Den kommunala koncernen

organisation

 organisation


Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation och i kommunala bolag. Nynäshamns kommun består av fem förvaltningar och fem hel- eller delägda bolag. Varje förvaltning är underordnad en nämnd. Kultur- och fritidsverksamheten ingår i barn- och utbildningsförvaltningen, men har en egen nämnd. Hösten 2021 startade den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltning som ansvarar för att stärka företagsklimatet i kommunen och samla kompetens och resurser som underlättar för invånarna att försörja sig genom eget arbete.

Nämnderna består av folkvalda politiker och förvaltningarna av anställd personal. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har till uppgift att bland annat fastställa vilka nämnder som ska finnas, välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen samt fastställa kommunens budget. Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för att genomföra val till bland annat kommun, riksdag och region. Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer som granskar om kommunen sköter sin verksamhet på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt, och om räkenskaperna är rättvisande.

Samverkansorganen

Kommunen bedriver viss verksamhet i samverkansorgan eller förbund tillsammans med en eller flera andra kommuner.


Syftet med samordningen är att göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Sex kommuner på Södertörn bildar tillsammans Södertörns överförmyndarnämnd vars huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nynäshamn och Haninge har en gemensam nämnd för samverkan inom upphandlingsverksamheterna, Södertörns upphandlingsnämnd. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver tillsyn enligt miljöbalken åt kommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö. Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten i Nynäshamn och övriga Södertörnskommuner. Samordningsförbundet Östra Södertörn skapar samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

Kommunkoncernens bolag och förbund

De sammanställda räkenskaperna (kommunkoncernen) omfattar kommunens helägda bostadsbolag AB Nynäshamnsbostäder och dess dotterbolag Tegeltraven Holding AB samt Kvastbindaren Fastighets AB och Alkärrsplans Utvecklings AB. Därutöver ingår Nynäshamns Mark AB där kommunen innehar 50 procent av aktierna och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, där kommunens andel är 17,9 procent. Den verksamhet som drivs i bolagsform är konkurrensutsatt och drivs på affärsmässiga grunder och kan drivas tillsammans med annan ägare.

BOLAGEN OCH KOMMUNALFÖRBUNDET
MNKR
KOMMUNEN
ÄGER, %
2021 2020
RESULTAT
2021
INVESTERINGAR
INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT
AB Nynäshamnsbostäder 100 194,81 – 178,9 15,9 16,9 131,5
Tegeltraven Holding AB 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvastbindaren Fastighets AB 100 1,4 – 2,1 – 0,7 – 0,4 0,0
Nynäshamns Mark AB 50 0,1 – 0,1 0,0 0,0 0,0
Alkärrsplans Utvecklings AB 100 10,8 – 7,5 3,3 4,0 0,0
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 17,9 42,6 – 38,7 3,9 3,7 0,0

Ovanstående tabell visar kostnader, intäkter, resultat och investeringar för de bolag och kommunalförbund som ingår i de sammanställda räkenskaperna. Tabellen visar bolagens intäkter, kostnader och resultat till 100 procent, men dessa konsolideras i kommunkoncernens redovisning enligt den ägarandel som framgår av tabellen. Under 2021 har Letupa AB avvecklats och verksamhetsfastigheten Svarven 8 har överlåtits till kommunen. Bolag och förbund där kommunens inflytande inte är betydande ingår inte i de sammanställda räkenskaperna (kommunkoncernen).

Privata utförare

Kommunen anlitar privata utförare inom några områden, med syfte att uppnå en god effektivitet och valfrihet för invånarna. Verksamheten personlig assistans övergick helt till privata utförare 2019. Kommunens assistansverksamhet drivs sedan den 1 maj 2019 på entreprenad av Carelli Assistans. Den personliga assistansen upphandlades enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) på grund av de ökade kostnaderna för kommunen och för att antalet brukare hade minskat. Personer med beslut om personlig assistans får samma hjälp som tidigare, men av en extern utförare. Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att personer med hemtjänst kan välja bland utförare som kommunen godkänt. Dessa företag var godkända den sista december 2021: Lötstugan hemtjänst, Malins hemtjänst, Sjöströms hemservice, Tredje handen och Ankarets hemtjänst. Hemtjänst erbjuds också i kommunal regi. I kommunen finns fem fristående förskolor: I ur och skur Lysmasken, I ur och skur Mysingen, Förskolan Mamma Mu, Solrosen, Videbacken och en fristående grundskola, Montessoriskolan Binomen, som bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Kommunen betalar interkommunal ersättning när elever går i skola i en annan kommun än där de bor.

organisation