Social verksamhet

1 Sammanfattning

Social verksamhet
Hans Ekensskär, verksamhetschef

Kundnöjdhet i topp

Grästorps äldreboende intog första platsen i Sverige när det gällde kundnöjdhet 2019. Det kan tillskrivas bra bemötande, ledarskap och medledare. Hemtjänsten har gjort en fantastisk kvalitetsresa på några år, men redovisade sämre resultat 2019. Tack vare nytt ledarskap och motiverade medledare ska den återerövra sin position 2020. Området funktionshinder LSS och personlig assistans har länge fått goda resultat vid kvalitetsmätningar, men eftersom en del grupper är mycket små och svarsfrekvensen varierar, påverkas mätetalen kraftigt. Därför håller verksamheten på att ta fram nya, tydligare mätmetoder som ska göra det enklare att bedöma kvaliteten.

Välfärdsteknik underlättar

Arbetet med digitalisering fortsatte. Ny välfärdsteknik innebär förbättringar både för kunder, brukare och medledare, samtidigt som arbetet effektiviseras.

Att förebygga och hälsofrämja tjänar alla på

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet sker i samverkan med skola och andra aktörer. Visionen är att hela kommunen ska ha en gemensam plattform, där flera åldersgrupper möts och utbyter kunskaper. Tanken är att relationer och meningsfulla sammanhang bidrar till god hälsa, samtidigt som kommunens lokaler samutnyttjas när det går. I slutet av augusti invigdes i samma lokaler dels ett seniorcenter, dels Familjehuset Agera, en familjecentral som tidigt ska nå föräldrar och barn som behöver stöd. Kommunen arbetar även framgångsrikt med att kunna erbjuda bra insatser med egna resurser, så kallade hemmaplanslösningar, för medborgare i behov av dem, utan kostsamma placeringar utanför kommunen.

En ekonomi på plus

Verksamhetens totala resultat var positivt 2019. Myndighetsenheten och socialpsykiatrins utförare hade lägre personalkostnader. Växelvårdsplaceringarna på kommunens äldreboende var personalkrävande och påverkade budgeten negativt. Hemtjänsten hade lägre vårdtyngd och personalkostnad. Verksamheten med ensamkommande barn fick högre intäkter än beräknat, medan kostnaderna för personlig assistans LSS och gruppboenden LSS var högre på grund av flera nya ärenden. LSS-utredningens förslag om en ny lag innebär kraftigt ökade kostnader för kommunerna om den genomförs.

Ny organisation för framtidens utmaningar

Antalet äldre ökar mycket de närmaste åren och det mesta talar för att behovet av äldreomsorg växer betydligt. Den nya organisationen sjösattes våren 2019, men det beräknas ta något år innan alla delar är på plats. Den utgör en viktig del i Grästorp 5.0, det vill säga hur kommunen agerar för att möta framtiden. Social verksamhets nya organisation ska

 • främja stödjande och förebyggande insatser och arbete
 • ha rimliga ledaruppdrag
 • innebära en ledarroll med det tydliga uppdraget att bejaka välfärdsteknik och digitalisering
 • ha ett tydligt fokus på äldres trygghet och självständighet.

 

1.1 Grunduppdrag och vision

Grästorps vision

Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring, vi välkomnar dig!

Social verksamhet arbetar med att stödja barn och föräldrar med olika svårigheter samt ger omsorg till funktionsnedsatta och äldre. En väsentlig del i arbetet kring barn är samverkan med skolan och andra berörda verksamheter. Stöd och hjälp i ett tidigt skede är en viktig faktor. För kunna möta framtidens nya krav och behov satsar verksamheten på hälsofrämjande arbete, ny teknik och nya boendeformer. Det ger förutsättningar för jämlikhet i levnadsvillkoren för äldre och för personer med funktionsnedsättning. I hela kommunen pågår ett omställningsarbete där helhet, värdskap, innovation, medledarskap och digitalisering är viktiga principer.

1.2 Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2019
Bokslut
2018
Bokslut
2017
Intäkter 60 240 66 101 84 323
Kostnader 183 103 187 309 196 057
Nettokostnader 122 863 121 208 111 734
Budget 124 391 119 777 114 940
Budgetavvikelse 1 528 – 1 431 3 206

Hemtjänsten Lars Åkerblom och Anna Lundberg foto Margaretha Valdemarsdot...

