % 85 83   84    
(BUN) Andel elever i åk 8 som trivs i skolan, instämmer helt eller delvis, skolkommun, % 90 88   89    

Kommunens utbildningsverksamheter ska bidra till alla barns, elevers och vuxnas upplevelse av en ljus och trygg framtid. Detta genom en likvärdig utbildningsorganisation som kompenserar för barns och elevers olika förutsättningar och genom att säkerställa goda och trygga lärmiljöer. Det hälsofrämjande arbetet är också av stor vikt.

Inga resultat finns för dessa indikatorer för 2021, eftersom resultatet bygger på enkäter som inte genomförts under pandemin. Måluppfyllelsen bedöms dock vara god, utifrån att verksamheterna har genomfört de planerade aktiviteterna som är kopplade till målet. Bland annat har ett pedagogiskt centrum etablerats i syfte att öka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen på kommunens förskolor. Under året har alla arbetslag fått minst ett tillfälle för kompetensutveckling på plats.

I grundskolan har arbetet med den digitala utvecklingsplanen fortsatt med fokus på att säkra de tekniska förutsättningarna och erbjuda kompetensutveckling för pedagoger. För att säkerställa skolnärvaro och förebygga frånvaro har barn- och utbildningsnämnden tagit fram en handlingsplan som alla arbetslag och elevhälsoteam har infört tillsammans med skolpsykologer. Även elevhälsoplanen som beskriver värdegrunden för elevhälsans arbete har införts. Återstående insatser handlar om förhållningssätt och metoder för att möta barn och unga med utmanande beteenden, vilket verksamheterna ska satsa på kommande år. Den sammanvägda bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt.


BARN OCH UNGA HAR GOD TILLGÅNG TILL KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER

BEDÖMNING

Delvis uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(KFN) Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal per 1 000 invånare 0–18 år 47,8 51,3 14,5 45,0    
(KFN) Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal per barn 0–17 år 13,5 11,5 9,7 14,0    
(KFN) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7–20 år 25 26 22 25    
(KFN) Andel elever i åk 8 som anser att det finns bra aktiviteter för barns och ungas fritid i Nynäshamns kommun, instämmer helt eller delvis, % 65 76   77    
(KFN) Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år, % 19     20    
(KFN) Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare 5,4 4,4 2,2 5,5    

Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter spelar en viktig roll för människors personliga och sociala utveckling, särskilt för barn och ungdomar. För unga kan det också ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. Kulturoch fritidsverksamhet är även en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt eget liv och att skapa en vilja att delta i det demokratiska samhället. Det bidrar dessutom till en god folkhälsa.

För dessa indikatorer finns inga resultat för 2021 och med hänsyn till pandemin bedömer kommunen att majoriteten av dessa målvärden inte kan uppfyllas. Under året har dock flertalet aktiviteter erbjudits med anpassning till restriktionerna.

Under sommaren och hösten har föreningsledda aktiviteter erbjudits med både sport- och kulturinriktning, vilket lockat omkring 1 000 barn. Biblioteket har fortsatt förbättra tillgängligheten i lokalen och av media för barn och unga med funktionsvariationer. Arbetet med att starta ett inflytandeforum för unga har dock fått pausas till följd av pandemin. Arbetet med att möjliggöra dialog och samverkan med målgruppen för att skapa ett attraktivt utbud av kultur- och fritidsverksamhet har försvårats under pandemin, men verksamheterna har genomfört viss uppsökande verksamhet i samhället och skolorna. Det är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde. Den sammanvägda bedömningen är att målet delvis är uppfyllt.


INVÅNARNA ÄR DELAKTIGA I, (NÖJDA) OCH TRYGGA MED SINA INSATSER

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(SON) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, hänsyn till åsikter och önskemål, % 91 90 89 91    
(SON) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, hänsyn till åsikter och önskemål, % 71 77 75 78    
(SON) Brukarbedömning gruppbostad LSS, brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, %   100 100 100   92
(SON) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, trygghet, % 87 85 89 86    
(SON) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, trygghet, % 82 91 90 91    
(SON) Brukarbedömning gruppbostad LSS, brukaren känner sig trygg med alla i personalen, %   60 40 62 100

Det är viktigt att brukare som nyttjar kommunens hemtjänst, särskilt boende och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning upplever att de blir lyssnade på, att de får stöd att komma till tals, att deras åsikter och upplevelser beaktas och att de blir involverade i beslut som rör dem själva. För att trivas i sitt boende och vara nöjd med sin omsorg är upplevelsen av trygghet också mycket viktig.

