Nothänvisningar

Belopp i tkr 2019 2018
1 Verksamhetens intäkter
Nämndrelaterade intäkter 101 275 106 757
Ersättning pensionskostnad 42 21
Reservation för befarade kundförluster – 45 – 12
Försäkringskassan, höga sjuklönekostnader – 7 – 66
Provision långtidsbevakning 13 8
Vite 0 10
Försäkringsersättning 0 4
Ränteintäkter 4 0
Omprövningsbeslut Skatteverket 0 243
Verksamhetens intäkter 101 282 106 965
2 Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader – 409 307 – 413 075
Interna poster mellan drift och investering 2 129 1 126
Faktiska personalkostnader – 57 969 – 57 800
Kalkylerade personalkostnader 58 531 58 572
Pensioner – 19 637 – 17 815
Kalkylerade pensionskostnader 14 317 14 312
Löneskatt – 5 040 – 4 474
F-skatt fastigheter 3 7
Periodiserad kostnad medfinansiering E20 – 280 – 280
Medfinansiering cykelväg Mjölån 0 0
Övriga kostnader – 445 – 528
Jämförelsestörande poster:
Rivning förskolan Ugglan 0 – 744
Verksamhetens kostnader – 417 698 – 419 955
3 Avskrivningar
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till avskrivningstider. – 14 879 – 13 462
Från 2015 tillämpas komponentavskrivning för större, nya investeringar.
Belopp i tkr 2019 2018
4 Skatteintäkter
Årets preliminära skatteintäkter 260 088 252 351
Prognos årets slutavräkning – 2 453 – 350
Slutavräkning föregående år 135 – 839
Summa 257 770 251 162
5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 59 720 59 618
Bidrag för LSS-utjämning 9 602 7 983
Fastighetsavgift 12 018 11 968
Regleringsavgift/-bidrag 4 006 902
Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag – 1 392 – 2 685
Välfärdssatsning 1 910 2 843
Stöd till extratjänster 0 391
Tillfälligt stöd för flyktingmottagning 688 928
Summa 86 552 81 948
6 Finansiella intäkter
Räntor placerade medel 291 377
Övriga ränteintäkter 28 66
Borgensavgifter 475 592
Summa 794 1 035
7 Finansiella kostnader
Räntekostnader, anläggningslån – 545 – 840
Ränta pensionskostnad – 297 – 165
Dröjsmålsränta (lev fakturor) – 4 – 7
Indexuppräkning medfinansiering E20 – 496 – 428
Försäljningspris FSF 1 960 0
Bokfört värde FSF – 2 300 0
Avgift bankgirot – 96 – 101
Summa – 1 778 – 1 541
8 Årets resultat, före extraordinära poster
Beloppet överförs från resultaträkningen, motsvarar resultat före extraordinära poster 12 043 6 113

Belopp i tkr 2019 2018
9 Ej likvidpåverkande poster
Skuldförändring och finansiell kostnad inklusive löneskatt på avsättning pensioner 758 1 214
Regl värde markreserv 969 0
Förlust/värdereglering FSF – 340 0
Justeringspost 377 – 97
Summa 1 764 1 117
10 Förändring förråd/exploateringstillgångar
Försäljning småhustomter/exploatering 0 1 841
Summa 0 1 841
11 Förvärv materiella anläggningar
IT-investeringar – 1 183 – 304
Fastighetsförvärv – 4 645 – 640
Inventarier/maskiner – 172 – 799
Säkerhet/trygghetsåtgärder 65 61
Förskolan Äventyret – 456 – 13 947
VA/gata – 5 006 – 3 636
Lunneviskolan 0 – 397
Skogsgläntan – 63 – 849
Åse Vistehallen anpassning 0 – 2
Familjecentral – 4 384 – 266
Välfärdsteknologi – 202 – 289
Brännebacka södra – 567 – 51
Centrumutveckling – 388 0
Brännebacka södra etapp 3 – 39 – 661
Lunnevibadet – 6 824 – 1 914
Gatubelysning Frambo – 15 – 27
Gatubelysning Tengene – 25 0
Gatubelysning GC-väg Forshall – 29 0
Lunnevi IP, konstgräs – 1 922 – 67
Lunneviskolan – 244 0
Ungdomssatsning – 507 0
Exploateringsområde kommande – 1 959 0
Lunnevi IP – 1 235 0
Fritidsanläggning/motionsspår – 500 0
Fastighetsförvärv Örnen 7 – 3 300 0
Inventarier hemtjänst/familjecentral – 401 0
Planerat underhåll, mindre investeringar – 3 538 – 5 470
