Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Lagar

Årsrapporten upprättas i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges. LKBR trädde i kraft den 1 januari 2019 och RKR har publicerat nya rekommendationer.

Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är detsamma som i den senaste årsredovisningen.

Anläggningstillgångar och investeringar

För att klassificeras som en investering och inte en kostnad ska tillgången vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, värdet ska utgöra ett väsentligt belopp och ha en nyttjandeperiod om minst tre år. I Nynäshamns kommun är gränsen för väsentligt belopp satt till ett prisbasbelopp. De materiella anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar.

Ej avslutade investeringar balanseras som pågående arbeten.

Avskrivningar beräknas inte för mark, konst och pågående arbeten. För övriga anläggningstillgångar sker planenlig avskrivning efter planerad nyttjandeperiod. Avskrivningen påbörjas när anläggningstillgången är färdig att tas i bruk.

Från och med 2014 har komponentavskrivning tillämpats. Genomgång av anläggningar anskaffade tidigare har gjorts och komponentfördelats. Maskiner och inventarier komponentfördelas inte.

Anläggningsavgifter VA

Anläggningsavgifter för VA-nätet ska delfinansiera avskrivningskostnaderna för investeringar i VA-nät och reningsverk. Anläggningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod.

Exploateringsredovisning

Nedlagda kostnader för pågående exploateringar bokförs som omsättningstillgång och inbetalda avgifter som förutbetald intäkt. Intäkterna resultatförs i den takt som förpliktelsen kan anses uppfylld. År 2013 redovisades förutbetalda exploateringsinkomster som en skuld i balansräkningen. Allteftersom medlen togs i anspråk minskades skulden.

Från och med 2014 tillämpas bruttoredovisning. Det innebär att utgifter för anskaffning av tillgången redovisas som omsättningstillgång medan förutbetalda intäkter redovisas som skuld.

Under 2018 anpassades bokföringen av exploateringar till de nya redovisningsprinciperna. Intäkter balanseras inte över åren utan bokförs direkt mot resultatet. Kostnader och intäkter i resultatet redovisas brutto och inte som tidigare netto.

Samtliga exploateringar värderades till årsbokslutet den 31 december 2021.

Detaljplaner

Från och med den 1 januari 2019 är det inte längre tillåtet att tillgångsredovisa utgifter för att ta fram detaljplaner. Kommunen kostnadsredovisar dessa utgifter sedan dess. En genomgång av historiska detaljplaneutgifter gjordes hösten 2019, för att man skulle kunna korrigera tillgångsredovisade detaljplanekostnader till årsbokslutet. Endast kostnader för en detaljplan identifierades bland de aktiverade anläggningstillgångarna. Den komponentfördelades och är därmed helt avskriven. Detaljplanekostnader identifierades i pågående försäljningar och kostnadsfördes 2019.

Finansiella placeringar

Finansiella placeringar klassificeras som omsättningstillgång och bokförs till marknadsvärdet per den 31 december.

Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag

RKR har tagit fram rekommendationer (R2) för intäkter. I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hänförbart till en investering, ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Bidrag från privata givare intäktsförs.

Goodwill

Avskrivningstiden för upplösning av goodwill justerades 2019 till maximalt fem år i enlighet med RKR:s rekommendationer.

Leasingavtal

Samtliga avtal har klassificerats som operationella. En genomgång av leasingavtal har påbörjats i samråd med Leaseright och PWC i syfte att klassificera och redovisa i enlighet med RKR:s rekommendation 5. Inga avtal har klassificerats som finansiella per den 31 december 2021 till följd av denna genomgång.

Pensionsskuld

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Det innebär att pension som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. Under 2021 har ändrade livslängdsantaganden i RIPS gjorts vilket har påverkat skuldförändring, avsättning och ansvarsförbindelse.

Periodisering av timlöner med mera

Från och med 2011 har samtliga timlöner, övertids- och mertidsersättning, ersättning för jour och beredskap och ob-tillägg som intjänats i december månad periodiserats till december månad.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna (koncernredovisningen) upprättades i enlighet med LKBR och utformades enligt god redovisningssed. Räkenskaperna upprättades enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Interna mellanhavanden av betydelse eliminerades.