Resultat för två indikatorer finns att redovisa för 2021. Bedömningen är att indikatorerna som rör hänsyn till brukarnas åsikter och önskemål inom särskilt boende och hemtjänsten inte kunnat nå årets målvärde på grund av restriktionerna som varit nödvändiga under pandemin.

Måluppfyllelsen för trygghet med personalen inom gruppbostad LSS har dock överträffat målvärdet genom ett resultat på 100 procent. Flera aktiviteter för att nå en hög måluppfyllelse har pågått under året. Bland annat har verksamheten initierat en fortbildning om äldreomsorgens nationella värdegrund, en satsning som fortsätter även 2022. Likaså har arbetet fortsatt med en delaktighetsmodell inom serviceboende och gruppbostäder i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den sammanvägda bedömningen är att målet är uppfyllt i hög grad.


INVÅNARNA LEVER ETT VÄRDIGT OCH SJÄLVSTÄNDIGT LIV

BEDÖMNING

Helt uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(SON) Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 10 8 11 8 7
(SON) Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng, %   80 84 80 100

Personalkontinuitet skapar lugn och förtroende, vilket är en förutsättning för trygghet i hemtjänsttagarnas hemmiljö. Erbjudande om daglig utevistelse och organiserade gemensamma aktiviteter är några kvalitetsaspekter i särskilda boenden. Digitalisering av omsorgsverksamhet ger också stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande.

För båda indikatorerna finns resultat för 2021. Både personalkontinuitet och kvalitetsaspekter inom särskilt boende har överträffat målvärdet. Kvaliteten inom särskilt boende har fått maxpoäng. Under året har verksamheterna gjort flera insatser för att nå en hög måluppfyllelse. Kommunen har inrättat en tjänst som äldre- och funktionshinderombud, vilket ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning ökad möjlighet att leva ett självständigt liv och påverka sin livssituation. Under året har också digitala verktyg på alla vård- och omsorgsboenden införts för att möjliggöra för de boende att ha social samvaro och kommunikation med närstående, vilket varit viktigt under pandemin. Satsningen på välfärdsteknik fortsätter kommande år. Den sammanvägda bedömningen är att målet är helt uppfyllt.


INVÅNARNA ERBJUDS INSATSER AV GOD KVALITET

BEDÖMNING

Delvis uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(SON) Brukarbedömning gruppbostad LSS, brukaren trivs alltid hemma, %   80 80 80 100
(SON) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, % 90 87 94 88    
(SON) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt, förbättrad situation, % 88   75 88    
(SON) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, % 82 74 82 75    

Trygghet och trivsel på boendet, gott bemötande av personal, adekvat hjälp med det som behövs i det dagliga livet och möjligheten för brukare att påverka vilket stöd och vilken service de får, är några av de många viktiga kvalitetsaspekter som ska prägla kommunens omsorgsverksamheter.

Det finns endast resultat för en indikator för 2021. Resultatet för trivsel på gruppbostad inom LSS var långt över målvärdet med ett resultat på 100 procent. Resultatet från den senaste brukarbedömningen om individ- och familjeomsorg skiljer sig dock avsevärt från målvärdet, vilket gör att målvärdet bedöms svårt att uppnå. På grund av de restriktioner som varit nödvändiga under pandemin är bedömningen också att resultaten för särskilt boende och hemtjänst riskerar att inte kunna uppfyllas. Verksamheterna har dock vidtagit flera åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Inom äldreomsorgen har det äldrepolitiska programmet börjat revideras.

Det kompetenshöjande ”äldreomsorgslyftet” har fortsatt där många medarbetare kombinerar arbete med studier till exempelvis undersköterska och vårdbiträde.

Inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst har verksamheterna fortsatt arbetet med att säkerställa dokumentation, avvikelsehantering, kontaktmannaskap och genomförandeplaner för att höja kvaliteten. Till följd av den ansträngda situationen i omsorgsverksamheten har årets ambitionsnivå inte kunnat uppnås, utan vidare insatser ska göras kommande år. Likaså har arbetet fortsatt med att utveckla tidiga insatser för barn och unga och säkra den öppna verksamheten för att undvika placeringar, i samverkan med barnavårdscentraler, förskola, skola, polis med flera. Insatsen bedöms dock bli klar först nästa år med hänvisning till den kompetensutveckling som satsningen kräver. Barnkonventionen är införd som grund i allt beslutsfattande och utförande. Den sammanvägda bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.