Summa – 37 539 – 29 258
Belopp i tkr 2019 2018
12 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Andelar Göliska IT 0 133
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0 – 386
Indexuppräkning medfinansiering E20 – 496 – 428
Återföring del av medfinansiering E20 280 280
Summa – 216 – 401
13 Försäljning finansiella anläggningstillgångar
FSF AB 2 300 0
Summa 2 300 0
14 Nya lån
Nya lån 0 40 000
Konverterade lån 66 860 39 425
Summa 66 860 79 425
15 Amortering av skuld
Amortering innevarande år – 4 315 – 15 176
Konverterade/inlösta lån – 66 860 – 40 213
Återförda kalk amorteringar innevarande år 4 970 4 970
Kalkylerade amorteringar nästkommande år – 4 970 – 4 970
Summa – 71 175 – 55 389
16 Ökning av långfristiga fordringar
Anslutningsavgifter 85 % av totalinkomsten
periodiseras 1 257 282
Summa 1 257 282
17 Minskning av långfristiga fordringar
Årets återföring av periodiserade anslutningsavgifter – 165 – 129
Summa – 165 – 129
18 Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjandetillstånd 466 461
Summa 466 461

Belopp i tkr 2019 2018
19 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Exploateringsmark
Ingående bokfört värde, justeras ingående balans 0 0
därav anskaffningsvärden 1 609 0
därav justerad ingående balans – 969
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Justerat värde mot omsättningstillgångar 640 1 841
Markförvärv 5 614 640
Försäljning – 1 017 – 872
Utgående bokfört värde 5 237 1 609
därav anskaffningsvärden 5 237 1 609
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Förvaltningsfastigheter
Ingående bokfört värde 174 939 163 371
därav anskaffningsvärden 306 669 289 033
Justering anskaffningsvärde – 532
därav ackumulerade avskrivningar – 131 198 – 125 662
Nyanskaffning 6 713 19 997
Pågående investering 0 623
Investeringsbidrag – 304 – 2 984
Justering bokfört värde/nedskrivning 0 – 532
Årets avskrivning – 7 324 – 5 536
Utgående bokfört värde 174 025 174 939
Justering anskaffningsvärde 0 – 532
därav anskaffningsvärden 313 078 306 669
därav ackumulerade avskrivningar – 139 054 – 131 198
Anläggningar/industriell verksamhet
Ingående bokfört värde 22 727 20 309
därav anskaffningsvärden 64 230 60 652
därav ackumulerade avskrivningar – 41 503 – 40 343
Nyanskaffning 271 1 459
Pågående investering 3 885 2 119
Årets avskrivning – 1 203 – 1 160
Utgående bokfört värde 25 680 22 727
därav avskaffningsvärden 68 386 64 230
därav ackumulerade avskrivningar – 42 706 – 41 503
Gator, vägar, gatubelysning
Ingående bokfört värde 33 601 31 925
därav anskaffningsvärden 66 152 62 975
därav ackumulerade avskrivningar – 32 551 – 31 050
Nyanskaffning/netto 3 007 3 150
Pågående investering 2 011 27
Investeringsbidrag – 608 0
Årets avskrivning – 1 557 – 1 501
Utgående bokfört värde 36 454 33 601
därav anskaffningsvärden 70 562 66 152
därav ackumulerade avskrivningar – 34 108 – 32 551
Fastigheter för annan verksamhet
Ingående bokfört värde 0 0
därav anskaffningsvärden 0 0
därav ackumulerade avskrivningar 0 0
Nyanskaffningar 3 528 0
Pågående investering 0 0
Årets avskrivning – 150 0
Utgående bokfört värde 3 378 0
därav anskaffningsvärden 3 528 0
därav ackumulerade avskrivningar – 150 0
Övriga fastigheter/anläggningar
Ingående bokfört värde 39 804 39 841
därav anskaffningsvärden 70 921 68 609
därav ackumulerade avskrivningar – 31 117 – 28 768
Nyanskaffningar 1 220 2 209
Pågående investering 10 763 103
Årets avskrivning – 2 417 – 2 349
Utgående bokfört värde 49 370 39 804
därav anskaffningsvärden 82 904 70 921
därav ackumulerade avskrivningar – 33 534 – 31 117