2 Prioriterade mål

Förklaringar till färgmarkeringar och symboler som används i rapporten framgår av tabellen nedan.

circle-green Målvärdet är uppnått         
diamond-yellow Målvärdet är delvis uppnått         
square-red Målvärdet är inte uppnått         

2.1 Kund och medborgare

2.1.1 Invånare och kunder ska vara nöjda

Mått Utfall Målvärde
up-arrow circle-green Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende, bland de 25 procent bästa i Sverige, procent (Kolada) 96 86
down-arrow diamond-yellow Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten, bland de 25 procent bästa i Sverige, procent (Kolada) 88 94
up-arrow diamond-yellow Andelen nöjda brukare inom bostad med särskild service LSS, procent (egen mätning) 78,9 80
down-arrow square-red Andelen nöjda brukare inom daglig verksamhet LSS, procent (egen mätning) 54 80
down-arrow diamond-yellow Andelen nöjda brukare med personlig assistans LSS, procent (egen mätning) 86 90
down-arrow dash-black Andelen nöjda kunder IFO – ekonomiskt bistånd, procent (egen mätning) 0 0
down-arrow circle-green Andelen äldre som upplever att det är lätt att träffa en sjuksköterska vid behov på särskilt boende, procent (Kolada) 86 80

 


Analys
Särskilt boende

År 2018 var utfallet lägre än tidigare år, men fortfarande bland de 25 procent bästa i Sverige när det gällde kundnöjdhet. År 2019 kom Grästorps äldreboenden på en sammanlagd första plats i Sverige. Kommunen har i flera år arbetat med värdskap – att vara en god värd och ge bra bemötande. Värdskapsarbetet bedöms vara en av anledningarna till det goda resultatet. En annan anledning är bra ledarskap och medledarskap. Måttet för särskilt boende kommer från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

Hemtjänst

Måttet för hemtjänst härrör från samma undersökning. År 2018 förbättrades utfallet och kommunens hemtjänst låg då på tredje plats i Sverige för kundnöjdhet. År 2019 blev resultatet sämre och Grästorp placerade sig bland de 50 mittersta procenten. I somras fick hemtjänsten ett utökat ledarskap med uppdraget att tillsammans med medledarna finna vägar för att åter öka kundnöjdheten.

Bostad med särskild service LSS

Företaget Neonova har haft uppdraget att sammanställa resultatet från måttet nöjda brukare inom bostad med särskild service LSS till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Neonovas undersökning fick inte fram nöjdheten bland brukarna på ett tillräckligt bra sätt, varför avtalet med företaget sagts upp. Enhetschefer i LSS har tillsammans med utvecklingschefen undersökt alternativa och bättre möjligheter att fånga upp brukarnas synpunkter. Hösten 2019 ställde man en enda fråga: Trivs du på boendet? Undersökningen och dess resultat ska utvärderas inför kommande års enkäter.

Daglig verksamhet LSS

Måttet Andelen nöjda brukare inom daglig verksamhet LSS visar resultatet från 2018, eftersom undersökningen genomförs vartannat år. Inför kommande mätningar planeras nya mätmetoder som bättre fångar upp nöjdhet och synpunkter.

Personlig assistans LSS

Måttet Andelen nöjda brukare med personlig assistans LSS visar också 2018 års resultat. Mätningen genomförs vartannat år.

IFO – ekonomiskt bistånd

Måttet bedömdes inte vara tillräckligt bra för att ge en rättvisande bild av nöjdhet, varför enkäten inte genomfördes 2019. Flera klienter är återkommande besökare och har då fått besvara enkäten flera gånger, medan nya besökare missats, eftersom enkäten genomförts en gång om året under en begränsad period. År 2020 kommer enbart nybesök att få enkäten och det gäller hela året.

Särskilt boende – tillgänglighet till sjuksköterska

Talen var något sämre än 2018, men jämfört med riket befann sig Grästorps kommun fortfarande bland de 25 procenten bästa i riket. Måttet hämtar resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? som genomfördes av Socialstyrelsen i mars–maj 2019.