De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunen samt bolag och kommunalförbund där kommunen har betydande inflytande genom att ägarandelen uppgår till minst 20 procent. För Nynäshamns kommun innebär det kommunens helägda bostadsbolag AB Nynäshamnsbostäder och dess dotterbolag Tegeltraven Holding AB och Kvastbindaren Fastighets AB. Därutöver ingår Nynäshamns Mark AB där kommunen innehar 50 procent av aktierna, Alkärrsplans Utvecklings AB där kommunen äger 100 procent och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där kommunens andel uppgår till 17,9 procent. Det helägda bolaget Letupa AB konsoliderades 2020 men har avvecklats under 2021.

Bolag och kommunalförbund som inte ingår i de sammanställda räkenskaperna är SRV återvinning AB, Södertörns brandförsvarsförbund, Södertörns upphandlingsnämnd, Södertörns överförmyndarnämnd och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Dessa samägs med andra kommuner och Nynäshamns kommuns andel av företagens omsättning överstiger inte 5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultat inom VA-verksamheten

VA-verksamheten regleras av självkostnadsprincipen. Eventuellt överskott är en skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en treårsperiod i form av sänkta avgifter eller reglering av underskott. Negativa resultat ska regleras inom en treårsperiod.

Överskott inom VA-verksamheten har 2017 avsatts för åtgärder enligt särskild plan. Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering, det vill säga en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Investeringsfonden (förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av fonden ska ske under samma antal år som tillgången skrivs av på.

De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller därmed inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder.


Ord och begrepp

Anläggningstillgång

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och långfristiga fordringar.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad nyttjandeperiod.

Balanskrav

Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning, ekonomi i balans. Intäkterna (realisationsvinst ej medräknat) ska vara större än kostnaderna.

Balansräkning

Sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.

Driftredovisning

Redovisning av kostnader och intäkter som har direkt samband med produktionen av kommunal service.

Eget kapital

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

Goodwill

Betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och heller inte redovisa separat.

Investeringsredovisning

Redovisning av kommunens investeringar i anläggningstillgångar och utgifter för dessa under räkenskapsperioden.

Jämförelsestörande post

Ekonomisk händelse som är av engångskaraktär och av betydande storlek vilken påverkar jämförelser.

Kassaflödesanalys

Sammanställning av kommunens kassaflöden indelad i löpande verksamhet, investeringar och finansiering. Kassaflödesanalysen visar betalningsflödet under året i sammandrag och vilka förändringar av likvida medel som har skett.

Komponentredovisning

Krav på komponentredovisning infördes från och med 2014 av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Komponentredovisning innebär att en tillgång delas in i ett antal komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade nyttjandetid.

Kortfristig fordran eller skuld

Fordran eller skuld som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet

Kortfristig betalningsförmåga, förmågan att betala skulder i rätt tid. Förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga skulder.

Långfristig fordran eller skuld

Fordran eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Nedskrivning

Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen är lägre än anskaffningsvärdet för tillgången minus gjorda avskrivningar, görs en nedskrivning. Värdeminskningen måste vara bestående för att nedskrivning ska göras.

Omsättningstillgång

Tillgång i form av kassa, bank, kortfristiga placeringar och kortfristiga fordringar.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning

Sammanställning över årets redovisade intäkter och kostnader.

Skattefinansieringsgrad

Egenfinansieringsgrad av investeringarna. Beskriver hur stor andel av årets investeringar som kommunen kan finansiera med egna medel. Egenfinansieringsgrad i Nynäshamns kommun = resultat + årets avskrivningar / investeringar i anläggningstillgångar.

Soliditet

Beskriver hur stor andel av kommunens bokförda tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditet i Nynäshamns kommun inkluderar pensionsavsättning före 1998, som är ett åtagande utanför balansräkningen = eget kapital – pensionsavsättning före 1998 / totalt bokförda tillgångar.