Summa utgående bokfört värde 294 144 272 681
därav anskaffningsvärden 543 695 509 581
därav ackumulerade avskrivningar – 249 551 – 236 368
Belopp i tkr 2019 2018
20 Maskiner och inventarier
Maskiner
Ingående bokfört värde 5 919 6 114
därav anskaffningsvärden 12 885 12 096
därav ackumulerade avskrivningar – 6 966 – 5 982
Nyanskaffning 564 799
Försäljning 0 – 10
Årets avskrivning – 986 – 984
Utgående bokfört värde 5 497 5 919
därav anskaffningsvärden 13 449 12 885
därav ackumulerade avskrivningar – 7 952 – 6 966
Inventarier
Ingående bokfört värde 4 407 4 643
därav anskaffningsvärden 29 246 28 121
därav ackumulerade avskrivningar – 24 839 – 23 478
Nyanskaffningar 1 768 1 125
Avyttring/utrangering 0 0
Årets avskrivning – 1 176 – 1 361
Utgående bokfört värde 4 999 4 407
därav anskaffningsvärden 31 014 29 246
därav ackumulerade avskrivningar – 26 015 – 24 839
Övriga inventarier
Ingående bokfört värde 223 261
därav anskaffningsvärden 1 511 1 511
därav ackumulerade avskrivningar – 1 288 – 1 250
Nyanskaffningar 42 0
Årets avskrivning – 33 – 38
Utgående bokfört värde 232 223
därav anskaffningsvärden 1 553 1 511
därav ackumulerade avskrivningar – 1 321 – 1 288
Summa utgående värde 10 728 10 548
därav anskaffningsvärden 46 016 43 642
därav ackumulerade avskrivningar – 35 288 – 33 093
Leasing
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år 1 625 434 1 959 900
Senare än 1 år men inom 5 år 1 716 179 1 769 677
Senare än 5 år 0 0
3 341 613 3 729 577
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år
Totala minimileaseavgifter 29 332 70 770
Framtida finansiella kostnader – 31 – 400
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 29 301 70 370
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
Inom 1 år 29 301 41 069
Senare än 1 år men inom 5 år 0 29 301
Senare än 5 år 0 0
29 301 70 370
21 Aktier och andelar
Grästorps Fjärrvärme AB 2 688 2 688
Naturgaskonsortiet, Skaraborg 6 6
Förenade Småkommuners Försäkring 0 2 300
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 385 385
SKL Företag/Inera AB 43 43
Summa aktier 3 122 5 422
Stiftelsen Bergagården 10 10
Laxfond Vänern 20 20
Västergötlands turistråd 5 5
Grästorps Energi, reglering med
Grästorps Fjärrvärme AB 10 10
Kommuninvest ekonomisk förening 5 067 5 067
Göliska IT 604 604
RKHF Trygga Hem i Grästorp 42 42
Summa andelar 5 758 5 758
Summa aktier och andelar 8 880 11 180

Belopp i tkr 2019 2018
22 Långfristiga fordringar
Långfristig fordran förlagslån Kommuninvest ekonomisk förening 1 100 1 100
Summa långfristiga fordringar 1 100 1 100
23 Bidrag till statlig infrastruktur
Medfinansiering enligt beslut oktober 2014 7 000 7 000
Upplösning 1/25-del om året t o m år 2038
Upplösning t o m 2019 – 1 680 – 1 400
Summa 5 320 5 600
24 Fordringar, kortfristiga
Kundfordringar 3 071 4 119
Skatt- och statsbidragsfordringar 17 390 18 952
Övriga fordringar 13 692 9 328
Summa 34 153 32 399
25 Kassa, bank
Kassa, växelkassa 28 36
Plusgiro 231 232
Bank 51 333 64 101
Summa 51 592 64 369
26 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 172 745 166 632
Justering ingående balans andelar Kommuninvest 0 0
Eget kapital efter justering 172 745 166 632
27 Årets resultat, enligt resultaträkning 12 043 6 113
Justering av årets resultat 0 0
Årets resultat inklusive justering 12 043 6 113
28 Utgående eget kapital med hänsyn tagen till årets resultat 184 788 172 745
Rörelsekapital 3 215 12 189
Anläggningskapital 181 573 160 556
Eget kapital 184 788 172 745
29 Resultatutjämningsreserv, RUR
2013 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv.
