Miljö- och byggnämnden

1 Sammanfattning

Medborgarna är nöjda med handläggningen

Enkäter skickades ut till dem som haft ärendekontakt med kommunen. Både miljö och bygg fick betyget 4 av 5.

Budget i balans

Miljö- och byggnämnden fick mer pengar i budgeten för att klara ökade administrationskostnader. Det gjorde att budgeten kunde komma i balans och resultatet blev ett överskott på 62 tkr.

Minskad sårbarhet med gemensamt system

De sex kommunerna i västra Skaraborg, V6-kommunerna, införde ett gemensamt digitalt verksamhetssystem för bygg- och miljöförvaltningarna. När alla arbetar på samma sätt blir det lättare att samverka, lära av och hjälpa varandra och sårbarheten minskar.

Miljö och hälsa fokuserade på enskilda avlopp

Trots stor personalomsättning de senaste åren lyckades verksamheten i stort sett klara tillsynsmålen i verksamhetsplanen. Särskild uppmärksamhet ägnades enskilda avlopp, små lantbruk och hälsoskyddstillsyn i äldreomsorgen.

Byggenheten höll lagkraven

Skärpningen av plan- och bygglagen medför att bygglovshandläggningen blir mer omfattande. Byggenheten klarade lagens krav på handläggningstid, däremot inte den egna garantitiden, eftersom enheten drabbades av dataproblem samtidigt som det digitala ärendehanteringssystemet infördes.

 

1.1 Grunduppdrag och vision

Grästorps vision

Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring, vi välkomnar dig!

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för tillsyn och ärendehand-läggning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen och lag om foder och animaliska biprodukter. Miljö- och byggnämnden ansvarar även för byggnation och är trafiknämnd.

Miljö och hälsa

I samarbete med Miljö-Hälsa i Lidköpings kommun sker tillsyn enligt livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen, lag om foder och animaliska biprodukter samt rökfria miljöer.

Gemensamt verksamhetsstöd infördes 2018–2019 i V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara) i bygg- och miljöförvaltning. Verksamhetssystemet innebär mer samverkan, digitalisering av ärendehantering, gemensamma rutiner, mallar och e-tjänster.

Miljö-Hälsa arbetar aktivt i Miljösamverkan Västra Götaland och Halland. Arbetet består av att delta i både projektgrupp och särskilda arbetsgrupper för bättre och effektivare tillsyn i regionen.

Miljö-Hälsa har haft en stor omsättning av personal de senaste åren, men verksamheten fullgjorde i stort sett ändå den prioriterade tillsynen enligt verksamhetsplanen. Extra resurser tillsattes kring inventering av enskilda avlopp 2019 i Grästorp. Miljö-Hälsa hade även fokus på tillsyn av små lantbruk och hälsoskyddstillsyn på vård- och äldreboenden.

Miljötillsyn ska styras mot Sveriges och Västra Götalands miljömål samt Förenta nationernas Agenda 2030 globala mål för hållbar utveckling. Styrningen görs i samarbete med olika aktörer. I Åtgärdsplaner för vattenarbete 2018–2021 och i nästa plan för 2022–2027 får kommunen ett ökat ansvar för åtgärder och uppföljning av miljökvalitetsnormer.

Byggnation och trafik

Miljö- och byggnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av byggverksamheten i kommunen. Bygglovsingenjör finns på plats en dag i veckan och deltar på miljö- och byggnämndens sammanträden vid behov. Miljö- och byggnämnden klarade i stort sitt grunduppdrag och kvalitetsgarantierna. Digitalisering var i fokus genom det nya ärendehanteringssystemet Vision, där bygglovshandläggningen gått från pappershantering till att helt ske i system. Förändringsarbete pågår för att utveckla nya arbetssätt och garantera en effektiv bygglovshandläggning, där ärenden handläggs inom lagmässigt reglerad tid.