2.1.1.1 Kvalitetssäkring efter insats och patientsäkerhet
Mått Utfall Målvärde
down-arrow square-red Antal utförda valideringar av smärtskattning i Svenska palliativregistret 40,5 70
Analys

Resultatet innebar en kraftig minskning jämfört med tidigare när det gäller Antal utförda valideringar av smärtskattning i Svenska palliativregistret. Mätmetoden har dock ändrats och 2019 var det flera personer som rapporterade in svaren än tidigare. Enkäten tolkades olika och resulterade därför i olika svar. Även andra vårdgivare än kommunen svarade på enkäten, vilket gjorde kvalitetssäkringen än mer komplicerad. Det går alltså att ifrågasätta om resultatet verkligen ändrats eller om mätmetoden är förklaringen till det aktuella utfallet. Verksamheten vidtog därför olika kvalitetssäkringsåtgärder i slutet av året.

2.2 Verksamhet

2.2.1 Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet

Mått Utfall Målvärde
down-arrow diamond-yellow Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – gott hälsotillstånd, andel, procent (Kolada) 27 30
Analys
Gott hälsotillstånd

God hälsa rankar de flesta högst, när de får frågan om vad som är viktigast i livet. Måttet avser antalet personer i åldrarna 65 år och äldre som bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som mycket eller ganska gott. Värdena svänger kraftigt från år till år, vilket inte är fallet i andra kommuner. Det finns ingen enkel förklaring till svängningarna. En orsak kan vara att gruppen som svarar varierar kraftigt mellan åren. Enligt Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, blir resultatet lätt svajigt om några personer svarar annorlunda jämfört med föregående år. Måttet Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – gott hälsotillstånd hämtas från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

I slutet av augusti invigdes en av kommunens större satsningar kring förebyggande och hälsofrämjande arbete med ett seniorcenter för de äldre och Familjehuset Agera, en familjecentral för de yngre och deras föräldrar. Visionen är en gemensam plattform där alla åldersgrupper möts och utbyter kunskaper, till exempel där unga kan lära äldre ny teknik. En grundtanke är att relationerna och de meningsfulla sammanhangen bidrar till en god hälsa. Ett annat syfte är att nyttja samma lokaler då det är möjligt.

 


2.2.1.1 Utveckla hälsoperspektivet för äldre
Mått Utfall Målvärde
down-arrow dash-black Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel, procent (Kolada)* 0 0
right-arrow circle-green Antal nya och implementerade digitala lösningar under året som främjar äldres hälsa (egen skattning) 2 2
dash-black circle-green Andel 75-åringar som använder något digitalt verktyg minst flera gånger i veckan, procent (egen mätning) 81 50

* Måttet Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun har bytt namn i Kolada till Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (U01405).

Analys
Självskattat hälsotillstånd

Det finns inget registrerat värde för 2019, eftersom nyckeltalet tas från Folkhälsomyndigheten vartannat år via den nationella folkhälsoenkäten.

Digitala lösningar

Tillsyn via kamera i hemtjänst håller på att införas. Läkemedelsrobot är ett annat påbörjat projekt. Inom V6-samverkan pågår ett arbete med RPA* för överföring av betalfiler. Först ut är de kommuner som har verksamhetssystemet LifeCare. Även Magna Cura Webb är ett pilotprojekt som testas i delar av verksamheten. Projektet ska bidra till bättre och snabbare kommunikation mellan personal och kund. Verksamheten köpte under året in "digitala terapidjur", som kan bidra till glädje och trygghet bland annat i demensomsorgen. Det största digitaliseringsprojektet är FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Alla kommuner i Västra Götalandsregionen har fått erbjudande om att ta del av Milleniumtjänsten. Den innebär att alla vårdgivare dokumenterar i samma journalsystem, får tillgång till beslutsstöd, statistikportal och att medborgare blir delaktiga i sin vård genom en patientportal. Beslutsdatumet är dock framflyttat och planeras till 2020.

Användning av digitala verktyg bland äldre

En enkät genomfördes via kommunens anhörigsamordnare under hösten. Det kan konstateras att andelen 75-åringar som använder digitala verktyg har ökat enormt de senaste åren. Det är en bra grund för den fortsatta digitala utvecklingen i kommunen.

*RPA innebär att härma mänskligt beteende (Robotic) och genomföra en sekvens av aktiviteter som skapar ett meningsfullt resultat (Process) utan mänsklig inblandning (Automation). RPA används för att digitalisera, eller automatisera, rutinmässiga arbetsuppgifter med hjälp av robotteknik och artificiell intelligens.

