Balansräkning

Belopp i tkr Not 2019 2018 2017
TILLGÅNGAR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 315 298 295 970 278 968
Immateriella anläggningstillgångar 446 461 475
Nyttjandetillstånd 18 446 461 475
Materiella anläggningstillgångar 304 872 283 229 266 465
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 19 294 144 272 681 255 447
Maskiner och inventarier 20 10 728 10 548 11 018
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 9 980 12 280 12 028
Aktier och andelar 21 8 880 11 180 10 928
Långfristiga fordringar 22 1 100 1 100 1 100
Bidrag till statlig infrastruktur 23 5 320 5 600 5 880
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 85 745 96 768 76 309
Förråd och exploateringstillgångar 0 0 1 841
Fordringar 24 34 153 32 399 29 753
Kassa och bank 25 51 592 64 369 44 715
SUMMA TILLGÅNGAR 406 363 398 338 361 157
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL, vid årets början 26 172 745 166 632 153 513
Årets resultat, inklusive justering 27 12 043 6 113 13 119
EGET KAPITAL, vid årets slut 28 184 788 172 745 166 632
– resultatutjämningreserv 29 13 500 12 500 12 500
– övrigt eget kapital 171 288 160 245 154 132
AVSÄTTNINGAR 16 169 14 916 13 273
Pensioner och liknande förpliktelser 30 7 015 6 258 5 043
Andra avsättningar 31 9 154 8 658 8 230
SKULDER 205 406 210 677 181 252
Långfristiga skulder 32 122 876 126 098 101 909
Kortfristiga skulder 33 82 530 84 579 79 343
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 406 363 398 338 361 157
Panter och ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 227 225 212 232 200 917
Borgensåtaganden egnahem 34 57 64 71
Övriga förpliktelser 35 227 168 212 168 200 846
Ansvarsförbindelser 133 462 134 056 137 016
Pensionsförpliktelser intjänade före -98 36 133 462 134 056 137 016
– därav särskild löneskatt 26 057 26 172 26 750