HÖG KVALITET FINNS INOM SERVICE OCH MYNDIGHETSUTÖVNING

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(SBN) Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 80 60 91 79 57
(SBN) Företagsklimat (Insikt), bygglov, kundnöjdhet, index 1–100 64 49 73 51 73
(SBN) Byggaktörsenkäten, kundnöjdhet, index 1–100 45   36      
(SBN) Renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun, andel som gett 8–10 i betyg på 10-gradig skala, %
(–2019)
  29   30    
(SBN) Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel, % (2021–)           52,7

En kommun tillhandahåller både service och tar myndighetsbeslut inom ramen för de kommunala uppdragen. En viktig service är att underhålla kommunens allmänna platser så att de både lockar många besökare och samtidigt klarar av det slitage som besöken innebär. Bygglov är en del av kommunens myndighetsutövning, där det är viktigt att under hela handläggningstiden ge dem som söker bygglov tydlig information, stöd och gott bemötande.

Resultat finns för två indikatorer för 2021 där båda har bättre resultat än årets målvärde. Medborgarundersökningen innehöll nya frågor 2021, vilket innebär att resultatet inte är helt jämförbart med tidigare år. Nynäshamns kommun placerar sig dock i de lägsta 25 procenten bland Sveriges kommuner och långt under rikssnittet för den nya indikatorn. Flera insatser har gjorts för att nå en hög måluppfyllelse.

Trots en stor mängd bygglovsansökningar under året har handläggningstiden redan förkortats tack vare översyn av interna processer och riktlinjer. Gällande invånarnas och företagens nöjdhet (NKI) med bygglovsprocessen har insatser för exempelvis tillgänglighet, bemötande och handläggningstider med mera bidragit till att förbättra resultatet.

För att öka andelen nöjda medborgare vad gäller renhållningen av parker och allmänna platser har kommunen arbetat med en rad aktiviteter under året, med särskilt fokus på gräsytor och badplatser. Insatserna har även gett cirka 100 ungdomar feriepraktik under sommaren. Byggaktörsenkäten visade dock ett sämre resultat vid senaste mätningen än tidigare och en rad aktiviteter pågår för att vända resultatet. Den sammanvägda bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt.


FÖRETAG OCH INVÅNARE ÄR NÖJDA MED KOMMUNENS INFRASTRUKTUR

BEDÖMNING

Delvis uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(SBN) Vägkapitalet enligt ROSY, mnkr 142 145 144 160   153
(SBN) Underhåll och skötsel av gator och bilvägar, andel som ger betyget 8–10 på 10-gradig skala, % (–2019)   15   16    
(SBN) Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, % (2021–)           46,9
(SBN) Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar, andel som ger betyget 8–10 på 10-gradig skala, % (–2019)   18   19    
(SBN) Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, % (2021–)           60,3
(SBN) Snöröjning av gator och bilvägar, andel som ger betyget
8–10 på 10-gradig skala, % (–2019)
  19   20    
(SBN) Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, % (2021–)           55,3
(SBN) Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel som ger betyget 8–10 på 10-gradig skala, % (–2019)   17   18    
(SBN) Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, % (2021–)           52,6

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör alla varje dag, både de som bor i, arbetar i och besöker en kommun. Därför är det viktigt att vägnätet har en god trafiksäkerhet, väghållning och framkomlighet. Det inkluderar snabb snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö från gator och bilvägar och från gång- och cykelvägar vintertid.

Det finns bara resultat för en indikator för 2021. Den indikatorn är vägkapitalet, och där har kommunen inte kunnat uppfylla målet under året, trots satsningar för att förbättra standarden. Resultatet från medborgarundersökningens indikatorer går inte att jämföra med tidigare år eftersom alla frågor i undersökningen har gjorts om.

Nynäshamns kommun hamnar utifrån de nya frågorna bland de lägsta 25 procenten jämfört med övriga kommuner och under rikssnittet 2021 för alla dessa nya indikatorer.

Allt arbete med gator, bilvägar, gång- och cykelvägar har skett med utgångspunkt från de oskyddade trafikanterna. Kommunen har genomfört en rad aktiviteter för att öka måluppfyllelsen, som dikning, gatusopning och släntklippning. Vinterunderhållet har också utförts med fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet har främst bedrivits nattetid, dels för att minska påverkan på trafiken, dels öka trafiksäkerheten för både invånare och utförare. Den sammanvägda bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.