2.2.2 Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen

Mått Utfall Målvärde
dash-black dash-black Invånare 0–20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, procent (Kolada) 1,6 1,5
down-arrow circle-green Antal besökare i snitt per månad på öppna förskolan, Familjehuset Agera (egen mätning) 22,8 15
right-arrow circle-green Andel 4-åringar som uppfyller nivån vid fyraårskontrollen på BHV (statistik Capio) jämfört med rikssnittet, procent 71 60
Analys
Öppna biståndsbedömda insatser

Utfallet för måttet Invånare 0–20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser avser 2017, eftersom Socialstyrelsen har haft kvalitetsproblem med en del av registren.

Besökare öppna förskolan

Den öppna förskolan i Familjehuset Agera utvecklas för mindre barn och deras föräldrar i samverkan med primärvården (Capio). Antalet besökare var i snitt cirka 23 per tillfälle under höstterminen. Det var en markant ökning mot vårterminen och kan till stora delar förklaras av nya lokaler och aktiviteter. Syftet med Familjehuset Ageras familjecentral är att tidigt nå föräldrar och barn med behov av stöd. Det ska göras i samverkan med skolan och övriga aktörer. Verksamheten är viktig för det hälsofrämjande arbetet med kommunens allra minsta invånare och deras föräldrar.

Fyraårskontroll

Mätningen för måttet Andel 4-åringar som uppfyller nivån vid fyraårskontrollen sker hos BHV Capio vårdcentral och jämförs med genomsnittet i Sverige. Vid fyraårskontrollen görs synkontroll, språktest, grov- och finmotorikstest samt en kroppslig undersökning. Resultaten i testerna påverkar det sammanlagda utfallet.

Andelen barn som inte uppfyllde nivån för fyraårskontrollen:

 • 2019 – 29 procent
 • 2018 – 29 procent
 • 2017 – 28 procent
 • 2016 – 47 procent
 • 2015 – 60 procent.

De förbättrade resultaten de senaste åren kan bero på att föräldrarna förbereder barnen bättre inför besöket och att riktlinjerna för bedömning har blivit tydligare. Resultaten de första åren kan förklaras dels av att ett nytt språktest infördes 2015, dels av att Capio vårdcentral kan ha varit hårdare i sin bedömning av alla moment i testerna, jämfört med andra enheter i regionen, men också av att Capio har förhållandevis få barn per årskull och att det just de åren som visade höga utfall fanns flera barn med stora behov.

För de vuxna har konceptet med Vita Huset öppenvård som bas utvecklats. Tanken är att verksamheten ska arbeta med hemmaplanslösningar, vilket både påverkar kvaliteten och ekonomin positivt.

 


2.2.3 En attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande

Analys
Bostadsbrist

Det saknas bostäder för ungdomar, personer med psykisk ohälsa och äldre. Även nyanlända, som fick kommunen anvisad som bostadsort, har haft svårt att hitta bostäder. Tillsammans med KHF Trygga Hem i Grästorp har social verksamhet gjort en lokalbehovsutredning som visar att nya äldreboenden behövs, främst i form av seniorboende och biståndsbedömda trygghetsboenden. All nybyggenskap och renovering ska ge möjlighet till självständighet med bibehållen trygghet. En äldreomsorgs- och LSS-strategi tas fram 2020. Den ska ge tydliga och konkreta inriktningar för hur kommunen ska hantera välfärdens utmaningar.

Bovärd

Projekt Bovärd startade 2018 och i samarbete med KHF Trygga Hem i Grästorp. Tanken är att funktionen ska vara en social kontakt för de boende, men även kunna hjälpa till med enkla göromål. Bovärd ska vara en länk mellan hyresvärdar och hyresgäster, fungera som koordinator kring alla hyresavtal och hitta bostäder till nyanlända enligt kommunens lagstadgade uppdrag.

2.3 Personal

2.3.1 Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Mått Utfall Målvärde
up-arrow circle-green Nöjd medarbetarindex (NMI) 75 70
down-arrow square-red Andel anställda som har önskad sysselsättningsgrad NMI, procent (medarbetarenkät) 67,6 90
dash-black circle-green Antal personer som fått praktik i social verksamhet som en arbetsmarknadsåtgärd under året (egen skattning) 13 12
right-arrow circle-green Andel praktikanter och studenter under året som vill jobba i Grästorp, procent (egen mätning) 100 95
dash-black diamond-yellow Sjukfrånvaron i social verksamhet, procent (HR-mått) 6,5 4
right-arrow circle-green Alla verksamheter har ett mål som för dem mot Grästorp 5.0 Ja
up-arrow diamond-yellow Alla arbetsgrupper och medledarteam har gjort en självskattning och valt ett framtidsfokus för utveckling Nej, men handlingsplan finns
down-arrow circle-green Andelen nyanställda som är nöjda med introduktionen, procent 93,4 90
Analys
Nöjd medarbetarindex