tkr Kommun Koncern
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
 
Not 2 Verksamhetens intäkter
       
Försäljningsintäkter 4 544 6 343 12 672 10 329
Taxor och avgifter 151 198 136 019 155 817 140 100
Hyror och arrenden 38 199 40 950 223 651 222 824
Bidrag från staten 131 555 142 855 131 906 142 938
EU-bidrag 19 405 20 502 19 405 20 502
Övriga bidrag 5 730 56 097 8 379 56 097
varav vederlagsfria gåvor från privata aktörer 2 800 52 280 2 800 52 280
Försäljning av verksamhet och entreprenad 26 643 27 232 4 416 14 353
varav jämförelsestörande poster   0 0 0
Realisationsvinster och exploateringsintäkter 31 378 6 572 31 378 6 572
Övriga intäkter   754 156 – 1 248
Justering av interna intäkter i investeringsverksamheten   6 787 0 6 787
Summa verksamhetens intäkter 408 653 444 112 587 780 619 255
Interna intäkter i investeringsverksamheten inkluderas i resultaträkningen utan.
         
 
Not 3 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader 1 018 164 990 794 1 036 980 1 028 280
Pensionskostnader 113 678 93 298 115 013 74 684
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 2 170 4 188 2 170 4 188
Inköp av vatten för distribution 13 233 11 935 13 233 11 935
Lämnade bidrag 52 479 42 870 52 479 42 842
Köp av huvudverksamhet 350 962 336 095 351 085 326 458
Lokal- och markhyror 47 977 47 961 34 886
Övriga verksamhetskostnader 325 729 332 826 426 129 469 400
Realisationsförluster och utrangeringar 6 583 8 002 6 599 8 002
Bokslutsdispositioner (bolagsskatt) 0 13 439 14 582
Förändring av uppskjuten skatt 0 – 951
Summa verksamhetens kostnader 1 930 976 1 867 968 2 051 062 1 980 371
Lokal- och markhyror ingår i övriga verksamhetskostnader avseende koncern 2020.
         
 
Not 4 Revisionskostnader
Revisionskostnad sakkunnig 834 771 1 252 1 427
varav räkenskapsrevision 177 159 177 526
Kostnad för lekmannarevisorer 364 372 364 372
Summa revisionskostnader 1 198 1 143 1 617 1 799
Kostnaden för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.
         
 
Not 5 Avskrivningar
       
Avskrivningar immateriella tillgångar 889 1 280 6 159 6 492
Avskrivningar byggnader och anläggningar 78 041 66 224 111 409 100 055
Avskrivningar maskiner och inventarier 8 523 8 154 8 706 8 154
Nedskrivningar   0 0 0
Summa avskrivningar 87 453 75 659 126 273 114 701
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år        
Immateriella tillgångar 5,5 5,0 5,5 5,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 28,5 28,5 36,2 35,6
Maskiner och inventarier 7,9 7,5 8,0 7,2
För uppgifter om nyttjandeperiod och avskrivningstid, se avsnitt Redovisningsprinciper. Immateriella anläggningstillgångar har en nyttjandeperiod och avskrivningstid på fem år eller mindre, med undantag för ekonomisystemet UBW som har en nyttjandeperiod och avskrivningstid på avtalsperioden, vilket är tio år.
         
 
Not 6 Skatteintäkter
       
Preliminär kommunalskatt 1 298 439 1 291 245 1 298 439 1 291 245
Preliminär slutavräkning innevarande år 5 588 – 6 887 5 588 – 6 887
Slutavräkningsdifferens föregående år 32 900 – 20 432 32 900 – 20 432
Summa skatteintäkter 1 336 927 1 263 926 1 336 927 1 263 926
         
 
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning
       
Inkomstutjämningsbidrag 226 933 216 492 226 933 216 492
Kommunal fastighetsavgift 63 822 61 799 63 822 61 799
Avgift för LSS-utjämning – 28 701 – 21 825 – 28 701 – 21 825
Kostnadsutjämningsavgift 19 429 – 286 19 429 – 286
Bidrag från staten extra 2020*   53 666 - 53 666
Generella statsbidrag 15 868 4 554 15 868 4 554
Regleringsbidrag 85 577 29 253 85 577 29 253
Summa generella statsbidrag och utjämning 382 928 343 654 382 928 343 654
* Extra bidrag från staten 2020 uppgår till 53,7 mnkr.
         
