Kommundirektören summerar året

2019 var på alla sätt ett mycket gott år i verksamheten, med hög kvalitet på våra enheter, en budget i balans och med full fart mot framtiden. Vi verkar vara en attraktiv arbetsgivare och hade lätt att rekrytera till många funktioner och det verkar vara hög kundnöjdhet bland dem vi är till för. Det finns med andra ord en bra bas att bygga utveckling vidare från.

Verksamheten lade ner mycket jobb på samhällsutvecklingsarbetet och fokuserade på att lägga en bra grund och strategier för samhällsutvecklingen i Grästorp på lång och kort sikt. Centrumutveckling, cykelplaner och detaljplanearbete kantat av en del strategiska markinköp kännetecknade året. 2020 kommer att handla mycket om att verkställa de strategiskt framtagna dokumenten så att samhällsutvecklingen får färg och form i Grästorp.

Verksamheten arbetade målmedvetet hela 2019 för att ta fram bra underlag till Grästorps kommuns politiker gällande ett nytt inriktningsdokument, ny styr- och ledningsmodell samt nya verksamhetsplaner som rimmar med den nya visionen och den tillitsbaserade styrningen. Arbetet kommer att fortsätta 2020, men flera viktiga steg är redan tagna. År 2020 fortsätter arbetet med alla medledare i Grästorps kommun för att få både tillitsbaserad styrning och tillit i sig att fortsätta utvecklas.

Arbetet med Grästorp 5.0 sysselsatte oss hela året och varje verksamhet och enhet arbetade med fokusområden efter en självskattning i varje team och arbetslag i Grästorps kommun. Alla medledare i Grästorp gjorde därtill en kärnkvadrant, där styrkor, utmaningar, fallgropar och allergier kartlagdes. Dessa användes sedan i teamutvecklingen av varje team. Satsningen gav positiva effekter för många av våra team och kommer därför att fortsätta 2020.

2020 kommer att handla om fler boenden för äldre, mer samhällsutveckling, mer tillitsbaserad styrning och ett nytt budgetarbete med planering inför 2021.

 

Linda Esseholt2foto Cecilia Bäcklund

Linda Esseholt Hermansson
kommundirektör