NMI redovisas för 2016. Ingen mätning genomfördes 2019, eftersom det skedde flera personalbyten på HR-avdelningen. Det har även ifrågasatts om NMI är rätt sätt att ta reda på medarbetarnas uppfattningar i olika frågor. Eventuellt tas det fram en helt ny metodik, som ska vara enklare, snabbare och motsvara aktuella behov.

Önskad sysselsättningsgrad

Måttet kring önskad sysselsättningsgrad mäts via en enkät. Resultatet skilde sig inte mot tidigare år; fortfarande är mätetalet lågt jämfört med målvärdet. Kommunen ska ta fram en aktuell handlingsplan för heltid som norm med risk- och konsekvensanalyser 2020. Grästorp bör komma i mål med frågan före halvårsskiftet 2021, enligt en nationell överenskommelse mellan SKR och Kommunal.

Praktik och extratjänster

Verksamheten arbetade med praktiktjänster och med att försöka att skapa fler extratjänster i enheterna som arbetsmarknadsåtgärd. Resultatet blev något bättre än målvärdet.

Nöjda praktikanter

Andelen praktikanter och studenter som redovisade i enkätsvar att de är nöjda med sin praktik var 100 procent. Samtliga skulle kunna tänka sig att jobba i Grästorp.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i social verksamhet ökade 2019. Flera av sjukfallen är långtidssjukskrivningar och inte arbetsrelaterade. Det behövs täta uppföljningar med dem som står för majoriteten av sjuktalen. Kommunens företagshälsovård, HR-funktionen och verksamheten påbörjade under hösten sitt operativa arbete med att kartlägga och finna åtgärder kring sjuktalen. En handlingsplan för 2020–2022 för ökad frisknärvaro med fokus på hälsofrämjande redovisas 2020.

Grästorp 5.0

Måttet Alla verksamheter har ett mål som för dem mot Grästorp 5.0 har slagit väl ut. Målet är att verksamheten ska tänka digitalisering i allt den gör.

Framtidsfokus för utveckling

Måttet Alla arbetsgrupper och medledarteam har gjort en självskattning och valt ett framtidsfokus för utveckling, har en del upplevt vara otydligt och alla enheter har ännu inte arbetat med det.

Nyanställdas introduktion

När det gällde Andelen nyanställda som är nöjda med introduktionen, uppdagades att endast ett fåtal besvarar den elektroniska enkäten som skickas ut i efterhand. De som svarar är dock nöjda med introduktionen. Verksamheten har genomfört stora förändringar kring sin vikarieintroduktion. Det bidrog till att sommaren verksamhetsmässigt fungerade mycket bättre än tidigare somrar. Verksamheten måste dock bli bättre på att i god tid fånga in alla vikariers åsikter om introduktionen.

2.3.1.1 Alla medarbetare och medledare ska vara involverade i sin egen och verksamhetens utveckling
Mått Utfall Målvärde
up-arrow circle-green Andel anställda som upplever att deras arbetsplats prövar nya idéer och lösningar, procent (egen mätning) 79,1 75
up-arrow square-red Andel anställda som anser att det på arbetsplatsen görs omvärldsbevakning (internt och externt) för att själva kunna utvecklas på bästa sätt, procent (egen mätning) 53,4 60
Analys
Nya idéer

Måttet Andel anställda som upplever att deras arbetsplats prövar nya idéer och lösningar ingår i NMI, men social verksamhet har brutit ut vissa mått som mäts med högre frekvens, bland annat detta. Generellt har måttet i flera år hamnat relativt nära eller strax över målvärdet. Kommunen står inför utmaningar och förändringar och behöver tänka i nya banor. Det är vad Grästorp 5.0 handlar om med dess fem principer: ”Vi tänker helhet i allt vi gör, vi tänker värdskap i allt vi gör, vi tänker innovation i allt vi gör, vi tänker medledarskap i allt vi gör och vi tänker digitalisering i allt vi gör. Tillsammans skapar vi framtiden.”