KOMMUNENS VERKSAMHETER HÅLLER GOD KVALITET OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(KS) Budgetavvikelse jämfört med styrelsens budget (exklusive eventuell buffert), % 0,4 10,8 4,8 +/– 2,0 0,3
(BUN) Budgetavvikelse jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget, % 0,1 – 0,1 – 0,8 +/– 2,0 – 1,2
(KFN) Budgetavvikelse jämfört med kultur- och fritidsnämndens budget, % – 0,5 0,1 0,9 +/– 2,0   4,9
(SBN) Budgetavvikelse jämfört med samhällsbyggnadsnämndens budget, % – 4,0 – 5,7 – 4,5 +/– 2,0 1,2
(NAN) Budgetavvikelse jämfört med näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budget, %       +/– 2,0 0,4
(SON) Budgetavvikelse jämfört med socialnämndens budget, % 0,6 – 3,2 0,0 +/– 2,0 1,5
(KS) Andel som får svar på e-post inom en dag, % 94 100 100 100 100
(KS) Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, % 69 69 83 70   56

Not: Kommunstyrelsen (KS), barn- och utbildningsnämnden (BUN), kultur- och fritidsnämnden (KFN), socialnämnden (SON), samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN). NAN bildades år 2021, varför inga tidigare års resultat finns att redovisa.

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet, vilket är reglerat i kommunallagen. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning utgår dock från kommunens situation och förutsättningar för ekonomi och verksamhet. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att långsiktigt kunna leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till medborgare, företagare och besökare. Kommunen har också en lagstadgad serviceskyldighet att besvara medborgares frågor så snabbt som möjligt.

Resultat för alla indikatorer finns för 2021. Alla nämnder i kommunen bedöms ha budgethållning om resultatet inte avviker från budget med mer än +/–2 procent.

Alla nämnder utom en uppfyllde det målet. Kommunen har gjort flera insatser under året för att skapa goda förutsättningar för ekonomisk uppföljning och analys, exempelvis översyn av resursfördelning, investeringsprocesser, avtalstrohet och upphandlingar. Kvaliteten vad gäller kontakt med kommunen var fortfarande hög för e-post, men har sjunkit för kontakter via telefon. Kommunen har under året samlat in synpunkter från företag och allmänhet kring kommunens service, som grund för arbetet med att förbättra resultatet. Den sammanvägda bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt.


KOMMUNEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH KLARAR KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

BEDÖMNING

Delvis uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(KS) Hållbart medarbetarengagemang (HME), index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap 80,9 82,5   83,0   78,3
(KS) Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden, % 4,00 2,62 4,10 2,60   4,42
(BUN) Hållbart medarbetarengagemang (HME), index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap 81,4 78,0   79,0 80,1
(BUN) Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden, % 7,56 6,87 9,72 6,80   9,63
(KFN) Hållbart medarbetarengagemang (HME), index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap 81,4 78,0   79,0 80,1
(KFN) Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden, %     4,34 6,80 4,40
(SON) Hållbart medarbetarengagemang (HME), index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap 79,0 75,0   76,0 77,7
(SON) Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden, % 8,26 8,12 9,86 8,10   8,85
(SBN) Hållbart medarbetarengagemang (HME), index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap 74,6 75,4   76,0   75,2
(SBN) Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden, % 6,95 4,58 5,83 4,50   4,69
(NAN) Hållbart medarbetarengagemang (HME), index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap           74,7
(NAN) Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden, %           3,5

Not: Kommunstyrelsen (KS), barn- och utbildningsnämnden (BUN), kultur- och fritidsnämnden (KFN), socialnämnden (SON), samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN). NAN bildades under året och saknar målvärde för år 2021.
HME = Index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap.

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Ett högt medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå goda resultat, särskilt i personalintensiva verksamheter. Verksamheterna måste även säkerställa en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaron. Hög sjukfrånvaro är inte bara negativt för medarbetaren, utan minskar även kommunens attraktivitet som arbetsgivare, vilket försvårar rekryteringen.

För alla indikatorer finns resultat för 2021. Tre av de fem nämnder som haft målvärden för 2021 har förbättrat sitt resultat inom hållbart medarbetarengagemang.

Flera satsningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och engagera medarbetare har gjorts under året, både kommunövergripande och på nämndnivå. Exempel på kommunövergripande insatser är arbetet med löne- och semesterväxling, arbetsvärdering, heltid som norm och förbättringar i rekryteringsprocessen. Vidare har kommunen tagit fram tillämpningsstöd för distansarbete och framtidens arbetsplats. Två av fem nämnder som haft målvärden har minskat sin sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har till viss del en koppling till pandemin och nämnderna har haft olika förutsättningar att låta medarbetare arbeta på distans. Den sammanvägda bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.


