Resultaträkning

Belopp i tkr Not BUDGET
2019
2019 2018 2017
Verksamhetens intäkter 1 102 946 101 282 106 965 123 412
Verksamhetens kostnader 2 – 423 231 – 417 698 – 419 995 – 419 914
Avskrivningar 3 – 14 991 – 14 879 – 13 462 – 14 037
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 335 276 – 331 295 – 326 492 – 310 539
Skatteintäkter 4 257 951 257 770 251 162 243 385
Generella statsbidrag och utjämning 5 84 473 86 552 81 948 81 204
VERKSAMHETENS RESULTAT 7 148 13 027 6 618 14 050
Finansiella intäkter 6 812 794 1 035 701
Finansiella kostnader 7 – 1 111 – 1 778 – 1 541 – 1 632
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 6 849 12 043 6 112 13 119
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT 6 849 12 043 6 112 13 119