Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för måluppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheterna inom skolväsendet, samt för kultur- och fritidsverksamheten. Bland annat bibliotek, konsthall, kulturskola, bidrag till föreningar och kulturverksamhet för alla åldrar.

Viktiga händelser

Under året har kultur- och fritid genomfört ett stort antal aktiviteter. En utvecklingsplan för Lövhagen är framtagen och antagen i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritid har också startat arbetet med den första kultur- och aktivitetszonen i Stora Vika. Lovaktiviteterna på sport- och påsklov ställdes in, men programmet för sommarlovet genomfördes om än i begränsad form. Även höstens och julens aktiviteter genomfördes i begränsad form och med hänsyn till pandemins restriktioner. Föreningslivet har varit hårt drabbat under perioden och har fått stöd i form av aktivitetsstöd som baserats på år 2019 samt nystartsstöd.

Under året har alla bibliotek i kommunen genomgått omfattande omgestaltningar och förbättringar av sina miljöer. Under hösten startade också en verksamhet med nattvandrande föreningar. Ung fritid påbörjade utvecklingen av Aktivitetsbanken för utlåning av fritidsutrustning och har även öppnat en fritidsgård, Vita villan, i Sorunda.

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning

För kultur- och fritidsnämndens verksamheter har pandemin försvårat möjligheten att nå målen eftersom aktiviteter och evenemang inte kunnat genomföras som planerat. Likaså har intäkter uteblivit och föreningslivet har haft restriktioner. Kultur- och fritidsnämnden fick därför 4,2 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kompensera för pandemins effekt på verksamheterna.

Måluppfyllelse

Nämndens bedömning är att måluppfyllelsen är god trots restriktioner och förlorade intäkter. Både Ung fritid och biblioteken har klarat omställningen till pandemianpassad verksamhet väl. Till följd av restriktionerna har föreningslivet dock tappat många deltagare.

NÄMNDMÅL 2021 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN NÄMNDENS BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLNAD
Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter I hög grad uppfyllt
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen Delvis uppfyllt
Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning Helt uppfyllt
Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling Delvis uppfyllt

Ekonomisk analys

MNKR UTFALL 2021 BUDGET 2021 DIFFERENS UTFALL/ BUDGET 2021 PROGNOS SISTA AUGUSTI 2021 DIFFERENS UTFALL/ PROGNOS HELÅR UTFALL HELÅR 2020
Bidrag 0,9 0,4 0,5 0,8 0,1 0,5
Övriga intäkter 2,0 4,4 – 2,4 1,5 0,6 3,4
Kommun-/nämndbidrag 56,2 52,0 4,2 54,2 2,0 51,5
Intäkter 59,2 56,8 2,3 56,5 2,7 55,5
Personal – 20,8 – 21,9 1,1 – 21,9 1,1 – 21,1
Drift – 35,5 – 35,0 – 0,6 – 36,6 1,1 – 33,9
Kostnader – 56,3 – 56,8 0,5 – 58,5 2,2 – 55,0
Netto, konto 2,8 0,0 2,8 – 2,0 4,8 0,5

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 2,8 miljoner kronor 2021. Nämnden har under året fått tilläggsanslag på 4,25 miljoner kronor som kompensation för uteblivna intäkter på grund av pandemin samt för gratis lokaler till föreningsliv och nattvandring. Personalkostnaderna har varit lägre än budget under året på grund av vakanta tjänster hos biblioteken och Ung fritid.

Medarbetare

Pandemin har haft en stor påverkan på medarbetarna. Den ökade korttidsfrånvaron 2020 på grund av sjukdom har hållit i sig på samma nivå även 2021. Då nämndens medarbetare huvudsakligen arbetar i verksamheter som är fysiskt öppna för allmänheten har medarbetare varit hemma vid symptom och sjuknärvaron minimerats. De längre sjukskrivningarna var på samma nivå som 2020. Totalt har sjukfrånvaron sjunkit marginellt 2021.

Framtid

Det finns ett antal viktiga områden som kultur- och fritidsnämnden behöver prioritera för att göra kultur- och fritidsaktiviteter tillgängliga för alla invånare: Det behövs en översyn av hela kommunens arbete med kulturell infrastruktur och kulturutveckling. Likaså behöver nämnden ta fram en strategisk anläggningsplan, vilket är påbörjat. Det är viktigt att kunna erbjuda närhet till aktiviteter och upplevelser i hela kommunen. I samarbete med skola, civilsamhälle och andra aktörer behöver kommunen utveckla aktiviteter för unga i åldrarna 10–19. Nämnden behöver dock mer utredningsresurser för att kunna skapa förutsättningar för utveckling.