Brännebacka bygge grävare högupplöst

1.2 Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2019
Bokslut
2018
Bokslut
2017
Intäkter 1 128 1 054 1 317
Kostnader 2 137 1 998 2 049
Nettokostnader 1 009 944 732
Budget 1 071 847 928
Budgetavvikelse 62 – 97 196

2 Prioriterade mål

Förklaring till de färgmarkeringar och symboler som används i rapporten framgår av tabellen nedan.

circle-green Målvärdet är uppnått         
diamond-yellow Målvärdet är delvis uppnått         
square-red Målvärdet är inte uppnått         

 


2.1 Kund och medborgare

2.1.1 Invånare och kunder ska vara nöjda

2.1.1.1 Allmänheten ska få god service och information inom nämndens ansvarsområde
Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Fullgod hemsideinformation, procent 93 90
Analys
Kontinuerlig uppdatering på webbplatsen

Kontaktuppgifterna på webbplatsen är i regel till funktionsbrevlådan och till kontaktcenter för att den medledare som är på plats ska kunna besvara frågor från allmänheten. Blanketter uppdaterades kontinuerligt för att stämma överens med bland annat GDPR och gällande taxor. Feriearbetare kontrollerade att information och länkar på webbplatsen var korrekta. I samband med att en policy om murar, stängsel och staket antogs av kommunfullmäktige under hösten ändrades informationen på webbplatsen.

2.1.1.2 Administrationen ska vara smidig angående miljö- och byggfrågor
Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Nöjd kundindex bygg (skala1–5) 4 4
right-arrow circle-green Nöjd kundindex miljö och hälsa (skala 1–5) 4 4
Analys
Högt betyg från kunderna

Enkäter för Nöjd kundindex, NKI, skickades ut till de 85 personer som hade ett miljö- eller byggärende 2019, varav 21 svarade (25 procents svarsfrekvens).

Nationellt rankas Grästorps kommun väldigt högt när det gäller företagsklimatet och företagares skattning av kommunens myndighetsutövning. I NKI-sammanställningen 2019 var utfallet för såväl bygg som miljö 4 av 5, vilket är ett väldigt bra resultat. Verksamheten fortsätter verka för god och smidig service.

 

2.2 Verksamhet

2.2.1 Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen

Analys
Rökfria miljöer

I samband med ordinarie livsmedels- och hälsoskyddstillsyn genomför livsmedelsinspektörerna på Miljö-Hälsa ett arbete med rökfria miljöer vid offentliga områden där barn vistas. Informationsblad delades ut och fokus låg på verksamhetsutövarens plikt att se till att rökning inte sker i eller i anslutning till verksamheten.

Ovårdade fastigheter

I mån av tid genomförs ett tillsynsarbete angående nedskräpade och fallfärdiga hus i kommunen. Två förelägganden beslutades. Arbetet är viktigt för att det bidrar till en trygg och säker miljö i kommunen och till att förhindra att barn och unga vistas eller leker i närheten av fallfärdiga hus.

Tryggare trafikmiljö

För att öka trafiksäkerheten och minska genomfartstrafik projekterades en vändzon på Jon Jespersgatan. Förhoppningen är att det ska leda till en tryggare miljö för elever.

2.3 Ekonomi

2.3.1 Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Bedömning av ständiga förbättringar Ja
Analys
Digitalisering ökar samverkan

Ett förändringsarbete främst på byggsidan bedrevs genom att byggprocessen digitaliserades. Gemensamma arbetssätt, blanketter, mallar och rutiner togs fram inom V6-samarbetet, för att samtliga kommuner ska arbeta likadant. Då blir det möjligt med gemensamt lärande, stöttning mellan kommunerna och minskad sårbarhet, eftersom kommunerna kan ta hjälp av varandra.

Utbildning på hemmaplan minskar kostnaderna

Nämndens politiker och personer inom verksamheten fick utbildning, främst på hemmaplan, via webbaserade utbildningar och vid gemensamma utbildningar för V6-kommunernas anställda.


2.3.2 Hålla budget

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Budgetavvikelse Ja
Analys
Ökad budgetram möjliggjorde budgetöverskott

Det ekonomiska resultatet var positivt för miljö- och byggnämnden med ett budgetöverskott på cirka 62 tkr. Inför året fick nämnden en utvidgad budgetram för att klara ökade administrativa kostnader. Det resulterade i en budget i balans, jämfört med 2018 års budgetunderskott på cirka 95 tkr. Möjligheten att påverka och göra prognoser är begränsad av fasta avtal som löper årsvis. Verksamheten kan inte heller styra antalet inkommande ärenden.

Lägre intäkter för bygglov

Bygglovsintäkterna var lägre än budgeterat, men på grund av lägre utgifter blev nettokostnaden för byggavdelningen enligt budget.

Avloppsinventering ökade intäkterna

Utgifterna för miljö och hälsa stämde väl överens med budgeten. Genom ett aktivt arbete och en särskild satsning på avloppsinventering var intäkterna högre än 2018.