KOMMUNEN LEVER UPP TILL FASTSTÄLLDA MILJÖ- OCH KLIMATMÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

BEDÖMNING

Helt uppfyllt
INDIKATOR UTFALL 2018 UTFALL 2019 UTFALL 2020 MÅL 2021   UTFALL 2021
(KS) Andel av styrelsens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, %     25,0 31,0 31,6
(BUN) Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, %     44,4 55,6 66,7
(KFN) Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, %     44,4 55,6 55,6
(NAN) Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, %            
(SBN) Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, %     26,1 30,4 85,0
(SON) Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, %     40,0 60,0 75,0

Not: Kommunstyrelsen (KS), barn- och utbildningsnämnden (BUN), kultur- och fritidsnämnden (KFN), socialnämnden (SON), samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN). NAN bildades under året och saknar målvärde och resultat för år 2021.

Kommunens miljö- och klimatmål bygger på de nationella klimat- och miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, som i sin tur baseras på internationella åtaganden. Syftet med målen är att uppnå en god miljö att lämna över till kommande generationer och uppnå så kallade netto- noll-utsläpp av växthusgaser till år 2045.

Resultat finns för alla indikatorer för 2021 och alla nämnder som haft målvärde under året uppfyllde detta eller förbättrade sitt resultat. Åtgärder för hög måluppfyllelse har vidtagits inom alla nämnder. Flera större strategiska planer för arbetet har tagits fram eller har börjat tas fram, som en trafik- och mobilitetsstrategi för att minska utsläppen av växthusgaser och minska biltrafiken i kommunen till fördel för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen har även tagit fram ett förslag på ett kommunövergripande hållbarhetsprogram 2023–2030 som anger riktningen för kommunens långsiktiga arbete med ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhetsperspektivet är också viktigt i inköp och upphandling. Genomgående i nämnderna pågår insatser kring återbruk, sortering av matavfall och återvinning. Kommunen medverkar även i ett projekt som ska skynda på omställningen till fossilfria transporter i kommunen, och medverkar till att öka kommuninvånarnas kunskap om miljö-, klimat- och energifrågor genom att delta i och genomföra utåtriktade aktiviteter, exempelvis i samband med Trafikantveckan, Miljöveckan på biblioteket och Earth hour. Den sammanvägda bedömningen är att målet är helt uppfyllt.


DET FINNS GODA MÖJLIGHETER ATT BÅDE BO OCH ARBETA I KOMMUNEN

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt

Den nybildade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har haft i uppdrag att arbeta med detta nämndmål under 2021. Däremot fanns inga indikatorer och målvärden angivna i styrdokumentet för nämndmålet, därför kan måluppfyllelsen inte bedömas. Nämnden har dock genomfört flera insatser för att förbättra företagsklimatet, främja företagsetableringar, skapa samverkansytor och kompetensutveckling för företag. För att Nynäshamns kommun ska vara attraktiv som både besöks- och boendekommun krävs en hög servicegrad både mot besökare och företag.

Destinationsutveckling, bland annat inom skärgårdssamarbetet Stockholm Archipelago, är särskilt viktigt för att stärka Nynäshamn som besöks- och turistmål.

Nämnden har även erbjudit sommarjobb till ungdomar, som förutom att ge ungdomarna viktig erfarenhet och kunskap även möjliggör möten mellan unga och Nynäshamns näringsliv, vilket stärker möjligheterna till jobb för de unga och arbetskraft för företagen i framtiden. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna har fortlöpt under året med flertalet kompetenshöjande insatser bland personalen. Den sammanvägda bedömningen är att målet är uppfyllt i hög grad.


FÖRETAG ÄR NÖJDA MED DEN KOMMUNALA SERVICEN

BEDÖMNING

I hög grad uppfyllt

Den nybildade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har haft i uppdrag att arbeta med detta nämndmål under 2021. Däremot fanns inga indikatorer och målvärden angivna i styrdokumentet för nämndmålet, därför kan måluppfyllelsen inte bedömas.

Genom en utökning av Företagslotsen, där företag lotsas rätt i kommunen och får vägledning i olika frågor, och möten, dialoger och föreläsningar om företagens förutsättningar och vikten av service, arbetar nämnden för att förbättra servicen till företagare. Den sammanvägda bedömningen är att målet är uppfyllt i hög grad.


Nyckeltal för årskurs 6 och 9, kommunala skolor i Nynäshamns kommun 2019 (Källa: Kolada)