 
Not 8 Finansiella intäkter
       
Utdelningar på aktier och andelar* 701 1 445 701 1 445
Ränteintäkter 422 611 514 689
Övriga finansiella intäkter** 3 147 1 622 3 073 1 621
Summa finansiella intäkter 4 271 3 678 4 288 3 755
* Utdelning avser utdelning från Kommuninvest samt likvidation Vårljus.
** Avser orealiserade vinster i värdepapper (1 802 mnkr) samt borgensavgifter (1 345 mnkr).
         
 
Not 9 Finansiella kostnader
       
Räntekostnader 3 541 3 960 9 750 11 489
Ränta på pensionsavsättningar 3 366 7 765 3 511 7 792
Övriga finansiella kostnader* 397 3 248 399 3 501
Summa finansiella kostnader 7 304 14 973 13 660 22 783
* Orealiserad förlust värdepappersinnehav 3 mnkr redovisades 2020.
         
 
Not 10 Avstämning mot balanskravet
       
Årets resultat enligt resultaträkningen 107,0 96,8    
– Samtliga realisationsvinster – 34,2 – 58,9    
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0,0    
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0,0    
+ Orealiserade förluster i värdepapper 0 3,0    
– Orealiserade vinster i värdepapper – 1,8 – 0,4    
+/– Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0,0 0,0    
Årets resultat efter balanskravsjustering 71,1 40,5    
– Reservering av medel till resultatutjämningsreserv – 53,9 – 24,5    
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0,0    
Årets balanskravsresultat 17,2 16,1    
Årets resultat efter balanskravsjustering är positivt och uppgår till 71,1 mnkr. Reservering av medel till resultatutjämningsreserven motsvarande 53,9 mnkr har gjorts i årsbokslutet. Föregående år reserverades 24,5 mnkr till resultatutjämningsreserv. Något negativt resultat från tidigare år finns inte att återställa. Ackumulerad reservering av medel till resultatutjämningsreserv uppgår till 133,9 mnkr.
         
 
Not 11 Immateriella tillgångar
       
Anskaffningsvärde* 10 826 6 838 45 667 15 330
Ackumulerade avskrivningar – 6 648 – 5 368 – 18 653 – 10 463
Årets investeringar 0 3 988 0 30 337
Årets avskrivningar – 889 – 1 280 – 6 159 – 6 492
Årets nedskrivningar/utrangeringar   0 0 0
Goodwill/negativ goodwill**   0 0 0
Tegeltraven Holding AB   0 0 0
AB Nynäshamnsbostäder     0 0
Alkärrsplans Utvecklings AB     17 566 22 836
Letupa AB     0 0
Kvastbindaren Fastighets AB     0 1 698
        0
Summa immateriella tillgångar 3 289 4 178 20 855 28 712
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år        
Immateriella tillgångar 5,5 5,0 5,5 5,0
* Immateriella anläggningstillgångar har en nyttjandeperiod och avskrivningstid på fem år eller mindre, med undantag förekonomisystemet UBW som har en nyttjandeperiod och avskrivningstid på avtalsperioden, vilket är tio år.
* Värdet av de immateriella anläggningstillgångarna baseras på anskaffningskostnad och nyttjandeperioden utifrån avtal om sådant finns, annars individuellt bedömd nyttjandeperiod.
* Samtliga immateriella anläggningstillgångar skrivs av med en linjär planenlig avskrivningsmetod.
* Samtliga immateriella anläggningstillgångar är förvärvade, ej egenutvecklade.
* Beloppsgränsen för immateriella anläggningstillgångar är ett prisbasbelopp.
* Bestämmelser enligt 7 kap. 8 § LKBR, bestämmelsen om redovisning till bestämd mängd och värde, används inte av Nynäshamns kommun.
** Goodwill skrivs av på fem år.
         