Ökade administrativa kostnader

De administrativa utgifterna ökade på grund av driftkostnader för det nya ärendehanteringssystemet och ökade utgifter för ersättning till förtroendevalda. (Utgifter inom den senare budgetposten hålls nere genom få sammanträden per år och utbildning på hemmaplan.) Genom att underlätta för medborgarna i varje steg av ärendeprocessen och sträva efter värdskap och effektivitet kan de bli mer benägna att genomföra anmälningspliktiga åtgärder inom miljö- och byggnämndens område.

 

3 Kvalitetsgarantier

Färgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektive rött visar om garantin är uppfylld eller inte (se illustration nedan).

circle-green Kvalitetsgarantin uppfylls         
square-red Kvalitetsgarantin uppfylls inte         
Verksamheten garanterar följande servicenivå:
Kvalitetsgarantier
circle-green Vi lovar att kvittens på inkomna ansökningar ska skickas ut till sökande med vändande post.
circle-green Vi lovar att handläggningstiden för komplett inlämnade ansökningar angående miljö- och byggärenden som beslutas i nämnd normalt inte ska överskrida sex veckor.
square-red Vi lovar att handläggningstiden för komplett inlämnade ansökningar angående byggärenden som beslutas med delegation normalt inte ska överskrida två veckor.
circle-green Vi lovar att handläggningen för komplett inlämnade ansökningar angående miljöärenden som beslutas med delegation normalt inte ska överskrida tre veckor.
circle-green Vi lovar att besvara inkommande e-post till miljoochbygg@grastorp.se inom två arbetsdagar.

Enligt rutinen i det nya digitala ärendehanteringssystemet skickas en bekräftelse på inkomna ansökningar i samband med att ärendena registreras.

Få ärenden togs upp i nämnden under året. Handläggningstiden för nämndärenden klarade därför kvalitetsgarantin, med ett undantag. På grund av att ett ärende låg vilande i väntan på att en policy skulle antas av kommunfullmäktige, tog ärendet längre tid än sex veckor att hantera.

Reglerna för handläggning av bygglov i plan- och bygglagen skärptes den 1 januari och gör handläggningsprocessen mer omfattande. Byggenheten hade dessutom it-problem, vilket gjorde att förutsättningarna för en effektiv bygglovshandläggning inte var optimala.

Handläggningstiden för miljöärenden som beslutats på delegation låg på cirka 2 veckor, vilket är inom ramen för kvalitetsgarantierna.

Funktionsbrevlådan till miljö och bygg bevakas dagligen.


4 Framtida strategier

En effektiv och fungerande myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde är viktig för såväl medborgare som företagare. Medborgarundersökningar och Svenskt Näringslivs rankning vittnar om att verksamheten håller hög kvalitet. Att arbeta med ett aktivt värdskapsarbete och värna om ett professionellt bemötande är en viktig strategi för att upprätthålla god kvalitet även i framtiden.

För Miljö-Hälsa, som haft stor personalomsättning den senaste tiden, är kompetensförsörjning ett fokus framöver. Att hitta, ta tillvara och utveckla medarbetarna är av stor vikt för verksamheten.

För en liten kommun som Grästorp är samverkan en nyckelfaktor till framgång. Genom fortsatt samverkan över kommungränser möjliggörs gemensamt lärande och sårbarheten minskar.

Att utveckla e-tjänster och integrera verksamhetssystem är nästa steg i digitaliseringsresan. Det gör fler automatiserade processer möjliga och minskar administrationen, vilket frigör tid till annat.

5 Nyckeltal och verksamhetsmått

År 2019 År 2018 År 2017
Miljötillsynsobjekt 48 43 43
Lantbruk U verksamheter 128 158 132
Hälsoskyddsobjekt 39 34 35
Livsmedelsobjekt 52 53 52
Köldmedier 13 12 9
Totalt antal ärenden Miljö-Hälsa 258 177 189
Delegationsbeslut 110 69 70

 

Miljö- och byggnämnden

Verksamhet
(tkr)
Anslagsnivå Budget 2019 Redovisning 2019
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt
07 Fysisk planering 1 326 740 1 210 562
38 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder 45 21
81 Hälsoskydd 940 500 906 566
SUMMA Miljö- och byggnämnd 2 311 1 240 2 137 1 128

Sammanställning

Kostnad Intäkt Netto
Budget 2 311 1 240 1 071
Redovisning 2 137 1 128 1 009
Resultat 174 – 112 62