Ingående värde av resultatutjämningsreserv 12 500 12 500
Årets avsättning 1 000 0
Utgående värde av resultatutjämningsreserv 13 500 12 500
30 Avsättningar
Pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998 inklusive ränta
Ingående avsättning 5 036 4 058
Ränteuppräkning 18 33
Basbeloppsuppräkning 42 71
Årets utbetalningar – 123 – 104
Intjänad PBF/PRF 576 1 022
Övrig post 30 – 87
Intjänad förtroendevalda OPF-KL 68 43
Utgående avsättning 5 647 5 036
Ingående avsättning löneskatt 1 222 985
Ränteuppräkning 4 16
Basbeloppsuppräkning 10 16
Årets utbetalningar – 30 – 33
Intjänad PBF/PRF 140 249
Övrig post 7 – 21
Intjänad förtroendevalda OPF-KL 16 10
Utgående avsättning löneskatt 1 370 1 222
Summa Avsättningar 7 015 6 258
Aktualiseringsgrad 99,0 % 99,0 %
Aktualiseringsgrad avser 2018
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper
Antal visstidsförordnanden
Politiker 2,0 1
Tjänstemän 0 0
31 Andra avsättningar
Medfinansiering E20 enligt beslut oktober 2014 7 000 7 000
Indexuppräkning medfinansiering E20 t o m 2018 658 230
Indexuppräkning medfinansiering E20 2019 496 428
Medfinansiering cykelväg Mjölån enligt beslut december 2017 1 000 1 000
Summa 9 154 8 658
Belopp i tkr 2019 2018
32 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 126 098 101 909
Nya lån/konverterade lån 66 860 79 425
Kalkylerad amortering innevarande år 4 970 4 970
Verklig amortering/inlösta lån – 71 175 – 55 389
Kalkylerad amortering nästkommande år – 4 970 – 4 970
Anslutningsavgift 1 257 282
Årlig återföring anslutningsavgift – 164 – 129
Summa 122 876 126 098
33 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 22 788 23 859
Förutbetalda intäkter 8 199 8 611
Räntor, upplupna 23 – 23
Övriga skulder 33 672 34 694
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid 17 848 17 438
Summa 82 530 84 579
34 Borgensåtagande egnahem
Motsvarar 40 % vid eventuell förlustförsäljning av återstående kapital inklusive ränta.
SBAB Bank AB 57 64
Summa 57 64
35 Övriga förpliktelser
Grästorps Energi ekonomisk förening 12 633 13 527
Grästorps Energi AB 736 920
IK Gauthiod 594 734
Grästorps Konserthus 100 100
Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomisk förening 72 757 55 532
RKHF Trygga Hem i Grästorp 140 348 141 355
Summa 227 168 212 168
Grästorps kommun har i oktober 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Grästorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 722 173 tkr och totala tillgångar till 459 442 751 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 162 224 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 159 091 tkr.
36 Ansvarsförbindelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998 – 106 531
Ingående ansvarsförbindelse 107 884 110 266
Ränteuppräkning 713 1 080
Basbeloppsuppräkning 2 341 1 801
Försäkring IPR/partiell inlösen 0 0
Gamla utbetalningar – 5 292 – 5 267
Aktualisering 0 – 467
Övrig post 1 532 748
Beräkning förtroendevald 227 – 277
Utgående avsättning 107 405 107 884
Ingående avsättning löneskatt 26 172 26 750
Ränteuppräkning 173 261
Basbeloppsuppräkning 568 438
Försäkring IPR/partiell inlösen
Gamla utbetalningar – 1 284 – 1 278
Aktualisering 0 – 113
Övrig post 372 181
Beräkning förtroendevald 55 – 67
Utgående avsättning löneskatt 26 057 26 172
Summa 133 462 134 056
Kapital i överskottsfonden hos KPA
Pensionsförsäkring AB 1 302 1 199
Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser i balansräkning (not 30) 7 017 6 258
Pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelsen (not 36) 133 462 134 056
Summa totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt (återlån) 140 479 140 314
Inga placeringar avseende pensionsmedel finns.