 
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
       
Anskaffningsvärde 2 590 832 2 274 497 4 207 396 3 876 869
Årets investeringar 186 121 348 354 197 067 364 960
Årets försäljningar – 2 877 0 – 2 877 -
Årets utrangeringar – 12 121 – 32 018 – 12 121 – 32 018
Anskaffningsvärde UB 2 761 955 2 590 832 4 389 465 4 209 810
Ackumulerade avskrivningar – 985 379 – 943 050 – 1 411 065 – 1 333 683
Årets försäljningar – 2 337 0 – 2 337 -
Årets utrangeringar 917 23 895 917 23 895
Årets avskrivningar – 65 524 – 66 224 – 98 892 – 99 713
Ackumulerade avskrivningar UB – 1 052 323 – 985 379 – 1 511 377 – 1 409 501
        0
Summa 1 709 632 1 605 454 2 878 088 2 800 309
Specifikation över fastigheter och anläggningar        
Markreserv samt markvärde 330 489 329 439 479 316 671 968
Verksamhetsfastigheter 663 434 662 864 663 434 662 864
Fastigheter för affärsverksamhet 371 438 316 952 373 937 319 831
Bostadsfastigheter   0 921 975 771 008
Publika fastigheter 308 791 266 771 308 791 266 771
Fastigheter för annan verksamhet 35 469 29 411 130 624 107 851
Övriga fastigheter 12 16 12 16
    0    
Summa 1 709 632 1 605 454 2 878 088 2 800 309
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år        
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 28,5 28,5 36,2 35,6
* Av föregående års investeringar (2020) ingick vederlagsfria gåvor på ett totalt värde om 99 mnkr, i huvudsak anläggningstillgångar kopplat till färdigställandet av Norvik.
* Samtliga materiella anläggningstillgångar skrivs av med en linjär planenlig avskrivningsmetod.
* Värdet mark, byggnader och tekniska anläggningar inom denna kategori värderas utifrån anskaffningsvärde.
* Nyttjandeperioden för anläggningar inom denna kategori bedöms individuellt per anläggning. Fastigheter har komponentfördelats och nyttjandeperioden bedöms individuellt per komponent.
* På mark görs inga avskrivningar alls.
* Beloppsgränsen för om en anläggning ska bedömas vara av väsentligt värde är ett prisbasbelopp.
* Bestämmelser enligt 7 kap. 8 § LKBR, bestämmelsen om redovisning till bestämd mängd och värde, används inte av Nynäshamns kommun.
* Räntor aktiveras inte enligt 7 kap. 2 § LKBR.
AB Nynäshamnsbostäder har justerat ingående balans 2021.
         
 
Not 13 Maskiner och inventarier
       
Anskaffningsvärde 83 570 74 937 88 310 80 393
Ackumulerade avskrivningar – 48 436 – 40 611 – 51 737 – 44 629
Årets investeringar (aktiverade) 7 833 8 843 7 833 8 843
Årets avskrivningar – 8 523 – 8 154 – 8 706 – 8 154
Årets nedskrivningar/utrangeringar 0 120 0 120
Summa maskiner och inventarier 34 445 35 135 35 700 36 573
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år
Maskiner och inventarier 7,9 7,5 8,0 7,2
* Samtliga materiella anläggningstillgångar skrivs av med en linjär planenlig avskrivningsmetod.
* Beloppsgränsen för om en anläggning ska bedömas vara av väsentligt värde är ett prisbasbelopp.
* Maskiner och inventarier värderas utifrån anskaffningsvärde.
* Nyttjandeperioden på maskiner och inventarier varierar mellan tre och tio år och bedöms individuellt från fall till fall.
* Bestämmelser enligt 7 kap. 8 § LKBR, bestämmelsen om redovisning till bestämd mängd och värde, används inte av Nynäshamns kommun.
         
 
Not 14 Pågående investeringar
       
Pågående investeringar 107 264 105 907 230 685 109 239
Pågående försäljningar 0 51 0 51
        -
Summa pågående investeringar 107 264 105 958 230 685 109 290
         