Omvärldsbevakning

Måttet Andel anställda som anser att det på arbetsplatsen görs omvärldsbevakning (internt och externt) för att själva kunna utvecklas på bästa sätt, ingår också i NMI och tillhör de mått som mäts oftare. I flera år har resultatet hamnat långt under målvärdet. I flera enheter är omvärldsbevakning inget som diskuteras naturligt, bland annat för att tiden är begränsad. Det måste därför lyftas ännu mer liksom även trender; vad som påverkar en kommun, en arbetsplats och en individ. Generellt är medledarutbildning både på individ- och teamnivå mycket viktigt.


2.4 Ekonomi

2.4.1 Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser

Mått Utfall Målvärde
down-arrow diamond-yellow Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr per brukare relativt rikssnittet (VKV) 935 534 947 364
up-arrow diamond-yellow Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr per hemtjänsttagare relativt rikssnittet (VKV) 322 241 279 079
up-arrow circle-green Kostnad individ- och familjeomsorg relativt rikssnittet, kr per invånare (VKV) 2 916 4 269
up-arrow diamond-yellow Kostnad äldreomsorg relativt rikssnittet, kr per invånare 65+ år (VKV) 65 690 63 941
up-arrow square-red Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB** minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB*, kr per invånare kontra rikssnittet 6 981 5 471
up-arrow circle-green Verkställandegrad av beviljade timmar personlig assistans, procent (egen mätning) 99,4 99

* vardadinarelationer.se
** Socialförsäkringsbalken.

Analys
Särskilt boende kostnad

Måttet Kostnad särskilt boende per plats kr per brukare har ökat konstant sedan 2013, men sjönk något 2018. Syftet med revisionsfirmans EY tidigare genomlysning av kommunens särskilda boende var att kartlägga orsaken. Kostnaden per brukare, KPB, består av fyra parametrar. För att vända utvecklingen behöver någon av dessa förändras. Enligt revisionsfirman medförde försäljningen av kommunens särskilda boenden till KHF Trygga Hem att de interna intäkterna minskade dramatiskt, utan att faktiska lokalkostnader eller intäkter förändrades. Revisionsfirmans förslag är dels att förändra de aspekter som har störst påverkan på KPB-måttet, dels att stärka den ekonomiska styrningen för särskilt boende; till exempel genom att följa brytpunkten för hemtjänst. En speciell grupp inom social verksamhet arbetar med uppföljningen. De viktigaste parametrarna för ekonomin är sjuktal samt planering, bemanning och schema.

Hemtjänst kostnad

Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr per hemtjänsttagare ökade något jämfört med tidigare år. (Statistiken visar uppgifterna 2018.)

IFO kostnad

Kostnad individ- och familjeomsorg relativt rikssnittet, kr per invånare, var lägre än rikets i genomsnitt 2018. För barn- och ungdomsvård samt familjerätt låg kostnaderna stabilt under rikssnittet och följde den nationella utvecklingen. Ekonomiskt bistånd redovisade låga kostnader. I nationell jämförelse låg Grästorp på femte plats 2018. Kostnaderna för missbruksvård låg under rikssnittet, men ökade jämfört med föregående år på grund av vuxenplaceringar.

Äldreomsorg kostnad

Måttet Äldreomsorg relativt rikssnittet kr per invånare 65+ (senaste måttet 2018) visade en något högre kostnad jämfört med föregående år, bland annat på grund av extrapersonal för flera vårdkrävande brukare samt förklaringsmodellen enligt revisionsfirman EY, se ovan.

Socialverksamhet kundnöjdhet

Funktionsnedsättning kostnad

Kostnadsmåttet Funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken (SFB) kr per invånare mättes kontra rikssnittet. Syftet med revisionsfirmans EY tidigare utredning var att analysera orsakerna till de högre kostnaderna för personlig assistans och att identifiera områden som kan påverka kostnaderna.

Revisionsfirman konstaterade att kostnadsläget i kommunen till stor del förklaras av en jämförelsevis hög andel LSS-ärenden, framförallt assistansärenden enligt SFB. Kommunen kompenserades för det genom LSS-utjämningen. De senaste åren ökade dock kostnaden för assistansen, parallellt med att ärendevolymerna minskade. Nettokostnaden per ärende ökade alltså. Slutsatsen var att det berodde på en kombination av ökade personalkostnader och icke optimerade intäkter från Försäkringskassan. EY:s samlade bild var att styrning, kontroll och uppföljning av LSS-verksamheten fungerade väl i kommunen, både vad gäller myndighetsutövning och utförarverksamhet. Revisionsfirman gav förslag på åtgärder för att hantera riskerna och kostnaderna på respektive riskområde. En speciell arbetsgrupp hanterar detta. Värt att notera är att nettokostnadsavvikelsen för LSS är negativ och har varit så i flera år.

