Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda och personalkostnader

Antalet tillsvidareanställda hade vid årsskiftet 2019/2020 minskat med 7 medledare, samtidigt som visstidsanställningarna minskade med 6. Det var i princip ingen förändring mot föregående år.

Antal anställda

Antal anställda

Ålder och könsfördelning

Könsfördelning

Könsfördelningen bland tillsvidareanställda i Grästorps kommun var fortfarande ojämn. Totalt i kommunen var andelen kvinnor 85 procent. Det finns många grupper med enbart kvinnor och ytterligare några grupper med endast ett fåtal män. De grupper som är mansdominerade finns i den tekniska verksamheten. Att bryta den könsstereotypa uppdelningen tar tid. I de fall det går, är det värdefullt att försöka få in det underrepresenterade könet vid nyrekryteringar.

Åldersstruktur

De två största grupperna bland de tillsvidareanställda var lika fördelade på ålderskategorin 30–49 år och 50 år och uppåt.

Åldersfördelning tillsvidareanställda

Åldersfördelning tillsvidareanställda

Pensionsavgångar

År 2019 gick 17 medledare i pension. Cirka hälften arbetade i social verksamhet och resterande i övriga verksamheter.

De närmsta åren beräknas 60 medledare gå i pension. Av dem arbetar cirka hälften i social verksamhet och resterande är fördelade jämnt på samhällsbyggnad och bildningsverksamhet.

Kompetensförsörjning och Grästorp 5.0

Kommunen arbetade med Grästorp 5.0, som handlar om att kunna behålla och utveckla välfärden genom att skapa en modern och digital välfärdskommun i utmaningar och förändringar som får alla att tänka nytt.

Grästorp 5.0 lyfter fram fem principer som hjälper medledare och ledare att tillsammans ta vara på alla möjligheter som framtiden erbjuder. Sättet att tänka är nyckeln till en framtidssäkrad välfärd i Grästorp. De fem principerna vägleder och öppnar dörrar till möjligheter för framtiden.

”Vi tänker värdskap i allt vi gör, vi tänker helhet i allt vi gör, vi tänker digitalisering i allt vi gör, vi tänker medledarskap i allt vi gör och vi tänker innovation i allt vi gör. Tillsammans skapar vi framtiden.”

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,7 procent jämfört med föregående år. Det berodde på att andelen långtidssjukskrivningar ökade. Korttidssjukfrånvaron var oförändrad, trots Adato, det nya systemstödet för sjukfrånvaro och rehabilitering. Systemet ska hjälpa till att tidigt identifiera upprepad sjukfrånvaro och initiera arbetet med orsaker, anpassning och rehabilitering. I de fall sjukfrånvaron beror på arbetsmiljön, är det viktigt att den åtgärdas.

Total sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro

Kort- och långtidssjukfrånvaro 2019

Kort- och långtidssjukfrånvaro 2019

Arbetsmiljö och friskvård

Målen för Grästorps kommuns arbetsmiljö- och hälsoarbete är att främja goda arbetsmiljöer och god hälsa samt förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Fokus 2019 var på att få ett fungerande, systematiskt hälsoarbetsmiljöarbete (SHAM) i Stratsys.

Som ett led i att nå Grästorps mål att främja god hälsa, arbetade Hälsa Grästorp bland annat med:

  • gratis entré till badet
  • träningslokaler
  • träningsprogram som innehåller yoga, konditionsträning, kontorsövningar, avslappningsövningar, personliga träningsprogram, zumba med mera.

Ledarskap

Ledarskapet är en förutsättning för medledarskap, som i sin tur är en förutsättning för att kommunen ska kunna framtidssäkra välfärden. Därför fortsatte satsningen på att utveckla ledarskapet genom regelbundna träffar och utvecklingsdagar.

Ledarutvecklingsprogrammet för framtida ledare ger en stor möjlighet att kunna använda organisationens befintliga kompetens. Det är också en väg att genomföra utvecklingsprogram på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Genom den nya tillitsbaserade styr- och ledningsmodellen flyttas beslutsutrymmet i större utsträckning upp till kärnverksamhetens frontlinje, ut till det direkta mötet med medborgaren och dennes behov. Det ger ökad flexibilitet, kvalitet och service i mötet med dem organisationen är till för, eftersom utrymmet för dialog och delegering ökar och detaljstyrningen minskar. Det skapar förutsättningar för medledarskap, växande och kunskapsutveckling. Dialogen är en viktig förutsättning för tillit, engagemang och delaktighet i hela verksamheten.

Framtida strategier

Arbetet med Heltidsresan fortsätter. Lösningar tas fram för hur kommunen ska kunna erbjuda alla anställda heltidstjänst och nå upp till Heltid som norm, som ska börja gälla 2021.

Digitaliseringen och den demografiska utvecklingen ställer krav på stora förändringar. Grästorps kommun tar sig an omställningen genom Grästorp 5.0. Ett gemensamt sätt att tänka och agera är nyckeln till en framtidssäkrad välfärd. Genom att alla i kommunen fortsätter arbetet med att vara goda värdar, tänka helhet, skapa små och stora förbättringar och innovationer i vardagen, bli mer digitala och mer medledare blir det möjligt att klara välfärden.

De kommande åren fortsätter kommunen att prioritera satsningen på att utveckla ledarskap och medledarskap. Genom en lärresa får ledarna stöd, inspiration och utmaningar för att utveckla förmågan att förankra och leva Grästorp 5.0 och tillitsbaserad styrning, och medledarna får fortsätta att utveckla medvetenheten om egna och gruppens styrkor.

Genom att lära känna varandra, utveckla dialogen och öka samverkan i vardagen skapas en attraktiv arbetsplats för ledare och medledare.