 
Not 15 Finansiella anläggningstillgångar
       
Aktier 141 524 145 929 2 584 2 585
Andelar 27 501 24 751 27 541 24 791
Bostadsrätter 4 733 5 818 4 733 5 818
Långfristiga fordringar 35 811 11 917 32 995 9 101
  209 569 188 415 67 853 42 294
Specifikation över aktieinnehav        
AB Nynäshamnsbostäder 52 990 52 990 0 -
Nynäshamns Mark AB 2 006 2 006 0 -
Alkärrsplans Utvecklings AB 71 635 71 635 0 -
Stockholmsregionens Försäkring AB 2 499 2 499 2 499 2 499
Letupa AB 0 4 405 0 -
Kvastbindaren Fastighets AB 12 309 12 309 0 -
Inera AB 43 43 43 43
SRV återvinning AB 30 30 30 30
Föreningssparbanken 10 10 10 10
Vårljus AB 0 0 0 -
Business Arena Stockholm AB 2 2 2 2
SKL Kommentus AB (Kommunaktiebolag) 1 1 1 1
Stadshypotek 0 0 0 -
Summa 141 524 145 929 2 584 2 585
Specifikation över andelar        
Förlagsbevis Kommuninvest   0 0 -
HBV Husbyggnadsvaror ekonomisk förening 0 0 40 40
Inera AB 0 0 0 -
Andelskapital Kommuninvest 27 501 24 751 27 501 24 751
Summa 27 501 24 751 27 541 24 791
Specifikation över bostadsrätter        
Brf Björnen 12 12 12 12
Brf Oxen 0 0 0 -
Brf Ribban 4 721 5 447 4 721 5 447
Brf Månberget 0 359 0 359
    0    
Summa 4 733 5 818 4 733 5 818
Specifikation över långfristiga fordringar        
VA-lån 0 290 0 290
Brf Vitsippan 6 506 6 866 6 506 6 866
Nynäshamns sportboende 0 1 920 0 1 920
Övriga långfristiga fordringar 26 489 25 26 489 25
Utlåning koncernföretag 2 816 2 816 0 -
Summa 35 811 11 917 32 995 9 101
Letupa AB har avvecklats under 2021, kommunen har förvärvat fastigheten Svarven 8.
Kapitalinsats i Kommuninvest har gjorts under året (2,75 mnkr).
Nynäshamns kommun har sålt bostadsrätter i Brf Ribban och Brf Månberget.
Kommunen har förvärvat Nynäshamns sportboende och därmed har lånet och fordran reglerats.
BTH Bostad AB har förvärvat Älgen 18 mot skuldebrev (26 464 mnkr), se övriga långfristiga fordringar.
         
 
Not 16 Förråd och lager
       
Lager 0 0 100 84
Summa förråd och lager 0 0 100 84
         
 
Not 17 Pågående exploateringsutgifter
       
Exploateringsutgifter 15 516 27 059 15 516 27 059
Summa pågående exploateringsutgifter 15 516 27 059 15 516 27 059
Exploateringsutgifterna avser Sunnerby industriområde och Kalvö.
För vidare förklaring av exploateringsutgifter, se avsnitt om exploateringar.
         
 
Not 18 Kortfristiga fordringar
       
Statsbidrag 1 633 1 614 1 633 1 614
Interimsfordringar 118 435 89 696 120 508 91 836
Kundfordringar 27 241 27 261 29 315 27 380
Skattekonto – 2 699 12 286 – 2 428 12 370
Övriga fordringar 26 082 20 925 22 812 20 169
Upplupna intäkter 7 925 2 153 6 917  
Summa kortfristiga fordringar 178 616 153 936 178 757 153 368
         
 
Not 19 Kortfristiga placeringar
       
Övriga kortfristiga placeringar* 193 992 192 190 193 992 192 190
Nordea depå 41 263 41 263 41 263 41 263
  0      
Summa kortfristiga placeringar 235 256 233 454 235 256 233 454
Specifikation över kortfristiga placeringar        
Strukturerade produkter förfall 2022, 97 procents kapitalskydd 193 992 192 190 193 992 192 190
Obligationer 0 0 0 -
Summa 193 992 192 190 193 992 192 190

* De kortfristiga placeringarna har värderats enligt marknadsvärdesprincipen per den 31 december 2020 och den 31 december 2021.

         
 
Not 20 Kassa och bank
       
Kassa 153 158 153 159
Plusgiro 260 601 216 994 219 431 242 793
Bank 0 0 1 003 1 308
Summa kassa och bank 260 753 217 152 220 587 244 261
         
 
Not 21 Eget kapital
       
Ingående eget kapital 874 820 778 050 1 362 337 1 243 446
Direktbokning eget kapital   0 0 -
Justeringspost på grund av ändrade redovisningsprinciper   0 – 0 -
Ökning fritt eget kapital   0 8 476 7 006
Periodens resultat 107 046 96 770 120 929 112 734
varav VA-kollektivet 440 – 8 502 440 – 8 502
Utgående eget kapital 981 866 874 820 1 491 742 1 363 187
varav resultatutjämningsreserv 133 869 80 002 133 869 80 002
Justering av ingående eget kapital koncern har gjorts motsvarande 0,852 mnkr till följd av avveckling av Letupa AB.
         