LSS-utredningen föreslår* en ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Delar av den nuvarande lagen har utretts liksom assistansersättningen, som hör till socialförsäkringsbalken.

Utredningen föreslår att

 • staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
 • personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
 • ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
 • samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar.

Utredningen beräknar att statens kostnader minskar med cirka 600 miljoner kronor varje år om förslagen genomförs och att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 och 400 miljoner kronor om året. Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Eftersom verksamheten redan nu har höga kostnader för LSS personlig assistans är det viktigt med en åtgärdsplan och att utvecklingen följs noggrant.

* I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Personlig assistans verkställandegrad

Verkställandegraden av beviljade timmar för personlig assistans låg över målvärdet. Det är ett mycket bra värde och tyder på en bra organisation.

2.4.2 Hålla budget

Mått Utfall Målvärde
right-arrow circle-green Budgetavvikelse Ja  
Analys
Flera faktorer bakom positivt resultat

Verksamheten redovisade totalt ett positivt resultat på årsbasis. Det sammanlagda resultatet beror på flera faktorer: lägre personalkostnader i myndighetsenheten och för utförare socialpsykiatri, högre intäkt avseende ensamkommande barn samt högre kostnader för personlig assistans LSS och gruppboenden LSS på grund av flera nya ärenden. I äldreomsorgen har växelvårdsplaceringarna på kommunens äldreboende varit personalkrävande och påverkat budgeten negativt. Hemtjänsten redovisade lägre vårdtyngd och lägre personalkostnad.

Utmaningar

Verksamhetens alla scheman ses över för att man ska hitta nya vägar kring bemanning och planering. Höga sjuktal är en utmaning och verksamheten planerar att fortsätta samarbeta med den nya företagshälsovården för att sänka sjuktalen och öka frisktalen. Individ- och familjeomsorgen fokuserar på hemmaplanslösningar för besparingar. Verksamheten fortsätter att arbeta med revisionsfirmans EY åtgärdsförslag för äldre- och funktionshinderomsorgen.

Digitalisering

Grästorp är mitt uppe i en strukturomvandling. Digitalisering är den största förändringsfaktorn fram till 2025 och kräver nytänkande och samspel. Därför är det viktigt att ta reda på vad verksamheten vill uppnå. Det kan handla om att förbättra dokumentation, tillgänglighet, omfördela tider och personal, minska kostnader och stress samt öka kvalitet. Kommunmedborgarna har höga förväntningar på digitalisering. Det ska vara enkelt att söka hjälp eller ställa frågor. Att tänka och arbeta digitaliserat är en förändringsresa som måste genomsyra hela organisationen. Det behövs möjligheter att avsätta tid för bra analyser samt plan- och beslutsunderlag kring digitaliseringsutveckling. Kommunen har därför tillsatt gruppen Verksamhetsutveckling digitalisering, som arbetar med digitaliseringsprocessen.

Ny organisation

En stor insats pågår kring förebyggande arbete, det vill säga hur kommunen kan arbeta ännu mer strukturerat med förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt. Verksamheten har därför arbetat med att ta fram en ny organisation bättre anpassad till utmaningarna. Den sjösattes 2019, men alla delarna är inte på plats förrän om något år.


3 Kvalitetsgarantier

Färgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektive rött visar om garantin är uppfylld eller inte (se illustration nedan).

circle-green Kvalitetsgarantin uppfylls         
square-red Kvalitetsgarantin uppfylls inte         
Verksamheten garanterar följande servicenivå:
Kvalitetsgarantier
circle-green Vi garanterar att när du tackat ja till erbjudande om genomförandeplan görs denna tillsammans med dig inom 30 dagar. Planen följs upp minst var sjätte månad.
circle-green Vi garanterar att du vid kontakt med socialsekreterare erbjuds en besökstid inom tio arbetsdagar.
circle-green Vi garanterar att du får god vård och omsorg utformad i nära dialog med dig och dina närstående i syfte att ge dig bästa möjliga kvalitet vid livets slut.

Kvalitetsgarantierna uppfylldes.

