Kommundirektören har ordet

 

 

2021 blev ännu ett år som starkt präglades av pandemin, både globalt och hos oss i Nynäshamns kommun. Jag kan stolt konstatera att vi trots pandemins utmaningar klarat att upprätthålla vårt viktiga samhällsuppdrag. Det hade inte varit möjligt utan alla fantastiska medarbetares insatser. Ett hjärtligt och stort tack för alla innerliga engagemang.

Vi har tagit stora steg framåt för att säkerställa att hela kommunorganisationen arbetar åt samma håll. Vision 2040 är en viktig pusselbit som ska genomsyra allt vi gör och vara vår vägvisare under många år framöver. Visionen är en del av kommunens styrmodell och ska hjälpa oss att uppfylla våra mål.

Nynäshamns kommun växer. Flera stora byggprojekt, som Källberga och utbyggnaden av Ösmo, har börjat ta form och Fyren i centrala Nynäshamn har fyllts av liv. Vi är i slutfasen med att ta fram en ny översiktsplan och hållbarhetsstrategi. De är båda viktiga dokument som hjälper oss när vi planerar för nya bostäder och utökad service.

Trots pandemin och dess påverkan för våra elever och medarbetare på skolorna har studieresultaten över tid förbättrats. Våra förskolor får goda omdömen för barnens delaktighet och inflytande i undervisningen. Målet som omfattar barnens och elevernas upplevelse av trygghet och trivsel visar också på god utveckling. Här är arbetet med att skapa en likvärdig utbildningsorganisation som kompenserar för barns och elevers skilda förutsättningar viktigt, liksom att se till att lärmiljöerna i verksamheterna är tillgängliga och trygga.

Omställningen till distansundervisning har påskyndat digitaliseringen av vår undervisning i såväl grundskolan som förskolan. Numera har alla elever i årskurserna 6 till 9 tillgång till en egen dator och inom förskolan arbetar vi kontinuerligt med att utveckla det digitala lärandet för att på ett naturligt sätt få in det i undervisningen.

Digitaliseringen märks även på andra håll i kommunen. Inom socialnämndens område har till exempel nya verksamhetssystem kommit på plats för att säkra fortsatt god kvalitet för våra brukare samtidigt som vi effektiverar våra processer.

Lagom till hösten startade den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och förvaltningen som har ansvar för att dels samla kompetens och resurser som underlättar för invånarna att försörja sig genom eget arbete, dels förbättra företagsklimatet i kommunen.

Harry Bouveng Kommunstyrelsens ordförande (M)

När 2021 ska summeras ser jag att vi utvecklats och uträttat mycket. Vi har högt ställda mål och flera av dem har vi uppfyllt till stor del. Vi står starkare ekonomiskt. Nu fortsätter utvecklingsresan. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas att göra Nynäshamn till en ännu mer attraktiv kommun att leva och bo i, en kommun där hela livet får plats.

 

Carolina Pettersson
Kommundirektör