 
Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
       
Ingående avsättning 245 250 226 604 246 642 226 604
Nya förpliktelser

32 006 21 733 32 187 22 854
varav        
Nyintjänad pension 18 291 16 164 18 453 17 285
Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 366 5 049 3 385 5 049
Övrig post 10 349 520 10 349 520
Årets utbetalningar – 6 840 – 6 729 – 6 846 – 6 729
Förändring av löneskatt 6 105 3 641 6 148 3 913
Summa 276 521 245 249 278 131 246 642
Aktualiseringsgrad, % 98 98 98 98
Kommunens pensionsskuld, som i sin helhet förvaltas av KPA, redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att den pension som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. Ändrat livslängdsantagande i RIPS har medfört ökad avsättning för pensioner med 13 mnkr inklusive löneskatt 2021.
         
 
Not 23 Andra avsättningar
       
Övriga avsättningar* 6 884 6 884 6 936 6 922
Uppskjuten skatt 0 0 15 480 14 877
Summa andra avsättningar 6 884 6 884 22 416 21 800
* Överskott inom VA-verksamheten har 2017 avsatts för åtgärder enligt särskild plan (6 884 tkr). Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering, det vill säga en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Investeringsfonden (förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av fonden ska ske under samma antal år som tillgången skrivs av på. De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller därmed inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder. Projektet för den avsättning som är gjord i 2017 års bokslut är påbörjad och beräknas färdigställas under 2023.
         
 
Not 24 Långfristiga skulder
Förutbetalda anslutningsavgifter VA 118 419 95 620 118 419 95 620
Övriga investeringar VA 16 803 12 698 16 803 12 698
Svenska banker och kreditinstitut* 945 000 945 000 1 449 000 1 492 000
Övriga kreditgivare/Koncern 4 546 2 729 4 546 2 729
Insamling simhall 12 12 12 12
Övriga långfristiga skulder**     0 3 244
Summa långfristiga skulder 1 084 780 1 056 059 1 588 780 1 606 303
Upplysning avseende lån        
Genomsnittlig upplåningsränta, % 0,4 0,4 0,6 0,7
Genomsnittlig räntebindningstid, år 1,34 1,80 1,74 2,33
* Nynäshamns kommuns samtliga lån finansieras via Kommuninvest. Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta. Både kommunkoncernen och kommunen har en spridning på räntebindning och kapitalbindning utifrån gällande finanspolicy. Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,49 år för kommunen och 1,92 år för koncernen. Koncernens långfristiga skulder i svenska banker och kreditinstitut minskar 2021. Detta beror på omklassificering till kortfristig skuld i Alkärrsplans Utvecklings AB (43 mnkr). Inga emissionskostnader eller transaktionskostnader har periodiserats.
** Den 31 december 2020 redovisades 3,2 mnkr övrig långfristig skuld. Detta var koncernintern skuld.
         
 
Not 25 Kortfristiga skulder
       
Leverantörsskulder 163 408 134 709 191 596 151 619
Interimsskulder 122 262 124 615 138 544 149 977
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del 32 538 32 170 32 735 32 323
Övriga kortfristiga skulder 86 081 96 233 135 698 103 554
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter     3 755  
Summa kortfristiga skulder 404 288 387 727 502 328 437 473
         
 
Not 26 Pågående exploateringsinkomster
       
Exploateringsinkomster 0 0 0 0
Summa pågående exploateringsinkomster 0 0 0 0
Inga exploateringsinkomster har redovisats under året.        
         
 
Not 27 Panter och därmed jämförliga säkerheter
       
Panter, fastighetsinteckningar 0 0 0 70 000
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0 70 000
Panter 2020 avsåg Alkärrsplans Utvecklings AB, 70 mnkr. Ägarandelen var tidigare 19 procent, kommunen förvärvade resterande 81  procent under 2020.
         