4 Framtida strategier

Social verksamhet arbetar bland annat med att stödja barn och föräldrar med olika svårigheter. En viktig del är samverkan med skolan och andra berörda verksamheter. Syftet är att nyttja resurserna på bästa sätt för framtiden. Socialtjänsten står inför många utmaningar som kräver nytänkande och utveckling kring barn och unga.

En av de främsta utmaningarna för kommunen är att erbjuda god äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Allt fler i befolkningen når mycket hög ålder. Äldres förmåga att klara vardagliga sysslor som att städa, handla och laga mat har förbättrats på senare år. Samtidigt rapporterar allt fler äldre hälsoproblem och besvär av olika slag. En stor omstrukturering gjordes inom vården och omsorgen för de äldre. Behovet av platser i särskilt boende minskade kraftigt i några år. Behovet ökar dock efter 2020. Antalet platser på sjukhus har minskat de senaste åren och genomströmningen av äldre patienter ökat. Det ställer höga och ökade krav på en mer avancerad eftervård, vilket verksamheten idag erbjuder på korttidsboende eller i det egna boendet. Den grupp som ökar mest är de mest sjuka äldre. De har omfattande funktionsnedsättningar på grund av åldrande, skada eller sjukdom. Det gäller att kommunen arbetar på ett strukturerat sätt för att möta utmaningarna med en ökande äldre befolkning. En av de viktiga strategierna är hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Ny teknik, eHälsa och digitalisering är katalysatorerna som möjliggör nytänkande i sjuk- och äldrevården. I äldreomsorgen kan ny teknologi underlätta många av de tyngre arbetsuppgifterna. När tekniken används på rätt sätt, får kommunerna besparingar som kan finansiera en värdigare vård för de allt fler äldre. Det gäller att satsa på att öka kunskapen om den nya tekniken, både bland brukare och medledare. Självklart kräver välfärdstekniken investeringar. Kommunerna måste också rusta för att kunna erbjuda flera former av boende – så kallade biståndsbedömda trygghetsboenden och seniorboenden – för dem som inte har behov av "fullservice". De satsningar kommunen redan gjort räcker inte, utan Grästorp måste fortsätta byggprocessen för att möta framtidens utmaningar vad gäller bra boende. Denna strategi kan påverka inflödet till kommunens äldreboenden, men även minska transporterna för hemtjänstens personal. Sammantaget kan det påverka trygghetsaspekten och kostnadsläget positivt genom effektiviseringar.

De närmaste åren kommer cirka 40 procent av social verksamhets personal att gå i pension. Det ställer höga krav på nyrekrytering av personal med olika kompetens och krav på kommunen som attraktiv och innovativ arbetsplats. Flera olika åtgärder görs för att möta detta, bland annat genom kommunens engagemang i Vård- och omsorgscollege, samverkan med olika parter som till exempel V6, värdskap, innovation, lärande organisation och utökat introduktionsprogram. Det gäller att hålla fast vid den inslagna vägens fokus och marknadsföra Grästorp som en bra arbetsgivare, arbetsplats och kommun. Eventuellt bör intresset för att driva olika verksamheter i intraprenadform undersökas.

5 Nyckeltal och verksamhetsmått

År 2019 År 2018 År 2017
Försörjningsstöd, nettokostnad tkr 1 666 1 456 1 098
Socialpsykiatri, antal insatser daglig sysselsättning 17 13 27
Antal personer som har hemtjänst under året 174 181 143
Särskilda boendeformer antal lägenheter 60 60 60
Öppenvård, antal insatser barn och familj 44 64 50

 

Social verksamhet

Verksamhet
(tkr)
Anslagsnivå Budget 2019 Redovisning 2019
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt
03 Integrationsenheten 4,738 4,097 3,058 1,728
70 Gemensam verksamhet 11 555 875 12 429 1 968
75 Särskilda individuellt inriktade insatser 25 887 7 901 22 381 7 170
76 Insatser enligt LSS 49 568 22 120 50 781 22 780
77 Särskilda boendeformer 52 617 6 940 54 369 7 754
78 Stöd i ordinärt boende 40 465 18 506 40 085 18 840
SUMMA Social verksamhet 184 830 60 439 183 103 60 240

Sammanställning

Kostnad Intäkt Netto
Budget 184 830 60 439 124 391
Redovisning 183 103 60 240 122 863
Resultat 1 727 – 199 1 528