 
Not 28 Pensionsförpliktelser
       
Pensionsskuld intjänad före 1998 473 271 481 685 473 271 481 685
Pensionsskuld intjänad före 1998, Södertörns brandförsvarsförbund 10 590 10 307 10 590 10 307
Summa pensionsförpliktelser 483 861 491 992 483 861 491 992
Pensionsförpliktelser är beräknade enligt RIPS 17. Ändrat livslängdsantagande i RIPS har medfört ökning av pensionsförpliktelserna med 15 mnkr under 2021.
         
 
Not 29 Övriga ansvarsförbindelser
       
AB Nynäshamnsbostäder 504 000 504 000 504 000 504 000
SRV återvinning AB 3 018 4 860 3 018 4 860
Bostadsrättsföreningar 20 962 21 090 20 962 21 090
Alkärrsplans Utvecklings AB 45 000   45 000  
Summa övriga ansvarsförbindelser 572 981 529 950 572 981 529 950
         
 
Not 30 Operationell leasing
       
        -
Framtida leasingavgifter som förfaller inom ett år 11 001 14 381   -
Framtida leasingavgifter som förfaller mellan ett och fem år 6 474 10 993   -
Framtida leasingavgifter som förfaller senare än fem år 36 104   -
        -
Summa operationell leasing 17 511 25 478    
Samtliga avtal har klassificerats som operationella. En översyn av samtliga leasingavtal har påbörjats för att säkerställa att de redovisas enligt RKR:s rekommendation 5 avseende leasing.
         
 
Not 31 Ej likviditetspåverkande poster
       
Årets avskrivningar 87 453 75 659 126 273 114 701
Exploateringar (avbrutna) 1 119 19 339 1 119 19 339
Deposition avbruten exploatering 0 – 5 200 0 – 5 200
Orealiserad vinst/förlust värdepapper – 1 802 2 582 – 1 802 2 582
Gåvor (anläggningstillgångar från exploatörer, vederlagsfritt) – 2 800 – 52 280 – 2 800 – 52 280
VA-anslutningsavgift     0 -
Förlust utrangering 6 575 8 003 6 575 8 003
Förutbetalda VA-anslutningsavgifter/investeringsbidrag     0 -
Avsättningar pensioner/andra avsättningar 31 271 18 646 31 271 19 766
Ränta på pensioner     0 -
Direktbokning mot eget kapital     0 -
Justering för förgäveskostnader investering tidigare år 14 17 926 14 17 926
Kundförlust 1 296   1 296 -
Investeringsbidrag periodiserade – 4 189 754 – 4 189 754
Förlust vid avyttring av finansiell tillgång 75 20 75 20
Justering samt kostnad som ej genererat kassauttag i år* 22 – 3 114 3 342
Summa ej likviditetspåverkande poster 119 034 85 445 157 946 128 953
* Anläggningstillgångar har övergått vederlagsfritt till Nynäshamns kommun under 2020 (52,28 mnkr) och 2021 (2,8 mnkr).
         
 
Not 32 Investeringar
       
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 – 3 988   – 30 337
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0     -
Investering i materiella anläggningstillgångar – 180 158 – 201 752 – 311 193 – 297 438
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 32 819   32 819 -
Förvärv av koncernbolag 0 – 65 916 0 -
Investering i finansiella anläggningstillgångar – 2 750   – 2 750 -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 405 4 711 4 405 4 711
Försäljning av finansiella omsättningstillgångar 0 7 047 0 7 047
        -
Summa investeringar – 145 684 – 259 898 – 276 719 – 316 016
Letupa AB har avvecklats under 2021. Förvärv av Alkärrsplans Utvecklings AB:s resterande 81 procent gjordes 2020.
         
 
Not 33 Finansieringsverksamhet
       
Nyupptagna lån 0 215 000 0 249 200
Minskning av långfristig upplåning 0 0 – 43 000 -
Ökning långfristiga fordringar 28 721 50 136 28 721 51 632
Gåvor VA (som balanserats i BR) 0 – 46 900 0 – 46 900
Minskning långfristiga fordringar – 23 894 1 320 – 23 894 4 136
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0 0 0 -
        -
Summa finansieringsverksamhet 4 827 219 556 – 38 173 258 068
         
 
Not 34 Särredovisning
       
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen finns att ta del av i avsnittet Verksamhetsberättelse för VA-verksamheten.